Co obsahují aktuální technické protipožární normy

31. března 2003, 00:00 - Připravil Pavel Verner
31. března 2003, 00:00

Technická komise - TC79 Alarm Systems - při evropském výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) pokrývá nejen klasické elektrické zabezpečovací systémy (EZS), ale komplexně celou oblast elektronického zabezpečení.Zasedání komise je zpravidla dvakrát ročně.

Technická komise - TC79 Alarm Systems - při evropském výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) pokrývá nejen klasické elektrické zabezpečovací systémy (EZS), ale komplexně celou oblast elektronického zabezpečení.

Zasedání komise je zpravidla dvakrát ročně. Z bývalých zemí východního bloku se zasedání pravidelně zúčastňuje pouze Česká republika. Příslušní zástupci jsou odborníky (nikoliv normalizační pracovníci) ve svých oborech a jsou i jazykově vybaveni, takže dokáží posuzovat i projednávat anglické originály norem. Elektrická požární signalizace tvoří v soustavě českých technických norem řadu norem EN 54. Podívejme se, v jakém je stavu a co obsahuje.

EN 54-1 Úvod

Definice a vzájemná vazba jednotlivých komponentů systému elektrické požární signalizace.

EN 54-2 Ústředna

V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny následující vlastnosti a funkce ústředny: požadavky na signalizace, stav KLID, stav POŽÁRNÍ POPLACH, stav VYPNUTO, stav TEST, normalizované rozhraní VSTUP/VÝSTUP, požadavky na konstrukci a dodatečné požadavky na programově řízené ústředny. Ústředna musí být vybavena čtyřmi úrovněmi přístupu, do stavu požární poplach se musí uvést do 10 s po aktivaci hlásiče, minimální úroveň zvuku pro signalizaci požárního poplachu je 60 dB.

EN 54-3 Požární poplachové zařízení - Siréna

Norma na sirény nevyžaduje přesné požadavky na druh zvuku, tj. jeho frekvenční rozsah, časový průběh, výstupní hladinu, ale připouští odchylky podle povahy instalace systému, typu rizika a národních zvyklostí. Norma uvádí obecnou metodu pro zkoušení provozních parametrů sirén podle specifikace uvedené výrobcem. Zahrnuje pouze ta zařízení, která odvozují svoje provozní napájení pomocí fyzického elektrického připojení k vnějšímu zdroji, jako je systém elektrické požární signalizace. Specifikovány jsou dva typy sirén, typ A, pro vnitřní použití, a typ B, pro vnější použití. Hladina zvuku nesmí přesáhnout 120 dB na 1 m před sirénou, minimální hladina zvuku pro typ A je 65 dB.

EN 54-4 Napájecí zdroj

Pro napájení systému elektrické požární signalizace energií musí být použity nejméně dva napájecí zdroje - základní napájecí zdroj a náhradní napájecí zdroj. Alespoň jeden náhradní napájecí zdroj musí být dobíjitelný akumulátor. Napájecí zdroj musí obsahovat zařízení k nabíjení a udržování akumulátoru v plně nabitém stavu. Nabíjení musí probíhat automaticky, akumulátor vybitý na svoje konečné napětí musí být nabit alespoň na 80 % jmenovité kapacity během 24 hodin, na jmenovitou kapacitu během dalších 48 hodin. V České republice musí být napájecí zdroj konstruován pro zabezpečení provozu 24 hodin napájení z náhradního zdroje, z toho 15 minut ve stavu signalizace požárního poplachu.

EN 54-5 Hlásiče teplot

Norma dělí hlásiče teplot do osmi tříd. Pro teplotní klasifikaci jsou použity definice:

* Typická teplota použití - teplota, o které se předpokládá, že jí bude instalovaný hlásič vystaven dlouhodobě bez přítomnosti požáru. Za tuto teplotu se předpokládá teplota o 29 °C nižší než minimální teplota statické odezvy.

* Maximální teplota použití - maximální teplota o které se předpokládá, že instalovaný hlásič bude byť i krátkou dobu bez přítomnosti požáru. Za tuto teplotu se předpokládá teplota o 4°C nižší než minimální teplota statické odezvy.

* Teplota statické odezvy - teplota, při které se vyhlásí poplachový signál, pokud bude hlásič vystaven velmi malému nárůstu teploty. Za tento nárůst se obvykle považuje hodnota 0,2 K/min.

EN 54-7 Hlásiče kouře

Specifikují se požadavky a zkušební metody na hlásiče kouře: bodové, využívající rozptýleného světla, vysílaného světla nebo ionizaci. Pro účely normy je definována prahová hodnota reakce, tj. koncentrace aerosolu v blízkosti hlásiče, měřeného v kouřovém tunelu v okamžiku vyslání poplachového signálu. Aerosol je do tunelu přiváděn s definovaným nárůstem koncentrace. Měření se provádí při rychlosti proudění 0,2 m/s, při zkoušce proudění vzduchu se vyhodnocuje poměr prahové hodnoty reakce při rychlostech 0,2 a 1 m/s. Ochrana proti vniknutí cizích těles do měřicí komory je řešena maximálním otvorem 1,3 mm. Principem zkoušení hlásiče kouře je vystavení 20 vzorků různým expozicím a změření prahové hodnoty reakce před expozicí a po expozici. Poměr hodnot prahových reakcí musí být v rozmezí definovaném normou. Ze 20 zkoušených vzorků jsou všechny použity pro zkoušku reprodukovatelnosti parametrů, 4 vzorky jsou určeny pro zkoušku požární citlivosti skutečnými normovanými požáry ve zkušební místnosti a šestnáct vzorků je určeno pro šestnáct jednotlivých expozic. Zkoušky požární citlivosti se provádějí ve zkušební místnosti o rozměrech cca 10 x 7 m, zkušební požár je umístěn uprostřed místnosti, hlásiče jsou na stropě na kruhové výseči 60° a poloměru 3 m. Koncentrace kouře je vyhodnocována v blízkosti hlásičů měřicí ionizační komorou MIK (výrobce DELT A Dánsko) a měřičem optického útlumu (výrobce SICK Švýcarsko). Při zkoušce požární citlivosti se používají následující zkušební požáry:

* Doutnající bukové dřevo (pyrolýza)

* Doutnající bavlna

* Hoření plastu (polyuretan)

* Hoření kapalin (n - heptan)

EN 54-10 Hlásiče plamene

Podle spektrálního průběhu citlivosti se hlásiče rozdělují na: infračervené - reagují na vlnové délky větší než 850 mm, ultrafialové - reagují na vlnové délky menší než 300 mm a vícepásmové - reagují na matematickou nebo logickou kombinaci jednotlivých vlnových délek.

EN 54-11 Hlásiče tlačítkové

Specifikují se požadavky a metody zkoušek tlačítkových hlásičů, tvořených jak jednoduchými mechanickými spínači, tak hlásiči s aktivními elektronickými součástmi pro identifikaci adresy. Tlačítkové hlásiče se dělí podle obsluhy na:

* typ A - s přímou obsluhou, u kterého je přechod funkčního prvku do poplachového stavu automatický po rozbití křehkého prvku.

* typ B - s nepřímou obsluhou, u kterého přechod funkčního prvku do poplachového stavu vyžaduje samostatnou ruční operaci poté, co byl rozbit křehký prvek.

EN 54-12 Hlásiče lineární

Specifikují se požadavky a zkušební metody na hlásiče kouře lineární, využívající vysílaného světla s dosahem 1 - 100 m. Principem zkoušení hlásiče kouře je vystavení sedmi vzorků různým expozicím a změření prahové hodnoty reakce před expozicí i po expozici.

EN 54-13 Systémové požadavky

Norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro zajištění kompatibility a propojitelnosti jednotlivých prvků systému elektrické požární signalizace. Po druhém kole připomínek je opět přepracovávaná.

EN 54-14 Návody projekce, montáže, obsluhy a údržby

Návody byly před druhým kolem připomínek přepracovány tak, že dávají doporučení pro plánování, projekci, ověřování, obsluhu a údržbu. Při schvalování ve druhém kole byly odmítnuty, což podle pravidel CEN znamená, že z nich již nebude EN, ale Technická specifikace, sloužící případně pro potřebu tvorby národních norem. Technická specifikace je nepovinná a obsahuje následující kapitoly, které sledují postup při zavádění systému požární signalizace:

EN 54-15 Hlásiče multisenzorové

Nově bude tato část zahrnovat i detekci CO 2, příp. i jiné fyzikální principy. Zkoušení hlásičům, které vycházelo z částí norem EN 54-5 a EN 54-7 se nyní přepracovává.

Problematika nových výrobků

Připravuje se návrh normy na autonomní hlásiče. Protože se nejedná o komponent systému elektrické požární signalizace, norma nebude mít číslo EN. Zatím je pracovní název EN 54-SA. Autonomní hlásiče mají vlastní bateriové napájení, vestavěnou sirénku a jsou určeny pro zabezpečení domácností. V některých státech - severské země, Velká Británie jsou značně používány. Je připravován návrh normy pro přenosová zařízení pro přenos požárního poplachu a poruchy z ústředny na vzdálené místo s obsluhou, např. útvar hasičského záchranného sboru. Začínají práce na návrhu normy pro nasávací hlásiče. Jsou to velice citlivé hlásiče kouře, pracující na principu nasávání vzorků vzduchu systémem tenkých trubiček s otvory do vyhodnocovací jednotky, která na principu citlivé optické komory s laserovým paprskem je schopná detekovat částice kouře v koncentracích již řádu ppm. Použití nasávacích hlásičů je v oblasti ochrany počítačových serverů a objektů památkové péče. Začínají též práce na vstupně-výstupních zařízeních. To je prvek systému požární signalizace, který slouží k vytváření vazeb mezi vstupy a výstupy, např. přivedením signálů na určité vstupy zařízení, kdy dojde k sepnutí určitých výstupů pro spínání a rozpínání akčních členů, sirén, relé, ventilů. Normalizační práce začínají na lineárních tepelných hlásičích, které pracují na bázi kabelu, u kterého v místě ohřátí, způsobeného požárem, dojde ke změně vodivosti. Vyhodnocovací jednotka je schopna určit vzdálenost místa ohřátí. Největší použití těchto lineárních hlásičů bude při ochraně tunelů před obzvlášť ničivými požáry. V listopadu 2002 začaly práce na návrhu normy na komponenty pro radiové přenosy.

Stav evropských protipožárních norem

EN 54-1 Úvod, publikováno 1996

EN 54-2 Ústředna, publikováno 1997

EN 54-3 Sirény, publikováno 4/2001

EN 54-4 Napájecí zdroj, publikováno 1997

EN 54-5 Hlásiče teplot, publikováno 12/2000

EN 54-7 Hlásiče kouře, publikováno 12/2000

EN 54-10 Hlásiče plamene, publikováno 1/2002

EN 54-11 Hlásiče tlačítkové, publikováno 5/2001

EN 54-12 Hlásiče lineární, schváleno 7/2002, očekává se publikace

EN 54-13 Systémové požadavky, připravuje se návrh pro oficiální schvalování

EN 54-14 Aplikační návody, norma odmítnuta po 2. kole připomínek, nyní příprava technické specifikace

EN 54-15 Hlásiče multisenzorové, příprava návrhu pro 1. kolo připomínek

Přehled vydaných protipožárních norem v ČR

ČSN EN 54-1 EPS - Část 1: Úvod 9/1997

ČSN EN 54-2 EPS - Část 2: Ústředna 2/1999

ČSN EN 54-4 EPS - Část 4: Napájecí zdroj 2/1999

ČSN EN 54-5 EPS - Část 5: Hlásiče teplot 10/2001

ČSN EN 54-7 EPS - Část 7: Hlásiče kouře 12/2001

ČSN EN 54-11 EPS - Část 11: Hlásiče tlačítkové 3/2002

ČSN EN 54-3 EPS - Část 3: Požární poplachová zařízení.

Sirény 4/2002

ČSN EN 54-10 EPS - Č. 10: Hlásiče plamene 12/2002

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy budou Vánoce a vánoční prázdniny?
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Cnews FM: Sžili jsme se s Firefoxem Quantum, nebo jsme ho vyhodili z okna? [podcast]
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít