Co chceme, můžeme mít hned, zaplatíme potom

10. března 2003, 00:00 - Pavel Verner, verner@profit.cz
10. března 2003, 00:00

Kam se obrátit při zájmu o sjednání leasinguLeasing je moderní a vyhledávaná služba četných prodejních firem, zabývajících se především prodejem automobilů, traktorů, strojů a zařízení, ale i přístrojů, počítačů, kancelářské a speciální techniky, nábytku.Většinou se rozlišují ceny pro soukromé osoby a pro podnikatele.

Kam se obrátit při zájmu o sjednání leasingu

Leasing je moderní a vyhledávaná služba četných prodejních firem, zabývajících se především prodejem automobilů, traktorů, strojů a zařízení, ale i přístrojů, počítačů, kancelářské a speciální techniky, nábytku.

Většinou se rozlišují ceny pro soukromé osoby a pro podnikatele. Pro ty se mnohde v současné době výrazně snížily koeficienty s pořizovací cenou od 500 000 Kč (bez DPH). Jako leasingové komodity jsou označovány typy a druhy předmětů leasingu, které vstupují do obchodních smluvních vztahů mezi výrobcem, leasingovým pronajímatelem a leasingovým nájemcem. Podle základních typů předmětů leasingu byly postupně v nabídce leasingových produktů vyčleněny tyto komoditní druhy leasingu. Dopravní technika a zejména osobní automobily patří k předmětům leasingu, které jsou pořizovány na českém trhu nejčastěji. Stále rostoucí objemy leasingu aut doprovází řada výhod. Objem nákupů prostřednictvím leasingu u nákladních vozidel téměř dosahují objemů u osobních a užitkových vozidel. K základním specifickým předmětům leasingu strojů a zařízení patří, že se většinou jedná o předměty vyráběné na míru podle přání podnikatele. Takto specifikované stroje a zařízení se po ukončení leasingové smlouvy jen obtížně uplatňují na trhu použitého zboží. Počítá se téměř vždy s přechodem vlastnického práva na nájemce. Leasing nemovitostí je realizován v České republice pouze ve výši 3 % z celkového objemu obchodů, neboť má řadu následujících nevýhod:

* není možno dát 100 % leasingové ceny do nákladů

* vzhledem k době pronájmu (minimální doba 96 měsíců) dochází ke značnému navýšení pořizovací ceny předmětu

* nelze zafinancovat formou leasingu pozemky, i když jsou nedílnou součástí stavby

* daň z převodu z nemovitosti při koupi a při prodeji. Leasing je obchodní aktivita, při které pronajímatel zboží, tj. leasingová společnost, svěřuje předmět leasingu nájemci na určenou dobu k volnému používání. Nájemce je povinen za tuto službu hradit nájemné. Výhody leasingu jsou základními motivačními prvky, které vedou investory (nájemce) v rozhodovacím procesu k volbě leasingu jako efektivnímu způsobu pořízení investice.

Z pohledu leasingového pronajímatele prezentuje leasing efektivně zhodnocený úvěr. Zhodnotitelnost úvěru je měřena leasingovou marží, kterou leasingový nájemce platí za vlastní leasingovou službu i doplňkové služby v leasingu. Leasing umožňuje poskytnout podnikatelům zdroj vnějšího financování jejich investiční potřeby, účelněji nebo aktuálněji využít provozního kapitálu či úvěrové zdroje leasingového nájemce. Nájemce zboží přes leasing nemusí na koupi potřebného předmětu vydat finanční prostředky najednou v celém objemu, ale může formou leasingového nájemného platit jen určitou část a zbytek likvidních prostředků průběžně věnovat na rozvoj podnikání a do provozní sféry na obrátku surovin). Při leasingu je příznivě ovlivňován pohyb peněz, k němuž dochází při prodeji nebo koupi zboží. Nájemci předmětu je umožněno splácet v období jeho nejvyšších výnosů a na druhé straně v období slabší prosperity zbytečně neodčerpávat potřebné finance z provozu společnosti. Díky tomu je pro podnikatele možné zmírnit důsledky inflace (znehodnocovány jsou nevlastní finanční zdroje). Lze zkrátit odpisování investice, její rychlejší obnovu, protože leasingové nájemné je účtováno nájemcem jako nákladová položka, na základě toho podnikatel oproti koupi za hotové šetří částku odpovídající sazbě daně z příjmu - při splnění podmínek daňových předpisů. Pronajímateli je možné předmět leasingu získat s množstevním rabatem, a tak snížit jeho pořizovací cenu oproti pořízení jinými způsoby a tuto výhodu přenést na nájemce. Pojistit či připojistit předmět leasingu lze levněji a za výhodnějších podmínek, a to v rámci spolupráce leasingové společnosti s pojišťovnami. Lze též využít některé doprovodné služby, které mohou oprostit uživatele leasingu od řady administrativních a technických úkonů, které mohou zlevnit a racionalizovat leasingovou investici. Leasingová společnost ušetří čas leasingovému nájemci při zajišťování úvěru, když financování zajistí ze zdroje ve své vlastní režii. Vztahy stran leasingové operace jsou definovány v leasingové smlouvě. Leasingová smlouva vymezuje smluvní strany, nájemce a pronajímatele, předmět leasingu, pořizovací cenu a částku akontace, kterou je leasingový nájemce povinen uhradit před převzetím předmětu leasingu, a výši splátek v průběhu trvání leasingové smlouvy. Výši leasingových splátek včetně termínů splatnosti stanovuje splátkový kalendář, který slouží jako daňový doklad. Práva a povinnosti smluvních stran a okolnosti leasingových operací určují Všeobecné obchodní podmínky. Leasingové společnosti zpravidla konkretizují zejména postupy smluvních stran při předání a převzetí předmětu leasingu, dále specifikací podmínek jeho užívání, údržby, opravy, pojištění, postup při řešení škod, podmínky kontroly stavu užívaného předmětu, zánik leasingové smlouvy, včetně způsobu vypořádání, řešení event. sporů atd. V rámci leasingové operace využívá pronajímatel všech možností, s jejichž využitím může předcházet ztrátám vyplývajícím z event. neplnění smluvních povinností nájemce leasingového předmětu. Ve většině případů požadují pronajímatelé od leasingového nájemce další jištění: akontace, mimořádné či navýšené splátky. V leasingové praxi jsou v současné době nejčastěji užívány

* směnky

* zástava věci movité či nemovité

* vinkulace peněžní částky nájemce ve prospěch pronajímatele

* záruka zpětného odkupu

* bankovní záruka.

Předmět leasingu je např. vozidlo, které nepřetržitě užíváte. To znamená, že vozidlo nemění uživatele, ale pouze majitele - tím se po dobu splácení stává leasingová společnost. Leasingové splátky mohou být rovnoměrné po celou dobu leasingu, což je nejčastější a pro leasing typický způsob. Pohyblivá výše splátek se používá v těch případech, kdy nájemce potřebuje, aby splátky zohlednily např. sezonnost jeho výroby a tvorby zisků. Variabilní částky mohou být proměnné v závislosti na vývoji úrokové sazby na kapitálovém trhu. Za celkovou cenu leasingu bývá označována souhrnná částka vyplývající z leasingové smlouvy, jež je postupně hrazena v průběhu nájemcem pronajímateli, a to především v podobě splátek a eventuální odkupní ceny na konci smluvního leasingu. Cena tedy zpravidla zahrnuje: vstupní cenu předmětu leasingu, finanční náklady pronajímatele (refinanční úrok, pojištění, poplatek za sepsání leasingové smlouvy), výnos leasingové společnosti Poměr celkové ceny leasingu a pořizovací ceny předmětu leasingu vyjadřuje leasingový koeficient (leasingový faktor). Vyjadřuje celkové zvýšení nákladů při financování daného předmětu formou leasingu ve srovnání s pořízením předmětu za hotové. Zdravá leasingová společnost volí takové vymezení, které vede k co možná nejnižším hodnotám a využívá ho potom propagačně jako měřítko výhodnosti svých služeb pro další zájemce. Po skončení finančního leasingu a po zaplacení poslední leasingové splátky dochází k převodu vlastnického práva k předmětu leasingu na leasingového nájemce. Dochází k tomu na základě leasingové smlouvy a v rámci komplexní leasingové operace. Odkupní cena může být symbolická nebo ve výši z
ůstatkové ceny, jednak vyšší, než je zůstatková cena, ale nikoliv vyšší než zůstatková cena, kterou by měl předmět leasingu při rovnoměrném odepisování v souladu s platným zněním zákona o daních z příjmu. Pokud by zůstatková cena byla vyšší, než je cena, kterou by tento předmět měl při rovnoměrném odpisování, došlo by k znevýhodnění nájemce. Bezplatný či úplatný převod vlastnického práva k předmětu leasingu z hlediska leasingového pronajímatele nepředstavuje nic jiného než vyřazení investičního majetku z jeho účetní evidence. Z pohledu leasingového nájemce se jedná o nabytí, tedy zařazení příslušného majetku do jeho účetní evidence. Při každém sjednaném předmětu leasingu musí být sjednáno pojištění. Pojišťovací povinnost je stanovena v leasingové smlouvě nebo ve všeobecných podmínkách leasingu. Většinou je tato povinnost uložena nájemci. Není ovšem zvláštností, když pojištění předmětu leasingu zprostředkuje v samém počátku sama leasingová společnost. Některé leasingové společnosti samy stanoví v úvahu přicházející pojišťovny. V tomto případě musí nájemce volit pouze mezi těmito pojišťovacími ústavy. Když nájemce pojišťuje předmět leasingu na své náklady, pronajímatel vždy požaduje vinkulaci pojistného plnění ve svůj prospěch. V případě, že uzavírá pojistku pronajímatel, je buď pojistné přímo přefakturováno nájemci, nebo je zahrnuto do leasingových splátek. V případě hmotného poškození předmětu leasingu je nájemce povinen zajistit likvidaci škodní události. Musí v prvé řadě ohlásit událost Policii ČR, zejména tehdy, je-li škoda vyšší než 20 000 Kč, a nechat sepsat protokol. Vzápětí na to je třeba ohlásit událost pojišťovně - vypsat hlášení o škodě, zajistit transport, dodat podklady (protokol od policie, faktura za opravu). Do pěti kalendářních dnů od data škodní události je třeba informovat leasingovou společnost. Dojde-li ke krádeži předmětu nebo totální škodě, je pojistné plnění posláno majiteli - leasingové společnosti, která se následně vyrovná s klientem. Změnu leasingové smlouvy je možné uskutečnit pouze v případě, že na leasingové smlouvě jsou uhrazeny k datu změny všechny platby dle splátkového kalendáře (smlouva je bez dlužných částek) a jsou plněny veškeré její podmínky. Ke sjednání změn podmínek leasingové smlouvy je zpravidla nutné zaslat písemnou žádost s uvedením přesné specifikace požadované změny. Při reklamaci předmětu leasingu je třeba postupovat podle konkrétních Všeobecných obchodních podmínek pro finanční leasing.

Inspirativní seznam možných předmětů leasingu

Bazény, čisticí a úklidová technika, diagnostické přístroje, elektronické čističe vzduchu, gastrotechnika, chladicí agregáty a jiné nástavby na auta, kancelářská technika, klimatizace a klimatizační zařízení, kompresory, kotle, krby, malotraktory bez SPZ, nábytek bez montáže, nábytek zabudovaný, nápojové automaty, okna a dveře, optické přístroje, palety a kontejnery (i obytné), pneumatiky na nákladní automobily, přívěsné vozíky, regály a skladovací systémy, software, svařovací stroje, systém regulace vytápění, telefonní ústředny, traktory, trezory (s montáží i bez montáže), vysokozdvižné vozíky, výtahy, zahradní technika, zdravotní technika, zemědělské stroje, zvuková a osvětlovací technika.

Domácí spotřebiče a elektronika na leasing (firmy, které najdete na internetu):

Capital Credit Invest, spol. s r. o. - Představení programu Partner, leasing nových osobních a užitkových automobilů, dopravní techniky, drobný leasing nebo splátkový prodej, zpětný leasing.

Český Triangl, a. s. - Domácí spotřebiče na splátky bez navýšení a ručitele s pojištěním a dopravou po celé ČR.

Fin team, spol. s r. o. - Prodej na leasing - elektroniky, stavebního materiálu, zařízení domácností. Krátkodobé úvěry.

Ing. Pavel Černý - Leasing strojů a aut nových i starších, vybavení domácností na splátky.

Ivo Facek - Katalog Komfort firmy Drukos CZ, obchodní poradce, splátkový prodej bez navýšení.

Leoš Biskup - A V AS - Zboží na splátky (televize, videa, CD, DVD, hi-fi, lednice, pračky, zahradní technika, pneumatiky, autorádia).

Libor Ševčík - Prodej zboží na splátky bez navýšení. Prodej zboží v hotovosti. Domácí spotřebiče, počítače, mobilní telefony, auto-moto, zahradní vybavení, jízdní kola, sportovní potřeby, nábytek, zlato.

Multirent, a. s. - Splátkový prodej spotřebního zboží pro občany (TV, VCR, audio, chladničky, mrazničky, pračky a vybavení domácností).

Optimum - Leasing bez navýšení, na splátky u nás: domácí spotřebiče, elektrospotřebiče, elektronika. Vše pro domácnost.

Petra Jechová - Český Triangl, a. s. - stránka zprostředkovatele. Katalogový prodej domácích spotřebičů, elektroniky, nábytku. Bez navýšení, bez ručitele, na splátky dle výběru.

Puškáš Attila - Zprostředkovatel Trianglu pro oblast Pyšely, Senohraby, Hrusice, Mirošovice a okolí na domácí spotřebiče, spotřební elektroniku.

Triangle Group International - Leasing domácích spotřebičů světových značek. Prodej na splátky, při kterém zaplatíte pouze výrobcem doporučené maloobchodní ceny, bez ručitele. Zlato.

Věra Peřinová - Domácí spotřebiče na splátky.

Leasing nemovitostí (firmy, které najdete na internetu):

Alfa Consulting, spol. s r.o. - Firma, která nabízí možnost financování nemovitostí formou finančního leasingu.

Bonna - Provádí leasing osobních a nákladních automobilů, stavebních a zemědělských strojů, technologií, nemovitostí.

DIL Immobilien-Leasing Praha, spol. s r. o. - Leasing nemovitostí v ČR a SR.

Immoconsult Praha, spol. s r . o. - Finanční a operativní leasing nemovitostí, projektové a podílové financování, projekt Development, pronájem nemovitostí

Ing. Jaroslav Roubal - Swissgroup - leasing nemovitostí.

IT leasing - Auta, stroje, drobný finanční leasing, komerční nemovitosti.

Otakar Filák - Broker Credit - Leasing nemovitostí, strojů technologií, zařízení. Finanční půjčky, úvěry, investice a vstupy investorů.

Prisma - CZ, a. s. - Rodinné domky, byty a provozovny na leasing.

Tomáš Valach - Leasing, majetkové spoření.

Leasing automobilů (firmy, které najdete na internetu):

Adusum leasing, spol. s r. o. - Leasing automobilů nových i ojetých, strojů, technologií, zpětný leasing, splátkový prodej, úvěry, financování rekonstrukcí a oprav.

ADV group - Leasing aut.

Agro leasing J. Hradec, spol. s r. o. - Leasing automobilů osobních a nákladních, traktorů, strojů, gastro, zdravotní techniky, kancelářské a výpočetní techniky a další produkty.

ALD Automotive, spol. s r. o. - Operativní leasing, finanční leasing, full service leasing, správa vozového parku. Specialista na leasing automobilů. Člen Societe Generale Group, evropská leasingová síť.

Alimex ČR, a. s. - Dlouhodobý, krátkodobý, operativní pronájem a finanční leasing vozidel. Otevřeno denně, Online rezervace a kalkulace.

CAC leasing, a. s. - Univerzální leasingová společnost.

C.C.I. - Capital Credit Invest, spol. s r. o. - Program Partner. Leasing ojetých automobilů do roku 1991 s bonusem.

ČR Leasing, a. s. - Leasingová společnost České pojišťovny, a. s. Finanční leasing automobilů a dopravní techniky jak nové, tak ojeté. Operativní leasing automobilů a dopravní techniky. Leasing tech
nologií.

ČP Leasing, a. s. - Leasingová společnost České pojišťovny, a. s. Finanční leasing automobilů a dopravní techniky jak nové, tak ojeté.

Operativní leasing automobilů a dopravní techniky. Leasing technologií.

Daimler Chrysler Services Bohemia, spol. s r. o. - Leasingová společnost koncernu Daimler Chrysler.

DLS, spol. s r. o. - Půjčování a prodej ojetých automobilů Škoda, BMW, Peugeot, VW, Opel.

Enigma Group, a. s. - Leasingové služby, leasing automobilů, strojů a zařízení. Prověřování původu vozidel.

GE Capital Leasing, a. s. - Autoleasing od GE Capital Leasing. Leasing - cesta k nákupu nového či ojetého automobilu.

Ing. Pavel Černý - Leasing aut, strojů i vybavení domácností.

IPB Leasing, a. s. - Leasing osobních a užitkových automobilů.

Keschem, a. s. - Leasingová společnost pro finanční leasing a leasing ojetých automobilů pro občany.

Leasing České spořitelny, a. s. - Leasing automobilů, dopravní techniky, strojů, technologických celků a zařízení i drobný finanční leasing a splátkový prodej. Vhodné podmínky pro podnikatele i soukromé osoby. Volitelný způsob plateb, škála akcí i nabídka odebraných vozidel.

Michal Němec - Leasing nových i ojetých vozidel, dopravní techniky, strojů a zařízení, finanční leasing, splátkový prodej spotřebního zboží, lustrace vozidel v tuzemsku i zahraničí, pojištění vozidel.

Operativní leasing automobilů - Leasingové služby v oblasti finančního i operativního leasingu, specializace na leasing osobních a užitkových automobilů, flexibilní produkty, otevřené i uzavřené kalkulace.

Petr Brychta - autobazar Vokovická - Splátkový prodej motorových i nemotorových vozidel, leasing.

RAWE, spol. s r. o. - Obchodní zastoupení CORFINA, a. s. - leasing osobních, užitkových a nákladních automobilů nových i použitých, leasing strojů a zařízení, drobný finanční leasing.

ŠkoFIN, spol. s r. o. - Leasingová společnost - člen finanční skupiny Volkswagen, leasing na vozy značek Škoda, Volkswagen, Seat a Audi, leasing ojetých vozů pod názvem Old Car Leasing.

Václav Hojka - Auto leasing, zprostředkování leasingu, zpětný leasing. ojetých vozů i z inzerátu. Zpětný leasing - půjčka na vlastní vůz, který vám zůstane.

Vltavín leas, a. s. - Obchodní zastoupení v severních Čechách.

Východočeská leasingová, spol. s r. o. - Leasing osobních a nákladních automobilů a autobusů, strojů, technologií.

(Na internetu: Novinky ze světa automobilů, recenze, články, plakáty a novinky. Soustředěná nabídka vozů, možnost koupě či prodeje vozu, rady v oblasti pojištění a leasingu. Sjednání online povinného pojištění.)

Daň z příjmu při leasingu upravuje zákon č. 586/92 Sb. v platném znění. Daň z příjmu je daní přímou, která je vybírána a odváděna do státního rozpočtu. V zákonu jsou specifické úpravy pro leasing. Náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů specifikuje § 24, stanovuje, jaké položky jsou pro leasingového pronajímatele a leasingového nájemce odčitatelné pro účely stanovení základu daně. Pro nájemce platí, že nájemné je řazeno mezi položky, které lze od daňového základu odečíst, ale za podmínek že:

* doba pronájmu je delší než 20% stanovené doby odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny, nejméně však tři roky (finanční leasing nemovitostí musí trvat nejméně osm let),

* kupní cena pronajaté věci po skončení pronájmu není vyšší než zůstatková cena, kterou by majetek měl při rovnoměrném odpisování podle zákona o dani z příjmů,

* po ukončení pronájmu je věc zahrnuta do obchodního majetku nájemce.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Počet hodnocení: 1 | Průměrné hodnocení: 3.00

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Rozdíly v placení zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ
Měli byste se bát, když nakupujete na českých e-shopech?
Když za škodu může sport...
Auta
Škoda spustí výrobu elektromobilů v roce 2020, plug-in…
Tajemný prototyp z českých silnic přišel o maskování. Jedná se o nové Lynk&Co 02
Elektrický tahač Tesla Semi má po premiéře. Někteří ho ale za žádný zázrak nepovažují
První upoutávky na Mercedes-Benz CLS ukazují předek a digitální interiér
Nejlepší ojetá auta do 100 000 Kč, která jsou levná na provoz
Technologie
Operátoři slibují „datování bez počítání“. Je to prachsprostá lež [komentář]
Tip: Firefox vám poradí, čím nahradit nefungující doplňky. Jak na to?
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Google Maps budou přehlednější. Navíc se přizpůsobí chodcům i řidičům
Xeony generace Ice Lake mají 38 jader a HBM2. Xeony Phi nahradí 44jádrová verze ISX-H
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít