Čisté a ještě čistější - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Čisté a ještě čistější

, Jan Hrbáček,
Čisté a ještě čistější
Zdroj: Euro.cz

Výběrová řízení by mohla probíhat přes datové schránky

O odstraňování všeobjímající korupce při výběrových řízeních se dosud pouze mluvilo, ale konkrétní činy scházely. V „dílně“ premiéra Petra Nečase však dozrál první návrh, dle něhož by výběrová řízení mohla být zprůhledněna tím, že by celý zadávací hodnotící systém běžel přes datové schránky. Materiál, který má týdeník EURO k dispozici, už projednala Národní ekonomická rada vlády (NERV). Ministerský předseda plán na očistu tendrů představil v úterý 5. října s tím, že by chtěl opatření zavést nejpozději do konce příštího roku.

Zabezpečený systém

„Ambicí tohoto řešení je evidovat všechny činnosti v procesu veřejných zakázek s jednoznačným prokázáním identity toho, kdo danou činnost vykonal, a poskytnout tak Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jedinečný a nesporný doklad o událostech v procesu veřejných zakázek. Tato evidence se týká všech činností v zákoně popsaných a neumožňuje mazání dokumentů, jejich změny, antidatování dokumentů a podobně. Ambicí navrhovaného řešení je zároveň propojení s uveřejňovacími systémy a dalšími evidenčními systémy,“ píše se v obsáhlém materiálu.
Vládní experti tak poukazují na problémy s evidencí některých materiálů výběrových řízení, které byly v minulosti za účelem protežování úplatkářských aktérů tendrů pozměňovány, antidatovány nebo dodatečně vkládány. „Návrh vychází z premisy, že datové schránky jsou zabezpečeným evidenčním systémem, do něhož mohou pověřené osoby vstupovat na základě jedinečných přístupových oprávnění, kontrolní orgán kdykoli v průběhu procesu, bez potřeby zasílání a hromadění dokumentace, a v němž je každý přístup evidován a zanechává elektronickou stopu. Do systému mohou vstoupit jenom oprávněné osoby nebo jejich zástupci,“ doplňuje autorka návrhu, stálý host rady NERV pro korupci a někdejší šéfka Transparency International (TI) Adriana Krnáčová.
Technickou ambicí navrhovaného řešení čistoty výběrových řízení není automatizace, průběžná kontrola nebo omezení zadavatele v jeho činnostech. Ani kontrola nebo omezování, zda je zakázka zadávána podle správného ustanovení zákona, zda zadané lhůty jsou ve shodě se zákonem, zda členové komisí jednali dle zákona a podobně.
Politickým cílem navrhovaného řešení je zpřístupnit občanům kompletní dokumentaci k zadávacím řízením. „Po ukončení zadávacího řízení bude úplná dokumentace dostupná na uveřejňovacím systému. Zároveň bude zřejmé, že se jedná o úplnou dokumentaci. Dále je politickou ambicí demonstrovat, že peníze daňových poplatníků investované do eGovernmentových systémů přinášejí úspory. Tedy že nejde o další vyhozené peníze za informační a komunikační technologie,“ píše se dále v analýze navrhovaného systému zadávání veřejných zakázek.

Využít vybudované

Základním principem řešení by tedy mělo být využití stávajících investic do informačních systémů veřejné správy – informačního systému o veřejných zakázkách (uveřejňovacího subsystému hhtp:www.isvzus.cz), informačního systému datových schránek (ISDS) a Czech POINT. Synergickým efektem těchto IT sítí by měla být možnost rychle a s vynaložením minimálních prostředků zajistit dokonalou evidenci průběhu zadávacích řízení.
Jak by to vypadalo v praxi? Zvláštní datové schránky by byly vytvořeny pro zástupce zadavatele, hodnotící komisi, identifikaci veřejné zakázky, jmenování členů komise, proces otevírání obálek, hodnocení nabídek, vyhlášení výsledků a uzavírání smluv. „Pro distribuci přístupových údajů k dalším datovým schránkám pro členy komisí je využito stejných procesů jako pro vystavení přístupových údajů uživatelům ISDS, tedy s podporou kontaktních míst Czech POINT. Je-li potřeba, aby členové komisí získali přístup až v určitém okamžiku, je na to proces upraven. Konverzi (převod) dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak zajišťuje autorizovaná konverze dokumentů, a to jak z moci úřední, tak na žádost (pro uchazeče). Je využíváno skutečnosti, že písemnosti zaslané prostřednictvím ISDS jsou považovány za elektronicky podepsané,“ vysvětlují autoři nové strategie státních tendrů.
Zmiňovaný návrh by mohl státní pokladnu vyjít výrazně levněji než budování Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ), na kterou je v současnosti vyčleněno 300 milionů korun. „Bylo by to navíc časově méně náročné a systém by mohl být zprovozněn do 120 dnů,“ dodává Krnáčová.

===== Korupce není oficiální =====

Návrh zatím nenachází plné porozumění u představitelů Transparency International. „Nemám úplně detailní informace, co tím NERV myslí. Ale opravdu netuším, v čem mohou datové schránky k průhlednosti zakázek přispět. Korupce u zakázek přece neprobíhá při oficiální komunikaci, takže když někdo (třeba Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) bude moci do dokumentů a korespondence a předávání dat mezi uchazeči a zadavateli nahlížet, pravděpodobně z toho nic nevyčte. Podstata korupce v zakázkách je v nastavování kvalifikačních a hodnotících kritérií, které předem ovlivňují výsledek, případně v kartelovém jednání uchazečů. S tím datové schránky fakt nic neudělají,“ zareagoval na otázky týdeníku EURO šéf TI David Ondráčka.
TI má podle Ondráčky jiné návrhy, jak změnit veřejné zakázky a dlouhodobě se je snaží prosazovat. „Třeba myšlenku blacklistu podezřelých firem jsme prosadili my. Většinu věcí jsme naposledy prosazovali přes Platformu pro veřejné zakázky, která řadu návrhů dala na stůl,“ říká Ondráčka a vyjmenovává návrhy TI, které považuje za podstatné. Například snížení limitů na zakázky malého rozsahu na polovinu, omezení nadužívání užších řízení a zjednodušených podlimitních řízení. Zmiňuje i povinnost zadavatelů zveřejňovat celé nabídky všech uchazečů, plus po realizaci zakázky zveřejnit konečnou cenu (včetně možných dodatků). Mezi další návrhy patří: u nákupů zboží více využívat elektronické aukce, u velkých zakázek (nad půl miliardy) zadávat analýzy potřebnosti a účelnosti celé zakázky (navrhuje tak postupovat i u velkých IT zakázek). U projektů, u nichž je zvažovaná realizace Public Private Partnership (PPP) navrhuje TI zadávat externí oponenturu finančního modelu; jestli se projekt PPP vyplatí více než klasická veřejná zakázka.

===== Co projde? =====

Přestože je materiál z dílny poradců Petra Nečase poměrně průlomový, má jeden zásadní problém. Neumožnil by totiž v reálném čase kontrolu právě probíhajících zakázek veřejností. A právě to byl jeden z hlavních argumentů při politickém motivování potenciálních voličů stávající vládní koalice. Otázkou také je, zda tento plán bude ve skutečnosti realizován, tedy že projde legislativním procesem. Už ale jen myšlenku průběžné kontroly antimonopolního úřadu, bez nutnosti vyžádat si dokumenty, které se při řízení „zkrátka někde ztratily“, lze považovat za nadějný krok ke stětí hlavy české korupční hydry.