Celní bariéra padla, cesta do Koreje je volná

23. června 2011, 03:55 - Edita Šedová
23. června 2011, 03:55

Obchod s vyspělou Jižní Koreou čeká zásadní přelom. Od 1. července bude zrušena většina cel dosud uvalených na výrobky z Evropské unie. I český export na bohatý asijský trh by tak podle odhadů mohl vzrůst až o čtvrtinu.

Foto: Profimedia.cz

Další dobrou zprávou je, že vedle celní bariéry padnou také některé netarifní překážky obchodu – například nadbytečné certifikace dovážených výrobků.

Od 1. července letošního roku se obchodní vztahy mezi Českou republikou a Jižní Koreou zásadně vylepší. Začnou se řídit Dohodou o volném obchodu sjednanou mezi EU a Korejskou republikou. Dohoda by měla výrazně zjednodušit a také zlevnit přístup českých firem na trh této geograficky vzdálené asijské země, ve staročínském jazyce nazývané Východní národ slušnosti.

Jak prokázat nárok na celní zvýhodnění?

Součástí dohody je Protokol o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce. Tento protokol stanovuje, za jakých podmínek vyvážené zboží získá preferenční původ v EU nebo v Jižní Koreji a tím i nárok na preferenční zacházení v zemi dovozu. Protokol rovněž upravuje způsob prokázání preferenčního původu.

Pravidla původu zboží se oproti standardním pravidlům v jiných dohodách o volném obchodu uzavřených EU liší například v následujících oblastech:

  1. Protokol neobsahuje ustanovení o zákazu navracení cla nebo osvobození od cla (drawback) jako v některých dalších dohodách; článek k této otázce v pravidlech původu je sice uveden, ale zabývá se sledováním dopadů neuplatňování zákazu vracení cla, včetně možnosti vyhodnocení tohoto opatření a případné jeho revize;
  1. jedinou možnou formou důkazu původu bude prohlášení o původu učiněné vývozcem, průvodní osvědčení potvrzované celními orgány země vývozu se používat nebude (podrobněji dále),
  1. platnost důkazů původu je prodloužena ze čtyř na 12 měsíců,
  1. povinnost uchovávání dokladů prokazujících původ zboží je prodlouženo ze tří na pět let,
  1. odlišný a jediný limit pro osvobození od důkazů původu u neobchodního zboží pro Koreu, který je 1 000 dolarů, pro EU nadále zůstávají limity 500 euro a 1 200 euro.
  1. některá konkrétní kritéria původu zboží uvedená v příloze II protokolu mají odlišné hodnoty (například u aut bylo množství nepůvodních materiálů zvýšeno z 40 na 50 procent),
  1. Protokol obsahuje přílohu II a) s jednoduššími podmínkami určení původu pro vybrané druhy zboží, které jsou však omezeny roční kvótou – v důkazu původu se pak uvádí odkaz na přílohu IIa).

S ohledem na změny v pravidlech původu zboží, respektive v oblasti důkazu původu dojde v rámci obchodu mezi EU a Koreou ke změně doposud obvyklého způsobu prokazování původu zboží. To bude prováděno jedinou formou, a to „prohlášením o původu“, které má přesně stanovenou formu uvedenou v příloze protokolu. Toto prohlášení o původu může použít kterýkoliv vývozce pro jakoukoliv zásilku obsahující jeden nebo více nákladových kusů zboží s preferenčním původem, ale pouze pokud celková hodnota nepřesahuje šest tisíc euro. Pro potvrzování původu zboží u zásilek s celkovou vyšší hodnotou, bez ohledu na množství vyvezených zásilek (tedy i v případě, že vývozce vyveze jen jednu zásilku nad uvedenou hodnotu ročně), bude muset být vývozce „schváleným vývozcem“, který má udělené povolení k potvrzování původu zboží od celních orgánů země vývozu.

Z uvedeného vyplývá, že EU vývozci, kteří budou chtít při vývozu zboží do Koreje u zásilek převyšujících hodnotu šest tisíc euro využívat preferenčního zacházení, budou muset požádat celní orgány o vydání povolení schváleného vývozce. Protokol již neobsahuje ustanovení o důkazu původu v podobě osvědčení o původu potvrzované celními orgány země vývozu, tedy průvodní osvědčení EUR.1 se v obchodě dle této dohody používat nebude.

Martin Hanuš, Martin Štaffa, Generální ředitelství cel ČR

Na základě dohody budou odstraněna cla na naprostou většinu českého zboží vyváženého do Koreje. Ke zlevnění korejského zboží ale pravděpodobně dojde i na našem trhu. Dle výsledků nezávislé dopadové studie by mělo dojít ke zvýšení českého exportu do Koreje zhruba o čtvrtinu. K růstu dojde samozřejmě i v případě dovozu korejských výrobků k nám, a to asi o 15 procent.

Sjednaná dohoda je takzvanou dohodou nové generace, která nejen snižuje či odstraňuje celní sazby na zboží, ale zároveň odstraňuje netarifní překážky obchodu, otevírá korejský trh služeb, zvyšuje ochranu práv k duševnímu vlastnictví a zlepšuje přístup na korejský trh veřejných zakázek, jehož hodnota přesahuje 200 miliard dolarů.

Dosud bylo průměrné clo téměř 13 procent

V současné době je vývoz na korejský trh zatížen průměrnou celní sazbou 12,8 procenta, což je v zásadě dvojnásobek průměrné celní sazby aplikované na straně EU. Po vstupu dohody v platnost bude odstraněno clo u 70 procent položek a do pěti let bude clu podléhat již jen pouhé jedno procento výrobků, převážně zemědělských. V případě zpracovatelského průmyslu bude většina celních sazeb odstraněna v okamžiku vstupu dohody v platnost.

Delší liberalizační období budou mít některé citlivé zemědělské výrobky jako hovězí maso, hroznové víno, ořechy, sezamová semena a asijské odrůdy hrušek. Z liberalizace jsou potom úplně vyloučeny některé druhy mořských ryb, olihně, cibule, česnek, paprika, čaj, ječmen (ne však sladovnický), rýže a ženšen. Na evropské straně je z liberalizace zcela vyloučena rýže, rajčata, pomeranče a mandarinky.

Zlevní vývoz mikroskopů, export cibule nevzroste

Většina cel na výrobky významné pro český export však bude odstraněna od data uplatňování dohody, tedy od 1. červenec 2011, což znamená okamžitý benefit pro naše firmy. Vezměme například výrobce a vývozce mikroskopů. V současné době Korea uplatňovala na jejich dovoz clo ve výši osm procent. Od července bude clo zcela eliminováno.

Mikroskopy jsou mimochodem významnou položkou našeho exportu do Koreje, hodnota jejich vývozu dosáhla v loňském roce téměř 10,804 milionu eur. Velmi zjednodušeně tak můžeme říci, že v případě, kdy obchodní toky zůstanou zachovány, ušetří čeští vývozci mikroskopů díky Dohodě o volném obchodu celkově částku 864 tisíc eur za rok. Bez cel bude od července na korejský trh možné vyvážet i další žádané výrobky jako měřicí nebo kontrolní přístroje (současné clo 7,3 procenta), součástky motorových vozidel, rozvaděče, vrtačky (u všech těchto výrobků je současné clo osm procent).

Zbytečným duplicitním zkouškám odzvonilo

Sjednaná dohoda je průlomová v tom, že kromě celních sazeb odstraňuje i netarifní překážky obchodu, které znepříjemňovaly, či dokonce znemožňovaly přístup na korejský trh. Jedná se zejména o požadavky na plnění korejských specifických norem, nákladné testování a zdlouhavé certifikační procedury.

Zásadní přínos má dohoda pro čtyři sektory, které jsou pro náš obchod významné. Jde o automobilový, chemický, farmaceutický průmysl a o spotřební elektroniku. Na jejím základě budou například v oblasti elektroniky do tří let odstraněny doposud aplikované duplicitní zkoušky, tedy zkoušky jednoho výrobku oběma stranami. Velký přínos bude mít dohoda v oblasti motorových vozidel, kde mimo jiné budou korejskou stranou uznávány bezpečnostní standardy Evropské hospodářské komise OSN (UNECE). Korea rovněž uzná připravovanou normu EU pro palubní diagnostické systémy, takzvanou Euro 6, jako ekvivalent korejských norem a přizpůsobí emisní normy pro EU vývozce. Navíc bude vytvořena série mechanismů, které zabrání vzniku nových překážek.

Kde najdete sazebník

Text Dohody o volném obchodu, včetně nových celních sazebníků a závazkových listin ve službách, je k dispozici na stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/trade/ a rovněž na stránkách MPO: www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod.

Poroste i export služeb

V oblasti služeb je dohoda nejambicióznější ze všech platných evropských dohod o volném obchodu a přináší výrazné otevření korejského trhu. Na jejím základě bude například možné, aby si česká právní firma otevřela v Koreji kancelář a poskytovala služby zahraničním investorům nebo korejským klientům v oblasti nekorejského práva. Ve stavebnictví bude umožněno volné působení českých firem bez nutnosti uzavřít subdodavatelskou dohodu s korejským partnerem. Přístup na korejský trh získají rovněž evropští provozovatelé mezinárodních expresních doručovatelských služeb, trh se otevře i firmám v oblasti finančních služeb, telekomunikací, dopravy, výzkumu a vývoje a environmentálních služeb.

Na základě dohody by podle výsledků nezávislé dopadové studie mohlo dojít k nárůstu exportu služeb z EU do Koreje až o čtvrtinu, přičemž největší potenciál je v oblasti pojišťovnictví, kde je růst předpokládán až o 79 procent, dále v oblastech financí, obchodu a telekomunikací.

Korejská republika

Počet obyvatel: 49 milionů

Rozloha: 98 480 km2

Hlavní město: Soul

Měna: jihokoresjký won (KRW), 100 wonů je zhruba 1,5 koruny

Od července budou označení českých piv ochráněna

Nové příležitosti pro české firmy se také otevřou díky vyjednaným ustanovením v oblasti veřejných zakázek, a to hlavně u velkých infrastrukturních projektů. Možnost zapojení českých firem se nabízí formou účasti jak na veřejných zakázkách vypsaných v Korejské republice, tak i v konsorciích s korejskými partnery při realizaci evropských projektů.

Neméně významným aspektem, který dohoda přinese, je posílení ochrany práv k duševnímu vlastnictví, a to u autorského práva i v oblasti designu. Dohoda rovněž garantuje ochranu 166 evropských zeměpisných označení na korejském trhu, včetně českých označení České pivo, Budějovické pivo, Budějovický měšťanský var, Českobudějovické pivo a Žatecký chmel. Korejská republika v současné době sice nepatří mezi velké konzumenty piva, zaujímá až 39. místo ve světové spotřebě na osobu s 38,5 litru za rok. Přesto export piva z ČR není nijak zanedbatelný. V roce 2010 se vyvezlo pivo v celkové hodnotě 219 tisíc eur. A vzhledem k tomu, že po ukončení sedmiletého přechodného období, kdy bude clo ze současných 30 procent sníženo na nulu, můžeme očekávat další nárůst.

Evropa získala náskok před Spojenými státy

Dohoda o volném obchodu s Korejskou republikou je první takovouto ambiciózní a hlubokou dohodu sjednanou EU. Dohoda otevírá evropským firmám dveře na jeden z nejvýznamnějších asijských trhů, přičemž příležitosti jsou ještě navíc znásobeny faktem, že konkurence z většiny ostatních zemí prozatím zůstává za nimi. Tento moment však nebude trvat příliš dlouho. V současné době má dohodu o volném obchodu s Koreou sjednáno Chile, ESVO, ASEAN a Indie. Na schválení čeká dohoda s USA a jednání probíhají s Kanadou, Mexikem a Japonskem. Je dobré, že máme náskok před USA a ostatními, a bude dobré, když tuto příležitost budeme umět náležitě využít.

Autorka pracuje na odboru mnohostranné a společné obchodní politiky Ministerstva průmyslu a obchodu.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Rozdíly v placení zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ
Měli byste se bát, když nakupujete na českých e-shopech?
Když za škodu může sport...
Auta
Další věc, která zamotá pražským taxikářům hlavu: Uber…
Škoda spustí výrobu elektromobilů v roce 2020, plug-in hybridů o rok dřív
Tajemný prototyp z českých silnic přišel o maskování. Jedná se o nové Lynk&Co 02
Elektrický tahač Tesla Semi má po premiéře. Někteří ho ale za žádný zázrak nepovažují
První upoutávky na Mercedes-Benz CLS ukazují předek a digitální interiér
Technologie
Dostupnost šestijader Coffee Lake se asi zlepší v půli prosince, Intel spustí další linku
Operátoři slibují „datování bez počítání“. Je to prachsprostá lež [komentář]
Tip: Firefox vám poradí, čím nahradit nefungující doplňky. Jak na to?
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Google Maps budou přehlednější. Navíc se přizpůsobí chodcům i řidičům
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít