Armádní majetek se přesouvá, ale jak se o tom dovědět?

26. dubna 2004, 00:00 - admin
26. dubna 2004, 00:00

SEČTEME-LI CENY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK V ARMÁDNÍ NABÍDCE NA BEZÚPLATNÝ PŘEVOD NEBO NA PRODEJ NEMOVITÉHO A MOVITÉHO MAJETKU, DOJDEME K NĚKOLIKAMILIARDOVÝM ČÁSTKÁM.

Fotografie některých nemovitostí, uvolňovaných armádou, vypovídají o jejich značné rozdílnosti - některé jsou v městech a nabízejí různé uplatnění, například přestavbu na bytové jednotky, jiné jsou zase uprostřed lesů. Některé jsou ve výborném stavu, jiné potřebují rekonstrukci a tudíž i investici. Toto je například objekt v Nových Mitrovicích. foto: archiv AČR

I převedení nemovitosti na obce může přinést nové podnikatelské příležitosti JEN PODLE ZVEŘEJNĚNÉHO ZÁMYSLU PŘEVODŮ NEMOVITOSTÍ NA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY V ROCE 2004 PŘEDSTAVUJE ÚČETNÍ HODNOTA TĚCHTO NEMOVITOSTÍ TÉMĚŘ 9,5 MILIARDY KORUN. DALŠÍ STAMILIONY MŮŽE PŘEDSTAVOVAT MAJETEK, KTERÝ BUDOU MOCI KOUPIT I SOUKROMÉ OSOBY, TEDY TAKÉ PODNIKATELÉ. Některý majetek, jehož se armáda zbavuje, má stamilionovou hodnotu, jiný třeba jen desetitisícovou. Budovy, pozemky, ale také třeba automobilová či opravárenská technika - mnohé z nich mohou místo armády sloužit obcím nebo podnikatelům. Důležité je tedy mít správné informace - kdy a co bude armáda prodávat nebo bezúplatně převádět na obce. Přitom podnikatelská sféra by se asi neměla zajímat jen o to, co mohou potřebovat její firmy, ale také o to, co získají obce či kraje. Většinu, ne-li všechny nemovitosti, bude zřejmě potřeba zrekonstruovat, provést různé stavební úpravy, aby například bývalá kasárna mohla sloužit jiným účelům. Pak také bude nutné upravené budovy vybavit potřebným zařízením. To vše představuje nové příležitosti jak pro stavební firmy, tak i pro další dodavatele. Nemusí to být ale přímo nemovitost, na jejíž rekonstrukci se bude některá firma podílet. Jsou zde také zařízení, která mohou poskytnout služby podnikatelské sféře - například čisticí stanice. Pro základní informaci podnikatelů je tedy dobré alespoň orientačně se vyznat v jednotlivých skupinách majetku a jejich podmínek převodu či prodeje na subjekty mimo armádu. Zájemce, který zvažuje, že by mohl některý majetek využít - například pro výrobu či jako skladové zázemí - pak potřebuje sledovat aktuální nabídku a vědět, kam se obrátit pro podrobnější informace, jaké podmínky prodej majetku představuje apod. N ejlepší je sledovat internetovou stránku ministerstva obrany (www.army.cz) a jeho odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem. Na tomto odboru je také možné požadovat další konkrétnější informace k jednotlivým položkám ze seznamů uvolňovaného majetku (k řediteli odboru, resp. jeho asistentce je telefon 973 215 311, event. 973 215 111, e-mail: kralovam@army.cz). CO PROZRADÍ INTERNET Na internetu je také možné najít s dokumenty týkajícími se činností odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem Ministerstva obrany České republiky, stejně jako nahlédnout do jednotlivých seznamů. Tento odbor také zabezpečuje nabídkové řízení, projednává převodní operace majetku jiným subjektům státní správy a samosprávy. Zajišťuje zájemce o koupi a vykonává obchodně iobčansko-právní a související činnosti v oblasti zabezpečení převodů, odprodeje, směn a užívání nepotřebného majetku ministerstva obrany. Plán převodů a odprodejů nepotřebného majetku, jak ho tento odbor zveřejnil na webové stránce ministerstva, má čtyři hlavní skupiny: zámysl vyřazení nemovitého majetku do konce roku 2007, zámysl převodů nemovitého majetku na územní samosprávné celky vroce 2004, zámysl odprodeje nemovitého majetku v roce 2004 a zámysl odprodeje movitého majetku v roce 2004. Co se za těmito skupinami skrývá? Zámysl vyřazení nemovitého majetku do konce roku 2007 je souhrn nemovitého majetku, který bude uvolněn a následně prohlášen za nepotřebný pro Ministerstvo obrany ČR v souladu s Usnesením vlády ČR č. 1154 + P ze dne 12. listopadu 2003, o Koncepci výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky, přepracované na změněný zdrojový rámec. Rozsah majetku bude zpřesněn v návaznosti na zpracování Sřednědobého plánu na období 2005-2009. Vlastní zámysl má pouze informativní charakter a není nikterak závazný. Zámysl převodů nemovitého majetku na územní samo správné celky v roce 2004 je souhrnem nemovitého majetku, který Ministerstvo obrany ČR předpokládá převést v souvislosti s realizací schválené koncepce na územněsamosprávní celky podle ustanovení zákona č. 174/2003 Sb., případně zákona č. 219/2000 Sb. Konkrétní převod majetku včetně jeho rozsahu je závislý na rozhodnutí vlády ČR. Rozsah majetku může být změněn v případě požadavku organizačních složek státu ve smyslu znění zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zámysl odprodeje nemovitého majetku v roce 2004 obsahuje souhrn nemovitého majetku, který předpokládá Ministerstvo obrany ČR po prohlášení o trvalé nepotřebnosti tohoto majetku pro stát nabídnout k odprodeji. Rozsah majetku může být změněn v případě požadavku organizačních složek státu ve smyslu znění zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní nabídka tohoto majetku bude zveřejněna vždy v Hospodářských novinách formou inzerátu na zjištění zájemců o koupi. Současně bude konkrétní nabídka zveřejněna na internetových stránkách odboru pro nakládání snepotřebným majetkem Ministerstva obrany ČR v rámci nabídky nepotřebného nemovitého majetku. Zámysl odprodeje movitého majetku v roce 2004 obsahuje souhrn hlavních druhů techniky a náhradních dílů, který předpokládá Ministerstvo obrany ČR po prohlášení o trvalé nepotřebnosti tohoto majetku pro stát nabídnout k odprodeji. Rozsah majetku může být změněn v případě požadavku organizačních složek státu ve smyslu znění zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní nabídka tohoto majetku bude zveřejněna vždy v Obchodním věstníku formou inzerátů obchodních veřejných soutěží. Současně bude konkrétní nabídka zveřejněna na internetových stránkách odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem Ministerstva obrany ČR v rámci nabídky nepotřebného movitého majetku. NEKUPUJTE ZAJÍCE V PYTLI

V případě zájmu o některý armádou uvolňovaný majetek je také dobré uvědomit si možný stav tohoto majetku. U nemovitostí a pozemků je zřejmě možné ho poměrně dobře zjistit prohlídkou na místě. U movitého majetku to vždy nemusí být tak jednoduché. Je dobré uvědomit si, že tento majetek je buď již delší dobu užívaný nebo mohl být zakonzervovaný. Samo ministerstvo obrany uvádí, že charakter vyřazeného nepotřebného movitého majetku je následující:

majetek je částečně nebo úplně opotřebený,

je různého stáří, a různé kvality,

může být neúplný a nefunkční,

nové a nepoužité části jsou zpravidla dlouhodobě skladovány v různých podmínkách,

nemusí být určen pro používání k původnímu účelu,

nemusí mít vlastnosti obvyklé pro tento majetek,

na převedený majetek není poskytována žádná záruka ani jiná služba,

s vozidly a technikou nejsou vydávány technické průkazy ani provozní či jiná dokumentace, a proto je nelze bez dalšího provozovat na veřejných komunikacích.

Název předpokládaný počet Zámysl odprodeje movitého majetku v roce 2004 - hlavní druhy Tanky, obrněné transportéry a bojová vozidla T-72 s laserem 55 BPzV 5 OT - 90 20 VT - 55A 30 náhradní díly Letecká technika

náhradní díly

Dělostřelecká technika

152 mm ShKH vz.77 34

122 mm RM vz.70 1

30 mm PlDvK vz.53/59B 99

30 mm PlDvK vz.53/59 17

náhradní díly

Automobilní a silniční technika

pv3s díl.mech. pad-1m 24

dilny aut.poj.pad-1 m2 12

dilna mech.pad-2 pv3s 8

aut.zasob.pad-2 pv3s 8

dilna s-28 pad-3+ec30kva 3

dilna aut.el.pad-3 pv3s 3

dil.kovar.pad-3,p-v3s s 3

dilna.vulk.pad-3,p-v3s s 3

dilna s-28 pad-4+ec30kva 8

dilna el.pad-4,p-v3s 8

dil.karos.pad-4,p-v3s s 6

dil.kovar.pad-4,p-v3s s 6

dil.kovar.r pad-4,p-v3ss 1

dil.vulk.pad-4,p-v3s s 4

dil.vulk.r pad-4,p-v3s s 1

opr.bloku pad-4, p-v3s s 2

zkus.mech.pad4 pv3s+ec-3 5

opr.cerp.pad-4,p-v3s s 8

prepr.mat.pad-4,p-v3s 6

prepr.pneu pad-4,p-v3s 7

spr.měřičská univerz.gd 1

spr.gyroteodolitu 1

kspr.náčel.toposlužby 2

kspr.geos 2

kspr.geos/mmt 2

klub pojízdný typ „e“ 5

voz.vys.mot.m.mv12b 1

voz.vys.ter.dvhm3222t,tm 1

voz.vys.ter.dvhm3522tx 1

prádelna mech.pol.pmp 79 8

žehlič k4 pmp 79 8

dílna prov.techniky dpv 1

dílna pro tech.dozor dtd 1

automobil fekální 1

automobil silniční - tahač t 815 6×6 1

sklad kovový - přístřešek 6

dílna ppdd na pv3s 23

dílna pdd-4 na pv3s 5

dílna pid 3

dilna tpa r pv3s 16

dilna pta-m-82 pv3s 18

dtpb pv3s s +ec 30 kva 2

dílna ptoa pv3s 2

dilna tpkk na pv3s 14

fotopracovna cecilie p 2

fotolaboratoř velká e70 1

pila rámová dtja 60 2

dílna žen.poj. žpd-2 2

opravna eltech poj.epo 2

opravna eltech poj.epo-m 2

dílna žen.poj. žpd-1 m 2

dílna žen.poj. žpd-2 m 2

dilna m 3 p 6

dilna m 3 m p na pv-3s 12

dilna m 3 z p 2

dilna m 11 p 1

dílna doz.pchd-72 úplná 2

traktor.z-7011/7211,7711 7

traktor kolovy z-6911 2

automobil fekální praga v3s 2

pojízdná oprav. dílna avia 30 1

plošina montáž.poj. lmn 710 1

náhradní díly

Ostatní technika a materiál

dálkoměr rl p-15 1

dálkoměr rl p-18-1 3

dálkoměr rl p-18r 8

zařízení úč. p-18r parol 6

dálkoměr rl p-19 1

souprava nd p-19-1 č.2 1

dálkoměr rl p-37r 1

dálkoměr rl p-40d1 4

pátrač palub. rl post-3m 2

výškoměr rl prv-16 s dmt 2

pátrač přenosný psnr-5a 3

pátrač přenosný psnr-1 33

stanoviště vel. pu-12 9

radiopřijímač dněpr-1k 1

rdst r 130 ma sam 1

radiostanice r130a /sssr 28

radiostanice r130a /mlr 42

radiostanice r 130 a sam 10

radiostanice r 138 16

radiostanice azid-1d 27

radiostanice azid-1d sam 7

radiostanice r 2 26

radiostanice r 2 m p 5

radiostanice r 3 a p 18

radiostanice r 3 am p 1

radiostanice r 3 at p 11

radiostanice r 3 amt p 1

radiostanice r 3 s p 79

zařízení účel.r 3 s 2

radiostanice r 3 s 2 p 14

radiostanice r 3 d p 1

radiostanice r 4 at p 16

pracoviště 64 r2 m 4

zařízení účel.64 r2 m 22

pracoviště 64 r2 r 105 6

pracoviště 64 r2 r 108 1

pracoviště 64 r3 mt 7

pracoviště 64 r4 mt 1

radiostanice r 118 p 10

radiostanice r 118 vp5 p 11

radiostanice r118 st/plr 22

radiostanice r 140 d st 1

vysílač r 140 st 4

radiostanice r 140 p 17

radiostanice r 140 ido p 12

radiostanice r 140 x p 27

rdst r 140 s r 405 p 11

náhradní díly

Kasárna v Rokycanech patří k těm, která jsou předávána v dobrém stavu.

foto: archiv AČR 

Budova na Skřivánčím vrchu v Aši sice potřebuje rozsáhlejší opravy, ale mimořádná blízkost německých hranic ji může činit velice atraktivní, například pro podnikatelské aktivity blízké cestovnímu ruchu. foto: archiv AČR

Nemovitosti v katastru Prameny jsou spíše menší a budou vyžadovat opravy. Atraktivní je kouzelná příroda v okolí, která jako by nabízela využít objekt pro podnikání v oblasti cestovního ruchu. foto: archiv AČR

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Povinné ručení? Nejlevnější není vždy nejlepší
Chcete si přivydělat? Staňte se členem volební komise
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Auta
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně…
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Technologie
ASLR je vinou chyby ve Windows 8/10 méně funkční než ve starším Windows 7
Intel chce z počítačů odstranit podporu legacy BIOSu, znefunkční to staré OS a hardware
Je plnohodnotný Skype příliš pomalý a přebujelý? Zkuste Skype Lite pro Android
Nejnovější produkt Elona Muska je… powerbanka Tesla
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít