Tiché změny - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Tiché změny

, Jakub Fischer,
Tiché změny
Zdroj: Euro.cz

České revize HDP vykazují závažná „specifika“

Informace o velikosti hrubého domácího produktu, jednoho z nejdůležitějších makroekonomických indikátorů, podléhají pravidelné zpětné revizi. Je třeba předem poznamenat, že revidování hodnot tohoto ukazatele patří mezi běžnou součást statistické praxe, plně v souladu se zvyklostmi vyspělé statistiky. Přesto však české revize čtvrtletních odhadů HDP vykazují určitá „specifika“, na něž je zajímavé poukázat. Cílem tohoto textu není podat souhrnnou analýzu uskutečněných revizí, ale poukázat na nejzajímavější momenty a souvislosti.
Počínaje rokem 2000 proběhly revize tři: v březnu 2000, v červnu 2001 a menší revize v prosinci 2001. Omezíme se na komentář revize červnové. Veškeré propočty a údaje jsou uvedeny ve stálých cenách roku 1995. V této souvislosti je třeba upozornit, že samotný problém přepočtu běžných cen do stálých pomocí deflátorů by byl námětem na jiné a delší zamyšlení.

Termíny.

Zatímco čtvrtletní odhady HDP jsou považovány za takzvané citlivé informace a termíny jejich zveřejnění jsou stanoveny nadlouho dopředu, záměr provést a publikovat revizi dříve uveřejněných údajů, ani termín takové revize dopředu avizován není. Výpočet revidovaných ukazatelů má přitom několik závažných dopadů. Dochází ke (někdy podstatné) změně údajů o HDP dříve publikovaných, a tím i k revizi srovnávací základny. Je-li provedena v nezanedbatelné velikosti, může zásadním způsobem ovlivnit tempa růstu HDP za běžné období. To platí dvojnásob v případě, kdy je revize publikována v krátkém předstihu před datem zveřejnění nových odhadů. K tomu u nás došlo jak v červnu, tak v prosinci 2001.

Velikost.

Při revizi provedené v červnu 2001, deset dní (!) před zveřejněním odhadu HDP za první čtvrtletí téhož roku, byla revidována řada čtvrtletních odhadů HDP počínaje rokem 1996. Největších změn doznaly údaje posledních čtvrtletí (1996 +2,6 miliardy Kč, 1997 +6 miliard, 1998 +10,9 miliardy, 1999 +11 miliard). Revize způsobila nemalé změny meziročního tempa růstu v posledních čtvrtletích – ve 4. čtvrtletí 1997 z minus 1,4 na minus 0,2 procenta, ve 4. čtvrtletí 1998 z minus 3,3 minus 2,1). Podíváme-li se na dopad na roční tempa růstu (počítaná ze čtvrtletních údajů), zjistíme, že například v roce 1998 se z důvodu revize změnilo meziroční tempo poklesu HDP z 2,2 na 1,2 procenta. Obdobně při revizi v březnu 2000 došlo ke změně meziročního tempa růstu HDP za rok 1997 z plus 0,3 na minus jedno procento.

Struktura.

Kromě velikosti revize (změna o jedenáct miliard korun znamená při celkové hodnotě čtvrtletního HDP zhruba 350 miliard změnu objemu o více než tři procenta) stojí za povšimnutí i velikosti revize komponent užití HDP. Opět se podívejme na poslední čtvrtletí jednotlivých let. Konečná spotřeba za prosinec 1998 byla revidována o 0,1 miliardy korun (při celkovém objemu zhruba 280 miliard), hrubá tvorba fixního kapitálu o 16,6 miliardy směrem dolů (při celkovém objemu asi 150 miliard), čistý vývoz o 5,5 miliardy korun nahoru. Změna stavu zásob byla upravena z –48,6 na –26,5 miliardy, tedy o 22,1 miliardy korun (6,2 procenta HDP!) směrem nahoru. To znamená, že značná část z výše popsané revize připadá právě na vrub změny stavu zásob. Údaje za ostatní období vypadají v červnové revizi podobně. Změna stavu zásob, přestože má nejmenší absolutní hodnotu, vykazuje při revizi největší absolutní změny.

Co to znamená?

V jedné z minulých analýz (EURO 14/2002) jsme uvedli, že veličina změny stavu zásob se značnou a v porovnání se světem neobvyklou měrou podílí na celkovém objemu HDP i na jeho vývoji. Statistický úřad mezitím připustil, že „při čtvrtletních odhadech HDP se do změny stavu zásob promítá statistická diskrepance“. Bohužel nevíme, jakou část diskrepance změna stavu zásob obsahuje, a značné velikosti revizí právě této tajemné složky užití HDP průhlednosti celého agregátu neprospívají. Zvláště když revize nejsou dopředu avizovány.

Očekávání věcí příštích.

Dvacátého června, čtyři dny po volbách do sněmovny, bude zveřejněn odhad HDP za letošní první čtvrtletí. Jak již bylo uvedeno, v prvním čtvrtletí 2001 vzrostly zásoby o 27,6 miliardy korun. Pokud by neměly mít negativní vliv na vývoj HDP, musely by o minimálně stejnou částku vzrůst také v prvním čtvrtletí letošním. Především s ohledem na těžko odhadnutelný vývoj, částečně diskrepanční, změny stavu zásob můžeme data o vývoji HDP, která úřad v uvedený den zveřejní, jen obtížně předvídat. Bude však jistě zajímavé vývoj HDP, a zejména jeho strukturu pozorně sledovat. Minimálně stejnou pozornost přitom bude vhodné věnovat i případné větší revizi srovnávací základny.