Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Víte, jak sedět, aby vám práce nezničila zdraví?

Nedostatek pohybu a špatné pracovní podmínky vážně ohrožují naše zdraví. To sice všichni…

Můžeme od nového roku očekávat zdražení povinného ručení?

Povinné ručení se díky mnoha změnám v pojišťovnictví bude nejspíše nadále zdražovat.…

Výměna výtahu a potřebná povolení

Životnost výtahu v bytových domech je 15–25 let (doba životnosti je ovlivněna prováděnou…

Priority SOCR ČR: fungující stát, podpora podnikání a digitalizace

29. ledna, 00:00 -
29. ledna, 00:00

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR zastupuje půl milionu pracovních míst, chce proto aktivně přispět k dalšímu rozvoji České republiky

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) je druhým největším zaměstnavatelským svazem v České republice.

Zastupuje přes šest tisíc podnikatelů vytvářejících až půl milionu pracovních míst. Jeho členové tvoří důležitou součást ekonomiky. Svaz proto považuje ze svého pohledu za nezbytné zúčastnit se diskuse s novou vládou, která vzešla z říjnových parlamentních voleb, a aktivně přispět k nastavení podmínek vedoucích k dalšímu rozvoji České republiky.

Svaz ve spolupráci se svými členy stanovil priority, jež předložil jednotlivým stranám zastoupeným v novém parlamentu. „Jde nám o to, aby je nově ustavená vláda zohlednila a pracovala s našimi požadavky a prioritami ve prospěch dalšího ekonomického rozvoje a prosperity země. S vládou a parlamentními stranami chceme vést konstruktivní dialog ohledně právě těchto oblastí, které považujeme ze svého pohledu za klíčové“ říká Marta Nováková, prezidentka SOCR ČR.

Svazové priority se dají rozdělit do tří hlavních oblastí. Konkrétně je to systém fungování státu a státních institucí, podpora podnikání jeho členů a dále inovace a nové trendy.

* > Paní prezidentko, jak si z vašeho pohledu představujete správné fungování státu a jeho institucí?

< Pokud jde o první oblast, tedy o systém fungování státu a státních institucí, v ní očekáváme od politiků další aktivní podporu sociálního dialogu vedeného tripartitou a zkvalitnění přípravy a schvalování legislativy. V rámci sociálního dialogu by měla být posílena role zaměstnavatelských svazů na jednáních tripartity. Náročným úkolem je i modernizovat výkon státní správy. Výkonnost veřejné správy totiž výrazně zaostává za výkonností podnikatelské sféry. V blízké budoucnosti bude muset veřejná správa výrazně přidat v oblasti eGovernmentu. Musí se zlepšit i spolupráce jednotlivých resortů, musejí začít pracovat tak jako my v podnikatelské sféře způsobem, který lze nazvat projektovým. Důsledné hájení úzkých resortních zájmů jednotlivých ministerstev se ukázalo zásadní překážkou například při modernizaci stavební legislativy, přičemž zkrácení a zjednodušení povolovacích procesů staveb je nutnou podmínkou podporující investiční aktivity v hospodářství. S tím se například setkávají občané při výstavbě dopravní infrastruktury, která zaostává za potřebami hospodářství a běžného života. Daňová legislativa by měla být zjednodušena, měla by být zvýšena efektivita výběru daní a úprava daňové soustavy by měla motivovat k reinvesticím v Česku. Jsme přesvědčeni o tom, že investory je třeba motivovat k reinvesticím, nikoli vytvářet demotivující regulaci. Podnikání omezuje nadbytečná regulace, o jejíž účelnosti lze do značné míry pochybovat. Když se někde vyskytnou problémy, řešíme je novou legislativou, aniž bychom se zamysleli nad tím, zda celkový systém legislativy je funkční a transparentní. V podnikatelském prostředí je důležitá stabilita a předvídatelnost. Časté novely zákonů a jejich nárůst tomu neprospívají.

* > Jak by se měl SOCR ČR podle vás „zviditelnit**?

< Skutečností je, že jsme druhý největší zaměstnavatelský svaz a obchod s cestovním ruchem se podílí zhruba 18 procenty na HDP, ale paradoxně postrádáme ministerstvo pro obchod či pro cestovní ruch. Nemáme ani náměstka na příslušných ministerstvech, který by se zaměřoval na vnitřní obchod nebo cestovní ruch. V této souvislosti mám na mysli ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo pro místní rozvoj. Samozřejmě záleží, zda zůstane zachován současný systém ministerstev, nebo dojde k nějaké reorganizaci.

* > Jakým směrem by měla být zacílena podpora na podnikání vašich členů?

< V této souvislosti mluvíme o maloobchodu, cestovním ruchu, sdílené ekonomice a rozvoji venkova. Očekáváme, že nová vláda nebude vypracovávat takové zákony, které budou vytvářet další regulaci v oblasti obchodu. Právě u levicově zaměřených stran jsme tento trend zaznamenali už v průběhu předvolební kampaně, takže o to víc bychom si takovýto směr nepřáli.

* > Můžete být konkrétnější?

< Vnímáme tlaky na regulaci obchodů v rámci dodavatelského řetězce, tlaky na cenovou regulaci, na regulaci velkých obchodů oproti malým a mohla bych uvést další příklady. Zásadní je pro nás omezení prodejní doby o vybraných státních svátcích a zákon o významné tržní síle, respektive jeho novela. Jak se ukázalo v praxi, právě tyto dvě normy se zcela minuly účinkem a zdaleka nebylo dosaženo cílů, které měly přinést. Proto doporučujeme využívat již stávající legislativu, příp. nastavovat legislativní podnikatelské rámce s dlouhodobou životností a hlavně s pečlivým zpracováním analýzy ekonomických dopadů do podnikatelského prostředí, tzv. RIA. Toto zcela jednoznačně scházelo při přijímání obou zmiňovaných zákonů a jejich nevyváženost je důvodem, proč je na ně podaná ústavní stížnost.

* > Jak se stavíte k problematice malých venkovských prodejen?

< Malé venkovské prodejny mnohdy neprosperují, a proto je majitelé, většinou COOP Jednoty, ale i další, postupně zavírají, pokud nedostanou různé typy podpor od obecních samospráv. Místo další regulace velkých obchodníků nebo nesystémové podpory ze strany samospráv je nutno se podívat, jaké je rozložení obchodní sítě a služeb. A zjistit, jaká je obslužnost týkající se obchodů či restaurací, a na tomto základě analyzovat, proč třeba v jedné obci prodejna prosperuje, zatímco v té další nikoli. Prostě hledat důvody, analyzovat je a teprve potom navrhovat systémová řešení. Nebudeme teď přece zakazovat výstavbu supermarketů, k tomu jsme měli přistoupit v 90. letech minulého století, což se ale nestalo. Ostatně SOCR ČR tehdy zpracoval návrh pro samosprávy, jak přistupovat k budování obchodní sítě. Tento návrh ovšem nebyl pojat do legislativního rámce, nestala se z něj povinnost, a tak obchodníci stavěli nové prodejny a obce povolovaly výstavbu podle svého vlastního uvážení. Obchodníci při výstavbě občas opravili silnici nebo vybudovali kruhový objezd, což se vedení obcí líbilo. Takže výsledkem je situace, že třeba v menším městě je několik obchodních řetězců, které mezi sebou bojují o zákazníky cenou, čili malí obchodníci jim samozřejmě nemohou konkurovat a své prodejny zavírají. Na druhé straně obce dávají majitelům některých malých obchodů různé úlevy na nájemném, energiích apod., aby prodejnu nezavírali. Není v tom žádný systém, žádné pravidlo, každý postupuje zcela individuálně. My doporučujeme nejdříve získat informace, jaká je v obcích obslužnost jednak maloobchodními prodejnami, ale i dalšími službami (pošta, restaurace, bankovní služby…), potom tento stav analyzovat a nastavit pravidla pro obce, jak postupovat.

* > Aktuálním tématem je zajisté také problematika sdílené ekonomiky.

< Sdílená ekonomika je přirozeným důsledkem intenzivního procesu digitalizace. Legislativní proces zpravidla znatelně zaostává za technologickým vývojem, a proto je zapotřebí hledat nový přístup ke sdílené ekonomice, spíše deregulovat tu klasickou než svazovat sdílenou. Musíme umět oddělit standardní podnikání od občanského sdílení! Nemůžeme se pokoušet regulovat něco, co ani regulovat nejde. Na druhé straně ale ctíme zásadu, že všichni, kdo podnikají, mají mít stejné podmínky. I proto podporujeme EET a nastavení funkční a přiměřené regulace pro subjekty ve sdílené ekonomice.

* > Co je potřeba udělat v oblasti cestovního ruchu?

< Chceme, aby vláda ve spolupráci s regiony vytvořila koncepci a program, který podpoří cestovní ruch. Domníváme se, že Česká republika má geografické i kulturní podmínky na to, aby se podíl cestovního ruchu na HDP zvýšil do deseti let ze současných tří na šest procent. Navíc jsme země, v níž se turisté nemusejí obávat o svoji bezpečnost. Hodláme iniciovat zákon na podporu cestovního ruchu, a to kvůli systémovému přístupu. Aby bylo jasně řečeno, které oblasti a jak budou podporovány v rámci jednotlivých samospráv. Chceme novelizovat zákon o místních poplatcích, kde bychom chtěli nastavit jasná pravidla nejen pro ubytovatele a třeba lázeňská zařízení, ale i pro samosprávy. Tedy kolik peněz se vybere a kolik z těchto poplatků se nějakou formou zase vrátí do cestovního ruchu. Chceme zajistit možnosti čerpat zdroje z Operačního programu Podnikání a inokultury vace pro konkurenceschopnost na projekty rozvoje cestovního ruchu. Důležitá je také podpora specifických regionů, které mají předpoklady pro podnikání v cestovním ruchu, nicméně se potýkají s nejrůznějšími problémy, jako třeba se špatnou dopravní obslužností. Právě tam je podnikatele zapotřebí motivovat. Ostatně nikdo neví, co bude s evropskými fondy po roce 2020. Nová vláda by se určitě měla zabývat tím, jak se bude vyvíjet kohezní politika EU, tedy jestli vůbec a jaké zdroje můžeme do budoucna očekávat. Novou vládou byl prezentován záměr zařadit cestovní ruch pod ministerstvo a v rámci změn kompetencí zaměřit ministerstvo pro místní rozvoj především na státní investice. Nejsme se záměrem změn kompetencí pro cestovní ruch zcela ztotožněni, cestovní ruch jsou primárně podnikatelské aktivity ve službách, zatímco kultura je primárně záležitost dotací. Předpokládáme, že SOCR ČR bude velmi aktivní v diskusi k této problematice, protože cestovní ruch má obrovský vývojový potenciál pro ČR, a měli bychom najít takové řešení, které dokáže tento potenciál využívat a rozvíjet.

* > A vaše třetí prioritní oblast?

< Tou je Společnost 4.0 a digitalizace. Konkrétně to znamená zahrnout např. do vládního záměru k vybudování Společnosti 4.0 sektor obchodu a cestovního ruchu, stejně tak je nutné zavést legislativu na ochranu osobních dat (nařízení EP o ochraně osobních údajů - GDPR) v podobě nákladově, technicky a časově přijatelné pro podnikatele. V této souvislosti si nicméně dovolím drobné upozornění. Nemůžeme hovořit o konceptu Společnost 4.0, pokud zároveň přijímáme zákony, které elektronickou výměnu dat zakazují. Jestliže sněmovna nepřijme princip „digital by default“, který se promítne do zákonů včetně pozměňovacích návrhů, tak prostě nemá cenu dále o konceptu Společnost 4.0 ani debatovat. Tím si vytvoříme základnu pro reálné projekty jak v digitalizaci státní správy, tak v robotizaci a automatizaci v podnikatelském sektoru. Současný schizofrenní postoj státní správy i politické reprezentace k otázkám digitalizace vyplývá z toho, že na jedné straně se o věci mluví jako o politickém tématu, na druhé straně v legislativě digitalizaci nejenže nepodporujeme, ale mnohdy přímo zakazujeme. Sdílení dat i v rámci jednoho resortu je problematické. Pokud to shrnu, tak jestliže nemáme pro digitalizaci základní předpoklady, jen velmi těžko můžeme cokoli digitalizovat. To je i příklad vysokorychlostního internetu. Miliardy na něj kdesi leží a možná i propadnou, protože nejsme schopni vypsat výzvy na to, abychom zajistili pokrytí celé republiky kvalitním signálem.

Skutečností je, že jsme druhý největší zaměstnavatelský svaz a obchod s cestovním ruchem se podílí zhruba 18 procenty na HDP, ale paradoxně postrádáme ministerstvo pro obchod či pro cestovní ruch. Hodláme iniciovat zákon na podporu cestovního ruchu, a to kvůli systémovému přístupu. Aby bylo jasně řečeno, které oblasti a jak budou podporovány v rámci jednotlivých samospráv.


Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Čtěte také

Komentáře

Finance
Dnes slavíme 17. listopadu, obchody zůstanou otevřené
Hypotec?ni? sazby leti? nahoru. Ceny bytu? poprve? vystoupaly nad 3 miliony
Jak moc je opravdu výhodné vaše stavební spoření
10 morových ran české krajiny: sucho a chemie
Jen obyčejná bolest hlavy, nebo migréna?
Auta
Los Angeles zavádí nákladní dopravu na vodík
Subaru poslalo na trh nejrychlejší WRX STI v historii. Nás to bohužel zajímat nemusí
Toyota Corolla přichází ve 12. generaci. Prohlédněte si historii nejprodávanějšího auta světa
Na výstavu Czechbus do Holešovic míří autobusy dvaceti značek
Vše, co jste chtěli vědět o dvouspojkové převodovce DQ200
Technologie
AMD přidává dvě nebo tři hry zadarmo k Radeonům RX 580 a RX 570 a Vegám
KVÍZ: Vynalezli počítače, mobily i internet. Poznáte je?
14 věcí, které na vás čekají, když koupíte auto na CNG
Hynix má první paměti DDR5, běží na 5200 MHz. Do počítačů přijdou až v roce 2020
Milník pro digitální rádio. V Evropě budou auta muset povinně nabízet DAB+
Hry pro příležitostné hráče