Podstatné změny - Euro.cz

Přihlášení

Podstatné změny

, Markéta Pravdová,
Podstatné změny
Zdroj: Euro.cz

Obchodní zákoník

Koncem roku 2007 vyšly ve Sbírce zákonů dvě novely Obchodního zákoníku. Novela provedená zákonem č. 296/2007 Sb., která byla přijatá v rámci novely insolvenčního zákona a jež nabyla účinnosti k 1. lednu 2008. Druhá novela byla uveřejněná pod číslem 344/2007 Sb. a nabude účinnosti až 1. března 2008.

První novela.

Novela s účinností od 1. ledna 2008 začleňuje do Obchodního zákoníku nové pojmy a instituty insolvenčního zákona, a proto většina změn má jen formální charakter. Mezi věcné změny lze považovat, že do obchodního rejstříku se nově zapisují zahájení insolvenčního řízení, omezení práva dlužníka nakládat s majetkovou podstatou na základě rozhodnutí insolvenčního soudu, prohlášení konkurzu, jméno a bydliště (popřípadě firma a sídlo) insolvenčního správce, povolení reorganizace a schválení reorganizačního plánu. Do sbírky listin budou zakládána následující rozhodnutí insolvenčního soudu: usnesení o zahájení insolvenčního řízení, o předběžných opatřeních, o prohlášení konkurzu a o schválení konečné zprávy, o povolení reorganizace a o schválení reorganizačního plánu a jeho změn, i to, jímž se insolvenční řízení končí. A také rozhodnutí o úpadku nebo jiné o insolvenčním návrhu.

Důsledky úpadku.

Překážka výkonu funkce pro statutární orgány a jejich členy ve smyslu § 38l Obchodního zákoníku stále trvá po dobu tří let. Je však upřesněn okamžik, od kterého začíná fungovat. To znamená ode dne právní moci usnesení o zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. Nebo ode dne právní moci usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku.
Dle již zrušeného zákona o konkurzu a vyrovnání byla obchodní společnost ze zákona zrušena, pokud byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. Dle nového insolvenčního zákona nenastává automaticky zrušení společnosti v případě, že byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku.

Druhá novela.

Novela s účinností od 1. března 2008 provedená zákonem č. 344/2007 Sb., ač není nijak rozsáhlá, přináší z hlediska praktického důležité změny pro široký okruh podnikatelů.
Dle současného znění § 13a Obchodního zákoníku je každý podnikatel povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách uvádět údaj o své obchodní firmě (jménu), sídle (místě podnikání) a o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky. Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku jsou povinní uvádět údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsaní (například do živnostenského rejstříku). S účinností od 1. března 2008 budou podnikatelé muset uvedené údaje uvádět též na všech smlouvách a svých internetových stránkách.

Sankce a výhody.

Porušení této povinnosti bude přestupkem. Nově bude také přestupkem porušení povinnosti podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz skutečností do obchodního rejstříku i uložit listinu do jejich sbírky. Za tento přestupek může být postižen podnikatel fyzická osoba. V případě právnické osoby (obchodní společnosti) pak ten, kdo za ni jednal, měl jednat či dal k jednání příkaz. Sankcí může být pokuta až do výše 50 tisíc korun a popřípadě zákaz činnosti až do jednoho roku.
Fyzické osoby, které jsou státními příslušníky členských zemí EU nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor, jsou oprávněné podnikat na území ČR za stejných podmínek jako české (nemusejí se zapisovat do obchodního rejstříku). Tato výhoda bude nově rozšířena mimo jiné i na občany Švýcarské federace a na rodinné příslušníky všech uvedených osob.

Cizojazyčné zápisy.

Nově bude umožněno, aby zápis v obchodním rejstříku byl proveden též v jakémkoli cizím jazyce paralelně vedle českého znění zápisu. (Dosud bylo možné pouze založit do sbírky listin fakultativně vedle českého znění zakládanou listinu v některém z úředních jazyků EU.) Soud návrhu vyhoví, pokud bude k návrhu přiložen úředně ověřený překlad znění zápisu do obchodního rejstříku. Jako dosud bude platit, že návrh zápisu do obchodního rejstříku je nutné podat v českém jazyce. Pokud bude existovat nesoulad mezi zněním obsahu zápisu v obchodním rejstříku v českém a cizím jazyce nebo listin uložených ve sbírce listin v českém jazyce a jejich dobrovolně uloženým překladem do cizího jazyka, potom se podnikatel nebude moci vůči třetím osobám dovolávat znění zveřejněného nebo uloženého do sbírky listin v cizím jazyce. Ledaže prokáže, že třetí osoba znala znění obsahu zápisu nebo listiny uložené v českém jazyce.

Další změny.

Novela dále ruší povinnost ukládat do sbírky listin návrh smlouvy o převodu podniku nebo jeho části a o nájmu podniku či jeho části. Dále upřesňuje, že návrh na rozdělení zisku a jeho konečná podoba (popřípadě návrh na vypořádání ztráty), není-li součástí účetní závěrky, a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, jestliže ovládaná osoba zpracovává výroční zprávu, se ukládají do sbírky listin spolu s účetní závěrkou.
Kromě některých obsahově nevýznamných změn, novela přináší i další věcné změny – například v právní úpravě finančního zajištění, které se však týkají pouze úzkého okruhu osob.