LIBERALIZACE NA OBZORU - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

LIBERALIZACE NA OBZORU

, Tomáš Navrátil,
LIBERALIZACE NA OBZORU
Zdroj: Euro.cz

Tomáš Navrátil

Telekomunikace patří k nejrychleji se rozvíjejícím a k nejlukrativnějším oborům na světě. Moderní technologie budou působit na růst tohoto trhu, který se v současnosti odhaduje na 650 až 700 miliard dolarů, i v budoucnosti. Datové pře nosy, homebanking, homeshopping, homeoffice a elektronický obchod budou expandovat.

Česká republika je jedním ze 72 států sdružených ve Světové obchodní organizaci (WTO), které se v roce 1997 zavázaly uvolnit své telekomunikační trhy. Liberalizace v Evropě, především v zemích Evropské unie, vstoupila v platnost v ;lednu 1998, avšak některé země ji z rozličných důvodů o jeden až dva roky odložily. Mezi ně patří i Česká republika, kde k uvolnění dojde počátkem roku 2001. Již nyní se ale dají v zemích, kde už liberalizace proběhla, vysledova t zajímavé trendy a poznatky.

Rajské plody

Hlavních kladů očekávaných po uvolnění trhu je několik. V první řadě se prudce sníží ceny. Možnost volby ze strany zákazníka povede k boji mezi jed- notlivými telekomunikačními operátory o podíl na trhu. Ve středním a dlouhodobém hori zontu dojde k rozšíření nabídky služeb, projeví se kladný vliv na efektivitu, kvalitu a lepší dostupnost služeb, přičemž konkurenční prostředí bude sti- mulovat růst a rozvoj odvětví. Prudce se zvýší objem datových přenosů a zvednou s e nároky na kapacitu a spolehlivost přenosových cest. Následně se zvedne objem investic do oboru, a to jak do rozvoje nových služeb, tak i do budování a modernizace infrastruktury. Na své si přijde i státní kasa, protože liberali zace telekomunikací přiláká zahraniční investice o dvacet až třicet procent vyšší oproti investicím v neliberalizovaných sektorech.

Zkušenosti ze zahraničí rovněž ukazují, že podíl původně monopolního operátora na trhu se v průběhu šesti až sedmi let po liberalizaci sníží o přibližně 35 až 40 procent. Například Deutsche Telekom ztratil jen za pár měsíců od loňského uvolněn í na atraktivním trhu dálkových hovorů až třicetiprocentní podíl. O ten jej připravily ty nejsilnější z celkem 260 subjektů, které obdržely licenci na provo- zování hlasových telekomunikačních služeb. Velké množství operátorů vstupujících na trh se ihned projevilo poklesem cen.

Jak na to?

SPT Telecom má do 31. prosince 2000 zajištěn monopol, díky kterému kontroluje oblast představující 80 procent celkových telekomunikačních výkonů. Ještě před liberalizací bude muset být vyřešena mimo jiné problematika vzájemné propojitelnosti sítí a přístupu alternativních operátorů k síti SPT Telecom. Proto je nutné vytvoření a schválení kvalitního telekomunikačního zákona, který bude upravovat vztahy mezi státem a jednotlivými operátory navzájem a řešit propojovací dohody včetn ě praktických aplikací.

Dalším problémem, na nějž lze při liberalizaci narazit, je otázka přenosného telefonního čísla. Jedná se o takové číslo, které si zákazník podrží nezávisle na tom, u kterého operátora si právě platí služby. Pokud zákazník shledá, že je pro něj výhodnější přejít od operátora A k operátorovi B, jednoduše provede změnu, aniž by se měnilo jeho telefonní číslo. Základním předpokladem pro zvládnutí tohoto úkolu je úplná digitalizace. Jiným nezbytným krokem je zřízení na státě nezáv islého regulačního orgánu, který bude dozorovat provoz sítí a tarify pro vstup do nich.

Levnější internet

Kromě SPT Telecom působí na tuzemském telekomunikačním a datovém trhu i několik dalších subjektů, které se dělí o zbývajících dvacet procent celkových výkonů. Náleží mezi ně jak telekomunikační společnosti, tak i poskytovatelé interne tového připojení. Také oni jsou omezeni monopolem SPT Telecom, neboť jsou nuceni používat jeho spoj až ke konečnému uživateli, a akceptovat tak přemrš- těné ceny.

Přímým následkem monopolu je nízké tempo rozvoje služeb poskytovaných pomocí internetu, neboť ceny účtované Telecomem vytvářejí pro internetové poskytovale ztrátové prostředí. Monopolní postavení jednoho subjektu totiž zvedá průměrnou cenu za připojení na dvojnásobek ceny obvyklé na liberalizovaných trzích, a výsledné využití internetu klesá na pětinu. Počet 8,3 připojených počítačů na tisíc obyvatel řadí Českou republiku na nelichotivé devatenácté místo v Evropě. Vzhledem k vysokým popl atkům využívá většina lidí internet především v zaměstnání.

Odpočítávání začalo

Do okamžiku liberalizace českého telekomunikačního trhu zbývá v tuto chvíli asi šest set dní. Subjekty chystající se využít uvolnění k prudké expanzi se již intenzivně připravují, aby díl koláče, který ukousnou, byl co největší. Stejně intenziv ně by měl ale pracovat i stát na tom, aby vybudoval, zejména po legislativní stránce, vhodné prostředí pro podnikatelskou činnost telekomunikačních operátorů nově vstupujících na trh a aby definoval svoji telekomunikační politiku.