Konec živnosti - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Konec živnosti

, Kamil Šebesta,
Konec živnosti
Zdroj: Euro.cz

Směnárenské služby

Dne 1. září 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 254/2008 Sb. Mění se jím některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Významná změna se dotkne směnárenských služeb poskytovaných nebankovními subjekty.
Dle uvedeného zákona nejsou činnosti osob, jež provádějí nebo zprostředkovávají převody peněžních prostředků a podnikají na základě registrace ke směnárenským službám či devizové licence, živností, a proto nově nespadají pod režim živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. Zjednodušeně řečeno, rozšiřují se takzvané neživnostenské činnosti či „neživnosti“, do nichž spadá i směnárenská služba.

Pokračování v činnosti

Podnikatelé, kteří hodlají po účinnosti uvedeného zákona nadále provozovat směnárenskou činnost, musejí požádat o registraci Českou národní banku (§ 3 zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona, ve znění zákona č. 254/2008 Sb.). A to nejdéle ve lhůtě do osmnácti měsíců od nabytí účinnosti citovaného zákona– tedy do 1. března 2010. Dosavadní živnostenské oprávnění ke směnárenské činnosti – koncese udělená před 30. červnem 2008– zanikne nabytím právní moci rozhodnutí o registraci k ní provedené Českou národní bankou (ČNB). V případě, že podnikatel nepožádá o uvedenou registraci u ČNB, zaniká jeho dosavadní živnostenské oprávnění ke směnárenské činnosti nejpozději marným uplynutím uvedené osmnáctiměsíční lhůty.

Žádost o registraci

Náležitosti žádosti o registraci ke směnárenské činnosti u České národní banky jsou podrobně uvedeny v § 3 devizového zákona. Žádost o registraci předkládá podnikatel České národní bance prostřednictvím jejích poboček v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Místní příslušnost poboček ČNB k rozhodování o žádosti se řídí místem trvalého pobytu či sídlem žadatele. Přičemž správní poplatek pro tuto žádost o registraci není stanoven.

Hlavní změny

Pokud jde o hlavní změny, jež novela přináší, lze stručně zmínit následující. V oblasti směnárenské činnosti je odstraněna dosavadní dvojkolejnosti. Ta spočívala v tom, že koncesní listina udělená živnostenským úřadem opravňovala jejího držitele (fyzickou či právnickou osobu) pouze k nákupu cizí měny v hotovosti. K prodeji cizí měny v hotovosti byla třeba takzvaná devizová licence. Ta však mohla být udělena pouze právnické osobě, která již dvanáct měsíců nakupovala cizí měnu v hotovosti v souladu s právními předpisy. Nyní postačuje pro obě činnosti registrace u České národní banky.
Mění se také příslušnost orgánu vyřizujícího žádosti o vykonávání směnárenské činnosti. Bude je nově vyřizovat pouze Česká národní banka, která bude rovněž provádět kontrolu nad směnárnami.
V neposlední řadě bude moci nabízet nebo provádět směnárenskou činnost jako podnikání pouze fyzická nebo právnická osoba, kterou k této činnosti předem registrovala Česká národní banka– ta bude vydávat doklad o registraci.
Na novelu devizového zákona navazuje nová vyhláška o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách č. 280/2008 Sb. ze dne 31. července 2008. Ta nově upravuje podmínky poskytování směnárenských služeb.

Dosavadní oprávnění

Doposud udělené živnostenské koncese pro směnárenskou činnost a devizové licence k prodeji měny v hotovosti, vydané dle dosavadních platných předpisů, pozbývají platnost osmnáct měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 254/2008 Sb.– tedy do 1. března 2010– pokud nebyla v této lhůtě podána u České národní banky uvedená žádost o registraci ke směnárenské činnosti. Do dne vydání rozhodnutí o registraci postupují držitelé koncesí pro směnárenskou činnost dle dosavadních právních předpisů a podléhají v souladu s nimi devizové kontrole.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze