Jak podnikat v Rusku - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Jak podnikat v Rusku

, Jiří Štěrba,
Jak podnikat v Rusku
Zdroj: Euro.cz

Obchodní právo

Podnikání v Ruské federaci se v praxi nejčastěji uskutečňuje prostřednictvím společnosti – právnické osoby s vlastní právní subjektivitou. S ohledem na požadavky ruských předpisů i na obvyklou potřebu podnikatelů je jejím nejběžnějším druhem v Rusku společnost s ručením omezeným. Na rozdíl od českého práva její právní úpravu komplexně obsahuje zvláštní zákon o společnosti s ručením omezeným.

Zakladatel

Zakladatelem společnosti s ručením omezeným může být ruská nebo zahraniční právnická či fyzická osoba. Je však třeba si dát pozor na to, že v Rusku, podobně jako v České republice, existuje zákaz řetězení jednočlenných společností. Není tedy možné, aby společnost (byť zahraniční), která má jediného společníka, byla jediným společníkem ruské společnosti s ručením omezeným.

Registrace

Společnost vzniká registrací v Jednotném státním registru právnických osob. Proces registrace zajišťuje příslušné místní oddělení federálního daňového úřadu. Úřadu je třeba předložit žádost na předepsaném formuláři, rozhodnutí akcionáře o založení společnosti, případně společenskou smlouvu, pokud má více než jednoho zakladatele, a další dokumenty. Přestože je u českých společností poměrně obvyklé, že nemají vlastní firemní razítko, pro účely jakéhokoli písemného právního úkonu v Rusku je jeho existence naprosto nezbytná.
Státní registrace společnosti s ručením omezeným má být provedena do pěti pracovních dnů od předložení dokumentů registračnímu úřadu. Při podání a převzetí dokumentů u registračního orgánu lze doporučit osobní přítomnost zakladatele. Eliminují se tím rizika spojená se zpětným doručováním potvrzení o registraci zakladateli poštovní přepravou. Riziko jejich případné ztráty není úplně zanedbatelné.

Základní kapitál

Minimální základní kapitál společnosti s ručením omezeným je deset tisíc rublů (stonásobek minimální měsíční mzdy). Před státní registrací je nezbytné otevřít takzvaný akumulační účet pro úhradu základního kapitálu. Před dodáním dokumentů k registraci daňovému úřadu je nutné splatit alespoň 50 procent základního kapitálu společnosti. Přestože orgán provádějící registraci splacení základního vkladu neověřuje, je vhodné tento požadavek dodržet. Nesprávné splacení základního kapitálu může vést až k povinné likvidaci společnosti. Zbytek je nutné doplatit do jednoho roku od založení společnosti.
Při volbě výše základního kapitálu je třeba mít na paměti, že kvůli ochraně věřitelů jej ruské právní předpisy provazují s hodnotou aktiv společnosti. Například platí, že má-li společnost ke konci druhého a dalších finančních roků čistý obchodní majetek nižší, než je její základní kapitál, je povinná jej odpovídajícím způsobem snížit.
Ruské právo umožňuje i nepeněžité formy vkladů včetně cenných papírů, nemovitostí, práv duševního vlastnictví a podobně. Je-li vklad do základního kapitálu nepeněžitý, je nutné před založením společnosti získat souhlas ruského antimonopolního úřadu. Ocenit nepeněžitý vklad nezávislým znalcem je nutné pouze tehdy, přesahuje-li jmenovitá hodnota jím splaceného podílu dvacet tisíc rublů.

Stanovy

Stanovy jsou základním dokumentem společnosti s ručením omezeným. Stanovy obsahují podobně jako v České republice obchodní firmu společnosti, sídlo, základní kapitál, způsob přijímání rozhodnutí a podobně. Společnost je vázána obsahem stanov. Stanovy mohou být po dobu existence změněny, ale veškeré změny se stávají účinnými až jejich registrací. Jakékoli změny musejí být učiněny v dobré víře a v zájmu společnosti jako celku. To znamená i v zájmu minoritních společníků. Existuje mnoho soudních rozhodnutí, která tyto podmínky v konkrétních případech vymezují. Lze tedy doporučit, aby stanovy již od počátku co nejlépe reflektovaly zájmy a cíle zakladatele společnosti.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze