Zpoždění se může prodražit

26. července 2004, 00:00 - ANTONÍN DANĚK, JIŘÍ GLET autoři jsou právníci
26. července 2004, 00:00

PŘEHLEDY O PLATBĚ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Mezi základní povinnosti zaměstnavatelů a samostatných podnikatelů patří také pravidelné měsíční předkládání Přehledů o platbě pojistného zdravotní pojišťovně. Za nesplnění termínů hrozí penále.

Nakládání s informacemi o zdravotním pojištění zaměstnanců upravuje zákon o ochraně osobních údajů

PŘEHLEDY O PLATBĚ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Mezi základní povinnosti zaměstnavatelů a samostatných podnikatelů patří také pravidelné měsíční předkládání Přehledů o platbě pojistného zdravotní pojišťovně. Za nesplnění termínů hrozí penále. Podle zákona jsou zaměstnavatelé povinni podávat Přehledy o platbě pojistného (dále jen Přehledy) všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou pojištěni jejich zaměstnanci. Tento Přehled obsahuje: * součet vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny, * úhrnnou výši pojistného vypočtenou jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců (13,5 % z vyměřovacího základu, zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru), * počet zaměstnanců, ke kterým se údaje vztahují. To znamená, že do celkového počtu zaměstnanců se zahrnují všichni ti, kteří byli v příslušném měsíci účastni nemocenského pojištění. Tedy i ti, kterým nebyl v rozhodném období, za které se pojistné platí, zúčtován žádný příjem - například v případě nemoci nebo ženy na mateřské dovolené, která je stále vedena jako zaměstnanec. NEJPOZDĚJI V DEN SPLATNOSTI

Příslušný formulář vyplňují všichni zaměstnavatelé, kteří v měsíci, za který se hlášení podává, byli povinni odvést pojistné za své současné, případně i bývalé zaměstnance, pojištěné u dané zdravotní pojišťovny. Přehled podává zaměstnavatel i v případě, kdy za příslušný měsíc nevzniká povinnost odvodu pojistného. Odevzdává ho nejpozději v den splatnosti pojistného za příslušný měsíc. Jako formulář lze použít jak Přehled předtištěný zdravotní pojišťovnou, tak i počítačově zpracovanou verzi se všemi požadovanými náležitostmi.

STANOVENÍ PRAVDĚPODOBNÉ VÝŠE

Jestliže povinný subjekt výše uvedenou povinnost podat Přehled nesplní, může tak ještě učinit dodatečně ve lhůtě stanovené zdravotní pojišťovnou. Neodevzdá-li přehled ani poté, může zdravotní pojišťovna stanovit rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného (pokud byl plátce v zaslané výzvě na tento následek upozorněn). Při stanovení pravděpodobné výše pojistného vychází zdravotní pojišťovna z údajů a pomůcek, které má k dispozici nebo které si sama opatří. Základním podkladem pro stanovení výše pravděpodobného pojistného je počet zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny (zjistit lze například od úřadu práce), dále pak kupříkladu výše průměrné mzdy v regionu a v daném odvětví, což zveřejňuje Český statistický úřad. Nelze-li pro nedostatek podkladových materiálů stanovit pravděpodobnou výši příjmů zaměstnance nebo OSVČ, postupuje zdravotní pojišťovna následovně: Pravděpodobnou výši pojistného stanoví jako částku odpovídající 1,5násobku všeobecného vyměřovacího základu (odpovídajícího průměrné mzdě zaměstnanců) za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém příslušná zdravotní pojišťovna stanoví pravděpodobnou výši pojistného. U podnikatelských subjektů se za tento příjem považuje měsíční příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů na jejich dosažení, zajištění a udržení.

**POVINNOST PODAT PŘEHLED TRVÁ STÁLE

Stanovením pravděpodobné výše pojistného není dotčena povinnost zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné předložit požadovaný Přehled opožděně. Rovněž není dotčena možnost zdravotní pojišťovny uložit pokutu za porušení povinnosti plátce pojistného. Pokud plátce požadovaný Přehled následně předloží, příslušná zdravotní pojišťovna rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného zruší. V případě, že plátce pojistného Přehled nedodá, stává se výše pravděpodobného pojistného (po nabytí právní moci) pohledávkou zdravotní pojišťovny za plátcem. Pokud zaměstnavatel nebo OSVČ tuto pohledávku neuhradili ve stanovené výši do dne splatnosti, počítá se od následujícího dne penále - jeho aktuální výše činí 0,1 procenta z dlužné částky za každý den prodlení. Penále z pravděpodobné výše pojistného se vypočítává až do dne odevzdání Přehledu. Pokud zdravotní pojišťovna následně zjistí, že pravděpodobnou výši pojistného stanovila vyšší, než odpovídá předloženému Přehledu, na vyměřeném penále z pravděpodobné výše pojistného se nic nemění. Jestliže však naopak bylo pravděpodobné pojistné ve srovnání s podaným Přehledem stanoveno nižší, doplatí plátce jak dluh na pojistném, tak na penále.

Povinnost podávání Přehledu upravuje zákon č. 592/1992 Sb. v platném znění, a to

v § 25 odst. 3 pro zaměstnavatele

v § 24 odst. 2 a 3 pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít