ZMĚNA ZÁKONA O REZERVÁCH

02. února 2004, 00:00 - admin
02. února 2004, 00:00

Ke změně zákona o rezervách došlo také na základě zákona č. 438/2003 Sb., kterým se mění rovněž zákon o daních z příjmů a další zákony. ZMĚNY V ÚVODNÍCH USTANOVENÍCH V úvodních ustanoveních zákona o rezervách došlo k těmto důležitým změnám: - opravnými položkami podle § 1 se rozumí opravné položky vymezené v tomto zákoně, vytvořené k rozvahové hodnotě nepromlčených pohledávek splatných po 31.

Ke změně zákona o rezervách došlo také na základě zákona č. 438/2003 Sb., kterým se mění rovněž zákon o daních z příjmů a další zákony.

ZMĚNY V ÚVODNÍCH USTANOVENÍCH

V úvodních ustanoveních zákona o rezervách došlo k těmto důležitým změnám: - opravnými položkami podle § 1 se rozumí opravné položky vymezené v tomto zákoně, vytvořené k rozvahové hodnotě nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994 a zaúčtované podle zákona o účetnictví. Pro účely tohoto zákona se rozvahovou hodnotou pohledávky rozumí jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena pohledávky zaúčtovaná na rozvahových účtech poplatníka. Není-li tímto zákonem výslovně stanoveno jinak, opravné položky se netvoří k pohledávkám vzniklým z titulu cenných papírů a ostatních investičních instrumentů podle zákona o cenných papírech, úvěrů, půjček, ručení, záloh, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty společnosti, smluvních úroků a pokut, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále k pohledávkám, o kterých nebylo účtováno ve výnosech podle zákona o účetnictví a které nebyly zahrnuty do základu daně z příjmů zjištěného podle zákona o daních z příjmů a k pohledávkám nabytým bezúplatně. Opravné položky nelze tvořit k souboru pohledávek, - nepostupuje-li věřitel podle §§ 5 a 8, nesmí tvořit opravné položky k pohledávkám, jestliže má k dlužníkovi současně splatné závazky a neprovede vzájemný zápočet pohledávek a závazků, - v případě zpochybnění pohledávky právním úkonem dlužníka se předchozí ustanovení u věřitele nepoužije na tu část hodnoty pohledávek, která převyšuje hodnotu závazků dlužníkem zpochybněných, pokud věřitel postupuje podle § 8a odst. 2 a zápočet provede ke dni pravomocného ukončení řízení, - poplatník je povinen v souvislosti s podáním daňového přiznání prověřit odůvodněnost tvorby rezerv a opravných položek a jejich skutečný stav porovnat s výší, kterou může poplatník uplatnit podle tohoto zákona v základu daně z příjmů zjištěném podle zákona o daních z příjmů, - tvorba rezerv a opravných položek uplatněná v základu daně z příjmů zjištěném podle zákona o daních z příjmů musí být vždy zaúčtována podle zákona o účetnictví nebo uvedena v daňové evidenci podle § 7b zákona o daních z příjmů, - rezervy a opravné položky se zruší vždy ke dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo nájmu, ke dni přerušení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo nájmu, pokud tato činnost nebo nájem nejsou zahájeny do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém došlo k přerušení. Rezervy a opravné položky se zruší rovněž ke dni účinnosti nájemní smlouvy v případě nájmu podniku, ke dni předcházejícímu den zrušení stálé provozovny na území České republiky, ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace nebo ke dni předcházejícímu den účinnosti prohlášení konkursu. Rezervy se nezruší v případě, kdy peněžní prostředky ve výši rezerv tvořených podle §§ 9 a 10 budou uloženy na zvláštním vázaném účtu v bance podle § 10a, a v případě, kdy poplatník při ukončení nájmu uzavřel smlouvu o nájmu podniku účinnou dnem následujícím po dni ukončení nájmu.

ZMĚNY V REZERVÁCH NA OPRAVY HMOTNÉHO MAJETKU

U rezerv na opravy hmotného majetku došlo k následujícím důležitým změnám: - bylo doplněno, že rezerva se nevytváří v případech hmotného majetku, k němuž má vlastnické právo poplatník v konkurzním a vyrovnacím řízení,

- maximální doba tvorby rezervy činí u hmotného majetku zatříděného do nové odpisové skupiny 6. 10 zdaňovacích období, - poplatník, který je plátcem daně z přidané hodnoty, vychází při stanovení výše rezervy z rozpočtu nákladů na opravu v ocenění bez daně z přidané hodnoty, - v případě přeměn podle obchodního zákoníku se za zdaňovací období pro účely tvorby rezervy podle odstavce 1 považuje i období, za které se podává daňové přiznání.

ZMĚNY U OPRAVNÝCH POLOŽEK K POHLEDÁVKÁM ZA DLUŽNÍKY V KONKURZNÍM A VYROVNACÍM ŘÍZENÍ

U těchto opravných položek došlo k následujícím změnám: - ustanovení o tom, kdy mohou poplatníci tyto opravné položky tvořit bylo doplněno o to, že je mohou tvořit poplatníci, kteří vedou účetnictví, až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek a že opravné položky nelze tvořit na pohledávky vyloučené podle § 2 odst. 2 (viz výše), - opravné položky se zruší v návaznosti na výsledky konkurzního vyrovnacího řízení nebo v případě, kdy pohledávka byla účinně popřena správcem konkurzní podstaty, konkurzním věřitelem, rozhodnutím soudu nebo příslušného správního orgánu.

**ZMĚNY U OPRAVNÝCH POLOŽEK K NEPROMLČENÝM POHLEDÁVKÁM SPLATNÝM PO 31. PROSINCI 1994

U těchto opravných položek došlo ke změnám úvodních dvou odstavců, tak, že “ (1) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994, jejichž tvorba je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů (1), mohou v období, za které se podává daňové přiznání, vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, pokud k těmto pohledávkám nevytvářejí opravné položky a rezervy podle § 5 a 5a a od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 6 měsíců, až do výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.

(2) Vyšší opravné položky, než je uvedeno v odstavci 1, lze vytvářet ke zde uvedeným pohledávkám jen v případě, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí řízení podle zvláštního právního předpisu (13f) nebo soudní řízení a nebo správní řízení podle zvláštního právního předpisu (13h), jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění jeho práva za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než a) 12 měsíců, až do výše 33 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, b) 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, c) 24 měsíců, až do výše 66 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, d) 30 měsíců, až do výše 80 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, e) 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.“

(1) § 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (13f) § 14 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. (13h) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Oproti předchozímu stavu se musí poplatník účinněji starat již o pohledávky, u kterých uplynulo od konce sjednané lhůty splatnosti více než 12 měsíců. Vzhledem k definici nového pojmu „spojené osoby“ v § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů, je v zákoně o rezervách uvedeno, že výše uvedené opravné položky nelze uplatnit i u pohledávek vzniklých mezi spojenými osobami vymezenými v zákoně o daních z příjmů.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Retro na neděli: Ford T může za to, že jezdíme na benzín,…
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody zapůjčeného BMW i8
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Technologie
Bugatti Chiron čeká na lepší pneumatiky. Pak zkusí překonat 450 km/h
Změny v pamětech cache a propojení jader. Jak se u Skylake-X zlepšil výkon na 1 MHz?
Aprílová GeForce GTX do USB skutečně existuje. Nvidia omezenou sérii rozdá
Google po letech ustoupil. Nebude číst vaše e-maily kvůli reklamě
Nvidia GeForce GT 1030 – jak se hraje na grafice za 2000 Kč (uživatelská recenze)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít