Zkapalněné plyny mohou způsobit havárii II.

02. prosince 2002, 00:00 - Libor Dufek, poradce v energetice a ekologii
02. prosince 2002, 00:00

Závady a porušování zákonných předpisů při provozu čerpacích stanic Na právní úpravu skladování a užívání zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) již Profit několikrát upozornil, například v souvislosti s umístěním plynových zásobníků pro vytápění v obytných zónách. Dokončení článku z č.

Závady a porušování zákonných předpisů při provozu čerpacích stanic

Na právní úpravu skladování a užívání zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) již Profit několikrát upozornil, například v souvislosti s umístěním plynových zásobníků pro vytápění v obytných zónách. Dokončení článku z č. 48 se zabývá tzv. mobilními a plnicími stanicemi LPG.

Plnicí a čerpací stanice LPG se umisťují bez stavebního povolení a provozují bez kolaudačního rozhodnutí jako mobilní zařízení, jehož provoz nepodléhá stavebnímu zákonu. T o je však v rozporu s ustanovením stavebního zákona, podle něhož každý sklad hořlavin a výbušnin podléhá stavebnímu řízení. Ke skladování LPG se používají tlakové nádoby stabilní - zásobníky - ve funkci mobilních, což je v rozporu s příslušnými normami ČSN a TPG, upravujícími jejich technické provedení, příslušenství, umístění, propojení, osvětlení, oplocení apod. Pro umisťování, provedení a provoz čerpacích stanic LPG platí technická pravidla TPG 30401 a příslušné ČSN, které neznají pojem „mobilní“ a nerozdělují plnicí a čerpací stanice na „mobilní“ a „stacionární“. Pro všechny stanice platí tedy stejná pravidla a předpisy.

Umístění zásobníků

Jde zejména o ČSN 386462, podle níž například zásobníky musí být umístěny na základových blocích nebo podpěrných ocelových konstrukcích, které musí vykazovat nejméně dvouhodinovou odolnost vůči ohni. Tento požadavek není při umístění zásobníků na přívěsech splněn, protože pneumatiky a některé další díly přívěsů jsou hořlavé.

Protipožární předpisy

Protipožární předpisy se dále porušují v některých případech tím, že např. čerpadlo s elektromotorem, který je možným zdrojem iniciace výbuchu, je přímo pod zásobníky nebo jeho umístění neodpovídá předepsané vzdálenosti. Nerespektují se předpisy ČSN „Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru“, „Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny“, „Předpisy pro ochranu před bleskem“. Propojovací potrubí mezi zásobníky provedené pomocí gumových hadic představují zvýšené riziko jejich porušení při pohybu podvozků; v případě požáru dojde k jejich velmi rychlému prohoření, k výronu celého obsahu zásobníků a k následnému výbuchu. Dopravní cesty zasahují do ochranného pásma zásobníků, v němž je umisťováno i výdejní zařízení. Stanice nejsou chráněny proti haváriím způsobeným možnými nájezdy vozidel. Není označena stavěcí čára, před níž mají zůstávat všechna vozidla kromě jediného, které smí přijet k čerpacímu stojanu nebo přístroji. Zásobníky bývají na podvozcích upevněny způsobem, který neumožňuje dilatační pohyb nádoby. Zaparkování podvozků se zásobníky nedovoluje v případě naléhavé potřeby rychlé přemístění na bezpečné místo. V bezprostřední blízkosti čerpacích stanic jsou skladovány PB lahve.

Nedodržování ochranných pásem

Sklady jsou umisťovány v blízkosti veřejných a obytných budov, tratí, kanalizačních vpustí, zásobníky nebývají samostatně oploceny, nejsou dodržována ochranná a bezpečnostní pásma zásobníků. Podmínky pro umisťování zásobníků jsou stanoveny v příloze Energetického zákona a v ČSN. Ochranná pásma určují minimální dovolené vzdálenosti zásobníků LPG od ostatních objektů, zástavby a technických zařízení. Bezpečnostní pásma jsou určena zejména k zamezení nebo zmírnění účinků havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob.

Stanovení podmínek pro zřizování a užívání stanic

Stavební úřady jsou povinny sledovat ve svém regionu ochranu veřejných zájmů. Z hlediska péče o životní prostředí musí dbát na dodržování hygienických, protipožárních a bezpečnostních požadavků a předpisů, stejně jako na ochranu zdraví a životů obyvatel. Jsou povinny vyžadovat dodržování všech zákonných ustanovení, zejména stavebního zákona čís. 50/1976 Sb. v platném znění a všech souvisejících předpisů. Významným nástrojem pro dosažení těchto cílů je mj. územní řízení. V tomto zákonem ustaveném správním řízení musí stavební úřad chránit důležité zájmy v území, což provádí na základě územního rozhodnutí. Úmysl provozovat tzv. mobilní plnicí nebo čerpací stanici LPG musí oznámit budoucí provozovatel na příslušný městský či obecní úřad. Protože se jedná o umístění v území, za které úřad odpovídá, postoupí tuto žádost příslušnému stavebnímu úřadu k vyjádření. Jelikož není možné, aby se v jakémkoliv stupni územně plánovací dokumentace s touto činností uvažovalo předem, jedná se vždy o změnu využití území (§ 32 zákona č. 50/1976 Sb.). Účastníkem každého územního řízení je obec (§ 34, odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb.); je tedy povinností stavebního úřadu z tohoto podnětu územní řízení požadovat. Budoucí provozovatel „mobilní“ plnicí nebo čerpací stanice podá na základě vyzvání stavebního úřadu písemný návrh na vydání územního rozhodnutí (§ 35 zákona čís. 50/1976 Sb.), kterým je pro tento případ rozhodnutí o využití území (§ 32 zákona čís. 50/1976 Sb.). Rozhodnutí odlišná od uvedených a váhavost stavebních úřadů při povolovacích řízeních jsou zřejmě způsobena chybnou aplikací pojmu „mobilní“, jak je zařízení výrobcem a zřizovatelem pojmenováno, neboť se po uvedení do funkce a do provozu stává imobilním. Stává se tak ze stavebního hlediska stejným zařízením jako ostatní plnicí a čerpací stanice provedené v souladu se všemi dotčenými předpisy a realizované na základě stavebního řízení s respektováním připomínek účastníků řízení a minimalizace rizik.

Rizika při práci s LPG

U LPG je nejnebezpečnějším faktorem, stejně jako u ostatních energetických médií, neodborná manipulace. Ta může mít za následek únik plynu nebo nadměrné tlakové namáhání, které může vést k poškození nebo i destrukci zařízení s dalšími následky - požárem, výbuchem. LPG je ve směsi se vzduchem výbušný. Je těžší než vzduch, nesnadno se rozptyluje a při úniku může natéci do kanalizace nebo do sklepů domů a zde explodovat. Zárukou bezpečného užívání LPG je odborná manipulace a dodržování stanovených bezpečnostních předpisů a pravidel.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Macron ve stopách Babiše
Velký dovolenkový speciál: jak nejlépe používat platební kartu na dovolené
Finance.cz nově najdete v aplikaci Tapito
Čeká naši společnost revoluční změna díky technologii blockchain?
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Auta
BMW X3 třetí generace je lehčí, rychlejší a nabídne klíč s…
Jaguar opět rozšířil nabídku motorů pro XE, XF a F-Pace. Nový dvoulitr 30t má 300 koní
Tradiční londýnská taxi dostanou elektrický pohon. Premiéra proběhne v Goodwoodu
Proč má být Kia Stinger tak dobrá? Protože na Nürbrugringu odjela desítky tisíc kilometrů
Test na pondělí: Porsche Macan 2.0T
Technologie
Úspěch jako hrom. Na oběžné dráze je první česká nanodružice
Další hardwarové chyby procesorů. AMD má problém v Ryzenu, Intel u Skylake a Kaby Lake
Facebook hledá v Hollywoodu originální skriptované pořady. „Vysílat“ by mohl brzy
Více Linuxu ve Windows Storu. Microsoft pro testování uvolnil dvě edice SUSE
Hvězdou YouTubu beze slov. Tyhle kanály vás budou bavit, i když se v nich nemluví
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít