Zjednodušení?

22. února 2008, 16:07 - Vladimír Čížek
22. února 2008, 16:07

Zákon o nabídkách převzetí

V nejbližší době očekáváme přijetí zcela nového zákona o nabídkách převzetí (zákon o nabídkách), který implementuje do českého právního řádu směrnici 2004/25/ES o nabídkách převzetí (směrnice). V souladu se směrnicí by měl zákon o nabídkách zajistit odpovídající míru snížení administrativní a finanční zátěže a ochrany zájmů menšinových akcionářů a současně poskytnout větší míru právní jistoty koncernovým seskupením. Úprava představuje ucelený soubor, a proto se zaměřím pouze na některé klíčové body návrhu.

Rozštěpení právní úpravy.

Přijetím zákona o nabídkách se česká právní úprava veřejných návrhů rozštěpí. V Obchodním zákoníku bude po novelizaci nadále upraven veřejný návrh smlouvy na koupi akcií v obecné podobě - tedy veřejný návrh na „odkoupení“ akcií v jakékoli akciové společnosti bez ohledu na charakter účastnických cenných papírů. Zákon o nabídkách bude upravovat pouze nabídky převzetí - veřejné návrhy směřující k ovládnutí společnosti - v akciových společnostech s kótovanými účastnickými cennými papíry. Je třeba poznamenat, že zákon o nabídkách rozšiřuje proti směrnici definiční rámec účastnických cenných papírů. Mezi účastnické cenné papíry vydané cílovou společností totiž zařazuje pro účely nabídky převzetí vedle těch, s nimiž je spojené hlasovací právo, i takové, se kterými hlasovací právo spojené není, a také cenné papíry vydané cílovou společností, s nimiž je spojené právo takové cenné papíry získat. Zákon o nabídkách se tedy vztahuje například na prioritní akcie, pokud stanovy s nimi spojené hlasovací právo vylučují.

Hraniční limity.

Mezi zásadní prvky zákona o nabídkách patří úprava hraničních limitů zakládajících povinnost učinit nabídku převzetí. Ta nově vzniká při dosažení rozhodného podílu na hlasovacích právech, který odpovídá podílu na hlasovacích právech společnosti ve výši nejméně 30 procent všech hlasů spojených s účastnickými cennými papíry vydanými společností. Zákon však současně zachovává koncept „ovládnutí společnosti“ upravený Obchodním zákoníkem. Zároveň se opouští existující hraniční limity dvoutřetinového a tříčtvrtinového podílu na hlasovacích právech zakládajících povinnost učinit nabídku převzetí. V koncernové úpravě se nově zavádí pojem „spolupracující osoby“ a proti dosavadní restriktivní výkladové praxi České národní banky se více uvolňuje režim převodů účastnických cenných papírů společnosti v rámci koncernového seskupení osob.

Povinnost neutrality a pravidlo průlomu.

Zákon o nabídkách upravuje takzvanou povinnost neutrality členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Tito členové se musejí zdržet až do uveřejnění výsledků nabídky převzetí všeho, co by ji mohlo zmařit (s výjimkou běžného provozu podniku), ledaže takové konkrétní jednání schválí v době závaznosti nabídky převzetí valná hromada. Valné hromadě se tímto svěřuje rozhodování o přijetí ochranných opatření proti nabídce převzetí. Může se však usnést i na aplikaci takzvaného pravidla průlomu a rozhodnout, že pro potřeby rozhodování o ochranných opatřeních se mimo jiné stanou jakákoli jinak účinná omezení hlasovacích práv určená stanovami nebo dohodou mezi cílovou společností a akcionáři či akcionáři navzájem neúčinnými.

Určení ceny.

Významnou koncepční změnu představuje způsob určení ceny vykupovaných účastnických cenných papírů společnosti v rámci povinné nabídky převzetí. Obecně se vychází z koncepce, že cenu při povinné nabídce převzetí primárně určuje osoba činící povinnou nabídku. Nesmí však být nižší než takzvaná prémiová cena (tedy nejvyšší cena, za kterou osoba činící povinnou nabídku převzetí nebo osoba s ní spolupracující nabyly v posledních dvanácti měsících před vznikem nabídkové povinnosti účastnické cenné papíry společnosti, jež jsou předmětem nabídky). Zcela nově se pro účely stanovení takové ceny ruší povinnost vyhotovit znalecký posudek, což podstatně zjednoduší nabídkový proces.

Squeeze-out.

S ohledem na očekávané rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci ústavnosti „vytěsnění“ akcionářů zákon o nabídkách pouze minimálně zasahuje do právní úpravy této problematiky. Podstatnou změnou je však vypuštění současné tříměsíční lhůty pro jeho uskutečnění a celkové zpřesnění právní úpravy (například okamžiku vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu).

Kladné přijetí.

Zákon o nabídkách nepochybně přinese dlouho očekávané snížení administrativní, časové a finanční náročnosti procesu nabídek převzetí a squeeze-outu a současně určité zvýšení právní jistoty. S ohledem na tyto skutečnosti by odborná veřejnost a účastníci finančních trhů mohli zákon o nabídkách přijmout převážně kladně.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít