Zelená finanční asistenci

24. srpna 2009, 05:58 - Ivana Fára, advokátka, CMS Cameron McKenna v.o.s.
24. srpna 2009, 05:58

Poslední novela obchodního zákoníku by měla zrovnoprávnit spořitelní družstva a banky – alespoň co se týká správy vkladu. Rovněž by měla přispět ke zjednodušení oceňování nepeněžníchvkladů při zvyšování základního kapitálu společnosti.

Autor: Artklee

Novela obchodního zákoníku, účinná od letošního července, přináší změny zejména do společenstevního práva. Zavádí několik podstatných novinek, jejichž hlavním cílem je usnadnit obchodní transakce a snížit jejich náklady.

Správcem vkladu nejen banky

Drobnou, avšak významnou změnou je zrovnoprávnění finančních institucí v otázkách správy vkladu, splácení emisního kurzu nebo výplaty protiplnění při výkupu cenných papírů. Jste-li zakladateli nebo společníky obchodní společnosti, podle dosud platné úpravy jste peněžité vklady do základního kapitálu obchodních společností museli splácet na zvláštní účet vedený pouze u banky.

Nyní si při zakládání obchodní společnosti můžete jako správce vkladu vedle banky zvolit i spořitelní nebo úvěrové družstvo. Vybrat vhodnou finanční instituci již při zakládání společnosti se vyplatí. Zvláštní účet pro splacení vkladu totiž můžete v rámci jedné instituce lehce převést na běžný účet společnosti. To vám ušetří čas a peníze.

Méně znaleckých posudků

Další novinkou je zjednodušení oceňování nepeněžních vkladů při zvyšování základního kapitálu společnosti. Podle předchozí právní úpravy se hodnota nepeněžitého vkladu do společnosti s ručením omezeným a do akciové společnosti stanovovala vždy podle posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti. Znalce musela nechat společnost jmenovat za tímto účelem soudem. To samozřejmě do značné míry celý proces vkládání nepeněžitého vkladu při zvyšování základního kapitálu společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti prodlužovalo a prodražovalo. Soud znalce jmenuje do patnácti dní. Přičteme-li k tomu doby doručování a vypracování znaleckého posudku, můžeme se dostat až na dva měsíce zdržení.

Novela však umožňuje zjednodušený postup. V případě, že je hodnota nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti ověřena jiným transparentním způsobem a statutární orgán společnosti takový postup schválí, není třeba tento vklad nechávat znalecky oceňovat.

Transparentním způsobem ohodnocení je pak podle zákona například posudek nezávislého odborníka, který přitom využije obecně uznávané standardy a zásady oceňování. Za transparentní způsob je považována rovněž reálná cena vykázaná v účetní závěrce společnosti za předchozí rok, pokud k ní neměl auditor žádné výhrady. V případě, že se jedná o cenný papír, je přípustným způsobem i zjištění váženého průměru z cen, za něž byl papír obchodován v uplynulých šesti měsících.

Vzhledem k tomu, že se hodnota akcií na trhu neustále mění, je sporné, zda má vážený průměr skutečně reálnou vypovídací hodnotu. Hodnotu akcií lze navíc do jisté míry ovlivnit, což ale samozřejmě v žádném případě nedoporučujeme – nicméně je to jednoduché.

Pár pozitivních či negativních zpráv o společnosti a výkyv v hodnotě akcie je na světě. V této souvislosti je vhodné podotknout, že jakákoli manipulace s trhem je zákonem o podnikání na kapitálovém trhu zakázána a může být stižena sankcí až do výše 20 miliónů korun.

Znalci však nezmizí

Nově navrhovaný postup ocenění nepeněžitého vkladu je výhodnější zejména z hlediska nákladů i z hlediska času. Role znalců však z procesu oceňování nepeněžních vkladů zcela nemizí. Možnost ocenění vkladu znalcem si může odsouhlasit statutární orgán společnosti.

Lze předpokládat, že alespoň v počátcích nové úpravy bude k této situaci docházet. Statutární orgán je ze zákona povinen jednat s péčí řádného hospodáře. Není-li si jist svými znalostmi, je podle ustálené soudní judikatury povinen vyžádat si stanovisko odborníka. V tomto případě se bude obracet právě na znalce.

Statutární orgán zůstává povinen využít služeb znalce i v dalších případech – tehdy, je-li stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu zjednodušeným postupem ovlivněno výjimečnými okolnostmi, které by jej ke dni jeho splacení významně změnily. A rovněž tehdy, pokud nastaly nové okolnosti, které by mohly ke dni splacení nepeněžitého vkladu změnit jeho hodnotu.

Představenstvo či jednatelé by se měli na znalce obrátit již ve fázi, kdy budou posuzovat, zda je možnost, že dojde ke změně podmínek reálná – tedy za předpokladu, že si nejsou jisti svým vlastním odhadem. Pokud to neudělá statutární orgán společnosti, novela obchodního zákoníku umožňuje, aby ocenění vkladu zajistili samotní akcionáři nebo společníci. Jejich vklady však musejí tvořit alespoň pět procent základního kapitálu.

Připuštění finanční asistence

Úpravou prošel i institut takzvané finanční asistence. Předchozí zákonná úprava finanční asistenci bez výjimky zakazovala. V případě jejího výskytu byl právní úkon od počátku absolutně neplatný. A o co vlastně jde?

Smyslem finanční asistence je zjednodušit a zrychlit sjednání účasti na společnostech. Obchodní zákoník původně striktně zakazoval, aby vám společnost, v níž chcete nabýt účast, za tímto účelem půjčila finanční prostředky. Této společnosti dokonce nebylo dov
oleno ani zaručit se za poskytnutí peněžitého plnění. Smyslem tohoto zákazu bylo zabránit nechvalně známému tunelování a minimalizovat riziko platební neschopnosti společnosti. Nová právní úprava ale finanční asistenci umožňuje. Pokud chcete nabýt podíl ve společnosti, může vám k tomu tato společnost za stanovených podmínek poskytnout zálohu, půjčku, úvěr nebo jiné peněžité plnění.

Podmínky poskytnutí finanční asistence jsou však vymezeny poměrně přísně. Zákon nově rozlišuje mezi společností s ručením omezeným a akciovou společností. U každé z nich upravuje podmínky finanční asistence specificky.

U společnosti s ručením omezeným musí být taková asistence mimo jiné poskytnuta za obvyklých podmínek a společnosti nesmí bezprostředně přivodit úpadek. Jednatel je zároveň povinen vypracovat písemnou zprávu, v níž poskytnutí asistence zdůvodní. Ve zprávě musí uvést i výhody a rizika, která z takové asistence plynou, a zdůvodnění, proč je poskytnutí finanční asistence pro firmu výhodné. Současně ve zprávě shrne podmínky, za nichž byla finanční asistence poskytnuta.

K poskytnutí finanční asistence u akciové společnosti musí být splněny ještě přísnější podmínky. Například cena, za níž jsou získávány akcie na základě finanční asistence, musí být spravedlivá. Lze předpokládat, že i zde zvolí představenstvo z opatrnosti cestu znaleckého vymezení ceny.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Finance.cz pozvaly klienty na curling

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

  • Největší mýty o bolesti zad

  • Profesor Sameš: Porucha lícního nervu není legrace

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít