Zaměstnavatel a zahraniční zaměstnanec

14. července 2003, 00:00 - Antonín Daněk, Jiří Glet - právníci
14. července 2003, 00:00

Osoby bez trvalého pobytu na území České republiky a sociální zabezpečeníČeská republika uzavřela s některými evropskými státy (Chorvatskem, Rakouskem, Německem) dvoustranné mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, které řeší také poskytování zdravotní péče občanům jednoho státu na území druhého státu.

Osoby bez trvalého pobytu na území České republiky a sociální zabezpečení

Česká republika uzavřela s některými evropskými státy (Chorvatskem, Rakouskem, Německem) dvoustranné mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, které řeší také poskytování zdravotní péče občanům jednoho státu na území druhého státu.

Jak tedy postupují zaměstnavatelé a zdravotní pojišťovny u zaměstnanců bez trvalého pobytu na území ČR - za předpokladu, že mají sjednán pracovní vztah podle cizích právních předpisů a vztahují se na ně podmínky mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení? Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo Stanovisko k provádění mezinárodních smluv při posuzování účasti na nemocenském pojištění: „Osoby, které mají sjednán pracovní vztah podle cizích právních předpisů a na něž se vztahuje mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení, podle níž se na ně z důvodu výkonu pracovní činnosti v ČR vztahují české právní předpisy, jsou účastny nemocenského pojištění v ČR. Ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění, o vynětí cizích státních příslušníků, kteří nemají v ČR trvalý pobyt, činných pro zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, z účasti na nemocenském pojištění, se při aplikaci těchto mezinárodních smluv nepoužije. Stejně tak se nepoužije ustanovení § 5 písm. c) uvedeného zákona, pokud jde o osoby, na které se vztahuje mezinárodní smlouva a jsou činné pro zaměstnavatele, jež nemají sídlo na území ČR“.

Mít či nemít zdravotní pojištění

Ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se za zaměstnance považují osoby vyjmenované v bodech 1-14, pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění. V § 2 odst. 5 citovaného zákona je však uvedeno, že ze zdravotního pojištění jsou vyňaty osoby, které nemají na území ČR trvalý pobyt a mají pracovněprávní vztah uzavřený podle cizích právních předpisů. S touto problematikou přímo souvisí ustanovení § 55 a již citovaného zákona, podle kterého se ustanovení zákona nepoužijí, pokud mezinárodní smlouva stanoví jinak. Pro zdravotní pojištění to znamená, že nepoužije zmíněné ustanovení § 2 odst. 5 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jestliže bude zaměstnanec bez trvalého pobytu v ČR účasten nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění, bude z hlediska zdravotního pojištění považován za zaměstnance. Stává se pojištěncem veřejného zdravotního pojištění v České republice a na jeho zaměstnavatele se vztahují stanovené zákonné povinnosti, oznamování veškerých změn a povinnost odvádět za něj pojistné. Pokud si zaměstnanec sám nezvolil zdravotní pojišťovnu, plní zaměstnavatel oznamovací povinnost u příslušných okresních pojišťoven VZP ČR.

Povinnosti zaměstnavatele

Pokud zaměstnavatel i zaměstnanec souhlasí s účastí zaměstnance na pojištění v českém systému za dobu před 1. 1. 2003 v souladu s příslušnou smlouvou, bude účast na zdravotním pojištění umožněna jen za předpokladu zaplacení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za tuto dobu. Může však nastat situace, kdy je zaměstnanec podle mezinárodní smlouvy zařazen do okruhu osob účastných nemocenského pojištění. Podle smlouvy se na něho tedy vztahují české právní předpisy o nemocenském a zdravotním pojištění. V tomto případě je zaměstnavatel povinen plnit povinnosti vyplývající z předpisů o sociálním a zdravotním pojištění i tehdy, kdy nemá sídlo na území České republiky, ale ve druhém smluvním státě. Případné porušení bude sankcionováno podle českých právních předpisů. Pokud zaměstnané osobě bez trvalého pobytu na území České republiky vznikne účast v systému českého veřejného zdravotního pojištění, musí zaměstnavatel splnit oznamovací povinnost o nástupu zaměstnance do zaměstnání. Ze započitatelných příjmů zúčtovaných za leden 2003 a další měsíce je nutné odvést pojistné na zdravotní pojištění. Podmínky započitatelnosti jednotlivých příjmů do vyměřovacího základu se posuzují ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 a 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Jsou-li zúčtovány příjmy v cizí měně, přepočítává se vyměřovací základ pro odvod pojistného z cizí měny na českou podle kurzu platného k prvnímu dni kalendářního měsíce, za který se platí pojistné.

Podle německého práva

Němec s trvalým pobytem ve Spolkové republice Německo je na základě pracovněprávního vztahu sjednaného podle německého práva zaměstnán na území ČR. Vztahují se tedy na něho podmínky smlouvy uzavřené se SRN. Tento zaměstnanec je povinně účasten veřejného zdravotního pojištění v ČR od data 1. 1. 2003.

Čech a cizí právo

Čech s trvalým pobytem v ČR je zaměstnán u zaměstnavatele se sídlem na území České republiky na základě pracovní smlouvy uzavřené podle cizího pracovního práva. Český občan se nepovažuje za zaměstnance a zaměstnavatel za něj tedy neodvádí pojistné na zdravotní pojištění. Účast ve veřejném zdravotním pojištění vzniká zaměstnanci při současném splnění těchto podmínek:

a) je zaměstnán u zaměstnavatele se sídlem na území České republiky,

b) zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění,

c) pracovněprávní vztah je uzavřen podle právních předpisů České republiky.

Tři různé národnosti

Zaměstnavatel se sídlem na území ČR zaměstnává zahraniční zaměstnance. Od roku 2000 jsou u tohoto plátce podle českého práva zaměstnáni Čech a Lotyš. V roce 2002 začal zaměstnávat Němce, se kterým je sjednán pracovněprávní vztah podle německého práva. Čech a Lotyš jsou ve vazbě na vznik účasti na nemocenském pojištění zařazeni do systému českého veřejného zdravotního pojištění od roku 2000. V návaznosti na mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení je Němec účasten nemocenského pojištění od 1. 1. 2003. Tento zaměstnavatel tedy odvádí pojistné na zdravotní pojištění za zaměstnané Čecha a Lotyše od roku 2000, za Němce mělo být pojistné poprvé odvedeno za zúčtovaných započitatelných příjmů za leden 2003.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít