Zaměstnáváte zdravotně postižené osoby?

16. února 2004, 00:00 - LADISLAV JOUZA, právník
16. února 2004, 00:00

ZÁKONNÉ POVINNOSTI PŘI ZAMĚSTNÁ VÁNÍ OSOB SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ VYVOLÁVAJÍ U NĚKTERÝCH PODNIKATELŮ TRVALE VRÁSKY NA ČELE. NA SITUACI PŘÍLIŠ NEZMĚNILA ANI NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZMĚNA § 24, KTERÝ STANOVUJE POVINNOSTI PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ TĚCHTO OSOB SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ.

Foto - Také osoby se změněnou pracovní schopností mohou být pro firmu přínosem.

Příspěvky při zaměstnávání zdravotně postižených osob

ZÁKONNÉ POVINNOSTI PŘI ZAMĚSTNÁ VÁNÍ OSOB SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ VYVOLÁVAJÍ U NĚKTERÝCH PODNIKATELŮ TRVALE VRÁSKY NA ČELE. NA SITUACI PŘÍLIŠ NEZMĚNILA ANI NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZMĚNA § 24, KTERÝ STANOVUJE POVINNOSTI PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ TĚCHTO OSOB SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ.

Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci je povinen zaměstnat nejméně 4 % osob se změněnou pracovní schopností (ZPS). Do povinného podílu se každý zaměstnanec se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením započítává třikrát. Tyto povinnosti se nevztahují na zaměstnávání občanů v zařízeních ozbrojených sil a ozbrojených sborů a na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR. Povinnost zaměstnávat občany se ZPS zaměstnavatel splní:

* zaměstnáváním občanů se ZPS ve výši uvedeného povinného podílu (procenta), nebo

* odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se ZPS nebo zadáváním výrobních programů těmto zaměstnavatelům(například zařízení invalidů, výrobní družstva apod.) nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností nebo zadáváním výrobních programů těmto subjektům nebo - odvodem do státního rozpočtu.

PŘÍMÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Nejvhodnější je, aby zaměstnavatel povinnosti splnil tzv. přímým zaměstnáváním osob se ZPS. Jde nejen o pracovní poměr, ale i o dohodu o pracovní činnosti a o dohodu o provedení práce. Bude-li mít například zaměstnavatel tzv. přepočtený stav zaměstnanců 100, musí zaměstnávat alespoň čtyři osoby se ZPS, anebo zvolit jinou z forem plnění, jak připouští zákon o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb. v ustanovení § 24 a § 24a. Formy plnění uvedené v zákoně může také kombinovat. JAK POČÍTAT ODEBÍRANÉ VÝROBKY Povinnost zaměstnávat osoby se ZPS může zaměstnavatel také splnit odebíráním výrobků od dodavatele, který zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se ZPS. Při zjišťování počtu osob se ZPS, které se zaměstnavateli „započítávají“ do povinného podílu, i když odebírá výrobky nebo zadává výrobní programy, se postupuje podle zákonné úpravy takto: Odebírání výrobků nebo služeb: Celkový objem plateb bez daně z přidané hodnoty za výrobky nebo služby odebrané ve sledovaném kalendářním roce od zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanci se změněnou pracovní schopností vydělíme trojnásobkem průměrné mzdy zjištěné za první až třetí čtvrtletí sledovaného roku, v současnosti tedy za rok 2003. Příklad: Zaměstnavatel odebral v roce 2003 výrobky od zaměstnavatele s více jak 50 % osob se ZPS v celkovém objemu 200 000 Kč. Tato částka se vydělí trojnásobkem průměrné mzdy (za první až třetí čtvrtletí 2003 je oficiální průměrná mzda 16 321 Kč), což je 48 963 Kč. Výsledkem je 4,08 - což představuje počet osob se ZPS, které si může tento zaměstnavatel započítat do plnění povinného podílu, i když odebíral výrobky a tyto osoby přímo nezaměstnával. Zadávání výrobních programů: Postup je obdobný jako v předchozím případě. Celkový objem plateb bez daně z přidané hodnoty realizovaných zaměstnavatelem s více než 50 % zaměstnanci se ZPS ve sledovaném kalendářním roce ze zadaného výrobního programu se vydělí trojnásobkem průměrné mzdy zjištěné za první až třetí čtvrtletí sledovaného roku. Příklad: Zaměstnavatel zadal výrobnímu družstvu invalidů výrobní program v objemu plateb 260 000 Kč a družstvo tento program realizovalo. P očet osob se změněnou pracovní schopností „zaměstnávaných“ zaměstnavatelem je 5,31 (260 000:48 963), zaokrouhleno 5 osob se ZPS. ZJIŠTĚNÍ PŘEPOČTENÉHO STAVU Způsob přepočtu zaměstnanců je stanoven v zákoně č. 1/1991 Sb. a je závazný pro všechny zaměstnavatele. Je to podíl celkového počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci zaměstnavatele,(zvýšený o neodpracované hodiny, čerpání dovolené, překážky v práci a pracovní neschopnost, za niž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění) a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou stanovenou pracovní dobu. Příklad : Zaměstnavatel má celkem 50 zaměstnanců. Odpracovali za sledovaný rok (včetně dovolené a překážek v práci) celkem 88 400 hodin. Na jednoho zaměstnance připadá roční fond pracovní doby celkem 2080 hodin (40 hodin týdně x 52). Přepočtený počet zaměstnanců je 88 400: 2080, tedy 42,5 osob. Protože se zaokrouhluje na celá čísla od poloviny směrem nahoru, je to 43 osob. ODVOD NENÍ SANKCE

Zákon o zaměstnanosti zavedl další formu plnění povinného podílu pro zaměstnávání osob se ZPS, pokud zaměstnavatel svou zákonnou povinnost nesplní některým z předchozích způsobů: jedná se o odvod do státního rozpočtu. Výše tohoto odvodu činí ročně za každého občana se ZPS, o kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl, 1,5násobek průměrné mzdy. Tato průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2003 činí pro účely odvodu do státního rozpočtu 16 321 Kč, takže odvod za jednoho zaměstnance se ZPS je za jeden rok 1,5násobek této částky - 24 481 Kč. Zaměstnavatel musí do 15. února kalendářního roku písemně oznámit úřadu práce plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění. 

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít