ZÁKON č. 575/2002 Sb., o účetnictví

13. ledna 2003, 00:00 - Přílohu Speciál připravil Miloš Hovorka daňový poradce miloshovorka@volny.cz
13. ledna 2003, 00:00

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů Čl.

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. I

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona

č. 35/1993 Sb., zákona

číslo 96/1993 Sb., zákona

číslo 157/1993 Sb., zákona

číslo 196/1993 Sb., zákona

číslo 323/1993 Sb., zákona

číslo 42/1994 Sb., zákona

číslo 85/1994 Sb., zákona

číslo 114/1994 Sb., zákona

číslo 259/1994 Sb., zákona

číslo 32/1995 Sb., zákona

číslo 87/1995 Sb., zákona

číslo 118/1995 Sb., zákona

číslo 149/1995 Sb., zákona

číslo 248/1995 Sb., zákona

číslo 316/1996 Sb., zákona

číslo 18/1997 Sb., zákona

číslo 151/1997 Sb., zákona

číslo 209/1997 Sb., zákona

číslo 210/1997 Sb., zákona

číslo 227/1997 Sb., zákona

číslo 11 1/1998 Sb., zákona

číslo 149/1998 Sb., zákona

číslo 168/1998 Sb., zákona

číslo 333/1998 Sb., zákona

číslo 63/1999 Sb., zákona

číslo 129/1999 Sb., zákona

číslo 144/1999 Sb., zákona

číslo 170/1999 Sb., zákona

číslo 225/1999 Sb., nálezu

Ústavního soudu uveřejněného pod číslo 3/2000 Sb., zákona

číslo 17/2000 Sb., zákona

číslo 27/2000 Sb., zákona

číslo 72/2000 Sb., zákona

číslo 100/2000 Sb., zákona

číslo 103/2000 Sb., zákona

číslo 121/2000 Sb., zákona

číslo 132/2000 Sb., zákona

číslo 241/2000 Sb., zákona

číslo 340/2000 Sb., zákona

číslo 492/2000 Sb., zákona

číslo 117/2001 Sb., zákona

číslo 120/2001 Sb., zákona

číslo 239/2001 Sb., zákona

číslo 453/2001 Sb., zákona

číslo 483/2001 Sb., zákona

číslo 50/2002 Sb., zákona

číslo 128/2002 Sb., zákona

číslo 198/2002 Sb., zákona

číslo 210/2002 Sb., zákona

číslo 260/2002 Sb. a zákona

čís. 308/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. t) se za slovo „zhodnocení“ vkládají slova „a na odstranění následků živelní pohromy“.

2. V § 6 odst. 9 písm. p) se za částku „20 000 Kč“ doplňují slova „a u zaměstnance postiženého živelní pohromou do výše 1 000 000 Kč na bytové účely a do výše 200 000 Kč k překlenutí tíživé finanční situace“.

3. V § 6 odst. 9 písm. v) se částka „10 000 Kč“ nahrazuje částkou „500 000 Kč“ a slova „a u zaměstnavatelů, kteří nevytvořili zisk“ se nahrazují slovem „anebo“.

4. V § 15 odst. 8 se za větu první vkládá věta „Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky.“.

5. V § 20 odst. 8 se za větu první vkládají věty „Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území ČR. U darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu u ostatního majetku.“.

6. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zr), které zní: „zr) výdaje (náklady) vynaložené v rámci pomoci poskytnuté formou nepeněžního plnění v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom, ke kterým došlo na území ČR. Tyto výdaje (náklady) nelze současně uplatnit jako nezdanitelnou část podle § 15 odst. 8 nebo položku snižující základ daně podle § 20 odst. 8.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení čl. I lze použít poprvé za zdaňovací období, které započalo v roce 2002.

2. Základ daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2002 a 2003 snížený podle § 15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona číslo 157/1993 Sb., zákona číslo 323/1993 Sb., zákona číslo 259/1994 Sb., zákona číslo 340/2000 Sb., zákona číslo 117/2001 Sb. a zákona číslo 483/2001 Sb., lze v případě poskytnutí darů na financování odstraňování následků povodní a záplav, ke kterým došlo v roce 2002 na území České republiky, snížit o dalších 10 %. V úhrnu lze snížit základ daně za jednotlivé zdaňovací období o hodnotu darů nejvýše o 20 % při splnění podmínek uvedených v § 15 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Základ daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období započaté v roce 2002 a 2003 snížený podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 259/1994 Sb., zákona číslo 333/1998 Sb., zákona číslo 340/2000 Sb., zákona číslo 492/2000 Sb. a zákona číslo 483/2001 Sb., lze v případě poskytnutí darů na financování odstraňování následků povodní a záplav, ke kterým došlo v roce 2002 na území České republiky, snížit o dalších 5 %. V úhrnu lze snížit základ daně za jednotlivé zdaňovací období o hodnotu darů nejvýše o 10 % při splnění podmínek uvedených v § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. III Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona

č. 196/1993 Sb., zákona

číslo 321/1993 Sb., zákona

číslo 42/1994 Sb., zákona

číslo 136/1994 Sb., zákona

číslo 258/1994 Sb., zákona

číslo 133/1995 Sb., zákona

číslo 151/1997 Sb., zákona

číslo 208/1997 Sb., zákona

číslo 129/1999 Sb., zákona

číslo 17/2000 Sb., zákona

číslo 22/2000 Sb., zákona

číslo 100/2000 Sb., zákona

číslo 241/2000 Sb., zákona

číslo 256/2000 Sb., zákona

číslo 141/2001 Sb., zákona

číslo 262/2001 Sb., zákona

číslo 477/2001 Sb., zákona

číslo 276/2002 Sb. a zákona

číslo 320/2002 Sb., se doplňuje o tato přechodná ustanovení:

„Přechodná ustanovení:

1. Plátce, který v období od 1. srpna 2002 do 31. prosince 2002 poskytl bezúplatně humanitární pomoc do oblastí postižených povodněmi a záplavami v České republice v roce 2002 ve formě zboží, služeb, případně staveb a nedokončených staveb a uskutečnil tak zdanitelné plnění osvobozené od daně podle § 33 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 258/1994 Sb., může předložit do 30. září 2003 samostatné dodatečné daňové přiznání na snížení daňové povinnosti.

2. Plátce, který u přijatých zdanitelných plnění použitých pro účely uvedené v bodě 1 uplatnil nárok na odpočet podle § 19a odst. 1 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 17/2000 Sb., v plné výši a provedl úpravu odpočtu daně podle § 22 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb. a zákona č. 17/2000 Sb., může uvést v samostatném dodatečném daňovém přiznání rozdíl mezi daňovou povinností stanovenou po úpravě odpočtu daně podle § 22 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb. a zákona č. 17/2000 Sb., a daňovou povinností stanovenou bez úpravy odpočtu daně podle § 22 zákona číslo 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona číslo 196/1993 Sb. a zákona číslo 17/2000 Sb.

3. Plátce, který u přijatých zdanitelných plnění použitých pro účely uvedené v bodě 1 neuplatnil nárok na odpočet podle § 19a odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 17/2000 Sb., může uplatnit u těchto přijatých zdanitelných plnění v samostatném dodatečném daňovém přiznání nárok na odpočet daně v plné výši.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o účetnictví

Čl. IV

Zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se mění takto:

V čl. II Přechodná ustanovení zákona č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se na konci doplňují body č. 7 až 9, které znějí:

„7. Účetní jednotky účtující podle opatření Ministerstva financí ČR č. j. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, mohou v účetním období započatém v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2002 postupovat při účtování kurzových rozdílů k okamžiku uskutečnění účetního případu a ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, u pohledávek, závazků, jakož i dlužných cenných papírů se splatností delší než 12 měsíců držených do splatnosti, podle opatření Ministerstva financí ČR č. j. V/20 100/1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy pro podnikatele, jak vyplývá ze změn a doplnění účinných ke dni 31. prosince 2001; v tomto případě je účetní jednotka povinna postupovat shodně u veškerých pohledávek, závazků a dlužných cenných papírů se splatností delší než 12 měsíců držených do splatnosti.

8. V prvním dni následujícího účetního období účetní jednotky, které uplatnily postup podle bodu 7, postupují podle odstavce 5 přílohy č. 3 (přechodná ustanovení) opatření MF č. j. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.

9. Účetní jednotky účtující podle opatření č. j. 282/105 880/2001, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a vydává jejich úplné znění, mohou v účetním období započatém v období od 1. 1. 2002 do 31. prosince 2002 postupovat při účtování kurzových rozdílů na účtech pohledávek a závazků nebo finančního umístění podle čl. XI Kurzové rozdíly opatření Federálního ministerstva financí č. j. V/2 - 25 430/1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny, jak vyplývá ze změn účinných ke dni 31. prosince 2001; v tomto případě je účetní jednotka povinna postupovat shodně u veškerých pohledávek a závazků nebo finančního umístění.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Čl. V

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek, v. r., Havel v. r., Špidla v. r.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Ve čtvrtek je svátek! Obchody zůstanou zavřené
Úsporné bydlení: do čeho investovat, abychom ušetřili
Nelíbí se vám na vysoké? Studium můžete ukončit, změnit nebo přerušit
Nová občanka rychle a bez problémů
Kdy máte v práci nárok na placené volno?
Auta
Ministr Ťok hraje mrtvého brouka. O přínosu měření na…
Volkswagen T-Roc dostal konečně údaje o motorech a v Německu už i ceny
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo je nejšílenější kombi na světě
Pět dobrých, ale nesmírně rizikových ojetin, které vás mohou stáhnout z kůže
Subaru S208 je rychlejší a ostřejší STI se silnějším motorem. U nás nebude
Technologie
Microsoft spolu s Facebookem propojil Evropu a USA superrychlým podmořským kabelem
Nadella potvrdil, že byl proti akvizici Nokie. Nevěřil, že je potřeba třetí mobilní ekosystém
GeForce GTX 1070 Ti by tu mohla být už za měsíc. Skoro tak rychlá, jako GTX 1080?
Broadcom do mobilů přinese lepší GPS. Navigace se zpřesní až na 30 cm
Intel vydává Core i9-7980XE, i9-7960X a dobývá zpět trůn nejrychlejšího CPU pro PC
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít