ZÁKON č. 575/2002 Sb., o účetnictví

13. ledna 2003, 00:00 - Přílohu Speciál připravil Miloš Hovorka daňový poradce miloshovorka@volny.cz
13. ledna 2003, 00:00

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů Čl.

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. I

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona

č. 35/1993 Sb., zákona

číslo 96/1993 Sb., zákona

číslo 157/1993 Sb., zákona

číslo 196/1993 Sb., zákona

číslo 323/1993 Sb., zákona

číslo 42/1994 Sb., zákona

číslo 85/1994 Sb., zákona

číslo 114/1994 Sb., zákona

číslo 259/1994 Sb., zákona

číslo 32/1995 Sb., zákona

číslo 87/1995 Sb., zákona

číslo 118/1995 Sb., zákona

číslo 149/1995 Sb., zákona

číslo 248/1995 Sb., zákona

číslo 316/1996 Sb., zákona

číslo 18/1997 Sb., zákona

číslo 151/1997 Sb., zákona

číslo 209/1997 Sb., zákona

číslo 210/1997 Sb., zákona

číslo 227/1997 Sb., zákona

číslo 11 1/1998 Sb., zákona

číslo 149/1998 Sb., zákona

číslo 168/1998 Sb., zákona

číslo 333/1998 Sb., zákona

číslo 63/1999 Sb., zákona

číslo 129/1999 Sb., zákona

číslo 144/1999 Sb., zákona

číslo 170/1999 Sb., zákona

číslo 225/1999 Sb., nálezu

Ústavního soudu uveřejněného pod číslo 3/2000 Sb., zákona

číslo 17/2000 Sb., zákona

číslo 27/2000 Sb., zákona

číslo 72/2000 Sb., zákona

číslo 100/2000 Sb., zákona

číslo 103/2000 Sb., zákona

číslo 121/2000 Sb., zákona

číslo 132/2000 Sb., zákona

číslo 241/2000 Sb., zákona

číslo 340/2000 Sb., zákona

číslo 492/2000 Sb., zákona

číslo 117/2001 Sb., zákona

číslo 120/2001 Sb., zákona

číslo 239/2001 Sb., zákona

číslo 453/2001 Sb., zákona

číslo 483/2001 Sb., zákona

číslo 50/2002 Sb., zákona

číslo 128/2002 Sb., zákona

číslo 198/2002 Sb., zákona

číslo 210/2002 Sb., zákona

číslo 260/2002 Sb. a zákona

čís. 308/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. t) se za slovo „zhodnocení“ vkládají slova „a na odstranění následků živelní pohromy“.

2. V § 6 odst. 9 písm. p) se za částku „20 000 Kč“ doplňují slova „a u zaměstnance postiženého živelní pohromou do výše 1 000 000 Kč na bytové účely a do výše 200 000 Kč k překlenutí tíživé finanční situace“.

3. V § 6 odst. 9 písm. v) se částka „10 000 Kč“ nahrazuje částkou „500 000 Kč“ a slova „a u zaměstnavatelů, kteří nevytvořili zisk“ se nahrazují slovem „anebo“.

4. V § 15 odst. 8 se za větu první vkládá věta „Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky.“.

5. V § 20 odst. 8 se za větu první vkládají věty „Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území ČR. U darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu u ostatního majetku.“.

6. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zr), které zní: „zr) výdaje (náklady) vynaložené v rámci pomoci poskytnuté formou nepeněžního plnění v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom, ke kterým došlo na území ČR. Tyto výdaje (náklady) nelze současně uplatnit jako nezdanitelnou část podle § 15 odst. 8 nebo položku snižující základ daně podle § 20 odst. 8.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení čl. I lze použít poprvé za zdaňovací období, které započalo v roce 2002.

2. Základ daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2002 a 2003 snížený podle § 15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona číslo 157/1993 Sb., zákona číslo 323/1993 Sb., zákona číslo 259/1994 Sb., zákona číslo 340/2000 Sb., zákona číslo 117/2001 Sb. a zákona číslo 483/2001 Sb., lze v případě poskytnutí darů na financování odstraňování následků povodní a záplav, ke kterým došlo v roce 2002 na území České republiky, snížit o dalších 10 %. V úhrnu lze snížit základ daně za jednotlivé zdaňovací období o hodnotu darů nejvýše o 20 % při splnění podmínek uvedených v § 15 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Základ daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období započaté v roce 2002 a 2003 snížený podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 259/1994 Sb., zákona číslo 333/1998 Sb., zákona číslo 340/2000 Sb., zákona číslo 492/2000 Sb. a zákona číslo 483/2001 Sb., lze v případě poskytnutí darů na financování odstraňování následků povodní a záplav, ke kterým došlo v roce 2002 na území České republiky, snížit o dalších 5 %. V úhrnu lze snížit základ daně za jednotlivé zdaňovací období o hodnotu darů nejvýše o 10 % při splnění podmínek uvedených v § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. III Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona

č. 196/1993 Sb., zákona

číslo 321/1993 Sb., zákona

číslo 42/1994 Sb., zákona

číslo 136/1994 Sb., zákona

číslo 258/1994 Sb., zákona

číslo 133/1995 Sb., zákona

číslo 151/1997 Sb., zákona

číslo 208/1997 Sb., zákona

číslo 129/1999 Sb., zákona

číslo 17/2000 Sb., zákona

číslo 22/2000 Sb., zákona

číslo 100/2000 Sb., zákona

číslo 241/2000 Sb., zákona

číslo 256/2000 Sb., zákona

číslo 141/2001 Sb., zákona

číslo 262/2001 Sb., zákona

číslo 477/2001 Sb., zákona

číslo 276/2002 Sb. a zákona

číslo 320/2002 Sb., se doplňuje o tato přechodná ustanovení:

„Přechodná ustanovení:

1. Plátce, který v období od 1. srpna 2002 do 31. prosince 2002 poskytl bezúplatně humanitární pomoc do oblastí postižených povodněmi a záplavami v České republice v roce 2002 ve formě zboží, služeb, případně staveb a nedokončených staveb a uskutečnil tak zdanitelné plnění osvobozené od daně podle § 33 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 258/1994 Sb., může předložit do 30. září 2003 samostatné dodatečné daňové přiznání na snížení daňové povinnosti.

2. Plátce, který u přijatých zdanitelných plnění použitých pro účely uvedené v bodě 1 uplatnil nárok na odpočet podle § 19a odst. 1 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 17/2000 Sb., v plné výši a provedl úpravu odpočtu daně podle § 22 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb. a zákona č. 17/2000 Sb., může uvést v samostatném dodatečném daňovém přiznání rozdíl mezi daňovou povinností stanovenou po úpravě odpočtu daně podle § 22 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb. a zákona č. 17/2000 Sb., a daňovou povinností stanovenou bez úpravy odpočtu daně podle § 22 zákona číslo 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona číslo 196/1993 Sb. a zákona číslo 17/2000 Sb.

3. Plátce, který u přijatých zdanitelných plnění použitých pro účely uvedené v bodě 1 neuplatnil nárok na odpočet podle § 19a odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 17/2000 Sb., může uplatnit u těchto přijatých zdanitelných plnění v samostatném dodatečném daňovém přiznání nárok na odpočet daně v plné výši.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o účetnictví

Čl. IV

Zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se mění takto:

V čl. II Přechodná ustanovení zákona č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se na konci doplňují body č. 7 až 9, které znějí:

„7. Účetní jednotky účtující podle opatření Ministerstva financí ČR č. j. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, mohou v účetním období započatém v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2002 postupovat při účtování kurzových rozdílů k okamžiku uskutečnění účetního případu a ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, u pohledávek, závazků, jakož i dlužných cenných papírů se splatností delší než 12 měsíců držených do splatnosti, podle opatření Ministerstva financí ČR č. j. V/20 100/1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy pro podnikatele, jak vyplývá ze změn a doplnění účinných ke dni 31. prosince 2001; v tomto případě je účetní jednotka povinna postupovat shodně u veškerých pohledávek, závazků a dlužných cenných papírů se splatností delší než 12 měsíců držených do splatnosti.

8. V prvním dni následujícího účetního období účetní jednotky, které uplatnily postup podle bodu 7, postupují podle odstavce 5 přílohy č. 3 (přechodná ustanovení) opatření MF č. j. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.

9. Účetní jednotky účtující podle opatření č. j. 282/105 880/2001, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a vydává jejich úplné znění, mohou v účetním období započatém v období od 1. 1. 2002 do 31. prosince 2002 postupovat při účtování kurzových rozdílů na účtech pohledávek a závazků nebo finančního umístění podle čl. XI Kurzové rozdíly opatření Federálního ministerstva financí č. j. V/2 - 25 430/1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny, jak vyplývá ze změn účinných ke dni 31. prosince 2001; v tomto případě je účetní jednotka povinna postupovat shodně u veškerých pohledávek a závazků nebo finančního umístění.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Čl. V

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek, v. r., Havel v. r., Špidla v. r.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Retro na neděli: Ford T může za to, že jezdíme na benzín,…
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody zapůjčeného BMW i8
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Technologie
Bugatti Chiron čeká na lepší pneumatiky. Pak zkusí překonat 450 km/h
Změny v pamětech cache a propojení jader. Jak se u Skylake-X zlepšil výkon na 1 MHz?
Aprílová GeForce GTX do USB skutečně existuje. Nvidia omezenou sérii rozdá
Google po letech ustoupil. Nebude číst vaše e-maily kvůli reklamě
Nvidia GeForce GT 1030 – jak se hraje na grafice za 2000 Kč (uživatelská recenze)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít