Zákon č. 191/1999 Sb.,

06. srpna 2004, 00:00 - admin
06. srpna 2004, 00:00

Citace: 255/2004 Sb. Částka: 83/2004 Sb. Rozeslána dne: 30. dubna 2004 Datum přijetí: 13. dubna 2004Datum účinnosti: dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnostPředpis mění: 191/1999 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb. a zákona č. 260/2002 Sb., se mění takto:

1. Nadpis části první zní: „ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

2. Označení hlavy první včetně nadpisu se zrušuje.

3. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

㤠1

(1) Tento zákon stanoví podmínky, za kterých se provádí zásah celního úřadu proti osobám, které vlastní, drží, skladují nebo prodávají zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví na celním území Evropských společenství (dále jen „Společenství“) podle bezprostředně závazného právního předpisu Společenství.1)

(2) Tento zákon rovněž stanoví podmínky, za kterých je celní úřad oprávněn

a) zajistit zboží, o němž má důvodné podezření, že jeho výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví,

b) zajistit zničení zboží,

c) vyřadit zboží z obchodování a jiného nakládání se zbožím, které bylo soudem uznáno za zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, nebo

d) projednávat přestupky a správní delikty při porušení tohoto zákona.

1) Nařízení Rady (ES) č. 3295/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví opatření s cílem zakázat propouštění padělků a nedovolených napodobenin do volného oběhu, režimu vývozu, zpětného vývozu nebo do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla, publikované v Úředním věstníku ES L 341 ze dne 30. 12. 1994, str. 8-13, ve znění nařízení Rady (ES) č. 241/1999, publikovaného v Úředním věstníku ES L 027 2. 2. 1999, str. 1-5.

Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 týkající se celního zásahu proti zboží podezřelému z porušování určitých práv duševního vlastnictví a opatření, jež mají být přijata proti zboží, které prokazatelně taková práva porušilo, publikované v Úředním věstníku ES L 196, str. 7 - 14.“

4. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) zásahem celního úřadu úkony prováděné celním úřadem podle tohoto zákona,

b) humanitárními účely činnosti prováděné s cílem zajistit základní potřeby obyvatelstva, které se ocitlo v tíživé životní situaci nebo bylo postiženo mimořádnou událostí, kdy je opodstatněno využití mimořádných materiálních zdrojů.“

5. § 3 se zrušuje.

6. Slova „HLAVA II“ se nahrazují slovy „ČÁST DRUHÁ“.

7. Nadpis části druhé zní: „PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O ZÁSAH CELNÍHO ÚŘADU“.

8. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2) až 6) zní:

㤠4

Podání žádosti o zásah celního úřadu a náhrada nákladů

(1) Majitel práva2) podává žádost o zásah celního úřadu (dále jen „žádost“) Celnímu ředitelství Hradec Králové (dále jen „celní ředitelství“), které rozhoduje o schválení nebo zamítnutí žádosti. Celní ředitelství neprodleně informuje při schválení žádosti příslušný celní úřad, který má zásah provést, a toto rozhodnutí, stejně jako rozhodnutí, kterým žádost zamítne, zašle majiteli práva.

(2) Žádost se podává na předepsaném formuláři.3)

(3) V případě, že řízení zahájené podle § 11 bude přerušeno kvůli konání nebo opomenutí ze strany majitele práva, nebo v případě, že o předmětném zboží bude následně ověřeno, že není zbožím, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, anebo pokud majitel práva použije údaje uvedené v § 11 odst. 1 k jiným účelům než k podání určovací žaloby podle občanského zákoníku nebo k uplatnění § 14 odst. 1, přejímá majitel práva odpovědnost vůči osobám podílejícím se na zásahu4) a uhradí všechny náklady spojené s udržováním zboží pod celním dohledem. Bylo-li zjištěno podle věty prvé, že předmětné zboží je zbožím, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, uhradí tyto náklady při dovozu dovozce, při vývozu nebo zpětném vývozu vývozce, v ostatních případech vlastník nebo držitel zboží. Celní ředitelství zašle majiteli práva písemně, nebo pokud o to majitel práva požádá, elektronicky sdělení podepsané podle zvláštního zákona,5) (dále jen „elektronicky“) s uvedením částky, kterou je povinen uhradit na základě prohlášení6) učiněného písemně nebo elektronicky, s uvedením čísla účtu, na který má být částka uhrazena.

2) Čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

3) Čl. 5 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

4) Čl. 6 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

5) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

6) Článek 6 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.“

9. § 5 až 8 se včetně nadpisů zrušují.

10. Slova „HLAVA III“ se nahrazují slovy „ČÁST TŘETÍ“.

11. Nadpis části třetí zní: „ODHALENÍ ZBOŽÍ, JEHOŽ VÝROBOU NEBO ÚPRAVOU BYLA PORUŠENA PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ, PŘI PROVÁDĚNÍ CELNÍHO DOHLEDU“.

12. V § 9 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 7) a 8) zní:

„(1) Celní úřad, který zajistil zboží při provádění celního dohledu7) v době, kdy ještě nebyla podána žádost, sdělí bezodkladně majiteli práva, pokud je mu znám, písemně nebo elektronicky, zjištěnou skutečnost o možném porušení jeho práva, aby mohl podat žádost podle § 4, a údaje pouze o skutečném nebo předpokládaném množství zboží a jeho povaze. Obdobně postupuje v případě, kdy je celnímu úřadu předáno zboží jiným orgánem podle zvláštního právního předpisu.8)

 

7) Čl. 4 bod 13 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

8) Například § 23 odst. 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.“

13. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

14. V § 9 odst. 2 se slovo „odstavců“ nahrazuje slovem „odstavce“, slova „a 2“ se nahrazují slovy „osobě, u které bylo zjištěno,“ a slova „15 dnů“ se nahrazují slovy „uvedené v rozhodnutí, na kterou bylo zajištěno“.

15. V § 9 odst. 3 se věta první zrušuje.

16. V § 9 odst. 3 se slova „Zboží, které lze zajistit,“ nahrazují slovy „Zajištěné zboží“, za slova „ponechat osobě“ se vkládají slova „, které bylo zboží rozhodnutím zajištěno“ a na konci odstavce se doplňuje věta, která zní: „Úkony, kterými byl tento zákaz porušen, jsou neplatné.“

17. V § 9 odst. 4 věty třetí a čtvrtá zní: „O vydání, popřípadě odnětí zboží se vyhotoví úřední záznam podepsaný dvěma celníky a osobou, která zboží vydala, popřípadě které bylo zboží odňato, a uvede se v něm též množství a popis zboží. Osobě, která zboží vydala, popřípadě které bylo zboží odňato, předá celní úřad druhopis úředního záznamu.“

18. V § 9 odstavec 5 zní:

„(5) Nelze-li u zajišt

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Co se v roce 2018 změní se zvýšením zdravotního pojištění pro OBZP?
Je libo hypotéka se slevou?
Konec kvót na cukr - hrozba, nebo příležitost pro naše cukrovary?
Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Máte čas do 30. září, jinak až za půl roku
Čínské turbulence na trhu s kryptoměnami
Auta
Kviz: Poznáte tato známá americká auta?
Chystá se další velký sportovní sedan. Lexus už brzy ukáže LS F s výkonem 600 koní
Galerie: Co všechno vás čeká v běžném provozu, když si pořídíte Ladu Niva?
Malý crossover XC40 má po premiéře. Bude to první Volvo s novým tříválcem
Kolik toho doopravdy utáhne nový Land Rover Discovery? Možná se budete divit
Technologie
Xiaomi by mohlo nabídnout bezdrátové nabíjení. Zapojilo se do vývoje Qi
Další průšvih s 10nm procesem Intelu? Některé čipy Cannon Lake byly údajně odloženy
Děravý CCleaner byl nakonec zákeřnější. Cisco doporučuje obnovu systémů ze zálohy
Hotová informační průtrž. Google za dva týdny přestaví tyhle smartphony a počítače
Vyšla přelomová verze Minecraftu pro mobily, konzole a Windows 10
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít