Zákon č. 191/1999 Sb.,

06. srpna 2004, 00:00 - admin
06. srpna 2004, 00:00

Citace: 255/2004 Sb. Částka: 83/2004 Sb. Rozeslána dne: 30. dubna 2004 Datum přijetí: 13. dubna 2004Datum účinnosti: dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnostPředpis mění: 191/1999 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb. a zákona č. 260/2002 Sb., se mění takto:

1. Nadpis části první zní: „ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

2. Označení hlavy první včetně nadpisu se zrušuje.

3. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

㤠1

(1) Tento zákon stanoví podmínky, za kterých se provádí zásah celního úřadu proti osobám, které vlastní, drží, skladují nebo prodávají zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví na celním území Evropských společenství (dále jen „Společenství“) podle bezprostředně závazného právního předpisu Společenství.1)

(2) Tento zákon rovněž stanoví podmínky, za kterých je celní úřad oprávněn

a) zajistit zboží, o němž má důvodné podezření, že jeho výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví,

b) zajistit zničení zboží,

c) vyřadit zboží z obchodování a jiného nakládání se zbožím, které bylo soudem uznáno za zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, nebo

d) projednávat přestupky a správní delikty při porušení tohoto zákona.

1) Nařízení Rady (ES) č. 3295/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví opatření s cílem zakázat propouštění padělků a nedovolených napodobenin do volného oběhu, režimu vývozu, zpětného vývozu nebo do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla, publikované v Úředním věstníku ES L 341 ze dne 30. 12. 1994, str. 8-13, ve znění nařízení Rady (ES) č. 241/1999, publikovaného v Úředním věstníku ES L 027 2. 2. 1999, str. 1-5.

Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 týkající se celního zásahu proti zboží podezřelému z porušování určitých práv duševního vlastnictví a opatření, jež mají být přijata proti zboží, které prokazatelně taková práva porušilo, publikované v Úředním věstníku ES L 196, str. 7 - 14.“

4. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) zásahem celního úřadu úkony prováděné celním úřadem podle tohoto zákona,

b) humanitárními účely činnosti prováděné s cílem zajistit základní potřeby obyvatelstva, které se ocitlo v tíživé životní situaci nebo bylo postiženo mimořádnou událostí, kdy je opodstatněno využití mimořádných materiálních zdrojů.“

5. § 3 se zrušuje.

6. Slova „HLAVA II“ se nahrazují slovy „ČÁST DRUHÁ“.

7. Nadpis části druhé zní: „PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O ZÁSAH CELNÍHO ÚŘADU“.

8. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2) až 6) zní:

㤠4

Podání žádosti o zásah celního úřadu a náhrada nákladů

(1) Majitel práva2) podává žádost o zásah celního úřadu (dále jen „žádost“) Celnímu ředitelství Hradec Králové (dále jen „celní ředitelství“), které rozhoduje o schválení nebo zamítnutí žádosti. Celní ředitelství neprodleně informuje při schválení žádosti příslušný celní úřad, který má zásah provést, a toto rozhodnutí, stejně jako rozhodnutí, kterým žádost zamítne, zašle majiteli práva.

(2) Žádost se podává na předepsaném formuláři.3)

(3) V případě, že řízení zahájené podle § 11 bude přerušeno kvůli konání nebo opomenutí ze strany majitele práva, nebo v případě, že o předmětném zboží bude následně ověřeno, že není zbožím, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, anebo pokud majitel práva použije údaje uvedené v § 11 odst. 1 k jiným účelům než k podání určovací žaloby podle občanského zákoníku nebo k uplatnění § 14 odst. 1, přejímá majitel práva odpovědnost vůči osobám podílejícím se na zásahu4) a uhradí všechny náklady spojené s udržováním zboží pod celním dohledem. Bylo-li zjištěno podle věty prvé, že předmětné zboží je zbožím, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, uhradí tyto náklady při dovozu dovozce, při vývozu nebo zpětném vývozu vývozce, v ostatních případech vlastník nebo držitel zboží. Celní ředitelství zašle majiteli práva písemně, nebo pokud o to majitel práva požádá, elektronicky sdělení podepsané podle zvláštního zákona,5) (dále jen „elektronicky“) s uvedením částky, kterou je povinen uhradit na základě prohlášení6) učiněného písemně nebo elektronicky, s uvedením čísla účtu, na který má být částka uhrazena.

2) Čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

3) Čl. 5 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

4) Čl. 6 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

5) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

6) Článek 6 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.“

9. § 5 až 8 se včetně nadpisů zrušují.

10. Slova „HLAVA III“ se nahrazují slovy „ČÁST TŘETÍ“.

11. Nadpis části třetí zní: „ODHALENÍ ZBOŽÍ, JEHOŽ VÝROBOU NEBO ÚPRAVOU BYLA PORUŠENA PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ, PŘI PROVÁDĚNÍ CELNÍHO DOHLEDU“.

12. V § 9 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 7) a 8) zní:

„(1) Celní úřad, který zajistil zboží při provádění celního dohledu7) v době, kdy ještě nebyla podána žádost, sdělí bezodkladně majiteli práva, pokud je mu znám, písemně nebo elektronicky, zjištěnou skutečnost o možném porušení jeho práva, aby mohl podat žádost podle § 4, a údaje pouze o skutečném nebo předpokládaném množství zboží a jeho povaze. Obdobně postupuje v případě, kdy je celnímu úřadu předáno zboží jiným orgánem podle zvláštního právního předpisu.8)

 

7) Čl. 4 bod 13 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

8) Například § 23 odst. 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.“

13. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

14. V § 9 odst. 2 se slovo „odstavců“ nahrazuje slovem „odstavce“, slova „a 2“ se nahrazují slovy „osobě, u které bylo zjištěno,“ a slova „15 dnů“ se nahrazují slovy „uvedené v rozhodnutí, na kterou bylo zajištěno“.

15. V § 9 odst. 3 se věta první zrušuje.

16. V § 9 odst. 3 se slova „Zboží, které lze zajistit,“ nahrazují slovy „Zajištěné zboží“, za slova „ponechat osobě“ se vkládají slova „, které bylo zboží rozhodnutím zajištěno“ a na konci odstavce se doplňuje věta, která zní: „Úkony, kterými byl tento zákaz porušen, jsou neplatné.“

17. V § 9 odst. 4 věty třetí a čtvrtá zní: „O vydání, popřípadě odnětí zboží se vyhotoví úřední záznam podepsaný dvěma celníky a osobou, která zboží vydala, popřípadě které bylo zboží odňato, a uvede se v něm též množství a popis zboží. Osobě, která zboží vydala, popřípadě které bylo zboží odňato, předá celní úřad druhopis úředního záznamu.“

18. V § 9 odstavec 5 zní:

„(5) Nelze-li u zajišt

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
3x z poradny: vytýkací dopis, jak čerpat dovolenou, daň z příjmu
Státní dluh USA, Činy, Ruska a dalších zemí. Kolik dluží domácnosti a firmy?
O prázdninách projedete méně. Benzín i nafta pořád zlevňují
Zákaz kožešinových farem ročně ušetří život více jak 20 000 zvířat, ale senátoři ho nechtěli schválit
Hypotéky 2017: Regulace má za důsledek unifikaci hypoték
Auta
10 nejrizikovějších ojetin, kterým je lepší se zdaleka…
Audi, BMW a Mercedes upraví software milionům starších dieselů. Kvůli emisím
Nástupce Bugatti Chiron bude muset přejít na elektřinu. Bez ní by už nezrychlil
Test motocyklu BMW S 1000 XR: Superbike na chůdách
Kvíz na pátek: Poznáte značku a model auta podle obrázku?
Technologie
Intel se po IoT stahuje i z nositelné elektroniky. Celé oddělení tento měsíc zrušil
Evolveo Ray 2 – moderní skříň s tvrzeným sklem za 1500 Kč (uživatelská recenze)
Cnews FM: Přenos čísla do 10 dnů a dva noví operátoři [podcast]
Při instalaci nových hlavních verzí Windows 10 se zkrátí doba, kdy zařízení nelze používat
Alza to s elektromobily myslí vážně. Přidává další modely, nabídne levnější vozy i dodávky
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít