VÝZVY * UZÁVĚRKY * PŘÍLEŽITOSTI

21. června 2004, 00:00 - admin
21. června 2004, 00:00

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH ZÁTĚŽÍ Operační program Infrastruktura (OPI), Opatření 3.4., Priority 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury. Oblast: Ochrana životního prostředí Popis: Cílem opatření je snížení množství odpadu ukládaného na skládkách, zvýšení množství recyklovaného a využitého odpadu a jeho podílu na celkové produkci odpadu, snížení počtu starých ekologických zátěží.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH ZÁTĚŽÍ

Operační program Infrastruktura (OPI), Opatření 3.4., Priority 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury.

Oblast: Ochrana životního prostředí

Popis: Cílem opatření je snížení množství odpadu ukládaného na skládkách, zvýšení množství recyklovaného a využitého odpadu a jeho podílu na celkové produkci odpadu, snížení počtu starých ekologických zátěží. Dělí se na 2 kategorie: A) Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů; B) Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží. Datum přijímání žádostí: Žádosti o podporu je možno podávat od 26.5. do 30.7. 2004 Kontakt: Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov, tel.: 267 994 300, fax: 272 936 585, e-mail: opinfra@sfzp.cz, www.sfzp.cz; Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 telefon: 267 121 111, fax: 267 310 308, e-mail: posta@env.cz, www.env.cz

ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Operační program průmysl a podnikání 2004-2006 (OPPP), Priorita 1. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Opatření č. 1.3. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání.

Oblast: Podpora malého a středního podnikání

Popis: Program definuje rámcová pravidla a stanovuje základní podmínky pro poskytování podpory formou přímých dotací na projekty, jejichž cílem je v jednotlivých regionech zlepšit podmínky pro rozvoj lidských zdrojů. Má se tak dít zajištěním infrastruktury potřebné pro školení a vzdělávání pracovníků podniků na různých úrovních řízení podniku. Zejména jde o tyto podporované aktivity: A) Zvýšení počtu subjektů s vlastním kvalitním, technicky vybaveným školicím zařízením, tj. stavební rekonstrukce a modernizace vybavení stávajících objektů firemních školicích zařízení včetně infrastruktury pro elektronické formy podnikového vzdělávání; B) Zakládání nových oborových školicích zařízení pro vzdělávání více podnikatelských subjektů, nových oborových školicích zařízení s širší působností pro podnikatelskou komunitu a firmy v regionech, kde tato zařízení chybí a v regionech snedostatečně rozvinutou infrastrukturou pro vzdělávání; C) Pořízení školicích pomůcek a programů, sloužících k odbornému vzdělávání. Datum přijímání žádostí: Konečná uzávěrka je říjen 2006 stím, že přidělené prostředky mohou být nárokovány nejpozději do 9/2008 Kontakt: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, tel.: +420 224 851 111, e-mail: mpo@mpo.cz

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR slavnostně vyhlásilo na sklonku května 2004 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ). OP RLZ je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu (ESF), který je jedním ze čtyř strukturálních fondů Evropské unie. Priority a opatření OP RLZ: 1. Aktivní politika zaměstnanosti 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 2. Sociální integrace a rovnost příležitostí 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí, realizace aktivit v oblasti zaměstnanosti a v oblasti sociálních služeb 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce 3. Rozvoj celoživotního učení 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 4. Adaptabilita a podnikání 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti 4.2 Specifické vzdělávání Celkový objem prostředků, které budou vynaloženy z ESF na aktivity OP RLZ v období let 2004-2006, činí 318,82 mil. eur (9, 883 396 mld. Kč). K této částce je nutno přičíst 103,61 mil. eur (3, 211 916 mld. Kč), které jsou na spolufinancování vyčleněny ve státním rozpočtu ČR. N a vyhlášení OP RLZ budou od června 2004 navazovat výzvy k předkládání grantových schémat a projektů. Tyto výzvy vyhlašují, v závislosti na jednotlivých opatřeních, tyto instituce: ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo pro místní rozvoj, pověřené úřady práce, kraje, Nadace pro rozvoj občanské společnosti a P edagogické centrum Praha. Doporučujeme všem potenciálním předkladatelům projektů, aby pravidelně sledovali centrální webovou stránku ESF v České republice www.esfcr.cz, denní tisk a také webové stránky všech výše uvedených subjektů.

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE JPD PRAHA CÍL 2

Příručka pro žadatele podává informace o přípravě projektů a podmínkách účasti v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (JPD 2). Obsahem příručky je především základní informace o JPD 2, seznam základních pojmů, přehled základních pravidel, které musí žadatel splnit, aby byl jeho projekt způsobilý pro financování z programu, informace o metodice zadávání veřejných zakázek pro projekty v rámci JPD 2 a podmínky pro poskytnutí podpory specifické pro jednotlivá opatření. Příručku naleznete v sekci Jednotné programové dokumenty na www.strukturalni-fondy.cz.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít