VÝZVY - UZÁVĚRKY - PŘÍLEŽITOSTI

14. června 2004, 00:00 - admin
14. června 2004, 00:00

PODPORA KOMBINOVANÉ DOPRAVYOperační program Infrastruktura (OPI).Opatření 2.2, Priority 2 - snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí.Popis: Opatření je navrhováno pro podporu projektů předkládaných vlastníky a provozovateli veřejných dopravně-Iogis-tických center, překladišť a infrastruktury kombinované dopravy.

PODPORA KOMBINOVANÉ DOPRAVY

Operační program Infrastruktura (OPI).Opatření 2.2, Priority 2 - snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí.

Popis: Opatření je navrhováno pro podporu projektů předkládaných vlastníky a provozovateli veřejných dopravně-Iogis-tických center, překladišť a infrastruktury kombinované dopravy. Kombinovanou dopravou se rozumí taková doprava, při níž se používá k přemístění zboží různých druhů dopravy, k vlastní přepravě se používá přepravních jednotek (kontejnery, výměnné nástavby, návěsy, atd.). Největší část přepravy musí být realizována železniční nebo vodní dopravou, tj. druhy doprav, které jsou ekologicky šetrnější k životnímu prostředí. Podporovány budou projekty zaměřené na infrastrukturu pro moderní technologie kombinované dopravy včetně zabezpečení informačními systémy, investice do veřejných dopravně–logistických center a překladišť kombinované dopravy jako představitelů ekologické obsluhy území nákladní dopravou a investice do infrastruktury vedoucí k odstranění překážek pro provozování kombinované,dopravy.

Datum přijímání žádostí: Projektové žádosti je možno předkládat nejpozději od 26. 6. 2004.

Kontakt: Ministerstvo dopravy, zprostředkující subjekt OP Infrastruktura, Odbor mezinárodních vztahů a EU, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, www.mdcr.cz

ÚSPORY ENERGIE

Operační program průmysl a podnikání 2004-2006 (OPPP), Priorita 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Opatření č. 2.3. Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie.

Oblast: Podpora malého a středního podnikání.

Popis: Program definuje rámcová pravidla a stanovuje základní podmínky pro poskytování podpory formou přímých dotací na projekty, jejichž cílem je snížit energetickou náročnost vztaženou na jednotku hrubého národního produktu HDP. Zejména jde o tyto podporované aktivity: Snížení energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie, s podmínkou zlepšení negativních dopadů na životní prostředí spojených s těmito procesy, nové technologie zpracování energetických surovin, jimiž je dosaženo vyšší výtěžnosti energetického potenciálu surovin, zavádění zařízení na výrobu elektřiny a tepla, moderní konstrukce, vybavená novými technologiemi úpravy, dávkování a spalování paliva, snížení ztrát modernizací zařízení sloužících k výrobě, rozvodu a transformaci energetických médií, využití odpadního tepla a druhotných zdrojů energie, zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla (kogenerace), zavádění energeticky úspornějších technologií výroby a výrobních zařízení, modernizace energetického hospodářství, zkvalitnění postupů v logistice, zlepšení tepelně-technických a energetických vlastností budov atp.

Datum přijímání žádostí: Konečná uzávěrka příjmu žádostí je říjen 2006 s tím, že přidělené prostředky mohou být nárokovány nejpozději do září 2008.

Kontakt: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, tel.: +420 224 851111, e-mail: mpo@mpo.cz

PODPORA PRO BUDOVÁNÍ KAPKOVÉ ZÁVLAHY

Oblast: Zemědělství

Popis: Předmět dotace je vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích a vinicích. Podpora je poskytována formou investiční dotace.

Datum přijímání žádostí: uzávěrka 30.6. 2004

Kontakt: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17,117 05 Praha 1, tel: +420-221 811 111, fax: +420-224 810 478, www.mze.cz

VÝZVA ZÁJEMCŮM O FINANČNÍ PODPORU Z OP ZEMĚDĚLSTVÍ

Od 31. května začala běžet lhůta pro předkládání žádostí o finanční podporu na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, která uplyne 25. června 2004, přesně ve 12.00 hodin.

Ministerstvo zemědělství vyzývá proto zájemce, aby co nejdříve předkládali své žádosti na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě.

V prvním kole budou přijímány žádosti o finanční pomoc pro podopatření: 1.1.1 Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům, konkrétně na investiční záměr e) stroje pro zemědělskou výrobu, kde budou upřednostňovány rychlé projekty, a dále pro podopatření 2.1.1 Pozemkové úpravy.

Úplné znění Operačního programu Zemědělství je k dispozici na internetových stránkách www.mze.cz a www.strukturalni-fondy.cz, www.BusinessInfo.cz Pravidla a podmínky pro poskytování finanční podpory z programu mohou zájemci nalézt v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz v záložce Dotace a programy/Operační program Zemědělství/Vše pro žadatele. V tištěné podobě byla uveřejněna ve Věstníku MZe a jsou k dispozici od poloviny května 2004 na zemědělských agenturách a regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), kde si mohou žadatelé vyzvednout také formulář žádosti o podporu. Adresář jednotlivých regionálních pracovišť SZIF je uveřejněn na internetových stránkách www.szif.cz, pod odkazem Kontakty.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít