Vyhněte se minimálnímu základu!

02. února 2004, 00:00 - MILOŠ HOVORKA, daňový poradce
02. února 2004, 00:00

POČÍNAJE LETOŠNÍM ROKEM ZAČALO PLATIT USTANOVENÍ O MINIMÁLNÍM ZÁKLADU DANĚ POPLATNÍKA. TO VŠAK NEZNAMENÁ, ŽE BY SE ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2004 MINIMÁLNÍ ZÁKLAD DANĚ VZTAHOVAL NA VŠECHNY POPLATNÍKY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB.

Kdy je výhodné žádat o stanovení daně paušální částkou

POČÍNAJE LETOŠNÍM ROKEM ZAČALO PLATIT USTANOVENÍ O MINIMÁLNÍM ZÁKLADU DANĚ POPLATNÍKA. TO VŠAK NEZNAMENÁ, ŽE BY SE ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2004 MINIMÁLNÍ ZÁKLAD DANĚ VZTAHOVAL NA VŠECHNY POPLATNÍKY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ DÁVÁ ŘADU MOŽNOSTÍ, JAK SE MINIMÁLNÍMU ZÁKLADU DANĚ VYHNOUT.

Minimální základ daně se nevztahuje na poplatníka ve zdaňovacím období, ve kterém zahájil nebo ukončil podnikatelskou činnost a nebo období bezprostředně následujícím po zdaňovacím období, v němž zahájil podnikatelskou činnost. Dále se nevztahuje na poplatníka:

* kterému byla stanovena daň paušální částkou podle § 7a,

* jemuž náležel rodičovský příspěvek podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a to i po část zdaňovacího období,

* kterému náležel příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu podle zákona č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to i po část zdaňovacího období,

* jenž je poživatelem starobního důchodu, plného invalidního důchodu nebo částečného invalidního důchodu,

* který na počátku zdaňovacího období nedovršil věk 26 let a který se v souladu s § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb. soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem,

* jenž ve zdaňovacím období podá daňové přiznání podle § 38gb (daňové přiznání při prohlášení nebo zrušení konkurzu) a který do konce téhož zdaňovacího období neukončil podnikatelskou činnost,

* který má ve zdaňovacím období nárok na slevu na dani podle § 35, 35a a 35b.

DAŇ STANOVENÁ PAUŠÁLNÍ ČÁSTKOU

O podání žádosti o stanovení daně paušální částkou by měl poplatník uvažovat tehdy, pokud by pro něj ustanovení o minimálním základu daně znamenalo značnou finanční újmu. Pro zdaňovací období 2004 bude činit roční minimální základ daně po zaokrouhlení 101 000 korun. Tomu odpovídá daň ve výši 9435 korun u poplatníka, který neuplatňuje (kromě základní položky snižující základ daně - 38 040 korun) jinou další položku podle § 15 zákona. U daně stanovené paušální částkou je minimum stanovené na 600 korun.

KDO MŮŽE ŽÁDOST PODAT

Žádost o stanovení daně paušální částkou může podat poplatník, kterému kromě příjmů osvobozených od daně a příjmů zdanitelných zvláštní sazbou daně plynou příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, ze živnosti nebo z jiného podnikání podle zvláštních předpisů. U poplatníka musí být splněny následující podmínky:

* podnikatelská činnost je provozována bez zaměstnanců nebo spolupracujících osob,

* roční výše uvedených příjmů v bezprostředně předcházejících třech zdaňovacích obdobích nepřesáhla 1 000 000 Kč,

* poplatník není účastníkem sdružení, které není právnickou osobou,

* poplatník není plátcem daně z přidané hodnoty.

CO SE V ŽÁDOSTI UVÁDÍ Pro žádost není předepsán žádný závazný formulář, ale musí v ní být uvedeny zákonem požadované údaje. V žádosti poplatník uvede předpokládané příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) zákona o daních z příjmů a předpokládané výdaje k těmto příjmům. Do předpokládaných příjmů se zahrnují i příjmy z prodeje majetku, který byl vložen do obchodního majetku, příjmy ze zrušení rezervy vytvořené podle zákona o rezervách. Do předpokládaných výdajů se zahrnuje i zůstatková cena prodaného majetku, který lze odpisovat, a výše rezervy vytvořené pro příslušné zdaňovací období podle zákona o rezervách. Rozdíl mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji se upraví o výdaje uplatněné podle § 24, u kterých odpadl právní důvod pro jejich uplatnění, a o předpokládané nezdanitelné části základu daně podle § 15. Dále poplatník v žádosti rozvede výše uvedené splnění podmínek pro podání žádosti (např. že mu plynou vymezené druhy příjmů, nebo že podnikatelská činnost je provozována bez zaměstnanců nebo spolupracujících osob). PODEJTE ŽÁDOST VČAS**

Poplatník má podávat žádost správci daně nejpozději do konce ledna příslušného roku, v němž chce paušální daň platit. Správce daně může poplatníkovi stanovit daň paušální částkou. Není však jeho povinností žádosti poplatníka o její stanovení vždy vyhovět. Správce daně stanoví daň paušální částkou po projednání s poplatníkem do poloviny května. Bude tak záležet na poplatníkovi, jak dokáže svou žádostí správce daně přesvědčit. Správce daně může daň paušální částkou stanovit i na více zdaňovacích období, nejdéle však na tři. Výše daně stanovené paušální částkou se určí v závislosti na výši předpokládaných příjmů, které jsou předmětem daně (kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž se daň vybírá zvláštní sazbou daně) a na výši předpokládaných výdajů, nejméně však ve výši podle § 7 odst. 9, a to sazbou daně podle § 16 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Rozdíl mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji se upraví o výdaje uplatněné podle § 24, u kterých odpadl právní důvod pro jejich uplatnění, a o předpokládané nezdanitelné části základu daně podle § 15. O stanovení daně paušální částkou sepíše správce daně protokol o ústním jednání. Pokud by poplatník se stanovenou daní nesouhlasil, nebude mu daň paušální částkou stanovena. Daň stanovená paušální částkou je splatná nejpozději do konce května a musí činit nejméně 600 Kč za zdaňovací období.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít