Vyhněte se komplikacím s nadlimitní vstupní cenou

15. srpna 2005, 00:00 - ING. IVAN MACHÁČEK
15. srpna 2005, 00:00

DAŇOVÉ ODPISY OSOBNÍHO AUTOMOBILU Podnikatel může osobní automobil odepisovat z daní, pokud vstupní cena vozidla nepřesahuje zákonem stanovený limit. K jeho zavedení došlo poměrně nedávno: od konce roku 2003 činil 900 tisíc korun, od začátku letošního roku vzrostl na 1,5 milionu korun.

DAŇOVÉ ODPISY OSOBNÍHO AUTOMOBILU Podnikatel může osobní automobil odepisovat z daní, pokud vstupní cena vozidla nepřesahuje zákonem stanovený limit. K jeho zavedení došlo poměrně nedávno: od konce roku 2003 činil 900 tisíc korun, od začátku letošního roku vzrostl na 1,5 milionu korun. Kvůli těmto změnám se v praxi často vyskytují problémy. Přinášíme proto několik praktických příkladů. K zavedení daňových limitů u osobního automobilu došlo prostřednictvím zákona č. 438/2003 Sb., který novelizoval zákon o daních z příjmů. Stanovil, že u vozidla kategorie M1 může být pro účely daňového odpisování použita vstupní cena maximálně ve výši 900 tisíc korun. Použití tohoto limitu se přitom nevztahovalo na automobily využívané provozovatelem silniční motorové dopravy nebo provozovatelem taxislužby na základě vydané koncese, a dále pro sanitní a pohřební automobily. Zákon vyšel ve Sbírce zákonů na konci roku 2003. Podle přechodných ustanovení se zavedení limitu vztahovalo na osobní automobily pořízené ode dne zveřejnění zákona, tedy od 18. prosince 2003 (včetně tohoto dne). K další novele pak došlo zákonem č. 669/2004 Sb. - s účinností od 1. ledna letošního roku vzrostl limit vstupní ceny na 1,5 milionu korun. Ani zavedení limitu neodradilo mnoho podnikatelů a firem od pořízení těchto vozů, například k reprezentativním účelům. V praxi tedy vznikají často otázky, týkající se výše daňových odpisů, které mohou být uplatněny jako daňově uznatelné náklady při výpočtu základu daně z příjmů fyzických nebo právnických osob. Problémy způsobuje hlavně období mezi změnami zákona, tedy od konce roku 2003 do konce roku 2004. Správné řešení si ukážeme na několika příkladech pořízení osobního automobilu k podnikatelským účelům. Příklad 1 Osobní automobil byl pořízen 17. prosince 2003 za pořizovací cenu 1,6 milionu korun. K témuž datu byl uveden do stavu způsobilého obvyklému užívání. Odpisy jsou uplatňovány zrychleným způsobem. Řešení příkladu 1 Osobní automobil byl pořízen a uveden do užívání do 18. prosince 2003. Proto bude odpisování uskutečněno z nelimitované vstupní ceny 1,6 milionu korun. Od 1. ledna 2005 bude automobil přetříděn z odpisové skupiny I do odpisové skupiny Ia. Odpis zrychleným způsobem bude následující: Zdaňovací období/Výpočet odpisu 2003 1 600 000 Kč : 4 = 400 000 Kč 2004 2 x 1 200 000 Kč : (5-1) = 600 000 Kč 2005 2 x 600 000 Kč: (5-2) = 400 000 Kč 2006 2 x 200 000 Kč: (5-3) = 200 000 Kč Příklad 2 Osobní automobil byl pořízen 18. prosince 2003 za pořizovací cenu 1,6 milionu korun. K témuž datu byl uveden do stavu způsobilého obvyklému užívání. Odpisy jsou uplatňovány zrychleným způsobem. Řešení příkladu 2 Na osobní automobil se již vztahuje limit vstupní ceny, a to počínaje zdaňovacím obdobím roku 2004. Vstupní cena pro daňové odpisování v roce 2003 činí 1,6 milionu korun, v roce 2004 pak 900 tisíc korun a v letošním roce 1,5 milionu korun. Odpis zrychleným způsobem bude následující: Zdaňovací období/Výpočet odpisu 2003 1 600 000 Kč: 4 = 400 000 Kč 2004 2 x (900 000 Kč - 400 000 Kč) : (5-1) = 250 000 Kč 2005 2 x (1 500 000 Kč - 400 000 Kč - 250 000 Kč) : (5-2) = 566 667 Kč 2006 2 x (1 500 000 Kč - 1 216 667 Kč) : (5-3) = 283 333 Kč Podnikatelský subjekt uplatní za čtyřletou dobu odpisování do daňových výdajů celkový odpis automobilu ve výši 1,5 milionu korun, přestože v roce 2003 byl odpis uplatňován ze vstupní ceny 1,6 milionu a roce 2004 pouze z ceny 900 tisíc korun. Rozdíl do pořizovací ceny 100 tisíc korun nelze v daňových výdajích uplatnit. Pokud by ale byl uplatňován daňový odpis rovnoměrným způsobem, byla by výše odpisů následující: Zdaňovací období /Výpočet odpisu 2003 1 600 000 Kč x 0,142 = 227 200 Kč 2004 900 000 Kč x 0,286 = 257 400 Kč 2005 1 500 000 Kč x 0,286 = 429 000 Kč 2006 1 500 000 Kč x 0,286 = 429 000 Kč Za zdaňovací období 2003 až 2006 je uplatněn celkový odpis 1 342 600 korun, takže lze ještě v roce 2007 uplatnit zbývající odpis do výše limitované vstupní ceny, tedy částku: 1 500 000 Kč - 1 342 600 Kč = 157 400 Kč. Celkem tak bude uplatněn daňový odpis ve výši 1,5 milionu korun. Ani v tomto případě nelze v daňových výdajích uplatnit rozdíl do pořizovací ceny 100 tisíc korun. Porovnáním obou řešení zjistíme, že v případě uplatnění rovnoměrného odpisování se prodlouží doba odpisování osobního automobilu ze čtyř na pět let. Příklad 3 Osobní automobil byl pořízen 1. prosince 2004 za pořizovací cenu 1,4 milionu korun. K témuž datu byl uveden do stavu způsobilého obvyklému užívání. Poplatník uplatňuje odpis rovnoměrným způsobem. Řešení příkladu 3

Na osobní automobil se vztahuje limit vstupní ceny pouze pro daňové odpisování v roce 2004 ve výši 900 tisíc korun. Ve zdaňovacím období roku 2005 půjde o nelimitovaný osobní automobil.

Odpis rovnoměrným způsobem bude následující:

Zdaňovací období/Výpočet odpisu 2004 900 000 Kč x 0,142 = 127 800 Kč 2005 1 400 000 Kč x 0,286 = 400 400 Kč 2006 1 400 000 Kč x 0,286 = 400 400 Kč 2007 1 400 000 Kč x 0,286 = 400 400 Kč Za zdaňovací období 2004 až 2007 je uplatněn celkový odpis 1,329 milionu korun, takže lze ještě v roce 2008 uplatnit zbývající odpis do výše pořizovací ceny, tedy částku: 1 400 000 Kč - 1 329 000 Kč = 71 000 Kč. Celkem tak bude uplatněn daňový odpis ve výši 1,4 milionu korun, ale dojde k prodloužení doby odpisování osobního automobilu ze čtyř na pět let. V případě uplatňování daňových odpisů zrychleným způsobem by byla výše odpisů následující: Zdaňovací období/Výpočet odpisu 2004 900 000 Kč : 4 = 225 000 Kč 2005 2 x 1 175 000 Kč: (5-1) = 587 500 Kč 2006 2 x 587 500 Kč: (5-2) = 391 667 Kč 2007 2 x 195 833 Kč: (5-3) = 195 833 Kč Celkem je za období 2004 až 2007 uplatněn daňový odpis ve výši 1,4 milionu korun. Jak při prodeji?

Při prodeji osobního automobilu zahrnutého v majetku podnikatelského subjektu je daňovým příjmem prodejní cena vozidla, daňovým výdajem pak daňová zůstatková cena automobilu. U nadlimitního osobního automobilu vychází tato zůstatková cena z limitované vstupní ceny pro daňové odpisování.

Aby proto při prodeji nadlimitního osobního vozu nedocházelo k daňovému znevýhodnění poplatníků, zákon č. 669/2004 Sb. s účinností od 1. ledna letošního roku stanovil: Do základu daně se nezahrnuje částka příjmu z prodeje osobního automobilu, jehož vstupní cena je podle zákona limitována, a to do výše součtu jeho zůstatkové ceny a rozdílu, o který pořizovací cena včetně technického zhodnocení převyšuje vstupní cenu tohoto automobilu.

Řešení si opět ukážeme na několika příkladech.

Příklad 4

Sp
olečnost s ručením omezeným zakoupila 20. prosince 2004 osobní automobil za pořizovací cenu 1,8 milionu korun. K témuž datu jej uvedla do stavu způsobilého obvyklému užívání. Uplatňuje daňový odpis zrychleným způsobem. V roce 2006 společnost automobil prodá za částku 600 tisíc korun. Řešení příkladu 4 Zdaňovací období/Výpočet odpisu 2004 900 000 Kč: 4 = 225 000 Kč 2005 2 x 1 275 000 Kč: (5-1) = 637 500 Kč 2006 0,5 x 2 x 637 500 Kč: (5-2) = 212 500 Kč Celkem je za dobu užívání osobního automobilu uplatněn daňový odpis ve výši 1,075 milionu korun, takže daňová zůstatková cena k datu prodeje činí: 1 500 000 Kč - 1 075 000 Kč = 425 000 Kč Podle ustanovení zákona o daních z příjmů se porovná příjem z prodeje se součtem daňové zůstatkové ceny a rozdílu, o který pořizovací cena převyšuje vstupní cenu, tedy s částkou: 425 000 Kč + (1 800 000 Kč - 1 500 000 Kč) = 725 000 Kč Vzhledem k tomu, že příjem z prodeje 600 tisíc korun je nižší než takto vypočtená částka, nebude příjem z prodeje zahrnut do základu daně. Z toho důvodu taktéž nelze zahrnout do daňově uznatelných výdajů zůstatkovou cenu vozidla. Příklad 5
Společnost s ručením omezeným zakoupila 20. prosince 2004 osobní automobil za pořizovací cenu 1,8 milionu korun. K témuž datu ho uvedla do stavu způsobilého obvyklému užívání. Uplatňuje daňový odpis rovnoměrným způsobem. V roce 2007 společnost automobil prodá za částku 650 tisíc korun.

Řešení příkladu 5 Zdaňovací období/Výpočet odpisu v Kč 2004 900 000 Kč x 0,142 = 127 800 Kč

2005 1 500 000 Kč x 0,286 = 429 000 Kč

2006 1 500 000 Kč x 0 286 = 429 000 Kč

2007 0,5 x 1 500 000 Kč x 0,286 = 214 500 Kč

Celkem je za dobu užívání osobního automobilu uplatněn daňový odpis ve výši 1 200 300 korun, takže daňová zůstatková cena k datu prodeje činí: 1 500 000 Kč - 1 200 300 Kč = 299 700 Kč

Opět se porovná příjem z prodeje se součtem daňové zůstatkové ceny a rozdílu, o který pořizovací cena převyšuje vstupní cenu, tedy s částkou: 299 700 Kč + (1 800 000 Kč - 1 500 000 Kč) = 599 700 Kč Vzhledem k tomu, že příjem z prodeje 650 tisíc korun je vyšší než takto vypočtená částka, zahrne se z dosaženého příjmu z prodeje automobilu do základu daně pouze rozdíl, o který převyšuje příjem z prodeje vypočtenou částku. Základ daně tedy bude zvýšen o částku:

650 000 Kč - 599 700 Kč = 50 300 Kč Ve vazbě na jednotlivá ustanovení zákona o daních z příjmů, vztahující se k daňovým výdajům, lze do daňových výdajů zahrnout dílčí část daňové zůstatkové ceny do výše zdanitelných příjmů z uskutečněného prodeje, tj. částku 50 300 korun.

Příklad 6 Společnost s ručením omezeným zakoupila 20. prosince 2004 osobní automobil za pořizovací cenu 1,8 milionu korun. K témuž datu jej uvedla do stavu způsobilého obvyklému užívání. Daňový odpis je uplatněn zrychleným způsobem. V roce 2008 společnost vozidlo prodá za částku 550 tisíc korun. Řešení příkladu 6 Společnost za dobu daňového odpisování uplatní daňové odpisy ve výši 1,5 milionu korun. V době prodeje osobního automobilu se jeho daňová zůstatková cena rovná nule. Společnost proto zahrne do základu daně pouze rozdíl mezi příjmy z prodeje a částkou rovnající se rozdílu mezi pořizovací cenou a vstupní cenou vozidla: 550 000 Kč - (1 800 000 Kč - 1 500 000 Kč) = 250 000 Kč. Vzhledem k tomu, že daňová zůstatková cena je nulová, nelze žádný daňový náklad z titulu prodeje vozidla uplatnit. 

Mohlo by vás zajímat

Finance
Vyřizování dětského pasu nenechávejte na poslední chvíli. Rychlopas se prodraží.
Praktický návod: jak začít s bitcoinem – výběr vhodné peněženky
EU: Jak vysoké je zdanění práce u podprůměrných mezd?
Macron ve stopách Babiše
Velký dovolenkový speciál: jak nejlépe používat platební kartu na dovolené
Auta
Na prodej je krásná Škoda 130 RS. Její cena vás ale…
Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid jezdí za 1,4 litru na 100 km
Škoda Citigo má i po faceliftu pořád co nabídnout (první jízdní dojmy)
Seat Arona je přizvednutá Ibiza. Má být levnější než Juke
BMW X3 třetí generace je lehčí, rychlejší a nabídne klíč s displejem jako BMW řady 7
Technologie
Legendární John Romero prodává Dooma II. Na diskety se vám i podepíše
WhatsApp začíná podporovat posílání jakýchkoli typů souborů do velikosti až 128 MB
DVB-T2 ode dneška i v Plzni a Liberci. Síť je již dostupná pro 69 % populace
Windows Store přijde o mobilní edici Evernotu, ale přivítá grafický nástroj Paint.NET
Google Talk je mrtvý. Nedožil se ani 12 let
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít