Všeobecné smluvní podmínky finančního leasingu

13. října 2003, 00:00 - KAREL NOVÝ
13. října 2003, 00:00

MEZI ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK PATŘÍ NAPŘ. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU, JEHO VLASTNICTVÍ A UŽÍVÁNÍ, ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY, POJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU, VÝŠE A ÚHRADA LEASINGOVÝCH SPLÁTEK, UKONČENÍ LEASINGOVÉ SMLOUVY.

Nabytím účinnosti leasingové smlouvy vznikne pronajímateli povinnost a nájemci právo na předání předmětu leasingu za předpokladu splnění všech smluvních podmínek. Nájemci vznikne zároveň povinnost předmět převzít. O předání a převzetí předmětu sepíše nájemce s dodavatelem, dopravcem, pronajímatelem doklad o převzetí dodávky. Nájemce stroje nebo zařízení vyplní protokol o uvedení předmětu do provozu a odešle ho neprodleně, nejpozději do 7 dnů, pronajímateli. Po předání předmětu je nájemce povinen zajistit v souladu s leasingovou smlouvou na vlastní náklady veškeré technické a právní předpoklady pro montáž, přejímku a provoz.

Když se vyskytnou při převzetí vady na předmětu

* Jde-li o zjevné neodstranitelné vady, není nájemce oprávněn předmět převzít a je povinen o této skutečnosti neprodleně, nejpozději do 5 dnů, informovat pronajímatele.

* Jde-li o vady zjevné, ale odstranitelné, je povinen trvat na jejich neprodleném odstranění v souladu se smlouvou a předmět převzít až po odstranění vad. Nájemce odpovídá za škodu, která by pronajímateli vznikla z chybného nebo pozdního uplatnění vad dodávky.

PRODLENÍ S PLNĚNÍM DODÁVKY

Pronajímatel není v prodlení s plněním dodávky, pokud se po uzavření leasingové smlouvy vyskytnou skutečnosti na jeho vůli nezávislé, a to i u dodavatele. V tomto případě se nájemce zavazuje poskytnout pronajímateli přiměřenou lhůtu ke splnění jeho závazku. Naproti tomu pronajímatel je oprávněn odmítnout dodávku předmětu zájemci, jestliže na základě prokazatelných okolností, vzniklých na straně nájemce nebo týkajících se předmětů po uzavření leasingové smlouvy, vzniknou oprávněné pochybnosti o možnostech včasného a úplného plnění povinností nájemce.

KDO JE VLASTNÍKEM PŘEDMĚTU PRONÁJMU

Pronajímatel zůstává po celou dobu finančního pronájmu vlastníkem předmětu pronájmu. Nájemce je povinen užívat předmět způsobem a v rozsahu daném charakterem zařízení, technickými podmínkami, návody k obsluze a příslušnými normami a předpisy platnými pro provoz daného předmětu. Je povinen udržovat předmět na své náklady v technicky bezvadném stavu. Dále je povinen informovat pronajímatele bezodkladně o vzniklých vadách a škodách, na vlastní náklady odstranit škody na předmětu vzniklé po dobu trvání leasingové smlouvy, pokud tyto nejsou kryty poskytovanou zárukou nebo pojistnou smlouvou a informovat o tom pronajímatele.

KDO CO PLATÍ

Na základě leasingové a kupní smlouvy uplatní nájemce všechna práva vyplývající ze záručních a servisních podmínek přímo u dodavatele a je povinen i při výskytu vad na předmětu platit sjednané splátky. Nájemce hradí v plné výši náklady spojené s provozem předmětu po dobu trvání leasingové smlouvy a hlásí pronajímateli neprodleně změny v umístění předmětu v rámci svých provozoven na území ČR.

Kdo může uzavřít pojištění předmětu

* Pronajímatel a nájemce platí pojistné společně leasingovými splátkami.

* Nájemce je povinen odsouhlasit jeho rozsah s pronajímatelem a hradit přímo pojistné, předat pronajímateli kopii pojistné smlouvy do 14 dnů od doručení smlouvy pojišťovnou.

PŘI POJISTNÉ UDÁLOSTI

V případě pojistné události, která má za následek trvalé vyřazení předmětu z provozu, je nájemce povinen bez ohledu na pojištění uhradit všechny dosud neuhrazené splátky nájemného za dobu, na kterou byla leasingová smlouva uzavřena. Toto pravidlo platí, pokud není v konkrétní smlouvě upraveno odlišně. Částka vyplacená pojišťovnou bude po úhradě nákladů vrácena nájemci do 30 dnů od plnění. Případný rozdíl mezi výší pojistného plnění a výší skutečných nákladů na opravu hradí nájemce. Nájemce není v žádném případě oprávněn bez dohody s pronajímatelem k započtení, zadržení nebo snížení leasingových splátek.

UKONČENÍ LEASINGOVÉ SMLOUVY

Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nájemce podstatným způsobem porušuje leasingovou smlouvu. Zejména je-li v prodlení s úhradou splátky po dobu delší než 30 dnů, nepečuje řádně o předmět nebo jej užívá v rozporu s účelem užívání, pokud bylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení týkající se majetku nájemce. Při ukončení leasingové smlouvy jsou strany povinny provést vypořádání svých práv a závazků písemnou formou. Po řádném ukončení leasingové smlouvy přechází vlastnictví předmětu na nájemce buď za úhradu, nebo bezúplatně způsobem dohodnutým v leasingové smlouvě. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli nahlédnutí do účetních dokladů za účelem přezkoumání svých hospodářských poměrů.

(podle knihy Blanky Jindrové Leasing - praktický průvodce, nakladatelství Grada)

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody…
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Toyota Yaris GRMN zní hodně naštvaně. Na český trh dorazí začátkem příštího roku
Technologie
Aprílová GeForce GTX do USB skutečně existuje. Nvidia omezenou sérii rozdá
Google po letech ustoupil. Nebude číst vaše e-maily kvůli reklamě
Nvidia GeForce GT 1030 – jak se hraje na grafice za 2000 Kč (uživatelská recenze)
Cnews FM: Zneužívá Microsoft monopolní postavení vůči výrobcům antivirů? [podcast]
Je v pořádku, když vám šéf čte e-maily?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít