Studentské brigády během prázdnin

14. dubna 2008, 00:00 - Petr Kučera
14. dubna 2008, 00:00

Jako personalistka jsem si přečetla obsáhlý přehled od právníka Richarda W. Fettera o zaměstnávání brigádníků v Profitu č. 10/2008. Jsem ale přesvědčena, že autor uvádí nesprávnou informaci ohledně ukončení povinné školní docházky.

Uvádí totiž: „Způsobilosti k pracovněprávním vztahům nabývá fyzická osoba dosažením 15. roku věku, ne však dříve, než fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku. Ovšem v otázce definice povinné školní docházky vychází ze znění § 36 školského zákona a hlavně z § 24 odst.1, kde je školní rok definován jako období od 1. září do 31. srpna následujícího roku. Z tohoto vyplývá jeho konstatování, že patnáctiletí absolventi základní školy tedy nemohou bezprostředně o prázdninách (červenec a srpen) po skončení školního roku uzavřít jak brigádu, tak pracovní poměr, protože nemají formálně ukončenu povinnou školní docházku.“

Tento výklad je podle mého názoru zcela nesprávný. Jednak naprosto znemožňuje dětem, které skončily povinnou školní docházku, začít vydělávat, což může být pro sociálně slabé rodiny opravdu problém, jednak to samozřejmě ubírá firmám možnost získat více pracovníků pro svoje potřeby. Školský zákon jsem prostudovala a zjistila jsem, že sice obsahuje uvedenou definici období školního roku, ale současně se tento rok dělí na období školního vyučování a období prázdnin.V § 43 je pak uvedeno, že žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž ukončí poslední rok povinné školní docházky. Z toho zcela určitě vyplývá platnost názoru, že pro pracovněprávní vztahy je patnáctiletý absolvent základní školy opravdu volný dnem následujícím po skončení školní výuky příslušného školního roku (tedy koncem června).

Barbara Bernardová Centrum Babylon, Liberec

Vzhledem k ustanovení § 2 odst. 6 zákoníku práce a § 43 školského zákona nic nebrání tomu, aby absolvent základní školy starší 15 let, který splnil povinnou školní docházku, nastoupil do zaměstnání již od července toho roku, kdy absolvoval devátý ročník. Podle § 43 školského zákona totiž splní žák povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky, tj. nejpozději 30. června (období školního vyučování ve druhém pololetí bude letos ukončeno v pátek 27. června 2008).

Tereza Brůchová tiskové oddělení ministerstva školství

Skončení povinné školní docházky je vykládáno aktem předání vysvědčení, takže zájemci mohou nastoupit do zaměstnání hned v červenci.

Marie Zlatohlávková tiskové oddělení ministerstva práce a sociálních věcí

Způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti, jakož i způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe tyto povinnosti, tedy uzavřít pracovněprávní vztah, vzniká dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku; zaměstnavatel však s ní nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku. (Srovnejte ust. § 6 odst. 1 zákoníku práce.)

Podle školského zákona (č. 561/2004 Sb., v platném znění) a jeho ust. § 36 odst. 1 platí, že školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku, přičemž ve smyslu ust. § 24 odst. 1 věty první školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Z toho tedy vyplývá, že žáky, kteří sice ukončili devátou třídu základní školy a obdrželi vysvědčení, ještě nelze (automaticky) považovat za osoby, jež ukončily povinnou školní docházku. Absolventi základní školy tedy nemohou ihned o bezprostředně následujících letních školních prázdninách uzavřít pracovněprávní vztah a nastoupit brigádu (začít vykonávat práci), neboť nemají formálně ukončenu povinnou školní docházku, nýbrž jen fakticky (tím, že vychodili základní školu). K tomuto výkladu jsem se přiklonil ve zmiňovaném článku Profitu č. 10. Prezentovaný názor zastávají v odborné literatuře i jiní autoři (srovnejte kupř.: Dandová, E.: Zaměstnávání studentů – „studentské brigády“, Daně a účetnictví bez chyb pokut a penále č. 7-8/2007, Poradce s.r.o.).

Ovšem je nutno uvést, že se v praxi vyskytují i jiné (pro zaměstnavatele, studenty i žáky výhodnější) výklady, a to s poukazem na ustanovení § 43 školského zákona (o tom, že žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky) ve spojení s ustanovením § 24 odst. 1 věty druhé školského zákona (o tom, že školní rok se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin). Z toho pak vyplývá možnost, aby příslušné pracovněprávní vztahy byly sjednávány dnem nástupu do práce již v období letních školních prázdnin (1. července – 31. srpna) následujících po období vyučování ve školním roce, v němž žák dovrší poslední rok povinné školní docházky. (Období školního vyučování ve druhém pololetí bude letos ukončeno v pátek 27. června 2008.)

Richard W. Fetter právník

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít