Spojování soutěžitelů nesmí narušit hospodářskou soutěž

02. června 2003, 00:00 - Michael Kincl, právník
02. června 2003, 00:00

Účastníkem řízení o povolení spojení může být i osoba, jejíž práva mohou být dotčenaSpojování soutěžitelů by v některých případech mohlo představovat možné narušení hospodářské soutěže (podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže).

Účastníkem řízení o povolení spojení může být i osoba, jejíž práva mohou být dotčena

Spojování soutěžitelů by v některých případech mohlo představovat možné narušení hospodářské soutěže (podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže). Z tohoto důvodu některá spojení soutěžitelů podléhají povolení ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Soutěžitel je klíčovým pojmem zákona o ochraně hospodářské soutěže (ZOHS) a je definován v jeho § 2 odst. 1. Jedná se o fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. Podle zmíněného ustanovení ZOHS je důležitá objektivní účast na hospodářské soutěži, případně možnost ji ovlivňovat. Nemusí se tedy jednat přímo o konkurenty, i když ve většině případů tomu tak bude.

Co je spojení soutěžitelů?

Tento pojem je definován v § 12 odst. 1 až 4 ZOHS. Podle tohoto ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje přeměna dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů. Přeměna se podle § 69 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, realizuje prostřednictvím fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělením. Za spojení soutěžitelů se rovněž považuje nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho podstatné části smlouvou o prodeji podniku. Za spojení soutěžitelů se považuje: jestliže jedna nebo více osob nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik (zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů nebo smlouvou či jinými způsoby, které jim umožňují určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele) založení nového soutěžitele společně kontrolovaného více soutěžiteli, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, a toto spojení nemá za cíl ani za následek koordinaci soutěžního chování zakladatelů společného podniku. Aby se některý z uvedených způsobů považoval za spojení soutěžitelů, je nezbytné, aby se jednalo o subjekty samostatné právně i fakticky, tedy o subjekty, které se vzájemně nekontrolují např. prostřednictvím obchodních podílů, vlastnictví akcií nebo ovládáním statutárních orgánů.

Co spojením není?

Za spojení soutěžitelů se podle § 12 odst. 5 až 6 ZOHS nepovažuje: kvalifikovaná účast banky v právnické osobě vzniklá splacením emisního kurzu akcií započtením pohledávky banky za touto právnickou osobou (tzv. kapitalizace pohledávky), pokud je tato kvalifikovaná účast držena po dobu záchranné operace nebo finanční restrukturalizace této právnické osoby nejdéle po dobu jednoho roku jestliže soutěžitelé, jejichž podnikání zahrnuje obchodování s cennými papíry, získají přechodně (nejvýše na dobu jednoho roku) podíly jiného soutěžitele za účelem jejich prodeje, pokud nevykonávají hlasovací práva spojená s těmito podíly s cílem určit nebo ovlivnit soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele přechod některých působností statutárních orgánů soutěžitelů na osoby vykonávající činnost podle zvláštních právních předpisů, např. likvidátora a správce konkurzní podstaty.

Řízení o povolení spojení

Řízení o povolení spojení se zahajuje pouze na návrh. Řízení je zahájeno dnem, kdy návrh byl doručen ÚOHS. Návrh na povolení spojení musí obsahovat odůvodnění a další náležitosti stanovené vyhláškou ÚOHS č. 368/2001 Sb. Zahájení řízení o povolení spojení ÚOHS oznámí v Obchodním věstníku a stanoví lhůtu pro podání námitek proti tomuto spojení. Námitky mohou podat jakékoliv subjekty. V praxi jsou námitky podávány nejčastěji konkurenty spojovaných soutěžitelů, ale isdruženími spotřebitelů. Uvedený návrh je třeba podat nejpozději do sedmi dnů od uzavření smlouvy zakládající spojení nebo od jiného způsobu získání kontroly nad jiným soutěžitelem. V případě nabídky převzetí účastnických cenných papírů jsou soutěžitelé povinni podat návrh na povolení spojení před zveřejněním této nabídky. Je třeba mít na paměti, že před právní mocí rozhodnutí ÚOHS o povolení spojení nesmí soutěžitelé určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele, zejména výkonem hlasovacích práv spojených s držením účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů nebo jinak získané kontroly. To platí, pokud ÚOHS nepovolí na základě návrhu spojovaných soutěžitelů z tohoto zákazu výjimku v případech, kdy by jim nebo třetím osobám hrozila závažná škoda nebo jiná závažná újma.

Účastníci řízení o povolení spojení

Účastníkem řízení o povolení spojení je ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení rozhodnuto. Půjde tedy nepochybně o spojované soutěžitele. ÚOHS může přiznat postavení účastníka řízení i osobě, jejíž práva nebo povinnosti mohou být rozhodnutím ÚOHS podle tohoto zákona podstatně dotčeny, pokud tato osoba před ukončením řízení o přiznání postavení účastníka řízení ÚOHS požádá. Účastník řízení může nahlížet do spisu, navrhovat doplnění podkladů, má právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, má právo klást znalcům a svědkům otázky apod.

Posuzování spojení

V případech rozhodování o povolení spojení ÚOHS posuzuje zejména:

- potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže,

- strukturu všech spojením dotčených trhů,

- podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích,

- jejich hospodářskou a finanční sílu,

- právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy,

- možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů,

- vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích,

- potřeby a zájmy spotřebitelů výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou ku prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži.

ÚOHS spojení zamítne, jestliže by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu. Je třeba rovněž upozornit na skutečnost, že v rozhodnutí o povolení spojení může ÚOHS stanovit podmínky a omezení ve prospěch zachování účinné soutěže nebo podmínit trvání povolení splněním závazků, které k tomuto účelu přijali spojující se soutěžitelé před zahájením řízení o povolení spojení nebo v jeho průběhu.

Spojení podléhající povolení

Ne všechna spojení soutěžitelů podléhají povolení ze strany ÚOHS. Podle § 13 ZOHS podléhají spojení soutěžitelů povolení pouze v případech, je-li splněno alespoň jedno z následujících kritérií:

1. Celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než pět miliard Kč.

2. Celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu ČR je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Pro úplnost je třeba dodat, že podle § 1 odst.

3 ZOHS bude ÚOHS posuzovat i spojení soutěžitelů, ke kterým došlo v zahraničí, pokud mohou narušit ho
spodářskou soutěž na území ČR.

ILUSTRAČNI FOTO: ARCHIV

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Česko - nová brána japonských investic do EU?
Paradoxy životního pojištění: Češi se bojí úrazů, největším rizikem jsou ale nemoci
8 mýtů o zdravotním pojištění
Kolik stojí dítě v první, druhé a třetí třídě
Ceny nemovitostí rostou a hovoří se i o realitní bublině. Je na čase prodat investiční byt?
Auta
Audi radikálně mění číselné značení modelů. Bude v tom…
Opět na scéně. Umělý benzín má zachránit spalovací motory
Opel si připravil pro Frankfurt tři světové premiéry. Překvapením nebude ani jedna
Ferrari Portofino nahrazuje Californii. Má čtyři sedačky a jede 320 km/h
Harley-Davidson drasticky překopal nabídku, Dyna a Softail splynuly v novou řadu
Technologie
Samsung představil Galaxy Note8. Posouvá laťku technické vyspělosti, ale i ceny
Konsolidujte těžbu! Asus vyrobil pro kryptokopy monstrózní desku s 19 sloty PCI Express
Budoucí mobily budou mít vzadu hned tři velké objektivy
Zoner Photo Studio bylo příliš levné, proto tvůrci u verze X zavedli předplatné
Internet si při zatmění Slunce ulevil. Američané vyšli ven a koukali na oblohu
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít