Schodek státního rozpočtu meziměsíčně i meziročně poklesl

01. listopadu 2011, 15:01 - Profit, TZ
01. listopadu 2011, 15:01

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. říjnu 2011 celkové příjmy státního rozpočtu 838,6 mld. Kč, celkové výdaje 930,1 mld. Kč a schodek 91,5 mld. Kč (v říjnu 2010 vykázán schodek 96,7 mld. Kč).

Foto: Profimedia.cz

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 838,6 mld. Kč představovaly 78,3 % rozpočtu po změnách (v říjnu 2010 plněny na 79,5 %) a byly meziročně vyšší o 4,1 mld. Kč, tj. o 0,5 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 7,0 % proti skutečnosti 2010). Na nižším než rozpočtovaném růstu se podílí především meziročně nižší transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu (pokles o 10,4 mld. Kč) i přesto, že v samotném říjnu tyto transfery vykázaly meziročně vyšší inkaso o 5,4 mld. Kč.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 439,5 mld. Kč, což představuje 80,9 % rozpočtu a meziroční růst o 12,8 mld. Kč, tj. o 3,0 % (rozpočet počítá s růstem o 6,9 % proti skutečnosti roku 2010). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,1 procentního bodu vyšší.

Meziroční růst daňových příjmů byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní (včetně tzv. energetických daní), majetkových daní, DPFO ze závislé činnosti a DPH.

Inkaso DPH představovalo 169,6 mld. Kč, tj. 86,9 % rozpočtu, což je o 1,8 procentního bodu nižší plnění než v říjnu minulého roku. Meziroční růst o 2,3 mld. Kč, tj. o 1,4 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 3,9  % - měřeno ke skutečnosti roku 2010) o 2,5 procentního bodu nižší. Meziroční zvýšení inkasa, se kterým rozpočet 2011 počítá, by nemělo být tak výrazné jako v roce 2010, kdy došlo ke zvýšení obou sazeb o 1 procentní bod.

Inkaso spotřebních daní (vč. energetických daní a odvodu ze slunečního záření) dosáhlo 115,8 mld. Kč, což představuje 82,3 % rozpočtu (loni to bylo 76,4 %) a meziroční růst o 8,1 mld. Kč, tj. o 7,5 %. Z této částky tvořily odvody z elektřiny ze slunečního záření 4,9 mld. Kč (plnění na 117,8 %). Rozpočet na rok 2011 počítá s růstem o 7,6 % proti skutečnosti roku 2010. Výši inkasa spotřebních daní ovlivňuje zavedení odvodu z elektřiny ze slunečního záření s rozpočtovaným výnosem 4,2 mld. Kč, který byl zařazen mezi spotřební daně.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 65,5 mld. Kč představovala 77,9 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 69,3 %) a meziročně byla o 4,1 mld. Kč, tj. o 5,9 %, nižší než v roce 2010. Rozpočet této daně počítá s poklesem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2010. V roce 2011 se na výši inkasa projevuje odpis ztrát, které firmy utrpěly během hospodářské krize.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 72,2 mld. Kč, tj. 71,1 % rozpočtu (loni plnění na 79,1 %) při meziročním růstu o 2,3 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Očekávaný růst výnosu této daně proti skutečnosti roku 2010 ve výši cca 16 % je dán zejména růstem výnosu DPFO ze závislé činnosti a přijatými opatřeními týkající se DPFO vybírané srážkou.

 • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 65,4 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 79,1 % (loni to bylo 85,1 %). Meziročně je inkaso o 4,3 mld. Kč, tj. o 7,0 %, vyšší. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 8,3 %, především z důvodu snížení slev na dani na poplatníka.
 • Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání ve výši 0,3 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 5,2 % (loni to bylo na 28,0 %) a meziročně je její inkaso nižší o 2,5 mld. Kč. Rozpočet 2011 je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 30,5 %. Nízké plnění v roce 2011 souvisí s odpisem ztrát, které způsobila finanční krize, což mělo za následek vracení přeplatků na dani, které proběhlo tradičně v dubnu a systémem uplatnění výdajů procentem z příjmů (tzv. výdajové paušály), který má velmi zásadní vliv na celkový výnos této daně.
 • Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 6,6 mld. Kč, což představuje 48,6 % rozpočtu (loni 91,5 %) a meziročně bylo její inkaso vyšší o 0,5 mld. Kč, tj. o 8,8 %. Rozpočet 2011 počítá s růstem o 90,2 % (o 6,4 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2010. Na vyšší výnos by mělo mít vliv především zdaňování výsluh u příslušníků ozbrojených složek. Rozpočet také počítá s jednorázovým 50% daňovým zatížením příspěvků poskytovaných u stavebního spoření. Vzhledem k tomu, že bylo toto jednorázové daňové zatížení Ústavním soudem ČR zrušeno, bude rozpočtované očekávání o cca 6 mld. Kč nižší, než bylo plánováno.

Majetkové daně dosáhly 10,3 mld. Kč, což představuje 79,3 % rozpočtu a meziroční růst o 4,1 mld. Kč, tj. o 66,5 %. Na meziročním růstu se výrazně podílí inkaso darovací daně. Souvisí to s uvalením 32% daně na bezúplatné nabytí emisních povolenek (rozpočet ve výši 4,8 mld. Kč).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2011 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 739,5 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2010 vyšší o 45,8 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2010) u daní z příjmů fyzických osob o 19,9 mld. Kč (o 15,2 %), u DPH o 11,0 mld. Kč (o 4,1 %) a u spotřebních daní o 10,1 mld. Kč (o 7,3 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.10.2011 výše 594,0 mld. Kč, což představuje 80,3 % rozpočtu a meziroční růst o 11,7 mld. Kč, tj. o 2,0 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 582,3 mld. Kč, tj. 79,7 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 34,4 mld. Kč, tj. o 6,3 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 38,6 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 302,2 mld. Kč, což představuje 81,0 % rozpočtu (loni to bylo 79,6 %) a meziroční růst o 9,8 mld. Kč, tj. o 3,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 268,6 mld. Kč, tj. 81,0 % rozpočtu (loni to bylo 78,9 %), při meziročním růstu o 8,7 mld. Kč, tj. o 3,4 % (rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010).

Ke konci října 2011 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 96,9 mld. Kč, což je 62,8 % rozpočtu po změnách a o 18,5 mld. Kč méně než ve stejném období loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 15,7 % proti rozpočtu 2010 především z důvodu vyšších očekávaných příjmů z rozpočtu EU o 22,0 mld. Kč). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 68,5 mld. Kč (plnění na 51,8 %), což je o 10,4 mld. Kč méně než v říjnu 2010. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 8,1 mld. Kč (o 4,1 mld. Kč méně než v roce 2010) a byly tak plněny na 144,0 % rozpočtu (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 3,4 mld. Kč (o 1,5 mld. Kč méně než v roce 2010). Tato částka zahrnovala především prostředky převedené podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM, prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2010.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 930,1 mld. Kč čerpané ke konci října 2011 představují 77,1 % rozpočtu po změnách (v říjnu 2010 to bylo 76,8 %), a jsou tak o 1,1 mld. Kč, tj. o 0,1 % pod úrovní října 2010. Proti skutečnosti 2010 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 4,2 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci října čerpány ve výši 840,9 mld. Kč, tj. na 77,6 % rozpočtu po změnách (loni to bylo na 78,1 %). Proti loňskému říjnu vzrostly o 8,2 mld. Kč, tj. o 1,0 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 5,6 % proti skutečnosti 2010).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. V rozpočtu po změnách jsou zapracovány ve výši 446,0 mld. Kč, což představuje 37,0 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,5 % více než skutečnost dosažená v roce 2010 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,1 %). K 31.10.2011 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 368,8 mld. Kč, tj. 82,7 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 82,4 %), při meziročním růstu o 11,4 mld. Kč, tj. o 3,2 %. Z toho na důchody připadlo 304,9 mld. Kč, tj. 83,8 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 82,8 %), při meziročním růstu o 18,3 mld. Kč, tj. o 6,4 %. Další sociální dávky vykazují meziroční pokles (státní sociální podpora o 4,0 mld. Kč, prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 2,5 mld. Kč a ostatní sociální dávky o 0,4 mld. Kč)).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich výše 118,1 mld. Kč představovala 89,9 % rozpočtu po změnách a byla o 1,5 mld. Kč, tj. o 1,3 %, vyšší než v říjnu 2010. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji (byla již zaplacena záloha na 4. čtvrtletí ve výši 19,0 mld. Kč). Dalších 21,1 mld. Kč (loni 21,6 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům veřejného zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) byly čerpány ve výši 44,0 mld. Kč, tj. 83,0 % rozpočtu po změnách. Meziročně byly na stejné úrovni.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci října 2011 hrazeny ve výši 50,5 mld. Kč, tj. 69,8 % rozpočtu po změnách, a jsou nad úrovní října 2010 o 6,4 mld. Kč, tj. o 14,5 %. Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 26,5 mld. Kč, což představuje 75,1 % rozpočtované výše. Meziročně jsou o 0,2 mld. Kč nižší. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 89,2 mld. Kč, což představuje 73,3 % rozpočtu po změnách (v říjnu 2010 to bylo 66,8 %), při meziročním poklesu o 9,3 mld. Kč, tj. o 9,5 % (rozpočet po změnách počítá s poklesem proti skutečnosti 2010 o 6,6 %). Z toho investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury činily 25,1 mld. Kč a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 4,9 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo ke konci října 2011 schodkem ve výši 91,5 mld. Kč (67,7 % rozpočtu po změnách), což je proti stejnému období roku 2010 výsledek příznivější o 5,3 mld. Kč. Očekávaný propad daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení (o cca 20 mld. Kč) by měl být vykompenzován úsporami na straně výdajů (zejména u kapitol Státní dluh a VPS).

Hospodaření rozpočtu v samotném říjnu skončilo přebytkem 13,7 mld. Kč (v říjnu 2010 to bylo 2,8 mld. Kč), když příjmy činily 96,8 mld. Kč (v říjnu 2010 to bylo 88,5 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 83,1 mld. Kč (v říjnu 2010 to bylo 85,7 mld. Kč). Na meziročně vyšších příjmech v samotném říjnu (o 8,2 mld. Kč) se pozitivně projevily především vyšší transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu (o 5,4 mld. Kč) a spotřební daně vč. energetických daní a odvodu ze slunečního záření (o 1,7 mld. Kč). Na straně výdajů se v samotném říjnu v meziročním srovnání pozitivně projevily zejména nižší běžné výdaje (o 2,6 mld. Kč).

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
 • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

 • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

 • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

 • Firma s hypotékami za 22 miliard

 • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

 • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

 • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

 • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

 • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít