Pružnější arbitráž v Paříži

24. října 2011, 16:15 - Miroslav Dubovský
24. října 2011, 16:15

Ambiciózní úprava pravidel ICC zavádí rychlé a ekonomické vedení sporu

Arbitráže jsou dnes běžnou součástí mezinárodního obchodu a řada smluv uzavíraných mezi obchodními partnery obsahuje rozhodčí doložku, která upravuje postup stran v případě sporu. Při rozhodování o volbě vhodného mechanismu pro řešení sporů hrají roli zkušenosti z předchozích případů, ale i vnímání nezávislosti lokálních soudů, jejich kompetence v technicky náročných kauzách nebo vykonatelnost rozhodnutí zahraničních soudů.
Jedním z nejvyužívanějších rozhodčích soudů v rámci regionu střední Evropy je soud při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži (ICC), jehož rozhodčí pravidla byla nyní zásadně změněna. Revidovaná podoba pravidel nabude účinnosti 1. ledna 2012 a uplatní se na všechny spory zahájené po tomto dni, pokud se strany nedohodly, že se bude postupovat podle znění pravidel ke dni uzavření jejich smlouvy.
Hlavním cílem revize pravidel ICC je zefektivnění vedení sporu, zkrácení délky a snížení celkových nákladů rozhodčího řízení. Inovativní je úprava vícestranných sporů, která reaguje na potřeby mezinárodních obchodních společností a činí pravidla ICC ještě atraktivnějšími.

Dočasný rozhodce a vícestranné arbitráže

Jednu z nejpodstatnějších změn představuje zavedení institutu tzv. dočasného rozhodce (emergency arbitrator). Tento institut se nabízí v případech, kdy je třeba vydat předběžné opatření a není možné vyčkat, až bude ustaven rozhodčí senát. Žádost o nařízení předběžného opatření může strana podat do doby, než je věc předána rozhodčímu senátu, a to dokonce ještě předtím, než je podána žádost o zahájení samotného rozhodčího řízení. Přestože v mnoha zemích včetně České republiky je možné předběžné opatření poměrně účinně zajistit i prostřednictvím soudů, v řadě řízení může tento institut hrát důležitou roli.
Zcela zásadní je detailní nová úprava zaměřená na otázku komplexních arbitráží, například případů, v nichž vystupují dvě a více stran nebo které se zakládají na více než jedné smlouvě. Nároky vznesené na základě více smluv bude například možné spojit a projednat v rámci jednoho arbitrážního řízení nebo spojovat na žádost stran jednotlivá rozhodčí řízení do jediné arbitráže, pokud jsou nároky vzneseny na základě stejné rozhodčí doložky nebo na základě vzájemně „slučitelných“ rozhodčích doložek. Pro řadu společností tato úprava podstatně zjednodušuje zátěž spojenou například s mnohačetnými řízeními vedenými se stejným obchodním partnerem.

Půlrok musí stačit

Nová pravidla výslovně ukládají povinnost rozhodčího senátu a účastníků vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby arbitráž proběhla rychle a z pohledu vynaložených nákladů efektivně. Za tímto účelem pravidla mimo jiné ukládají povinnost rozhodčímu senátu vydat rozhodčí nález do šesti měsíců ode dne přijetí procesních pravidel daného sporu a stanoví postup, pokud by nebylo možné v této lhůtě rozhodnout. Rozhodčí senát je oprávněn přijmout procesní opatření k zajištění efektivního vedení sporu a je povinen uspořádat schůzku se stranami ohledně vedení sporu při přípravě procesních pravidel, které se na daný spor uplatní. Při rozhodování o nákladech řízení pak může zohlednit, zda strany skutečně vedly arbitráž v souladu se zásadou rychlého a ekonomického procesu.
Vedle požadavku na časovou a nákladovou efektivitu řízení musejí rozhodci zůstat po celou dobu sporu nepodjatými a nezávislými na zúčastněných stranách. Zatímco dosud byli rozhodci povinni podepsat pouze prohlášení o své nezávislosti, podle nových pravidel musejí předložit rovněž prohlášení o své nepodjatosti, zachování mlčenlivosti a rovněž i o časové kapacitě se sporu věnovat.
Nová pravidla ICC se mohou stát silnou konkurencí pravidlům lokálních rozhodčích soudů, která neobsahují tak vysoké požadavky na efektivní práci rozhodčího senátu a nepodjatost rozhodců. Mohou být zvolena také ve sporech z některých bilaterálních dohod o ochraně investic, a je tedy možné, že se budou více prosazovat vedle pravidel Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) a Mezinárodního centra pro urovnávání investičních sporů při Světové bance (ICSID).

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít