Prominutí daně a daňového nedoplatku

06. října 2003, 00:00 - MICHAL CZIEGLE, Finanční ředitelství Praha
06. října 2003, 00:00

DOSTALI JSTE SE DO FINANČNÍ NOUZE A MÁTE PROBLÉMY S PLACENÍM DANÍ? NEVADÍ. EXISTUJE PROMINUTÍ DANĚ A PROMINUTÍ DAŇOVÉHO NEDOPLATKU. AČKOLI SE MŮŽE PODLE JEJICH NÁZVU ZDÁT, ŽE SE JEDNÁ O STEJNOU ČI PODOBNOU PROBLEMATIKU, OPAK JE PRAVDOU.

V řízení o prominutí daně nedochází k odstranění vad rozhodnutí či postupu správce daně, ale k částečnému nebo úplnému vzdání se správce daně své daňové pohledávky za daňovým dlužníkem. Důsledky prominutí daně jsou totožné s důsledky jiných opravných prostředků. Tedy na základě jejich vyhovění dochází k zániku daňové povinnosti. Promíjet lze daň, kterou se rozumí nejen daňová povinnost, ale i poplatky, odvody, zálohy na ně a částky neoprávněně použité nebo zadržené rozpočtové prostředky, ale i její příslušenství. Příslušenstvím daně je penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty. Vzhledem k tomu, že příslušenství daně, s výjimkou pokut, sleduje osud daně, dojde-li k prominutí daně, dochází zároveň i k prominutí jejího příslušenství.

ZÁLEŽÍ NA SPRÁVCI DANĚ

Na prominutí daně neexistuje právní nárok. Je pouze na správním uvážení správce daně, zda podané žádosti vyhoví. Zákon umožňuje prominout daň jak na žádost, tak z moci úřední. K prominutí z moci úřední dochází v případech, kdy ministerstvo financí promíjí jedním rozhodnutím daň neurčitému okruhu daňových subjektů v souvislosti s řešením nesrovnalostí, které vyplývají z uplatňování daňových zákonů. Zahájení řízení o prominutí daně na žádost daňového dlužníka podléhá správnímu poplatku 200 Kč. Podaná žádost nemá odkladný účinek. V případě splatnosti daně může být na dlužníkovi i nadále vymáhána a z nedoplatku vzniká penále. Ministerstvo financí daň promíjí v případech, kdy uplatňováním daňových zákonů správcem daně došlo sice ke stanovení daňové povinnosti legálním způsobem, ale na základě nesrovnalostí vyplývajících striktním uplatňováním daňových zákonů. V případě, že ministerstvo financí promíjí daň jedním rozhodnutím neurčitému okruhu daňových subjektů, zveřejňuje rozhodnutí ve Finančním zpravodaji. Den zveřejnění se považuje za den doručení rozhodnutí daňovému subjektu.

TVRDÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství daně lze prominout též z důvodů odstranění tvrdosti. Právě s poukazem na tvrdost příslušenství je zdůvodňována většina žádostí doručených územním finančním orgánům o prominutí penále. Správce daně při svém rozhodování o prominutí příslušenství postupuje individuálně, přičemž vychází z poznatků o daňovém subjektu a důvodů vzniku penalizovaného daňového nedoplatku. Finanční úřady mohou k zamezení nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů nebo tvrdosti prominout příslušenství daně maximálně do výše 600 000 korun v běžném kalendářním roce u jednoho daňového poplatníka a jedné daně. Do maximální výše se započítává příslušenství daně, které bylo prominuto u stejné daně v běžném kalendářním roce. Vzhledem k tomu, že částka 600 000 korun se týká jedné daně, může finanční úřad prominout daňovému subjektu maximální částku v běžném kalendářním roce vícekrát. Finanční úřad nemůže prominout ani snížit příslušenství daně, jestliže se jedná o: a) sankci za nesplnění registrační povinnosti a nepředložení daňového přiznání, jde-li o daň z přidané hodnoty a spotřební daně, b) opakování nedostatku, za který již bylo stejné příslušenství daně uplatněno, c) penále stanovené trojnásobnou sazbou.

NOVÁ ŽÁDOST, NOVÝ DŮVOD

K prominutí daně či jejího příslušenství může dojít v kterémkoli stádiu daňového řízení. V případě penále je vhodné požádat o jeho prominutí až po uhrazení daňové povinnosti, ze které toto penále vzniklo. Institut prominutí daně lze uplatnit i u daňových povinností, které byly pravomocně přezkoumány soudem. Rozhodnutí o prominutí daně nemusí obsahovat odůvodnění a opravné prostředky vůči němu nejsou přípustné. Účinky uvedené v rozhodnutí nastávají dnem vydání a tehdy zaniká prominutá daňová povinnost. Zákon o správě daní řeší i podání opakované žádosti o prominutí daně. Pokud byla žádost správcem daně zamítnuta, lze novou podat nejdříve po šedesáti dnech ode dne doručení zamítavého rozhodnutí. V této nové žádosti nemohou být uplatněny stejné důvody, které obsahovala žádost původní. Pokud daňový subjekt uvede jednou odmítnuté důvody, bude správcem daně nová žádost bez posouzení odložena.

PROMINUTÍ DAŇOVÉHO NEDOPLATKU

Správce daně může daňovému dlužníkovi prominout i daňový nedoplatek. Od prominutí daně se liší především v:

1. institut prominutí daňového nedoplatku není opravným prostředkem v daňovém řízení,

2. prominutím daňového nedoplatku daňový nedoplatek nezaniká,

3. o žádosti o prominutí daně rozhoduje příslušný finanční úřad,

4. prominout daňový nedoplatek lze pouze z existencionálních důvodů,

5. prominout daňový nedoplatek lze pouze konkrétnímu daňovému dlužníkovi

6. prominutí daňového nedoplatku může být vázáno na podmínky.

Nejdůležitějším rozdílem jsou účinky rozhodnutí o prominutí. Daňový nedoplatek prominutím nezaniká. Pokud se změní majetková situace dlužníka, může správce daně požadovat nadále jeho úhradu. Jakmile správce promine daň, požadovat následně úhradu již není možné. Fyzické osobě může správce daně poskytnout úlevu v případě, kdy by vymáháním daňového nedoplatku byla vážně ohrožena výživa daňového dlužníka nebo osob odkázaných na jeho výživu. V případě právnických osob je důležité, zda by vymáhání vedlo k hospodářskému zániku daňového dlužníka, při němž by výnos z jeho likvidace byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím daňovém období. Na prominutí daňového nedoplatku neexistuje právní nárok a záleží na správci, zda nedoplatek promine.

ilustrační foto: Adriena Binková

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

  • Největší mýty o bolesti zad

  • Profesor Sameš: Porucha lícního nervu není legrace

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít