Profit legislativa

23. prosince 2002, 00:00 - admin
23. prosince 2002, 00:00

ZÁKON č. 320 (částka 117 Sb., rozeslána dne 18. července 2002) ze dne 13. června 2002, o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (Pokračování z předešlého výtisku Profitu číslo 51/2002) ČÁST SEDMÁ Změna zákona č.

ZÁKON č. 320 (částka 117 Sb., rozeslána dne 18. července 2002) ze dne 13. června 2002, o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (Pokračování z předešlého výtisku Profitu číslo 51/2002)

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

Čl. VII

Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 485/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 114/2000 Sb. a zákona č. 277/2002 Sb., se mění takto:

1. § 5 se zrušuje.

2. § 6 se zrušuje.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích

Čl. VIII

Zákon č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 544/1991 Sb., zákonného opatření č. 345/1992 Sb. a zákona č. 133/1993 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se slova „okresního úřadu, v jehož územním obvodu se věc nachází (dále jen „okresní úřad“),“ nahrazují slovy „Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových1)“.Poznámka pod čarou č. 1) zní: „1) Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.“. Poznámky pod čarou č. 1) až 22) se označují jako poznámky pod čarou č. 2) až 23), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2. V § 5 úvodní větě se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 1) “.

3. V § 14 odst. 2 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „krajský úřad“.

4 . V § 14 odst. 3 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „krajský úřad“ a slovo „územním“ se nahrazuje slovem „správním“.

5. V § 14 odst. 4 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „krajský úřad“.

6. V § 14 odst. 5 se slova „státního rozpočtu České

republiky“ nahrazují slovem „kraje“.

7 . V § 15 odst. 1 se slova „okresní úřady“ nahrazují slovy „krajské úřady“ a slova „střediska geodézie“ se nahrazují slovy „katastrální úřady“.

8. V § 15 se odstavec 3 zrušuje. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

9. V § 15 odst. 3 se slova „příslušný okresní úřad“ nahrazují slovy „Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 1) “.

10 . V § 17 odst. 1 se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „ministerstvu financí“.

11. V § 18 odst. 1 se slova „okresní úřad, v jehož územním obvodu se věc nachází“ nahrazují slovy „Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 1) “.

12. V § 18 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

13. Za § 18c se vkládá nový § 18d, který zní: „§ 18d Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Čl. IX

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 151/2000 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „okresních úřadů“ nahrazují slovem „krajů“ a slova „obcí v přenesené působnosti (dále jen „obec“)“ se nahrazují slovem „obcí“.

2. § 2a se zrušuje.

3. V § 2b se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a v mezinárodním poštovním provozu“.

4. V § 4 odst. 1 se slova „Okresní úřad“ nahrazují slovem „Kraj“ a slova „obecně závaznou vyhláškou“ se nahrazují slovy „nařízením kraje“.

5. V § 4 odst. 2 se slova „Okresní úřad“ nahrazují slovy „Krajský úřad“.

6. V § 4 odst. 3 se slovo „okresu“ nahrazuje slovem „kraje“.

7. V § 4a odst. 1 se slova „obecně závaznou vyhláškou“ nahrazují slovy „nařízením obce“.

8. V § 4a odst. 2 se slovo „Obec“ nahrazuje slovy „Obecní úřad“. “

9. V § 4b se slova „okresní úřad“ nahrazují slovem „kraj“.

10. V § 5 odst. 1 písmeno b) zní: „b) rozpočtu kraje, jestliže pokutu uložil krajský úřad a nejde o pokutu za porušení cenové regulace stanovené obecním úřadem,“.

11. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní: „§ 5a Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona č. 1 19/1992 Sb., o cestovních náhradách

Čl. X

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., zákona č. 125/1998 Sb., zákona č. 36/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 9 se slova „okresním úřadem 4a) “ včetně poznámky pod čarou č. 4a) zrušují.

2. V § 17 větě poslední se slova „okresní úřad 4a) “ zrušují.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd

Čl. XI

Zákon č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb. a zákona č. 137/1991 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se slova „okresní úřady“ nahrazují slovy „krajské úřady“, slova „orgány obcí“ se nahrazují slovy „obecní úřady“ a slova „střediska geodézie“ se nahrazují slovy „katastrální úřad“.

2. V § 5 odst. 1 se slova „je příslušný okresní úřad, v jehož územním obvodu se věc nachází“ nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1a) „je příslušný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle zvláštního právního předpisu 1a) “ 1a) Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.“.

3. V § 5 odst. 2 se slova „státní podniky, rozpočtové a jiné státní organizace a státní orgány České republiky“ nahrazují slovy „organizační složky státu a státní organizace“.

4. § 6 zní: „§ 6 (1) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zjišťuje věci, kterých se týká nárok České republiky na vydání podle § 23a zákona, v součinnosti s krajskými úřady, obecními úřady i fyzickými a právnickými osobami. (2) Nevydá-li povinná osoba věc dobrovolně, domáhá se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jejího vydání v občanském soudním řízení.“.

5. V § 8 se slova „je ve výši 20 % příjmem rozpočtu okresního úřadu a v hlavním městě Praze obvodního úřadu“ nahrazují slovy „je ve výši 20 % příjmem státního rozpočtu“.

6. § 9 zní: „§ 9 Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Čl. XII

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona čís. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona čís. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zák
ona čís. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona čís. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona čís. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona čís. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona čís. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona čís. 320/2001 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 59 se odstavec 5 zrušuje. Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

2. V § 100 se slova „a 5“ zrušují.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Čl. XIII

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona čís. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona čís. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona čís. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona čís. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona čís. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona čís. 227/1997 Sb., zákona čís. 169/1998 Sb. , zákona čís. 95/1999 Sb., zákona čís. 27/2000 Sb., zákona čís. 103/2000 Sb. zákona čís. 132/2000 Sb., zákona čís. 340/2000 Sb., zákona čís. 364/2000 Sb., zákona čís. 117/2001 Sb., zákona čís. 120/2001 Sb., zákona čís. 148/2002 Sb. a zákona čís. 198/2002 Sb., se mění takto: V § 6 odst. 3 písm. d) se slova „okresních úřadů,“ zrušují.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích

Čl. XIV

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona čís. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona čís. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona čís. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona čís. 167/1998 Sb., zákona čís. 63/1999 Sb., zákona čís. 166/1999 Sb., zákona čís. 167/1999 Sb., zákona čís. 223/1999 Sb., zákona čís. 326/1999 Sb., zákona čís. 352/1999 Sb., zákona čís. 357/1999 Sb., zákona čís. 360/1999 Sb., zákona čís. 363/1999 Sb., zákona čís. 46/2000 Sb., zákona čís. 62/2000 Sb., zákona čís. 117/2000 Sb., zákona čís. 133/2000 Sb., zákona čís. 151/2000 Sb., zákona čís. 153/2000 Sb., zákona čís. 154/2000 Sb., zákona čís. 156/2000 Sb., zákona čís. 158/2000 Sb., zákona čís. 227/2000 Sb., zákona čís. 241/2000 Sb., zákona čís. 242/2000 Sb., zákona čís. 307/2000 Sb., zákona čís. 365/2000 Sb., zákona čís. 140/2001 Sb., zákona čís. 231/2001 Sb., zákona čís. 76/2002 Sb., zákona čís. 107/2002 Sb., zákona čís. 120/2002 Sb., zákona čís. 146/2002 Sb., zákona čís. 149/2002 Sb., zákona čís. 173/2002 Sb. a zákona čís. 308/2002 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zní: „§ 1 Předmět úpravy T ento zákon stanoví správní poplatky (dále jen „poplatky“), které vyměřují a vybírají orgány státní správy České republiky a územní samosprávné celky, které jsou zvláštními právními předpisy pověřeny výkonem státní správy (dále jen „správní orgán“). Správní orgán je správcem poplatku podle zákona o správě daní a poplatků. 1)

2. V § 7 odst. 7 větě první se slova „okresních úřadů, obcí,“ nahrazují slovy „územních samosprávných celků,“ a ve větě třetí se slova „okresních úřadů a obcí“ nahrazují slovy „územních samosprávných celků“.

3. V § 9 odst. 1 písmeno c) zní: „c) územní samosprávné celky, jde-li o úkony, týkající se výkonu státní správy, kterým jsou pověřeny.“.

4. V položce 11 Sazebníku správních poplatků se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona čís. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty

Čl. XV

Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zák. č. 136/1994 Sb., zákona čís. 258/1994 Sb., zákona č. 133/1995 Sb., zákona čís. 151/1997 Sb., zákona č. 208/1997 Sb., zákona čís. 129/1999 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona čís. 22/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 262/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb. a zákona č. 276/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 45f odst. 2 se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „správního úřadu“.

2. V § 45f odst. 6 se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „příslušného správního úřadu“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

Čl. XVI

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 208/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 7 větě první se slova „nabízený majetek, převede jej likvidátor okresnímu úřadu příslušnému podle sídla obecně prospěšné společnosti. Okresní úřad jej použije“ nahrazují slovy „likvidační zůstatek, přechází likvidační zůstatek na Českou republiku a likvidátor zajistí jeho předání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Česká republika použije likvidační zůstatek“.

2. V § 12 odstavec 5 zní: “(5) Zakladatel odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li zakladatel člena správní rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva zakladatele na jinou osobu, odvolá člena správní rady obec příslušná podle sídla obecně prospěšné společnosti, a to na návrh statutárního orgánu, popřípadě dozorčího orgánu.“.

3. V § 18 odst. 1 se slova „obce, případně z rozpočtu jiných územních orgánů 8) “ nahrazují slovy „územních samosprávných celků 8) “.Poznámka pod čarou č. 8) zní: “ 8) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 18 odst. 2 se slova „rozpočtu okresního úřadu nebo rozpočtu jiného územního orgánu státní správy“ zrušují.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Čl. XVII

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a zákona č. 56/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 16 nadpis zní: „Sankce“.

2. V § 16 odst. 1 se slovo „pokutu“ nahrazuje slovem „sankci“.

3. V § 16 odst. 2 se slovo „Pokuta“ nahrazuje slovem „Sankce“.

4. V § 16 odst. 3 se slovo „pokuty“ nahrazuje slovem „sankce“, slova „okresní úřad,“ se nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností a“, slova „1 až 15“ se nahrazují slovy „stanovené Statutem hlavního města Prahy“ a slova „pro území příslušných správních obvodů a ve městech Plzeň, Brno a Ostrava magistráty těchto měst“ se zrušují.

5. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní: „§ 26a Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo městským

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Potřebuje Fed skutečně snižovat svoji bilanci?
Porovnání cen másla v roce 1985 a 2017. Proč stojí máslo 50 Kč?
Adopce vs. pěstounská péče: svěří vám úřady dítě do péče?
Proč je v Česku drahé volání?
OSVČ a výdajový paušál v praktických příkladech
Auta
Španělský sourozenec Škody Kodiaq se bude jmenovat Donosti,…
Reálná spotřeba Bugatti Chiron? Není tak strašná, jak by se mohlo zdát
Rolls-Royce Phantom: Vlastní platforma, přes 130 kg zvukové izolace a komfort létajícího koberce
Kvíz na pátek: Poznáte auta podle fotografie?
Toužíte po luxusní prémiové ojetině? Kalkulace nákladů vás vrátí zpět na zem
Technologie
Microsoft ruší servisní kanály Current Branch a Current Branch for Business [Windows 10]
Konec řízené distribuce. Creators Update byl vypuštěn na všechna kompatibilních zařízení
Ryzen Threadripper byl „delidován“ na videu. Uvnitř se schovává překvapení
WhatsApp stále roste. Denně jej používá miliarda lidí, proteče jím 55 miliard zpráv
USB 3.2 se představuje. Zrychlí na 20 Gb/s i se starými kabely, mohlo by přijít už brzy
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít