Prodáváte nebo kupujete nemovitost?

05. ledna 2004, 00:00 - Připravil ZDENĚK KUBÍN
05. ledna 2004, 00:00

MEZI NOVÝMI DAŇOVÝMI ZÁKONY JE I NOVELIZOVANÝ ZÁKON O DANI DĚDICKÉ, DANI DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ. MINISTERSTVO FINANCÍ VYDALO K APLIKACI TÉTO NOVELY SDĚLENÍ, ZABÝVAJÍCÍ SE MJ.

Novela zákona přinesla nový způsob podání daňových přiznání a placení daně z převodu nemovitostí NOVÝMI POVINNOSTMI VYPLÝVAJÍCÍMI Z TOHOTO ZÁKONA. Dnem 1. 1. 2004 nabyl účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony. V souvislosti s touto novelou ministerstvo financí sdělilo nový způsob podání daňových přiznání a placení daně z převodu nemovitostí, který se uplatňuje od 1. 1. 2004. POVINNOSTI POPLATNÍKA Změna v podání daňových přiznání k dani z převodu nemovitostí a v placení této daně se týká případů, kdy je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem uskutečněn v době od 1. 1. 2004. Podle nové právní úpravy je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž * byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, * nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, * bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, * nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti. V těchto případech úplatných převodů nebo přechodů vlastnictví k nemovitostem uskutečněným v době po 1. 1. 2004 je daňový subjekt povinen v daňovém přiznání si daň z převodu nemovitostí sám vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání daň zaplatit. Nepodá-li poplatník daňové přiznání a současně nezaplatí daň nebo tak učiní opožděně, tj. po lhůtě k podání daňového přiznání, vystavuje se sankci v podobě úroku z prodlení (penále) na dani z převodu nemovitostí, popř. možnosti zvýšení daně až o 10 %. Současně s podáním daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí je poplatník povinen předložit ověřený opis nebo ověřenou kopii smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, a znalecký posudek o ceně zjištěné podle zvláštního právního předpisu. CENA A ZNALECKÝ POSUDEK**

Cenou zjištěnou nemovitosti podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příslušná prováděcí vyhláška k tomuto zákonu - dále jen „oceňovací předpis“) se rozumí cena platná ke dni nabytí nemovitosti, tj. ke dni

* právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí, jde-li o úplatný převod nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí,

* účinnosti smlouvy o úplatném převodu nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí,

* právní moci rozhodnutí o přechodu vlastnického práva k nemovitosti,

* sepsání osvědčení o vydržení ve formě notářského zápisu nebo právní moci rozhodnutí soudu o vydržení. Jde-li o vklad do společnosti s ručením omezeným nebo do akciové společnosti, součástí daňového přiznání je posudek znalce, kterým se určuje hodnota předmětu vkladu podle obchodního zákoníku. Znalecký posudek se nevyžaduje, jde-li o převod nebo přechod vlastnictví

* k nemovitosti, která je zcela osvobozena od daně,

* k pozemku bez stavby a trvalého porostu - v těchto případech si může daňový subjekt zjistit cenu pozemku sám dle oceňovacího předpisu platného ke dni převodu či přechodu vlastnického práva. Vzniknou-li pochybnosti o správnosti výše základu daně, správce daně sdělí tyto pochybnosti daňovému subjektu a vyzve jej k předložení znaleckého posudku,

* při zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni při darování nemovitosti - v těchto případech si může daňový subjekt zjistit cenu věcného břemene sám dle oceňovacího předpisu platného ke dni právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí,

* k nemovitosti z vlastnictví územního samosprávného celku - základem daně je cena sjednaná,

* při vydražení nemovitosti - základem daně je cena dosažená vydražením,

* při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem - základem daně je náhrada určená soudem nebo podíl na výtěžku z prodeje nemovitosti určený soudem.

Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí se nepodává při úplatném převodu nebo přechodu nemovitostí z vlastnictví České republiky nebo Fondu národního majetku ČR, je-li převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti od daně osvobozen.

Pramen: www.businessinfo.cz//

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít