Připravte se na změny

07. března 2008, 13:59 - Jan Ingeduld
07. března 2008, 13:59

Zákon o přeměnách obchodních společností

Nový zákon o přeměnách, který je v závěrečné fázi legislativního procesu, má za cíl významným způsobem zjednodušit restrukturalizaci společností, které působí v mezinárodním měřítku. Přitom platí, že dosud bylo nutné při přeshraničních restrukturalizacích a přeměnách využívat poměrně nový subjekt obchodního práva, Evropskou společnost (Societas Europea), případně jiná, často zbytečně komplikovaná řešení. Jiné přeměny přitom nebylo možné mezi subjekty se sídlem v různých členských státech EU uskutečnit.
K uvedenému zákonu bude současně přijat doprovodný zákon. Tím se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (sněmovní tisk 360). Navrhované změny se přitom týkají poměrně širokého spektra právních předpisů. A určité dopady budou mít i v oblasti daňové. Veřejnost se tedy v krátké době po změnách vyvolaných zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů dočká další - v oblasti daňových předpisů.

Předběhnutí vývoje

Přitom jak samo ministerstvo v důvodové zprávě k doprovodnému zákonu o přeměnách uvádí, zákon o daních z příjmů v podstatě předběhl vývoj v oblasti obchodněprávní. Daňovou regulaci přeshraničních přeměn totiž nebylo možné aplikovat do doby přijetí změn v oblasti obchodního práva - v návaznosti na začlenění příslušných směrnic EU (s výjimkou Evropské společnosti). Od té doby se ovšem ukázalo, že regulace přeměn v zákoně o daních z příjmů vyvolává určité otázky, protože část sporných momentů byla řešená nedostatečně a právní úprava jiných naopak zcela chyběla. Jde tedy o změny, které upřesňují dosavadní zákon a odstraňují sporné momenty v jeho aplikaci.

Sjednocení podmínek

Cílem změn je především sjednotit podmínky tuzemských a přeshraničních přeměn. Jedním z problémů případné aplikace zákona o daních z příjmů v dosavadním znění na přeshraniční přeměnu je otázka použití správného kurzu pro přepočet zahraniční daňové ztráty, opravných položek a rezerv odpisovaného majetku. S ohledem na absenci výslovné právní úpravy zákon o daních z příjmů doplní obecné pravidlo, dle kterého se k uvedeným účelům použije kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou - a to ke dni nabytí majetku vkladem, převodem podniku nebo k rozhodnému dni fúze společností, popřípadě jejímu rozdělení či ke dni přemístění majetku a závazků. Pro takto stanovenou hodnotu bude v novelizovaném zákoně o daních z příjmů používán pojem přepočtená zahraniční cena. Přitom na tento přepočet nebude mít vliv případný oceňovací rozdíl. Změny se týkají i případné možnosti převodu zahraniční daňové ztráty do tuzemska. Výslovně bude v zákoně uvedeno, že převést je možné výlučně daňovou ztrátu, která nebyla již zohledněna při výpočtu základu daně a daně. Rovněž nebude možné uplatnit daňovou ztrátu, která již byla kompenzovaná se zisky společností ve stejné skupině ve státech, jež umožňují skupinové zdanění. Zahraniční ztráta bude současně podléhat testu ve vazbě na případnou změnu předmětu podnikání.

Odepisování majetku

Největší změny ovšem novela zákona přinese v oblasti odepisování majetku. Z toho důvodu se navrhuje řešit odepisování majetku nabytého vkladem ze zahraničí u tuzemského nabyvatele ve zcela novém ustanovení zákona o daních z příjmů s tím, že nová pravidla budou platit i při převodu podniku, fúzi nebo rozdělení. Nově bude definovaná zahraniční vstupní cena, z níž bude poplatník oprávněn pokračovat v odepisování. Zákon bude umožňovat u takového majetku pouze rovnoměrný daňový odpis. Pokud půjde o majetek, který již byl odepisován v zahraničí déle, než je minimální doba odepisování stanovená zákonem o daních z příjmů, bude jej možné jednorázově zahrnout do daňových nákladů. Tato nová pravidla se budou nadále aplikovat i ve vztahu k majetku, který bude ze zahraničí přemístěn do stálé provozovny zahraničního subjektu umístěné na území České republiky. Pro převzetí rezerv a opravných položek nadále platí, že je možné za podmínek a do výše stanovené českým právním předpisem. Změny v oblasti daně z příjmů jsou současně doplněné novelizací zákona o rezervách.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít