Připravované programy

29. března 2004, 00:00 - admin
29. března 2004, 00:00

Název programu: Operační program infrastruktura Oblasti podpory: řešení základních problémů v sektoru doprava (priorita 1 a 2) a v sektoru životního prostředí (priorita 3). Technická pomoc je předmětem společné priority 4. Priorita 1: modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu.

EVROPSKÉ FONDY A INICIATIVY

Priorita 2: snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí. Priorita 3: zlepšování environmentální infrastruktury. Priorita 4: technická pomoc.

Název programu: Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Specifikace programu: Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství je zaměřen na zvýšení HDP a zaměstnanosti v ČR, na zlepšování životního prostředí, na zajištění trvale udržitelného polyfunkčního rozvoje venkova založeného na trvale udržitelném zemědělství, lesním hospodářství a vodním hospodářství v integraci s kvalitním zpracování zemědělských produktů. Další informace: www.mze.cz http://www. strukturalni-fond y. cz/index, php?show=000001003

Název programu: Operační program průmysl a podnikání Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblasti podpory: rozvoj podnikatelského prostředí (priorita 1), rozvoj konkurenceschopnosti prostředí (priorita 2), technická pomoc (priorita 3) Specifikace programu: Operační program Průmysl a podnikání je základním programovým dokumentem politiky hospodářské a sociální soudržnosti sektoru průmyslu, vytvořený v návaznosti na cíle a strategii průmyslové politiky České republiky. Globálním cílem OP Průmysl a podnikání je zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb 2004-2006 Kontakt v Jihočeském kraji: Ondřejka Harvalíková, telefon: 387 318 433 e-mail: harvalikova@jhk.cz ostatní regiony: místní RPIC Další informace: http://www. strukturalnifondy.info/clanek.ph p?clanek=64 http://www.mpo.cz /CZ/Evropska unie/Strukturalni fondy EU/default.htm

Název programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů Oblast podpory: Cílem programu je vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti, založená na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje. Specifikace programu: Aktivní politika zaměstnanosti (priorita 1), Sociální integrace a rovnost příležitostí (priorita 2), Rozvoj celoživotního učení (priorita 3), Adaptabilita a podnikání (priorita 4) Kontakt v Jihočeském kraji: Kamil Vraspír, tel.: 387 699 314, e-mail: vraspir@jhk.cz ostatní regiony: místní RPIC Další informace : http://me.uradprace.cz/OP%20RLZ/soprlz.htm www.mpsv.cz/scripts/clanek. asp?id=1164&1 g=1

Název programu: Phare 2003 Oblasti podpory: rozvoj malého a středního podnikání Specifikace programu: cílem je zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) v ČR, prostřednictvím podpory zavádění nových technologií, modernizace výrobních zařízení a zvyšování kvality výrobních a řídicích procesů v malých a středních podnicích. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 70 000 EUR Maximální výše podpory na jeden projekt činí 300 000 EUR Datum vyhlášení: Výzva k podávání návrhů pro Program na podporu konkurenceschopnosti (poskytování poradenství pro individuální MSP) 3. čtvrtletí 2004 Uzávěrka: 12. 3. 2004 Kontakt vJihočeském kraji: Ondřejka Harvalíková, telefon: 387 318 433 e-mail: harvalikova@jhk.cz ostatní regiony: místní RPIC Další informace: www.rera.cz

Název programu: Společný regionální operační program (SROP) Oblasti podpory: Rozvoj místních podnikatelských aktivit. Regionální rozvoj dopravy a komunikačních technologií. Místní rozvoj lidských zdrojů. Zlepšování životního prostředí v obcích a regionech. Oživení venkovských oblastí. Rozvoj cestovního ruchu vobcích a regionech. Kontakt vJihočeském kraji: Ondřejka Harvalíková , telefon: 387 318 433 e-mail: harvalikova@jhk.cz ostatní regiony: místní RPIC Další informace: www.strukturalni-fondy.cz, www. strukturalnifondy.info, http://www.mmr. cz/cz/recrional/srop/

Název: INTERREG III A ČR-Bavorsko Oblasti podpory: Priorita 1: hospodářský rozvoj Opatření 1.1 Hospodářská spolupráce a rozvoj hospodářského orostoru Možný předkladatel projektu: obce a města, kraje, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, technologická centra, malé a střední podniky Opatření 1.2 Turistika, volný čas a rekreace Možný předkladatel projektu: obce, svazky obcí, kraje, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, sdružení, spolky, malé a střední podniky atd. Priorita 2: Infrastruktura Opatření 2.1 Doprava Možný předkladatel projektu: obce a města, kraje, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, nadace, spolky, sdružení, subjekty z oblasti infrastruktury a dopravy Opatření 2.2 Ostatní infrastruktura Možný předkladatel projektu: obce a města, kraje, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, spolky a sdružení, subjekty z oblasti zásobování energiemi, nadace Priorita 3: Územní rozvoi a ochrana životního prostředí Opatření 3.1 Ochrana životního prostředí a přírody Možný předkladatel projektu: obce a města, kraje, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, malé a střední podniky, sdružení, spolky Opatření 3.2 Územní plánování a rozvoj venkova Možný předkladatel projektu: obce a města, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, zemědělské a lesnické podniky, sdružení, spolky, nadace Priorita 4: Lidské zdroje a sítě Opatření 4.1 Odborné vzdělávání a trh práce Možný předkladatel projektu: obce a města, kraje,instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, spolky a sdružení, nadace, vzdělávací zařízení, malé a střední podniky Opatření 4.2 Všeobecné vzdělání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a civilní obrana Možný předkladatel projektu: obce a města, kraje, technologická centra, vzdělávací zařízení, zdravotnická zařízení, kulturní zařízení, malé a střední podniky, sdružení a spolky Opatření 4.3 Sítě Možný předkladatel projektu: obce a města, kraje, nadace, spolky, sdružení, neziskové organizace Priorita 5: Technická asistence 2004-2006 Další informace v Jihočeském kraji: Ing. Miroslava Pibilová, tel.: 387 318 433, pibilova@jhk.cz ostatní regiony: místní RPIC

Název: INTERREG III A ČR- -Rakousko (2004-2006) Oblasti podpory: Priorita 1: Přeshraniční hospodářská spolupráce Opatření 1.1 Rozvoj a podpora hospodářských lokalit a infrastruktury pro ekonomický sektor vpříhraničí Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, hospodářské a obchodní komory, úřady práce, specializované vzdělávací, neziskové organizace, sdružení, spolky, malé a střední podniky, subjekty z oblasti infrastruktury Opatření 1.2 Přeshraniční mezipodniková spolupráce (MPS), konzultační a poradenská činnost pro přeshraniční aktivity Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, hospodářské a obchodní komory, neziskové organizace, sdružení, spolky, malé a střední podniky Opatření 1.3 Cestovní ruch a nabídka aktivit pro volný čas Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, instituce z oblasti rozvoje kraje a cestovního ruchu, neziskové organizace, sdružení a spolky u oblasti cestovního ruchu, malé a střední podniky z oblasti cestovního ruchu Priorita 2. Dosažitelnost Opatření 2.1 Dopravní infrastruktura, informační a komunikační technologie Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, instituce zabývající se rozvojem kraje, neziskové organizace, sdružení, spolky Opatření 2.2 Organizace dopravy, plánování a logistika Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, dopravní firmy, subjekty z oblasti infrastruktury, neziskové organizace, sdružení, výzkumné instituce Priorita 3: Přeshraniční organizační struktury a sítě Opatření 3.1 Podpora přeshraničních organizačních struktur a budování sítí Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, sdružení, spolky Opatření 3.2 Malé projekty včetně akcí typu „people to people“ a pilotních projektů Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, sdružení, spolky, organizace z oblasti školství, vzdělávání, kultury atd Priorita 4: Lidské zdroje Opatření 4.1 Rozvoj regionálního trhu práce v kontextu rozšiřování EU Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, sdružení, spolky, nadace, oborové profesní svazy, instituce z oblastí trhu práce, malé a střední podniky Opatření 4.2 Rozvoj kooperace a infrastruktury v oblasti vzdělávání, získávání kvalifikace a ve vědě Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, sdružení, spolky, nadace, školy a vzdělávací zařízení, vědecké a výzkumné organizace, malé a střední podniky Priorita 5: Trvale udržitelný územní rozvoj a tvorba životního prostředí Opatření 5.1 Management přírodních zdrojů, technická infrastruktura a obnovitelné zdroje energie Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, sdružení, spolky, dodavatelé energie, organizace z oblasti vodohospodářství, hospodaření s odpady, výzkumné organizace a instituce, malé a střední podniky Opatření 5.2 Opatření na ochranu přírody a životního prostředí včetně zřizování národních a přírodních parků Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, sdružení, spolky, organizace z oblasti ochrany životního prostředí, malé a střední podniky Opatření 5.3 Přeshraniční územní rozvoj ve venkovských a městských oblastech Možný předkladatel projektu kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, sdružení, spolky, dodavatelé energie, organizace z oblasti vodohospodářství, hospodaření s odpady, výzkumné organizace a instituce, malé a střední podniky Priorita 6: Technická asistence

Název programu: B2EUROPE Pro koho je určen: federace, spolky, MSP, korporace Oblasti podpory: obchod, inovace, průmysl, zaměstnanost Datum: 2003-2005 Bližší informace: europa.eu. int/comm/enterprise/network/ index.htm N ázev programu: Culture 2000 Oblasti podpory: aplikovaný výzkum, příspěvky k produkci, organizace událostí Pro koho je určen: MSP, korporace, městské/krajské úřady, asociace Datum: 2000-2004 Bližší informace: europa.eu. int/comm/culture/funding/final fr.htm#1

Název programu: EUROPEAN E-BUSINESS SUPPORT NETWORK Oblasti podpory: import-export, výuka, další studium, tvorba podnikatelské firmy Pro koho je určen: MSP, federace, unie, městské/krajské úřady Datum: 2000-2004 Bližší informace: europa.eu. int/comm/justice home/project/ erf/erf en.htm Připravované programy ilustrační foto: archiv

SLOVNÍČEK NĚKTERÝCH POUŽÍVANÝCH ZKRATEK

MSP - Malé a střední podnikání

RPIC - Regionální poradenské a informační centrum

ČMZRB - Českomoravská záruční a rozvojová banka

ARP - Agentura pro rozvoj podnikání

OP - Operační program OKEČ - Odvětvová klasifikace (seznam odvětví)

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Mají Češi na elektromobil? Hyundai hodlá rozšířit dojezd až na 500 kilometrů
Víte, kdo vlastní vaši banku? Ital, Rus, Rakušan, nebo Čech?
Jak napsat správně CV, aby vás pozvali na pohovor
Jak přijímat a posílat balíky do zahraničí aneb kdy se platí DPH a clo?
Která 3 slova zachránila před pěti lety euro?
Auta
BMW Z4 Concept byl neoficiálně odhalen těsně před premiérou…
Hyundai ukázal nástupce vodíkového crossoveru ix35. Příští rok dorazí také do Evropy
Volvo, Peugeot, Fiat a další vynechají autosalon ve Frankfurtu. Jsou to pro ně vyhozené peníze
Měření rychlosti na D1 v úseku Psáře – Soutice bezpečnost nezlepšilo a policie i MDČR to ví
Sháníte dvanáctiválcové kombi? Aston Martin vám ho prodá, praktické ale moc není
Technologie
Bitcoin přišel o rekord. Kryptoměnou Ethereum už proudí více transakcí
ČTÚ chce regulovat. Zjistil, že si mobilní operátoři málo konkurují
AMD vydalo speciální ovladač pro horníky. Zrychluje těžbu Etherea na Radeonech
Firefox x64 už je pro uživatele Windows výchozí. Je bezpečnější a stabilnější
AMD Ryzen 3 1200 a 1300X – Čtyřjádra za skvělé ceny (uživatelská recenze)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít