Předběžné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu 2010

03. ledna 2011, 15:52 - Profit, TZ
03. ledna 2011, 15:52

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci roku 2010 celkové příjmy státního rozpočtu výše 1 000,5 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 1 156,8 mld. Kč a schodek dosáhl 156,3 mld. Kč, což je proti roku 2009 výsledek příznivější o 36,1 mld. Kč.

Foto: archív Profit

Díky aktivním opatřením na straně výdajů (tzv. vázání) a úspoře celkových nákladů na obsluhu státního dluhu se podařilo dodržet, a dokonce snížit deficit, navzdory nižšímu plnění příjmů. Tento předběžný schodek dozná ještě mírných úprav, které souvisejí se závěrečným zúčtováním sdílených daní územním rozpočtům. Zúčtování bude realizováno v prvních pracovních dnech ledna 2011.

Příjmy státního rozpočtu

Celkové předběžné příjmy dosáhly ke konci roku 2010 výše 1 000,5 mld. Kč, tj. 94,8 % rozpočtu po změnách k 31.12.2010 (nenaplnění rozpočtu o 54,7 mld. Kč), při meziročním růstu o 25,9 mld. Kč, tj. o 2,7 % (proti skutečnosti roku 2009 počítal rozpočet po změnách s růstem o 8,3 %). Z celkové částky připadlo na daňové příjmy 507,8 mld. Kč (50,8 % celkových příjmů, v roce 2009 to bylo 49,8 %), na příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 355,9 mld. Kč (35,6 % celkových příjmů, v roce 2009 to bylo 35,7 %) a na nedaňové a ostatní příjmy 136,8 mld. Kč (13,7 % celkových příjmů, v roce 2009 to bylo 14,5 %). Meziroční srovnání je ovlivněno usnesením vlády č. 122/2009, kterým došlo v únoru 2009 k převodu téměř 32 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (určeny na snížení schodku státního rozpočtu roku 2009). Bez vlivu této částky by skutečné příjmy roku 2009 byly výrazně nižší a reálné meziroční srovnání příznivější.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) ve výši 507,8 mld. Kč byly plněny na 95,0 % (v roce 2009 to bylo na 81,5 %) a k dosažení rozpočtované výše tak chybělo 26,9 mld. Kč. Meziročně vzrostly o 22,8 mld. Kč, tj. o 4,7 % (v roce 2009 klesly o 10,9 %).

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem DPH a spotřebních daní. Neplnění rozpočtu bylo ovlivněno především inkasem DPPO a spotřebních daní.

Inkaso DPH představovalo 187,9 mld. Kč, tj. 99,6 % rozpočtu, což je o 8,6 procentního bodu vyšší plnění než v roce 2009. Meziročně bylo vyšší o 11,2 mld. Kč, tj. o 6,3 %, nicméně rozpočet zůstal nenaplněn o 0,7 mld. Kč i přesto, že se zde projevilo zvýšení základní i snížené sazby daně o 1 procentní bod (od 1.1.2010).

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 130,9 mld. Kč, což představuje 92,8 % rozpočtu (v roce 2009 to bylo 86,1 %) a meziroční růst o 7,0 mld. Kč, tj. o 5,7 %. Rozpočet počítal s růstem o 13,9 % proti skutečnosti roku 2009 a tak jeho výše zůstala nenaplněna o 10,2 mld. Kč. V roce 2010 se sice projevilo zvýšení sazeb spotřební daně z minerálních olejů, z piva a z tabákových výrobků, avšak v nižší míře, než se očekávalo.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 86,3 mld. Kč představovala 86,1 % rozpočtu (v roce 2009 plnění na 64,0 %) a meziročně tak vzrostla o 3,0 mld. Kč, tj. o 3,6 %. Rozpočet této daně počítal s růstem o 20,4 % proti skutečnosti roku 2009 a nakonec nebyl naplněn o 14,0 mld. Kč. V roce 2010 byl daňový výnos ovlivněn dalším poklesem sazby daně z 21 % na 20 %. Relativně nízké inkaso souvisí zejména s tím, že podniky i v roce 2010 žádaly ve zvýšené míře o snížení či prominutí záloh a že uplatňovaly ztráty vytvořené v minulých letech.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 87,5 mld. Kč, tj. 99,1 % rozpočtu (v roce 2009 plnění na 79,9 %) při meziročním růstu o 1,9 mld. Kč, tj. o 2,2 %. Rozpočet uvažoval s růstem o 3,1 % proti skutečnosti roku 2009 a zůstal nenaplněn o 0,8 mld. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 76,3 mld. Kč při plnění rozpočtu na 106,2 % (v roce 2009 to bylo 86,6 %). Meziročně bylo inkaso o 0,6 mld. Kč, tj. o 0,7 %, vyšší než v roce 2009. Rozpočet 2010 byl plánován pod úrovní skutečnosti roku 2009 o 5,2 % a rozpočet tak byl překročen o 4,5 mld. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání inkasovaná ve výši 4,1 mld. Kč znamenala plnění rozpočtu na 41,9 % (v roce 2009 to bylo na 22,2 %) a její inkaso bylo o 1,3 mld. Kč, tj. o 43,8 %, vyšší než v roce 2009. Rozpočet nebyl naplněn o 5,8 mld. Kč. Podepsala se na tom nižší ekonomická aktivita podnikatelů než byla původně očekávána. Dalším důvodem bylo zvýšení uznatelných daňových paušálních výdajů pro podnikatele a také to, že nedošlo v takové míře k zvýšenému inkasu této daně v roce 2010 vzhledem k protikrizovému opatření odložených záloh z roku 2009.

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 7,1 mld. Kč, což představuje 107,7 % rozpočtu (v roce 2009 to bylo 103,8 %) a meziročně bylo její inkaso o 0,7 % vyšší. Rozpočet 2010 počítal s poklesem o 6,5 % proti skutečnosti roku 2009 a nakonec byl překročen o 0,5 mld. Kč.

Inkaso nepřímých daní tak dosáhlo výše 318,8 mld. Kč a jejich podíl na daňových příjmech tak činil 62,8 % (v roce 2009 to bylo 62,0 %). Příjmy z daní právnických a fyzických osob dosáhly 173,8 mld. Kč, což představuje podíl na daňových příjmech 34,2 % (v roce 2009 to bylo 34,8 %).

Inkaso majetkových daní dosáhlo 7,7 mld. Kč, což představuje 84,4 % rozpočtu (nenaplnění o 1,4 mld. Kč) a meziroční pokles o 0,4 mld. Kč.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly za rok 2010 vykázány ve výši 1,7 mld. Kč, tj. 127,8 % rozpočtu (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do EU). Meziročně vzrostly o 0,3 mld. Kč.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2010 (bez DPPO placené obcemi a k
raji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 732,2 mld. Kč bylo proti skutečnosti roku 2009 vyšší o 71,7 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2009) u daní z příjmů právnických osob - o 22,8 mld. Kč (o 18,8 %), u spotřebních daní o 18,1 mld. Kč (o 13,8 %) a u DPH o 18,1 mld. Kč (o 7,2 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo za rok 2010 výše 693,9 mld. Kč, což představuje 94,8 % rozpočtu (rozpočet tak nebyl naplněn o 38,4 mld. Kč) a meziroční růst o 33,3 mld. Kč, tj. o 5,0 %. V roce 2009 dosáhlo celostátní inkaso daní 660,6 mld. Kč, tj. 81,0 % schváleného rozpočtu, a meziročně kleslo o 86,3 mld. Kč, tj. o 11,6 % (celoročně zůstal rozpočet nenaplněn o 155,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 355,9 mld. Kč, což představuje 96,9 % rozpočtu (v roce 2009 to bylo 87,7 %) a meziroční růst o 7,9 mld. Kč, tj. o 2,3 %. Rozpočet počítal s růstem o 5,5 % proti skutečnosti roku 2009, ale zůstal nenaplněn o 11,3 mld. Kč. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 316,3 mld. Kč, tj. 96,0 % rozpočtu (v roce 2009 to bylo 87,7 %), při meziročním růstu o 7,1 mld. Kč, tj. o 2,3 % (rozpočet počítal s růstem o 6,2 % a zůstal nenaplněn o 13,2 mld. Kč). Zde se projevil vliv relativně vysoké nezaměstnanosti.

V roce 2010 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 136,8 mld. Kč, což bylo 92,3 % rozpočtu po změnách a o 4,8 mld. Kč, tj. o 3,4 %, méně než v roce 2009. Na meziročním poklesu se podílelo především výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 z února 2009, kterým vláda schválila převedení 31,7 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (tyto prostředky byly v roce 2009 určeny na snížení schodku státního rozpočtu). Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usnesení vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Bez těchto částek by nedaňové a ostatní příjmy byly meziročně o cca 30 mld. Kč vyšší, především díky příjmům z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu). Ty činily 96,8 mld. Kč (plnění na 78,7 % rozpočtu po změnách), což je o 37,0 mld. Kč více než v roce 2009. Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 3,2 mld. Kč (o 5,8 mld. Kč méně než v roce 2009). Tato částka zahrnovala především prostředky převedené podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM, prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2009. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 12,9 mld. Kč (o 4,3 mld. Kč více než v roce 2009) a byly tak plněny na 187,8 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za rok 2010 čerpány ve výši 1 156,8 mld. Kč, což představuje 95,0 % rozpočtu po změnách k 31.12.2010 (nedočerpání o 61,3 mld. Kč) a meziroční pokles o 10,2 mld. Kč, tj. o 0,9 %. Proti skutečnosti 2009 předpokládal rozpočet po změnách k 31.12.2010 nárůst o 4,4 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 1 021,9 mld. Kč, tj. na 95,9 % rozpočtu po změnách. Proti roku 2009 klesly o 10,9 mld. Kč, tj. o 1,1 %.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 433,8 mld. Kč, což představovalo 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 1,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2009 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činil 1,9 %). Za rok 2010 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 431,1 mld. Kč, tj. 99,4 % rozpočtu po změnách (v roce 2009 to bylo 100,0 %). Meziročně byly o 1,7 mld. Kč, tj. o 0,4 %, vyšší. Z toho na důchody připadlo 346,2 mld. Kč, tj. 100,0 % rozpočtu (v roce 2009 to bylo 100,2 %), při meziročním růstu o 6,4 mld. Kč, tj. o 1,9 %. Další sociální dávky vykazují meziroční pokles (prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 1,7 mld. Kč, ostatní sociální dávky o 2,7 mld. Kč a státní sociální podpora o 0,3 mld. Kč).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 125,2 mld. Kč, což představuje 95,4 % rozpočtu po změnách, a byly proti roku 2009 nižší o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,1 %. Zde se projevily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 76,7 mld. Kč, což je o 1,2 mld. Kč více než v roce 2009. Dalších 25,7 mld. Kč (v roce 2009 to bylo 24,6 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 52,7 mld. Kč, tj. 101,2 % rozpočtu. Meziročně byly vyšší o 4,0 mld. Kč, tj. o 8,3 %.

Neinvestiční výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly hrazeny ve výši 48,7 mld. Kč, tj. 76,3 % rozpočtu, a byly pod úrovní roku 2009 o 4,3 mld. Kč, tj. o 8,1 %. Proti rozpočtu po změnách došlo k úspoře cca 15 mld. Kč, která je dána absolutním poklesem úrokových sazeb ve všech emitovaných splatnostech výnosové křivky státních dluhopisů v průměru o více než 1 procentní bod a relativním poklesem a stabilizací rizikové prémie ČR v mezinárodním srovnání jako odraz pozitivního hodnocení zahájené implementace fiskální konsolidační strategie vlády a přípravy strukturálních reforem veřejné rozpočtové soustavy. Pozitivní dopad mělo také mimořádně úspěšné načasování páté emise eurobondů v září 2010 ve v&yacut
e;ši 2 mld. EUR se splatností v dubnu 2021.

V souladu se Strategií financování a řízení státního dluhu na rok 2011 budou v průběhu roku 2011 realizována opatření k dalšímu zefektivňování procesu financování státu v souladu s mezinárodní praxí a fungování domácího trhu státních dluhopisů. Bude mimo jiné implementována národní elektronická platforma obchodování se státními dluhopisy prostřednictvím panevropského systému MTS a budou nastavena transparentní pravidla pro účastníky primárního a sekundárního dluhopisového trhu s cílem přispět k minimalizaci úrokových nákladů na obsluhu státního dluhu.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 32,3 mld. Kč, což představuje 93,0 % rozpočtované výše a meziroční růst o 0,9 mld. Kč, tj. o 2,9 %.

V posledních dnech roku došlo také na základně rozhodnutí Mezinárodního rozhodčího soudu k zaplacení 2,0 mld. Kč Československé obchodní bance, a.s. (včetně úroků a nákladů na řízení).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 134,9 mld. Kč, což představuje 91,5 % rozpočtu po změnách, při meziročním růstu o 0,7 mld. Kč, tj. o 0,5 %. Z celkové částky tvoří 47,9 mld. Kč transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury a Státní zemědělského intervenčního fondu.

Výdaje PříjmySaldo
20101 156,8 mld1 000,5 mld156,3 mld

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu za rok 2010 dosáhl předběžně 156,3 mld. Kč a je to proti roku 2009 výsledek lepší o 36,1 mld. Kč. Jak již bylo uvedeno, tento výsledek dozná ještě mírných úprav (zvýšení schodku o cca 0,1 mld. Kč). Proti schodku danému rozpočtem po změnách (k 31.12.2010) je současný stav lepší o 6,4 mld. Kč. I přesto, že daňové příjmy včetně pojistného na SZ nedosáhly svého rozpočtu o 38,2 mld. Kč a nad rámec rozpočtu výdajů byly navíc zapojeny uspořené nároky OSS z minulých let, převážil efekt úspory výdajů, jejich vázání (především na základě usneseních vlády č. 54/2010 a 552/2010 s konečným vlivem 15,6 mld. Kč) a také snížení nároků OSS o 4 mld. Kč (usnesení vlády č. 552/2010), a rozpočtovaná výše schodku státního rozpočtu nakonec nebyla překročena.

Hospodaření rozpočtu v samotném prosinci skončilo schodkem 15,5 mld. Kč (v prosinci 2009 to byl schodek 23,0 mld. Kč), když příjmy činily 102,6 mld. Kč (v prosinci 2009 to bylo 101,2 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 118,1 mld. Kč (v prosinci 2009 to bylo 124,2 mld. Kč).

Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 jsou celkové příjmy stanoveny na 1 044,0 mld. Kč, celkové výdaje na 1 179,0 mld. Kč a schodek na 135,0 mld. Kč. Cílem pro další roky je snižování deficitu hospodaření státního rozpočtu.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít