Právní novinky pro podnikatele

07. května 2007, 00:00 - Mgr. Zdeněk Bauer
07. května 2007, 00:00

Kompletní přehled předpisů pro podnikatele, vydaných ve Sbírce zákonů od 10. ledna do 30. dubna 2007 HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ 71/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

Kompletní přehled předpisů pro podnikatele, vydaných ve Sbírce zákonů od 10. ledna do 30. dubna 2007

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

71/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

MZDY, SRÁŽKY

87/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, DŮCHODY, NEMOCENSKÁ

25/2007 Sb. Úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá z pozdějších změn.

39/2007 Sb. Nařízení vlády o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

16/2007 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 5. října 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení § 17 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.

9/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně (hornictví, geologie a naftový průmysl).

10/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (dřevozpracující odvětví, lesní a vodní hospodářství).

30/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně (energetika; elektrotechnika; chemický průmysl; zemědělství a potravinářství; doprava, autoopravny; textilní, oděvní a kožedělný průmysl; dřevozpracující odvětví, lesní a vodní hospodářství; plynárenství; sklářský, keramický, bižuterní průmysl a porcelán).

51/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně (sklářský, keramický, bižuterní průmysl a porcelán; letečtí výrobci; pohostinství, hotely, cestovní ruch; doprava, autoopravny).

82/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně (pohostinství, hotely, cestovní ruch; energetika, hornictví, důlní a naftový průmysl).

57/2007 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 16. ledna 2007 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a návrhu na zrušení vyhlášky č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění pozdějších předpisů.

FINANČNÍ A KAPITÁLOVÝ TRH, DLUHOPISY

58/2007 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 121/1998 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu státního dozoru nad kapitálovým trhem.

59/2007 Sb. Vyhláška o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích specializace makléře a o makléřské zkoušce.

92/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu.

93/2007 Sb. Vyhláška o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky.

37/2007 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 15. února 2007 ve věci návrhu na zrušení části druhé zákona č. 443/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

77/2007 Sb. Sdělení ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007 - 2012, 3,55 %.

97/2007 Sb. Sdělení ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007-2017, 4,00 %.

ÚČETNICTVÍ, DANĚ

43/2007 Sb. Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn.

67/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

69/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

72/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 276/2005 Sb.

76/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů).

OBCHOD, MINCE, REGULOVANÉ CENY

14/2007 Sb. Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 550. výročí založení Jednoty bratrské.

73/2007 Sb. Vyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové Hory“ po 2500 Kč.

15/2007 Sb. Sdělení ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

24/2007 Sb. Sdělení ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007.

74/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí.

DOPRAVA

34/2007 Sb. Vyhláška o značkování některých dalších minerálních olejů. 61/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů.

15/2007 Sb. Sdělení ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

30/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně.

51/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně.

NÁJEMNÉ, STAVEBNICTVÍ, REALITY

68/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

26/2007 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška).

23/2007 Sb. Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EMISE, OBALY, ODPADY

91/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.

95/2007 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Adršpašskoteplické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.

96/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění p
ozdějších předpisů. 18/2007 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 14. listopadu 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2002 o nakládání s komunálním odpadem, ve znění pozdějších předpisů.

19/2007 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 14. listopadu 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 3/2000, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

20/2007 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 5. prosince 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Chomutova č. 15/2003 k zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

ENERGIE, PALIVA, ENERGETIKA

43/2007 Sb. Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn.

34/2007 Sb. Vyhláška o značkování některých dalších minerálních olejů. 61/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů.

30/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně.

74/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (ceny plynu).

ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ, VETERINÁŘSTVÍ, MYSLIVOST

43/2007 Sb. Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn (výroba a značení lihu a tabákových výrobků). 8/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů.

36/2007 Sb. Vyhláška o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

91/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.

88/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů.

33/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb.

44/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru.

45/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy.

46/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006.

47/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu.

48/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006, ve znění nařízení vlády č. 144/2006 Sb.

49/2007 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a č. 59/2003 Sb.

75/2007 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.

79/2007 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření.

80/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin.

81/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů.

60/2007 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2006 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

30/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, VEŘEJNÁ SPRÁVA

40/2007 Sb. Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.

52/2007 Sb. Vyhláška o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní.

53/2007 Sb. Vyhláška o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní).

ZDRAVOTNICTVÍ, LÉKÁRNY

6/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 255/2003 Sb., kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 220/2006 Sb.

63/2007 Sb. Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.

64/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb.

57/2007 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 16. ledna 2007 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a návrhu na zrušení vyhlášky č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění pozdějších předpisů.

15/2007 Sb. Sdělení ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

24/2007 Sb. Sdělení ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007.

41/2007 Sb. Sdělení ministerstva zdravotnictví o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie a seznamu institucí a orgánů, které je vydávají 42/2007 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci všeobecných sester a porodních asistentek udělovaných na území členských států Evropské unie a seznam institucí a orgánů, které je vydávaj

50/2007 Sb. Sdělení ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007. 89/2007 Sb. Sdělení ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie.

90/2007 Sb. Sdělení ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci všeobecných sester a porodních asistentek udělovaných na území členských států Evropské unie.

PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, DOTACE

66/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (novela se týká instituce pro řízení operačních programů pro region soudržnosti Praha).

CHEMICKÝ PRŮMYSL

28/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.

34/2007 Sb. Vyhláška o značkování některých dalších minerálních olejů. 61/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů.

30/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně.

TĚŽEBNÍ PRŮMYSL

56/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech.

9/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně.

82/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně.

DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL, LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

7/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.

23/2007 Sb. Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky.

10/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně.

30/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně.

ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL, VÝROBA LETADEL

30/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně.

51/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně (výroba letadel).

TEXTILNÍ, ODĚVNÍ A KOŽEDĚLNÝ PRŮMYSL

30/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně.

TELEKOMUNIKACE

27/2007 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí.

POŽÁRNÍ TECHNIKA

35/2007 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární techniky včetně Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 35/2007 Sb. (částka 23) (týká se pouze profesionálních požárních vozidel).

SKLÁŘSKÝ, KERAMICKÝ A BIŽUTERNÍ PRŮMYSL

30/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně.

51/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně.

CESTOVNÍ RUCH, RESTAURACE

51/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně.

82/2007 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně.

ODMĚNY EXEKUTORŮ

94/2007 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 1. března 2007 ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 věty druhé vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a návrhu na zrušení čl. II odst. 1 vyhlášky č. 233/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem.

STÁTNÍ ROZPOČET, HOSPODAŘENÍ STÁTU

22/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

částka 29 Sdělení ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 622/2006 Sb. (zákon o státním rozpočtu na rok 2007).

VEŘEJNÁ SPRÁVA

11/2007 Sb. Rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, kraje Vysočina, kraje Libereckého, v rámci kraje Královéhradeckého pro okresy Trutnov, Náchod, Jičín, v rámci kraje Moravskoslezského pro okres Bruntál a v rámci kraje Středočeského pro okresy Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy.

84/2007 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 6. února 2007 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 31 odst. 4 věty třetí zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

ŠKOLSTVÍ

62/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

PODPORA MENŠIN

38/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Mají Češi na elektromobil? Hyundai hodlá rozšířit dojezd až na 500 kilometrů
Víte, kdo vlastní vaši banku? Ital, Rus, Rakušan, nebo Čech?
Jak napsat správně CV, aby vás pozvali na pohovor
Jak přijímat a posílat balíky do zahraničí aneb kdy se platí DPH a clo?
Která 3 slova zachránila před pěti lety euro?
Auta
BMW Z4 Concept byl neoficiálně odhalen těsně před premiérou…
Hyundai ukázal nástupce vodíkového crossoveru ix35. Příští rok dorazí také do Evropy
Volvo, Peugeot, Fiat a další vynechají autosalon ve Frankfurtu. Jsou to pro ně vyhozené peníze
Měření rychlosti na D1 v úseku Psáře – Soutice bezpečnost nezlepšilo a policie i MDČR to ví
Sháníte dvanáctiválcové kombi? Aston Martin vám ho prodá, praktické ale moc není
Technologie
Bitcoin přišel o rekord. Kryptoměnou Ethereum už proudí více transakcí
ČTÚ chce regulovat. Zjistil, že si mobilní operátoři málo konkurují
AMD vydalo speciální ovladač pro horníky. Zrychluje těžbu Etherea na Radeonech
Firefox x64 už je pro uživatele Windows výchozí. Je bezpečnější a stabilnější
AMD Ryzen 3 1200 a 1300X – Čtyřjádra za skvělé ceny (uživatelská recenze)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít