Podnikatelský monitoring Sbírky zákonů

10. května 2004, 00:00 - RICHARD W. FETTER právník
10. května 2004, 00:00

DRUHÁ POLOVINA LETOŠNÍHO DUBNA PŘINESLA OČEKÁVANOU LEGISLATIVNÍ SMRŠŤ Těsně před květnovým vstupem do Evropské unie finišovalo přijímání právních norem souvisejících s členstvím ČR v Unii. Pro lepší orientaci podnikatelů jsme připravili oborově členěný přehled nových zákonů, vyhlášek a nařízení.

DRUHÁ POLOVINA LETOŠNÍHO DUBNA PŘINESLA OČEKÁVANOU LEGISLATIVNÍ SMRŠŤ

Těsně před květnovým vstupem do Evropské unie finišovalo přijímání právních norem souvisejících s členstvím ČR v Unii.

Pro lepší orientaci podnikatelů jsme připravili oborově členěný přehled nových zákonů, vyhlášek a nařízení.

CLA

* Zákon č. 185, o Celní správě České republiky (částka č. 62)

* Zákon č. 186, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky (částka č. 62)

* Zákon č. 187, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 62)

* Vyhláška č. 199, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží (částka č. 66)

* Sdělení č. 251 Ministerstva financí ČR, kterým se sděluje rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení poboček celních úřadů k výkonu jejich působností (částka č. 81)

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

* Vyhláška č. 200, o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství (částka č. 66)

* Zákon č. 255, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujících některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 83)

DANĚ

* Zákon č. 235, o dani z přidané hodnoty (částka č. 78)

* Zákon č. 237, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 78)

PRÁVNÍ SLUŽBY

* Vyhláška č. 233, kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměnách a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem (částka č. 77)

* Sdělení č. 253, Ministerstva spravedlnosti ČR, kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii (částka č. 82)

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

* Vyhláška č. 239, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby (částka č. 79)

* Vyhláška č. 240, o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti (částka č. 79)

INVESTIČNÍ POBÍDKY

* Vyhláška č. 250, kterou se stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídky (částka č. 81)

FINANCE, KAPITÁLOVÝ TRH

* Zákon č. 189, o kolektivním investování (částka č. 63)

* Zákon č. 190, o dluhopisech (částka č. 63)

* Zákon č. 191, o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek (částka č. 63)

* Zákon č. 254, o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 83)

* Zákon č. 256, o podnikání na kapitálovém trhu (částka č. 84)

* Zákon č. 257, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech (částka č. 84)

* Vyhláška č. 258, kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky (částka č. 85)

* Vyhláška č. 259, o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace makléře a o makléřské zkoušce (částka č. 85)

* Vyhláška č. 260, o náležitostech technického provedení kótovaných listinných cenných papírů (částka č. 85)

* Vyhláška č. 261, o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele (částka č. 85)

* Vyhláška č. 262, o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě (částka č. 85)

* Vyhláška č. 263, o minimálních náležitostech prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru (částka č. 86)

* Vyhláška č. 264, o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech (částka č. 86)

* Vyhláška č. 265, o podrobnostech plnění povinností depozitáře (částka č. 86)

* Vyhláška č. 266, o hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu (částka č. 86)

* Vyhláška č. 267, o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění (částka č. 86)

* Vyhláška č. 268, o náležitostech a přílohách žádosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (částka č. 87)

* Vyhláška č. 269, o náležitostech a přílohách žádosti podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (částka č. 87)

* Vyhláška č. 270, o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování (částka č. 87)

* Vyhláška č. 271, o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti (částka č. 87)

PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE

* Zákon č. 215, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje (částka č. 72)

ODPADY

* Zákon č. 188, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 62)

OCHRANA ZDRAVÍ - PITNÁ VODA

* Vyhláška č. 252, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (částka č. 82)

EKOLOGIE

* Zákon č. 218, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 72)

* Vyhláška č. 227, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) (částka č. 74)

CHEMICKÉ LÁTKY A PŘÍPRAVKY, PALIVA A MAZIVA

* Vyhláška č. 219, o zásadách správné laboratorní praxe (částka č. 73)

* Vyhláška č. 220, kterou se
stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence (částka č. 73)

* Vyhláška č. 221, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno (částka č. 73)

* Vyhláška č. 222, kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí (částka č. 73)

* Vyhláška č. 223, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí (částka č. 73)

* Vyhláška č. 229, kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti (částka č. 75)

* Vyhláška č. 230, kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 75)

* Vyhláška č. 231, stanovující podrobný obsah bezpečnostního lisu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku (částka č. 75)

* Vyhláška č. 232, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (částka č. 76)

* Vyhláška č. 234, o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (částka č. 77)

ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ

* Vyhláška č. 184, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 61)

* Vyhláška č. 192, o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu (částka č. 64)

* Vyhláška č. 193, o ochraně zvířat při přepravě (částka č. 64)

* Vyhláška č. 194, o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti (částka č. 64)

* Vyhláška č. 195, kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organizmů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 64)

* Vyhláška č. 197, k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) (částka č. 65)

* Vyhláška č. 201, kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb., a vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí (částka č. 67)

* Vyhláška č. 202, o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat (částka č. 67)

* Nařízení vlády č. 203, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění nařízení vlády č.500/2001 Sb. (částka č. 68)

* Nařízení vlády č. 204, o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy (částka č. 68)

* Nařízení vlády č. 205, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol (částka č. 68)

* Vyhláška č. 206, kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby (částka č. 68)

* Vyhláška č. 207, o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat (částka č. 69)

* Vyhláška č. 208, o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat (částka č. 69)

* Vyhláška č. 209, o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a genetickými produkty (částka č. 70)

* Vyhláška č. 210, o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu (částka č. 71)

* Vyhláška č. 211, o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků (částka č. 71)

* Vyhláška č. 212, o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci (částka č. 71)

* Vyhláška č. 213, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství (částka č. 71)

* Nařízení vlády č. 224, o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (částka č. 74)

* Nařízení vlády č. 225, o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky (částka č. 74)

* Nařízení vlády č. 241, o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními (částka č. 80)

* Nařízení vlády č. 242, o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření) (částka č. 81)

* Nařízení vlády č. 243, o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004 (částka č. 81)

* Nařízení vlády č. 244, o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky (částka č. 81)

* Nařízení vlády č. 245, o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem (částka č. 81).

* Nařízení vlády č. 246, o provádění některých opatření společné organizace trhu s osivem (částka č. 81)

* Nařízení vlády č. 247, o provádění některých opatření společných organizací trhu s ovocem a zeleninou a s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny (částka č. 81)

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Ocitli jste se v cizině bez peněz? Banka pomůže, ale ne zadarmo
Nezdravé české zdravotnictví I: 4 důvody, proč odcházejí čeští lékaři do zahraničí?
Právník se slevou anebo rovnou zdarma? Víme, kde ho sehnat
Česko - nová brána japonských investic do EU?
Paradoxy životního pojištění: Češi se bojí úrazů, největším rizikem jsou ale nemoci
Auta
Audi radikálně mění číselné značení modelů. Bude v tom…
Opět na scéně. Umělý benzín má zachránit spalovací motory
Opel si připravil pro Frankfurt tři světové premiéry. Překvapením nebude ani jedna
Ferrari Portofino nahrazuje Californii. Má čtyři sedačky a jede 320 km/h
Harley-Davidson drasticky překopal nabídku, Dyna a Softail splynuly v novou řadu
Technologie
SpaceX představuje vlastní skafandr. V tomhle se bude létat na ISS
Desky pro procesory Intel Coffee Lake se začaly objevovat, unikl seznam prvních modelů
Vylepšený NaSvah.cz vám poradí, kde si zalyžovat i v létě
Samsung představil Galaxy Note8. Posouvá laťku technické vyspělosti, ale i ceny
Konsolidujte těžbu! Asus vyrobil pro kryptokopy monstrózní desku s 19 sloty PCI Express
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít