Podnikatelský monitoring

05. dubna 2004, 00:00 - RICHARD W. FETTER, právník
05. dubna 2004, 00:00

Mezi novými normami je i nařízení vlády týkající se finanční podpory za uvádění půdy do klidu

Sbírky zákonů - březen 2004 I BŘEZEN PŘINESL ŘADU LEGISLATIVNÍCH ZMĚN, DOTÝKAJÍCÍCH SE PODNIKÁNÍ. CELKEM VYŠLO ČTRNÁCT ČÁSTEK SBÍRKY ZÁKONŮ. NA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NORMY UPOZORŇUJEME V PRAVIDELNÉM STRUČNÉM MONITORINGU. DANĚ A FINANCE Zákon č. 102, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 32) Sdělení Ministerstva financí č. 113, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2004 - 2009, 3,80 % (částka č. 35) ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ - ZASTAVÁRNY

Zákon č. 119, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 39)

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Vyhláška č. 97, k provedení zákona o ochranných známkách (částka č. 31)

DOPRAVA

Zákon č. 103, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 32)

Sdělení Ministerstva dopravy č. 111, o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému (částka č. 34)

Zákon č. 118, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 39)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zákon č. 93, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) (částka č. 30)

Zákon č. 92, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb. (částka č. 30)

Nařízení vlády č. 112, o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (částka č. 35)

Vyhláška č. 125, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu za odebrané množství podzemní vody (částka č. 40)

OBALY

Zákon č. 94, kterým se mění zákon č. 477/2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 30)

ZDRAVOTNICTVÍ - OCHRANA ZDRAVÍ - HYGIENA

Zákon č. 95, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (částka č. 30)

Zákon č. 96, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) (částka č. 30)

Zákon č. 121, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 39)

V yhláška č. 134, kterou se mění vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť (částka č. 43)

Vyhláška č. 135, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích (částka č. 43)

**ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ

Zákon č. 99, o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) (částka č. 32)

Zákon č. 100, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) (částka č. 32)

Nařízení vlády č. 107, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nařízení vlády č. 44/2002 Sb. (částka č. 34)

Nařízení vlády č. 129, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 41)

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít