Plátce může požádat pojišťovnu o prominutí vyměřeného penále

03. února 2003, 00:00 - Antonín Daněk, Jiří Glet
03. února 2003, 00:00

Pokud plátce platí pojistné na zdravotní pojištění nepravidelně, opožděně nebo v nižší částce, než je zákonem stanoveno, vydá mu zdravotní pojišťovna platební výměry na dlužné pojistné a penále. Plátce může podat do platebního výměru tzv. žádost o odstranění tvrdosti.

V systému zdravotního pojištění evidujeme tři základní skupiny subjektů: samoplátce (osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů), zaměstnavatele a zaměstnance a konečně osoby, za které je plátcem pojistného stát. V tomto článku budeme hovořit výhradně o prvních dvou subjektech - plátcích pojistného, neboť osoby, za které platí pojistné stát, nejsou plátci pojistného a poněvadž pojistné neplatí, nemůže jim vzniknout žádné penále. Naopak, pokud samoplátci nebo zaměstnavatelé nezaplatí pojistné včas a ve správné výši, vznikne těmto skupinám plátců penále z titulu nezaplacení pojistného nebo jeho odvedení opožděně či v nesprávné výši, jehož sazba činí 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Toto penále je příslušná zdravotní pojišťovna povinna vymáhat.

Dlužné pojistné a penále

Velmi častým případem vzniku pohledávek zdravotních pojišťoven na pojistném a penále bývá skutečnost, že plátce pojistného v průběhu několika let platí pojistné nepravidelně, opožděně nebo v nižší částce, než jak je stanoveno zákonem. V důsledku tohoto porušení zákona ze strany plátce pojistného vydá příslušná zdravotní pojišťovna na základě prokazatelných podkladových materiálů (Vyúčtování, Zpráva o výsledku kontroly a Závěrečný protokol aj.) ve správním řízení platební výměry na dlužné pojistné a penále. Plátce se tak najednou ocitne v situaci, kdy „drží v rukou“ dva platební výměry a přemýšlí, co má vlastně udělat. Předně, pokud plátce uznává dlužné pojistné co do důvodu a výše, měl by toto ve svém vlastním zájmu urychleně zaplatit, popřípadě se domluvit se zdravotní pojišťovnou na splátkovém kalendáři. Zaplacení dlužné částky pojistného má totiž dvě výhody - jednak dnem úhrady dluhu přestává běžet penále, jednak je zaplacení dlužné částky pojistného nezbytným předpokladem pro rozhodování o odstranění tvrdosti ve věci dlužného penále, pokud si plátce pojistného tuto žádost podá. Pro úplnost je zapotřebí uvést, že v žádném případě nelze podat žádost o odstranění tvrdosti do dlužného pojistného. Nesouhlasí-li však plátce s výší vyčíslené částky dlužného pojistného, popřípadě namítá-li, že ničeho nedluží, může si do platebního výměru na pojistné podat v zákonné patnáctidenní lhůtě od jeho písemného doručení odvolání, o kterém rozhodne Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny.

Penále lze odpustit

Souhlasí-li plátce pojistného s vyměřeným penále co do důvodu a výše, může si podat do platebního výměru žádost o odstranění tvrdosti. V předchozím textu jsme popsali typickou situaci, ke které u plátců pojistného - dlužníků velmi často dochází. V praxi se však vyskytuje celá řada obdobných případů, u kterých za podmínky zaplacení dlužného pojistného lze důvodně předpokládat, že žádosti o odstranění tvrdosti bude zcela nebo částečně vyhověno. Může se jednat především o tyto případy: pojištěnci vzniklo dlužné pojistné v období od 1. 1. 1993 do 30. 6. 1996 jako zaměstnanci, který onemocněl v ochranné lhůtě po rozvázání pracovního poměru a v této době neplatil pojistné, ačkoliv se na něho tato povinnost vztahovala

* dlužné pojistné vzniklo pojištěnci - osobě, která byla prokazatelně zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo její způsobilost k právním úkonům byla omezena

* dlužné pojistné vzniklo do 30. 6. 2002 pojištěnci - osobě bez zdanitelných příjmů, která byla v této kategorii plátců pojistného zařazena po dobu kratší než jeden celý kalendářní měsíc. Například pojištěnec rozvázal pracovní poměr ke dni 31. 5. a do dalšího zaměstnání nastoupil (vznikla mu účast na nemocenském pojištění) až dne 17. 6. V období 1. 6.-16. 6. neměl žádné jiné zaměstnání, nebyl osobou samostatně výdělečně činnou a ani za něho neplatil pojistné stát.

* dlužné pojistné vzniklo z titulu neoprávněného vrácení přeplatku pojistného (následnou kontrolní činností ze strany zdravotní pojišťovny bylo zjištěno, že plátce neměl nárok na vrácení přeplatku - např. plátce nesprávně vyplnil „Přehled“ a naopak vznikl nedoplatek na pojistném včetně penále)

* penále bylo vyměřeno za dobu splácení dlužného pojistného na základě sjednaného splátkového kalendáře

* penále, které bylo do 30. 6. 2002 vyměřeno z důvodu prokazatelné platby pojistného pod jiným variabilním symbolem. S účinností od 1. 7. 2002 zdravotní pojišťovna ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 zák. č. 592/1992 Sb., v platném znění, penále nepředepíše, pokud plátce prokáže, že provedl platbu na účet příslušné zdravotní pojišťovny, ale pod nesprávným variabilním symbolem.

* penále vzniklo v důsledku poukázání platby pojistného na účet jiné zdravotní pojišťovny. V tomto případě totiž zaplacené pojistné bylo začleněno do systému veřejného zdravotního pojištění. Výše uvedený výčet možností vzniku dlužného penále, kdy může plátce požádat o odstranění tvrdosti, není zdaleka úplný. Uvedli jsme pouze často se vyskytující případy. V této souvislosti je zapotřebí vycházet z ustanovení § 53a, odst. 1 a 2 zák. č. 48/1997 Sb. v platném znění, podle kterého je možné vždy požádat o prominutí vyměřeného penále cestou odstranění tvrdosti.

Žádost o odstranění tvrdosti

O žádosti plátce pojistného o odstranění tvrdosti rozhoduje u penále do částky 20 000 Kč základní článek zdravotní pojišťovny, nad tuto částku pak její Rozhodčí orgán. Rozhodne-li o odstranění tvrdosti ať již Rozhodčí orgán nebo sama zdravotní pojišťovna, je toto rozhodnutí konečné.

Rada Profitu

V měsících červenci a srpnu 2002 byla značná část území České republiky postižena ničivými povodněmi. V této souvislosti mnozí plátci pojistného, ať již zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby bez zdanitelných příjmů, buď vůbec nezaplatili pojistné (zálohy na pojistné) nebo toto uhradili opožděně, popřípadě v nižší částce. Vzniklo jim tak penále, které je zdravotní pojišťovna ze zákona povinna vymáhat. V takových případech doporučujeme, aby si plátce pojistného podal žádost o prominutí vyměřeného penále cestou odstranění tvrdosti. V rámci urychlení rozhodovacího řízení zdravotní pojišťovny nebo jejího Rozhodčího orgánu o prominutí vyměřeného penále cestou odstranění tvrdosti je vhodné, aby žadatel ke své písemné žádosti přiložil doklady o postižení povodní, například potvrzení od obecního, městského či okresního úřadu, krizového štábu, Policie ČR apod. Lze předpokládat, že žádostem o prominutí vyměřeného penále cestou odstranění tvrdosti vzniklého v důsledku povodní bude vyhověno za předpokladu úhrady dlužného pojistného v plné výši.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
3x z poradny: vytýkací dopis, jak čerpat dovolenou, daň z příjmu
Státní dluh USA, Činy, Ruska a dalších zemí. Kolik dluží domácnosti a firmy?
O prázdninách projedete méně. Benzín i nafta pořád zlevňují
Zákaz kožešinových farem ročně ušetří život více jak 20 000 zvířat, ale senátoři ho nechtěli schválit
Hypotéky 2017: Regulace má za důsledek unifikaci hypoték
Auta
10 nejrizikovějších ojetin, kterým je lepší se zdaleka…
Audi, BMW a Mercedes upraví software milionům starších dieselů. Kvůli emisím
Nástupce Bugatti Chiron bude muset přejít na elektřinu. Bez ní by už nezrychlil
Test motocyklu BMW S 1000 XR: Superbike na chůdách
Kvíz na pátek: Poznáte značku a model auta podle obrázku?
Technologie
Intel se po IoT stahuje i z nositelné elektroniky. Celé oddělení tento měsíc zrušil
Evolveo Ray 2 – moderní skříň s tvrzeným sklem za 1500 Kč (uživatelská recenze)
Cnews FM: Přenos čísla do 10 dnů a dva noví operátoři [podcast]
Při instalaci nových hlavních verzí Windows 10 se zkrátí doba, kdy zařízení nelze používat
Alza to s elektromobily myslí vážně. Přidává další modely, nabídne levnější vozy i dodávky
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít