Operační program Průmysl a podnikání

05. ledna 2004, 00:00 - admin
05. ledna 2004, 00:00

Přidělená finanční částka: 260 810 834 EURŘídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČRImplementační struktury: CzechInvest

Větrné elektrárny jsou jednou z možností využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Přidělená finanční částka: 260 810 834 EUR Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Implementační struktury: CzechInvest PRIORITA 1 ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ

(přidělená finanční částka: 130 405 417 EUR)

* Opatření 1.1 - Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Cílem tohoto opatření je posilování vazeb výzkumu a vývoje na průmysl. Podpora infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický rozvoj a inovace. Zlepšení prostředí pro technologicky orientované firmy - „knowledge society“ (společnost založená na znalostech). Povzbuzení spolupráce mezi průmyslem a výzkumnými institucemi. Podpora investic do infrastruktury v oblasti komunikační a informační technologie. Zvláštní pozornost věnuje Opatření vytváření podmínek pro zakládání a fungování podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických parků, stejně jako center pro transfer technologií. Přičemž podnikatelským inkubátorem se rozumí zařízení poskytující prostory a navazující služby začínajícím inovačním podnikům, které mohou zakládat např. absolventi univerzit. Vědeckotechnický park je definován jako zařízení poskytující prostory a služby podnikům a dalším subjektům v oblasti výzkumu a vývoje, transferu technologií a odborného vzdělávání. * Opatření 1.2 - Rozvoj podnikatelské infrastruktury Cílem Opatření je zlepšení podnikatelské infrastruktury prostřednictvím podpory rozvoje projektů výstavby a regenerace podnikatelských nemovitostí, včetně rozvoje infrastruktury existujících průmyslových území a podnikatelských zón a intenzifikace jejich využití, zejména v oblastech postižených útlumem a restrukturalizací průmyslové výroby. Zvláštní pozornost věnuje Opatření výstavbě a rozvoji podnikatelských objektů. * Opatření 1.3 - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání Cílem opatření je v jednotlivých regionech zlepšit podmínky pro efektivní výkon pracovníků na všech úrovních řízení podniku: - zvýšit počet subjektů s vlastním kvalitním, technicky vybaveným školicím zařízením, tj. stavební rekonstrukce a modernizace vybavení stávajících objektů firemních školicích zařízení včetně infrastruktury pro elektronické formy podnikového vzdělávání, případně výstavba nových objektů firemních školicích zařízení včetně vybavení potřebného pro vzdělávání, - podpořit vznik nových regionálních vzdělávacích zařízení pro podnikatelskou komunitu a firmy pouze v regionech, kde tato zařízení chybí v regionech s nedostatečně rozvinutou infrastrukturou pro vzdělávání, - podpořit pořízení, případně i vývoj školicích pomůcek a programů, sloužících k odbornému vzdělávání v podnicích. * Opatření 1.4 - Rozvoj informačních a poradenských služeb

Cílem opatření je zvýšit schopnost odborných poradců a poradenských organizací poskytovat poradenské služby špičkové kvality pro rozvoj podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti a inovativnosti. Vytvořením registru akreditovaných poradců zajistit potřebnou kvalitu, kapacitu a dostupnost poradenských služeb na území České republiky. Pro zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků bude v rámci tohoto opatření podporováno zakládání sdružení podnikatelů (klastrů). Dalším cílem bude podpora rozvoje infrastruktury pro zvýšení objemu a kvality informačních a poradenských služeb podporujících konkurenceschopnost českých podniků na mezinárodních trzích a podpora zavedení systému autoregulace jako nového způsobu kultivace tržního prostředí. PRIORITA 2

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ

(přidělená finanční částka: 119 972 983 EUR) * Opatření 2.1 - Zakládání a rozvoj malých a středních podniků Začínající podnikatelé a malí a střední podnikatelé v počáteční fázi své činnosti mají potřebu získat informace a finanční prostředky k uskutečnění svých projektů, které za běžných tržních podmínek obtížně získávají, což omezuje dynamiku rozvoje malých a středních podnikatelů. Překážkou je jak nedostatek vlastního kapitálu, tak irelativní cenová nedostupnost většího objemu poradenských a informačních služeb. Podpora je poskytována s těmito cíli: - usnadnit vstup do podnikání novým podnikatelům, - umožnit realizaci investičně zaměřených rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podniků s kratší historií, nižší kapitálovou vybaveností a omezenými možnostmi zajištění úvěru, - zvýšit dostupnost kvalitních poradenských služeb pro malé a střední podniky, napomáhat získání externích komerčních služeb se zvýhodněným financováním, podporovat zapojení podniků do mezinárodní obchodní nebo výrobní spolupráce, přispívající ke zlepšení úrovně řízení v podnicích, - zvýšit konkurenceschopnost podniků na globálním trhu, a to především prostřednictvím zavádění nových procesů v oblasti technologií, nových forem řízení a lidských zdrojů, - zvýšit konkurenceschopnost českých firem na zahraničních trzích. * Opatření 2.2 - Podpora inovací výrobků, technologií a služeb

Dosažení konkurenceschopnosti české ekonomiky v evropském i světovém měřítku vyžaduje zvýšení podílu podniků schopných realizovat inovace vyššího řádu. Tyto inovace jsou však kapitálově náročné a s vyšší úrovní rizikovosti. Mohou je proto realizovat především dostatečně kapitálové silné podniky. Podpora v závislosti na použité formě podpory umožní zlepšení cash-flow těchto podniků či rozšíření okruhu podniků, pro jejichž projekty bude možné zajistit financování. Opatření sleduje v širším kontextu naplňování cílů vytyčených Lisabonskou strategií, zejména závěry Rady pro konkurenceschopnost k „Posílení evropské inovační politiky“ a sdělení komise „Inovační politika: aktualizovaný přístup Unie v kontextu Lisabonské strategie“. Cílem opatření je přímá podpora inovačních projektů zaměřených na zlepšení technických a užitných parametrů výrobků a charakteristik procesů výroby a technologií vyššího řádu. * Opatření 2.3 - Snižování energetické náročnosti a vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie Cílem opatření je podpora efektivního a úsporného nakládání s energií v průmyslu a podnikání České republiky. Důraz je kladen na zvyšování účinnosti v procesech přeměny energie, jako jsou např. elektrárny, teplárny, kotelny nebo rozvodné sítě. Dále jsou podporovány technologie a procesy snižující energetickou náročnost ve výrobě a podnikání, tj. např. zavádění energeticky méně náročných strojních zařízení, efektivnějšího vytápění a rozvodů energie atp. Důležitou součástí je podpora technologií využívajících obnovitelné a druhotné zdroje energie. V rámci opatření jsou také zajištěny konzultační a informační služby v oblasti energetiky. Cíl opatření je zajištěn v následujících 4 programech: - Zvyšování efektivnosti využití energetických zdrojů Program je zaměřen na efektivnější využívání primárních energetických zdrojů, zejména na lepší využití jejich energetického potenciálu. - Snižování energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie Program je zaměřen na zavádění technologií a zařízení s vyšší energetickou účinností v teplárnách, výměníkových stanicích a potrubních rozvodných sítích. - Podpora zvyšování efektivnosti užití energie Cílem tohoto programu je snižování energetické náročnosti v průmyslových provozech a firmách obecně. Součástí programu jsou i poradenské služby v oblasti zavádění energeticky úsporných opatření a využití obnovitelných zdrojů energie v průmyslu. - Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie Tento program je zaměřen na celkovou podporu využití obnovitelných zdrojů energie v průmyslu a podnikání. PRIORITA 3

TECHNICKÁ POMOC (přidělená finanční částka: 10 432 434 EUR) * Opatření 3.1 - Technická pomoc při řízení a implementaci programu V rámci tohoto opatření bude poskytnuta technická pomoc Řídícímu orgánu a implementačním orgánům k řízení a implementaci operačního programu a zahrnuje aktivity spojené s procesem výběru, hodnocení a monitoringu projektů v komisích včetně poradenství expertů. Dále je opatření určeno k podpoře koordinace při implementaci programu, na audity a kontroly operačního programu Průmysl a podnikání, případně na odměňování pracovníků. Opatření se zaměří na financování aktivit tak, jak jsou definovány v pravidlu č. 11 odst. 2 Nařízení Komise (ES) č. 1145/2003. * Opatření 3.2 - Ostatní technická pomoc

V rámci tohoto opatření bude poskytnuta technická pomoc pro oblast publicity, informovanosti a výměny zkušeností, dále v oblasti získání a instalace monitorovacího systému, vypracování evaluací, studií, analýz či strategií a metod využívaných v rámci tohoto programu. Opatření 3.2 je rovněž určeno k přípravě na další programovací období a s tím související přípravou a realizací pilotních projektů, určených k ověření nových opatření a programů před jejich zapracováním. Opatření 3.2 zahrnuje činnosti definované v pravidlu č. 11 odst. 3 Nařízení Komise (ES) č. 1145/2003.

Program Průmysl a podnikání podporuje vznik nových regionálních vzdělávacích zařízení pro podnikatele a firmy

Mohlo by vás zajímat

Finance
Hypotéky 2017: Regulace má za důsledek unifikaci hypoték
OECD: Jak vysoké je maximální zdanění na straně zaměstnance?
Horko v práci? 5 tipů, jak na něj vyzrát
Aplikace na dovolenou: překladače a průvodci
Až pojedete autem k moři: 6 tipů, jak jezdit ekonomicky
Auta
Skupina VW dodala v prvním pololetí zákazníkům přes pět…
Opel Insignia GSi má motor 2.0 T a je o 160 kg lehčí než OPC
Podívejte se na vzácné snímky exkluzivních aut ze sbírky brunejského sultána
Tři generace BMW 5 ve srovnání ojetin: E39 vs. E60 vs. F10
Galerie: Octavia s osmiválcem BMW a jiné škodovky se šílenými motory
Technologie
Spousta „interaktivních seriálů“ za pakatel. Humble Bundle má v akci hry od Telltale
Android se snadno připojí k síťovému disku nebo NASu. Google vydal Samba Client
Výrobci základních desek objevili průlomové chlazení napájecích kaskád. Díky Youtuberům
Senátoři schválili posílení moci zákazníka na úkor operátorů. Teď je to na Zemanovi
Avast bude silnější. Kupuje tvůrce výborných programů CCleaner a Recuva
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít