Odvody i za nevykonanou práci

31. května 2004, 00:00 - ANTONÍN DANĚK, JIŘÍ GLET
31. května 2004, 00:00

POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SE PLATÍ I PŘI NEPLACENÉM VOLNU A NEOMLUVENÉ ABSENCI Jak platit pojistné na zdravotní pojištění v případě, že zaměstnanec z určitých důvodů pracovní činnost nevykonává? Názor, že za neplacené volno nebo neomluvenou absenci se pojistné na zdravotní pojištění neplatí, je chybný.

POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SE PLATÍ I PŘI NEPLACENÉM VOLNU A NEOMLUVENÉ ABSENCI

Jak platit pojistné na zdravotní pojištění v případě, že zaměstnanec z určitých důvodů pracovní činnost nevykonává? Názor, že za neplacené volno nebo neomluvenou absenci se pojistné na zdravotní pojištění neplatí, je chybný.

Nezaplacení pojistného na zdravotní pojištění za dobu poskytnutého pracovního volna bez náhrady příjmu (zkráceně neplaceného volna) nebo neomluvené absence je v rozporu se zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění. Kontrolní orgány zdravotních pojišťoven v takovém případě pak neodvedené pojistné doměřují včetně příslušného penále.

ZÁKLADEM JE MINIMÁLNÍ MZDA

S účinností od 1. 5. 1995 platí zásada, že v zaměstnání, ve kterém bylo zaměstnanci po celý kalendářní měsíc poskytnuto náhradní volno, je vyměřovacím základem pro odvod pojistného minimální mzda, což je od 1. 1. 2004 pro účely zdravotního pojištění 6700 Kč. Pojistné činí 13,5 % z této částky, tj. 905 Kč. Jednu třetinu z takto vypočtené výše pojistného zaplatí vždy zaměstnanec, úhrada zbylých dvou třetin je předmětem dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pokud by například nastala situace, že zaměstnanci jsou v tomto měsíci zúčtovány prémie, je vyměřovacím základem pro placení pojistného na zdravotní pojištění součet částky 6700 Kč a výše vyplacených prémií.

Příklad : Zaměstnanci bylo po celý květen 2004 poskytnuto neplacené volno a současně mu byly v tomto měsíci zúčtovány prémie ve výši 3000 Kč. Vyměřovacím základem pro odvod pojistného je částka 9700 Kč. Odvedené pojistné za tento měsíc činí 1310 Kč (13,5% z částky 9700 Kč). Pokud neplacené volno nebo neomluvená absence trvají kratší dobu než celý kalendářní měsíc, připočte se za každý takový kalendářní den k hrubému příjmu poměrná část minimální mzdy. Příklad :Hrubý příjem zaměstnance byl v letošním březnu 14 500 Kč. Zároveň mu bylo v tomto měsíci poskytnuto neplacené volno v rozsahu 4 kalendářních dnů. Pojistné vypočteme následujícím způsobem:

Vyměřovací základ = dosažený příjem + (4:31 x 6700) = 14 500 + 864,52 = 15 364,52 Kč

Celková výše pojistného na zdravotní pojištění, odvedeného za měsíc březen 2004, bude u tohoto zaměstnavatele po zaokrouhlení činit 2075 Kč [(14500×0,135) + (864,52×0,135)]. Za neplacené volno kratší než jeden celý kalendářní den se pojistné neodvádí.

NEPLACENÍ POJISTNÉHO

Z povinnosti placení pojistného na zdravotní pojištění za dobu neplaceného volna existují následující výjimky:

- když zaměstnanec vykonává v období neplaceného volna veřejnou funkci nebo práci pro jiného zaměstnavatele, přičemž současně doloží, že subjekt, pro kterého je v té době pracovně činný, za něj odvádí pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu - když je zaměstnanec po celý kalendářní měsíc osobou:

* za kterou je plátcem pojistného i stát,

* s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které se poskytují mimořádné výhody II. nebo III. stupně podle předpisů o sociálním zabezpečení,

* která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let,

* která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání,

* která současně mimo zaměstnání podniká a měsíčně odvádí zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro OSVČ,

* která se dlouhodobě zdržuje v cizině a je v cizině zdravotně pojištěna. Pro uvedené skupiny zaměstnanců rovněž neplatí ustanovení o minimálním vyměřovacím základu - vyměřovacím základem je skutečný příjem. Výjimkou jsou osoby, za které je plátcem pojistného i stát (zde se od 1. 1. 2004 odečítá od dosaženého příjmu částka 3520 Kč)

NEOMLUVENÁ ABSENCE

Pojistné na zdravotní pojištění se platí i v případě, kdy má zaměstnanec neomluvenou absenci. Pokud neomluvená nepřítomnost v práci trvá celý kalendářní měsíc, je vyměřovacím základem pro odvod pojistného minimální mzda. Trvá-li tato absence kratší dobu, připočte se k dosaženému příjmu poměrná část minimální mzdy za každý celý kalendářní den trvání neomluvené absence. Pojistné se pak platí z vyměřovacího základu, který je součtem dosaženého příjmu a částky z důvodu neomluvené absence.

Příklad: Pracovník měl v květnu 2004 hrubý příjem 16 200 Kč. Současně měl neomluvenou absenci v rozsahu 8 kalendářních dnů. Odvod pojistného na zdravotní pojištění se vypočte následujícím způsobem: Vyměřovací základ = 16 200 + (8:31 x 6 700) = 16 200 + 1 729,03 Pojistné = (16 200 x 0,135) + (1 729,03 x 0,135) = 2421 Kč Celý odvod pojistného za dobu neomluvené absence je zaměstnanec povinen zaměstnavateli uhradit.

Na závěr upozorňujeme na důležité pravidlo: pojistné na zdravotní pojištění platí v případě neomluvené absence například i zaměstnanec, který je po celý kalendářní měsíc zařazen u příslušné zdravotní pojišťovny v kategorii osob, za které je plátcem pojistného stát.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít