Od ledna podle nových pravidel

28. ledna 2008, 00:00 - Ing. Ivan Macháček
28. ledna 2008, 00:00

Vládní reforma přinesla důležité daňové změny v oblasti nákupu osobních automobilů. Týkají se jak jejich odpisování, tak uznání nájemného v případě finančního leasingu. Z pohledu podnikatelů jde převážně o změny k horšímu, ale najdeme mezi nimi i některé pozitivní novinky.

Odpisy aut Vládní reforma přinesla důležité daňové změny v oblasti nákupu osobních automobilů. Týkají se jak jejich odpisování, tak uznání nájemného v případě finančního leasingu. Z pohledu podnikatelů jde převážně o změny k horšímu, ale najdeme mezi nimi i některé pozitivní novinky.

Osobní automobil je v současnosti téměř nezbytnou nutností při podnikání jak fyzických, tak i právnických osob. Může jít o vozidlo vlastní, které podnikatel vloží do svého obchodního majetku, nebo může jít o automobil pořízený v rámci finančního pronájmu s následnou koupí předmětu pronájmu. Novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem č. 261/2007 Sb., o reformě veřejných rozpočtů, s účinností od 1. ledna 2008 přinesla významné změny dotýkající se odpisování osobních automobilů a uznání nájemného v případě finančního pronájmu. Tyto změny mají převážně negativní dopady na podnikatele, ale přináší i některé pozitivní stránky.

 

Nové zařazení osobních automobilů

Do konce roku 2007 byly osobní automobily zařazeny v odpisové skupině 1a s dobou daňového odpisování čtyři roky. Tato odpisová skupina se ruší a nově jsou osobní automobily zařazeny do 2. skupiny s dobou odpisování pět let. V příloze číslo 1 k zákonu o daních z příjmů se doplňuje odpisová skupina 2 o položku 2-81 SKP 34.10.2 – tedy osobní dvoustopá motorová vozidla. Prodloužení doby odpisování osobních automobilů ze čtyř na pět let se týká nejen nových osobních automobilů pořízených v roce 2008, ale i těch, které nebyly k letošnímu 1. lednu zcela odepsány.

Příklad č. 1 Podnikatel zakoupil v roce 2006 osobní automobil o pořizovací ceně 600 000 Kč a zařadil jej do svého obchodního majetku. Daňový odpis je uplatněn rovnoměrným způsobem.

Poplatník uplatní do daňových výdajů odpis ve výši:

V roce 2008 dochází k přeřazení automobilu do 2. odpisové skupiny s použitím roční odpisové sazby 22,25 procenta. V roce 2010 lze uplatnit daňový odpis do výše vstupní ceny automobilu.

Příklad č. 2 Podnikatel zakoupil v roce 2006 osobní automobil o pořizovací ceně 800 000 Kč a zařadil jej do svého obchodního majetku. Daňový odpis je uplatněn zrychleným způsobem. 

Poplatník uplatní do daňových výdajů odpis ve výši:

V roce 2008 dochází k přeřazení automobilu do 2. odpisové skupiny s použitím koeficientu pro zrychlené odpisování 6.

Prodloužení leasingové smlouvy

Pro daňovou uznatelnost nájemného je nově stanovena podmínka, že doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu odpisování uvedenou v § 30 odst. 1 zákona, u nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let.

Na základě přechodných ustanovení k novele zákona o dani z příjmů u hmotného majetku, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřené do dne nabytí účinnosti zákona č. 261/2007 Sb. (tedy do 31. 12. 2007), se až do doby ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku použije zákon o daních z příjmů ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 261/2007 Sb.

Zatímco dosud mohla být smlouva na finanční pronájem osobního automobilu uzavřena na dobu tří let a přitom nájemné mohlo být rovnoměrně po dobu trvání finančního pronájmu uplatněno v daňových výdajích nájemce, dochází u nových leasingových smluv na finanční pronájem osobních automobilů k nutnému prodloužení doby nájmu z původních tří let na pět let.

Příklad č. 3 Podnikatel uzavřel dne 1. 12. 2007 leasingovou smlouvu na pronájem osobního automobilu s následnou koupí, přičemž celková doba trvání smlouvy je 36 měsíců. První zvýšená splátka činí 200 000 Kč, ostatních 35 měsíčních splátek je ve výši 20 000 Kč. Podnikatel zaplatí na nájemném celkem 900 000 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Podle přechodných ustanovení k novele ZDP zákonem č. 261/2007 Sb. se postupuje u finančního pronájmu uzavřeného do 31. 12. 2007 podle podmínek obsažených ve znění zákona účinného do 31. 12. 2007.

 

Příklad č. 4

Podnikatel uzavře dne 1. 2. 2008 leasingovou smlouvu na pronájem osobního automobilu s následnou koupí, přičemž celková doba trvání smlouvy je pět let. První zvýšená splátka činí 100 000 Kč, ostatních 59 měsíčních splátek je ve výši 13 000 Kč. Podnikatel zaplatí na nájemném celkem 867 000 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Podmínka doby nájmu podle nového znění § 24 odst. 4 písm. a) ZDP je splněna. 

Končí diskriminace luxusních vozů

Novela zákona o daních z příjmů ruší pro osobní automobily kategorie M1 limit ve výši 1 500 000 korun, který byl obsahem zákona ve znění účinném do 31. 12. 2007:

• ruší se limit 1 500 000 Kč vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny osobních automobilů kategorie M1 pro účely daňového odpisování automobilu,

• ruší se limit 1 500 000 Kč pro daňovou uznatelnost nájemného při pronájmu osobních automobilů kategorie M1 formou finančního leasingu,

• ruší se limit 1 500 000 Kč pro daňové odpisování technického zhodnocení a jiného majetku provedeného nájemcem při pronájmu osobního automobilu kategorie M1 formou finančního pronájmu.

Zrušení limitu ve výše uvedených případech se vztahuje na osobní automobily pořízené v roce 2008 a v případě pořízení automobilu formou finančního pronájmu na leasingové smlouvy uzavřené počínaje dnem 1. 1. 2008.

Podle přechodných ustanovení zákona č. 261/2007 Sb. osobní automobil kategorie M1, který byl zaevidován jako hmotný majetek do konce zdaňovacího období započatého v roce 2007, se odpisuje ze vstupní ceny stanovené podle zákona o daních z příjmů ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to až do jeho vyřazení z majetku.

Dále se v přechodných ustanoveních zákona stanoví, že u smlouvy o finančním pronájmu osobního automobilu kategorie M1 uzavřené do dne účinnosti nového zákona se postupuje podle příslušných ustanovení zákona ve znění účinném do 31. prosince 2007. Jedná se jak o limitování výše nájemného, tak o limitování odpisování technického zhodnocení a jiného majetku provedeného nájemcem. 

Příklad č. 5

Podnikatel zakoupil v prosinci 2007 osobní automobil o pořizovací ceně 2 000 000 Kč a zařadil jej do svého obchodního majetku. Daňový odpis je uplatně
n zrychleným způsobem. 

Poplatník uplatní do daňových výdajů odpis ve výši:

Počínaje rokem 2008 je uplatněn koeficient pro zrychlené odpisování pro 2. odpisovou skupinu a osobní automobil je odpisován celkem pět let. Bohužel se zde projeví znění přechodných ustanovení k zákonu č. 261/2007 Sb., kdy pro daňové odpisování zůstává i nadále vstupní cenou částka 1,5 milionu Kč. Celkem je uplatněn za dobu užívání osobního automobilu daňový odpis ve výši 1,5 milionu Kč. Částka 500 tisíc Kč je daňově neuznatelná. Na podnikatele se tak promítly dva negativní dopady zákona č. 261/2007 Sb.:

• prodloužení doby odpisování osobního automobilu ze čtyř na pět let

• pokračování v odpisování v roce 2008 i nadále z limitované vstupní ceny 1,5 mil. Kč.

Příklad č. 6

Podnikatel zakoupí počátkem roku 2008 osobní automobil za 2 000 000 Kč a zařadí jej do svého obchodního majetku. Daňový odpis je v takovém případě uplatněn zrychleným způsobem. 

Poplatník zařadí automobil do 2. odpisové skupiny a uplatní do daňových výdajů odpis ze vstupní ceny 2 000 000 Kč ve výši: 

V daném případě je uplatněn za dobu užívání osobního automobilu celkový daňový odpis ve výši 2 000 000 Kč. Vidíme zde rozdíl v celkových daňových odpisech oproti předcházejícímu příkladu, kdy je „nadlimitní“ osobní automobil pořízen ke konci roku 2007. 

Příklad č. 7

Společnost s ručením omezeným uplatňuje účtování v hospodářském roce od 1. 7. do 30. 6. V dubnu 2008 zakoupí společnost osobní automobil za 2 000 000 Kč. Daňový odpis je uplatňován zrychleným způsobem.

U společnosti, která uplatňuje účtování v hospodářském roce od 1. 7. do 30. 6., je zdaňovacím obdobím hospodářský rok. Osobní automobil společnost zakoupí ve zdaňovacím období, které započalo dnem 1. 7. 2007 a skončí dnem 30. 6. 2008. Na společnost se tak vztahuje znění přechodných ustanovení zákona č. 261/2007 Sb. Osobní automobil je zaevidován jako hmotný majetek do konce zdaňovacího období započatého v roce 2007, a proto se odpisuje ze vstupní ceny stanovené podle zákona o daních z příjmů ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 261/2007 Sb., a to až do jeho vyřazení z majetku. Automobil tak bude odepisován ze vstupní ceny 1 500 000 Kč, přestože byl pořízen již v roce 2008, kdy limit vstupní ceny pro osobní automobil byl zrušen.

Společnost uplatní do daňových výdajů odpis ve výši:

Podle bodu 1 přechodných ustanovení zákona č. 261/2007 Sb. se na zdaňovací období započaté v roce 2007 použije ještě koeficient pro zrychlené odpisování 1a odpisové skupiny. Přeřazení osobního automobilu do 2. odpisové skupiny proběhne ve zdaňovacím období započatém dnem 1. 7. 2008.

Na společnost se tak promítly dva negativní dopady zákona č. 261/2007 Sb.:

• prodloužení doby odpisování osobního automobilu ze 4 na 5 let,

• odpisování automobilu z limitované vstupní ceny 1,5 mil. Kč, přestože automobil byl zakoupen v roce 2008, ale ve zdaňovacím období započatém v roce 2007. 

Příklad č. 8

Společnost s ručením omezeným pořídila v roce 2006 osobní automobil o pořizovací ceně 1 400 000 Kč, který odpisuje rovnoměrným způsobem. V roce 2007 provede na automobilu technické zhodnocení za 250 000 Kč. Částky jsou uvedeny včetně DPH.

Vzhledem k tomu, že pořizovací cena automobilu spolu s provedeným technickým zhodnocením převyšuje limit vstupní ceny, bude automobil v roce 2007 odpisován ze zvýšené vstupní ceny 1 500 000 Kč. Podle znění přechodných ustanovení zákona č. 261/2007 Sb. se pro daňové odpisování uplatní i v roce 2008 limit vstupní ceny 1 500 000 Kč. Přitom v roce 2008 bude použito roční odpisové sazby pro 2. odpisovou skupinu. V roce 2011 bude uplatněna částka odpisů do celkové výše 1 500 000 Kč.

Částku 150 000 z hodnoty technického zhodnocení není možno uplatnit do daňových nákladů společnosti ani přímo ani prostřednictvím odpisů.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kde vám zítra za vysvědčení dají slevu nebo dárek?
Kolik si koupíte za 1000 Kč na dovolené v Turecku nebo v Chorvatsku?
10 věcí, které by měl OSVČ znát o placení zdravotního pojištění
Hypotéky jsou více regulované a dražší, přesto zájem o ně roste
Co je třeba mít při silniční kontrole u sebe, abyste nedostali pokutu?
Auta
Totálka do šrotu? Kdepak. Z těchto vraků dělají v Rusku…
Pouštní supersport Zarooq SandRacer 500 GT jde do výroby. Stojí přes 10 milionů
Galerie: Range Rover nafocený na nejhezčích místech Severní Ameriky. Pokochejte se
BMW chystá ostré SUV X3 M jako soupeře pro Porsche Macan Turbo
Renault-Alpine A110 vypadá při testování na Nordschleife docela schopně
Technologie
iPhone slaví 10 let. Na svět přišel bez MMS, Javy, Flashe, GPS i videa
Potvrzeno: Samsung chystá duální foťák a okopíruje přitom princip od Huawei
Laserový projektor od Xiaomi vykouzlí 150palcový obraz jen 50 cm od stěny
NAND Flash se zápisem QLC je skutečností. Toshiba ji začíná vyrábět, jeden čip má 96 GB
Virtuál Kaktus zruší FB zdarma i zpomalené surfování. Data ale budou levnější
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít