Novela posílila pravomoc pojišťoven

24. února 2003, 00:00 - Antonín Daněk Jiří Glet
24. února 2003, 00:00

V některých případech se vylučuje možnost odstranění tvrdosti V Profitu č. 6/2003 jsme se již zmínili o možnosti prominutí penále vyměřeného zdravotní pojišťovnou. Velmi významné úpravy přinesla do institutu odstranění tvrdosti novela zákonů č. 176/2002 Sb. Úvodem je však nutno předeslat, že ani po 1.

V některých případech se vylučuje možnost odstranění tvrdosti

V Profitu č. 6/2003 jsme se již zmínili o možnosti prominutí penále vyměřeného zdravotní pojišťovnou. Velmi významné úpravy přinesla do institutu odstranění tvrdosti novela zákonů č. 176/2002 Sb.

Úvodem je však nutno předeslat, že ani po 1. 7. 2002 nikdo není oprávněn odpouštět nebo snižovat zákonný nárok zdravotní pojišťovny na pojistné. I nadále je tedy možné odstranění tvrdosti jen u penále, pokut a přirážek k pojistnému, a to na základě písemné žádosti plátce pojistného nebo jiné oprávněné osoby, přičemž tato žádost musí být podána nejpozději do nabytí právní moci rozhodnutí (platebního výměru), kterým byla uložena pokuta, vyměřena přirážka k pojistnému nebo předepsáno penále. V praxi to tedy znamená, že žádost o odstranění tvrdosti může být podána v patnáctidenní lhůtě od písemného doručení platebního výměru. Pouze v případech, kdy se dodatečně objeví nové skutečnosti, které plátce pojistného bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do dne nabytí právní moci rozhodnutí, může být žádost o odstranění tvrdosti podána i později, nejpozději však do tří let od nabytí právní moci rozhodnutí. Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny nadále rozhoduje o odstranění tvrdosti u všech pokut, přirážek k pojistnému, ale u penále jen u částek převyšujících 20 000 Kč. Zdravotní pojišťovny samy rozhodují o odstranění tvrdosti při vyměření penále do 20 000 Kč a právě v této delegované pravomoci došlo k výraznému posílení působnosti základních článků zdravotních pojišťoven.

Vyloučení možnosti odstranění tvrdosti

Novela zákona však v přesně vyjmenovaných případech vylučuje možnost odstranění tvrdosti. Jedná se o tyto případy:

* Nebude-li předem uhrazeno pojistné splatné do vydání rozhodnutí o prominutí penále, přirážky k pojistnému nebo pokuty,

* Na plátce již byl vydán návrh na prohlášení konkurzu, plátce vstoupil do likvidace.

* Rozhodne-li o odstranění tvrdosti ať již Rozhodčí orgán nebo sama zdravotní pojišťovna, je toto rozhodnutí konečné.

V praxi však dochází k tomu, že plátci pojistného (zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů) zaměňují dva odlišné pojmy, a sice odvolání do penále a žádost o odstranění tvrdosti. Zdravotní pojišťovny jsou pak nuceny vyzývat plátce pojistného k upřesnění podání, čímž se odvolací řízení zbytečně prodlužuje. Pokud tedy plátce podá odvolání do platebního výměru, kterým mu byla stanovena povinnost zaplatit vyměřené penále, namítá, že penále nemělo být buď vyměřeno vůbec, nebo bylo vypočteno v nesprávné výši. V takovém případě rozhoduje o odvolání plátce vždy Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny, i když vyměřené penále nedosahuje částky 20 000 Kč. Jinak se postupuje v případě, kdy plátce pojistného podá do platebního výměru žádost o odstranění tvrdosti. Tímto podáním plátce dává zdravotní pojišťovně na vědomí, že nenamítá správnosti vyměřeného penále co do důvodu a výše, ale obrací se na zdravotní pojišťovnu se žádostí o prominutí vyměřeného penále cestou odstranění tvrdosti. V těchto případech o žádosti o odstranění tvrdosti do výše 20 000 Kč rozhoduje základní článek zdravotních pojišťoven (např. u VZP ČR její okresní pojišťovny), u částek nad 20 000 Kč pak jejich Rozhodčí orgán.

Prominutí penále

Důvodem pro prominutí nebo snížení vyměřeného penále mohou být jednak okolnosti nepředvídatelné, jako jsou živelné pohromy (požár, povodně) anebo trestný čin proti plátci a jeho majetku (odcizení dokladů, vznik škody na majetku firmy vloupáním a krádežemi), jednak okolnosti na straně plátce pojistného - zejména závažné osobní, zdravotní a sociální důvody. Při posuzování žádosti o odstranění tvrdosti si může zdravotní pojišťovna vyžádat další doklady podporující tvrzení plátce v jeho žádosti tak, aby mohla ve věci objektivně rozhodnout. Na tomto místě je však vhodné upozornit na skutečnost, že na prominutí či snížení vyměřeného penále odstraněním tvrdosti není „paušální“ právní nárok, ale zdravotní pojišťovna individuálně rozhoduje po pečlivém vyhodnocení veškerých okolností konkrétního případu. Pokud má být žádosti plátce pojistného zcela nebo částečně vyhověno, musí plátce splnit svoji základní povinnost, kterou je uhrazení dlužného pojistného v plné výši. V této souvislosti je zapotřebí si uvědomit, že vznik penále a jeho nárůst se odvíjí od nezaplacení (úhrady pojistného v nižší částce, než jak je stanoveno zákonem), resp. pozdní úhrady pojistného (zálohy na pojistné placené osobou samostatně výdělečně činnou). Naopak důvody, pro které zpravidla penále nebude prominuto, jsou chybné vedení účetnictví, vědomé neplacení pojistného a další.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

  • Největší mýty o bolesti zad

  • Profesor Sameš: Porucha lícního nervu není legrace

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít