Novela o DPH se týká i daňových dokladů

10. listopadu 2003, 00:00 - PETR SURÝ, daňový poradce, HZ Praha
10. listopadu 2003, 00:00

OD ŘÍJNA PLATÍ NOVELIZOVANÝ ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY. NA NĚKTERÉ ZMĚNY JSME UPOZORNILI JIŽ V MINULÉM VYDÁNÍ, V DNEŠNÍM ČLÁNKU SE ZABÝVÁME DALŠÍMI, KTERÉ SE NAPŘÍKLAD TÝKAJÍ DATA ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ, ODSTRANĚNÍ NĚKTERÝCH PŘÍPADŮ FAKTICKÉHO DVOJÍHO ZDANĚNÍ AD.

Mezi změnami, které novelizovaný zákon přináší, je i ta, která se týká reklamních předmětů. V případě, kdy tyto předměty mají pořizovací cenu bez daně do 200 Kč včetně, mohou být opatřeny také názvem propagovaného zboží nebo služby. Doposud musely být opatřeny obchodním jménem nebo ochranou známkou poskytovatele. Dochází tak ke sladění definice reklamních předmětů se zákonem o daních z příjmů. Jako plnění, které není zdanitelné, se považuje také dodání osobního automobilu, který byl pořízen za účelem dalšího prodeje a byl u něho uplatněn nárok na odpočet daně, ale z důvodu změny účelu použití vznikla povinnost odvést daň na výstupu, pokud při následném prodeji takového vozidla nepřevýší prodejní cena bez daně cenu, ze které byla odvedena daň při změně účelu použití. Jedná se např. o situaci, kdy prodejce osobních automobilů nakoupí tento automobil, následně ho začne používat jako předváděcí vůz pro zákazníky, přičemž vrátí uplatněnou DPH. Dojde-li poté k prodeji tohoto převáděcího vozu za cenu bez DPH nižší než základ daně, ze kterého byla odvedena daň při odvedení DPH po započetí používání takového vozu jako předváděcího. Stejný případ může nastat, když leasingová společnost pořídí osobní automobil za účelem jeho pronájmu, přičemž uplatní DPH na vstupu. Následně dojde ke zrušení smlouvy o finančním pronájmu (předčasné ukončení), leasingová společnost správně odvede daň na výstupu a poté prodá osobní automobil za cenu bez daně nižší, než byl základ daně, ze kterého odvedla DPH při předčasném ukončení leasingové smlouvy. Stejná situace může nastat také v případě přestavby osobního automobilu, kdy při jeho pořízení automobilu nebyl uplatněn odpočet daně, došlo k jeho přestavbě formou technického zhodnocení, u kterého rovněž nemohl být uplatněn odpočet daně na vstupu a následně dojde k prodeji takového automobilu za cenu včetně daně, která nepřevyšuje součet pořizovacích cen automobilu a technického zhodnocení. Ve výše uvedených případech docházelo ke dvojímu zdanění DPH. Například v prvním případě poprvé odvedení DPH při změně použití automobilu jako předváděcí vůz a podruhé při prodeji předváděcího vozu. Ministerstvo financí vyřešilo tyto případy vydáním pokynu D-232, kterým promíjelo takto odvedenou, případně vyměřenou DPH. Nyní pro větší právní jistotu uvádí tato plnění jako osvobozená přímo do zákona o DPH.

DATA ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ

Drobné změny oproti stávající právní úpravě zaznamenal také datum uskutečnění zdanitelného plnění. Pro větší právní jistotu bylo zdůrazněno, že při plnění uskutečňovaném podle smlouvy o dílo se zdanitelné plnění uskutečňuje zaplacením nebo převzetím a předáním díla nebo jeho části. V tomto případě se jedná pouze o zkvalitnění formulace textu zákona, protože v případě předávání dílčích částí podle smlouvy o dílo se tak postupovalo již před účinností novely zákona o DPH. Dále zde došlo také k legislativně technické úpravě při stanovení data zdanitelného plnění při prodeji podniku nebo jeho části ve veřejné dražbě, kterou je dosaženo jednoznačnosti při stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění v tomto případě. V situaci, kdy dochází k předání dovezeného zboží, které není spojeno s přechodem vlastnického práva k tomuto zboží, je datum uskutečnění zdanitelného plnění shodný se dnem předání zboží.

ZJEDNODUŠENÍ FORMULACÍ O EVIDENCI

Spíše kosmetickou úpravu obsahuje novela zákona o DPH ve zjednodušení formulace ustanovení týkajících se evidence daňových dokladů v tom smyslu, že již neříká plátci, jak přesně má vést evidenci daňových dokladů, ale pouze obecně ukládá povinnost evidovat doklady tak, aby byl schopen sestavit daňové přiznání. Dále musí plátce vést evidenci o plněních, která nejsou zdanitelná. Zjednodušeně řečeno, musí být celá agenda vedena tak, aby byl plátce schopen prokázat správci daně všechny údaje vztahující se k jeho daňové povinnosti. V případě daňových dokladů reaguje novela na změny v obchodním zákoníku a nahrazuje dosavadní identifikaci plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, i plátce, který vystupuje v roli příjemce. Náležitostí daňových dokladů je tedy mimo jiné obchodní firma nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečňováno. Nově nelze vystavit zjednodušený daňový doklad v případě, kdy je předmětem zdanitelného plnění prodej tabákových výrobků nebo alkoholických nápojů. Podle předkladatelů je důvodem této změny skutečnost, že použití zjednodušeného daňového dokladu vede velmi často k nedodržování stanovených fixních cen při prodeji tabákových výrobků konečnému spotřebiteli a může být velmi snadno nekontrolovatelně porušován zákon o spotřebních daních. N ovela zákona o DPH umožňuje uchovávat daňové doklady také v elektronické podobě tak, jak byly vystaveny, přičemž daňové doklady v písemné formě lze převést do formy elektronické, a to způsobem, který zaručuje neměnnost jejich obsahu. Základem daně v případě předání dovezeného zboží, ke kterému nepřechází vlastnické právo, dovozcem další osobě je cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku. Do základu daně se nově zahrnují také dotace k cenám za zdanitelná plnění. Toto ustanovení má přiblížit úpravu zákona o DPH 6. směrnici ES. Jelikož však dotace nejsou v České republice samostatně upraveny, došlo současně k vyloučení dotací k hospodářskému výsledku a dotací na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Nová ustanovení zákona mimo jiné hovoří také o elektronické podobě dokladů Novela již plátci DPH neříká, jak přesně má vést evidenci daňových dokladů, ale pouze obecně ukládá povinnost evidovat doklady tak, aby byl schopen sestavit daňové přiznání. Dále musí plátce vést evidenci o plněních, která nejsou zdanitelná.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Ve čtvrtek je svátek! Obchody zůstanou zavřené
Úsporné bydlení: do čeho investovat, abychom ušetřili
Nelíbí se vám na vysoké? Studium můžete ukončit, změnit nebo přerušit
Nová občanka rychle a bez problémů
Kdy máte v práci nárok na placené volno?
Auta
Subaru S208 je rychlejší a ostřejší STI se silnějším…
Jak a kde zařídit výměnu řidičáku v roce 2017?
Vyberte nejlepší auta roku 2018 a vyhrajte ceny za 300 000 Kč
Socialistická auta, která byla (aspoň v něčem) lepší než ta „západní“
Land Rover míří také na silnice. Road Rover bude luxusní elektromobil
Technologie
GeForce GTX 1070 Ti by tu mohla být už za měsíc. Skoro tak rychlá, jako GTX 1080?
Intel vydává Core i9-7980XE, i9-7960X a dobývá zpět trůn nejrychlejšího CPU pro PC
eBay u produktů zakázal vodoznaky. Chce krásné čisté fotky jako z katalogu
Twitter Lite pro Android si v Česku nezkusíte, můžete ale zamířit do prohlížeče
Cetin spustil mapu pokrytí VDSL. Řekne také, jestli vás brzy čeká zrychlování
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít