Legislativa

24. února 2003, 00:00 - admin
24. února 2003, 00:00

ZÁKON č. 320 (částka 117 Sb., rozeslána dne 18. července 2002) ze dne 13. června 2002, o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (Pokračování z výtisku Profitu číslo 7/2003.) ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ Změna zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky Čl.

ZÁKON č. 320 (částka 117 Sb., rozeslána dne 18. července 2002) ze dne 13. června 2002, o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (Pokračování z výtisku Profitu číslo 7/2003.)

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky

Čl. LXXXIX

V § 16 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, se slova „přednostové okresních úřadů, primátoři měst, která vykonávají působnost okresního úřadu, primátoři měst“ nahrazují slovy „hejtmani krajů“.

ČÁST DEVADESÁTÁ

Změna zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky

Čl. XC

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, se mění takto:

1. V § 2 odstavec 8 zní:

“(8) Plánováním obrany státu se rozumí soubor plánovaných opatření, vzájemně se ovlivňujících, k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a ke splnění všech požadavků na zajišťování obrany státu, zabezpečení mezinárodních smluvních závazků o společné obraně, včetně podílu ozbrojených sil na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru, účasti na mírových operacích a podílu při záchranných pracích a při plnění humanitárních úkolů. Plán obrany státu tvoří obranné plánování, operační plánování, mobilizační plánování, plánování připravenosti obranného systému státu a plánování příprav k záchranným pracím a k plnění humanitárních úkolů.“

2. V § 3 se slova „obranné plánování“ nahrazují slovy „plánování obrany státu“.

3. V § 5 odst. 1 písmeno c) zní: „c) řídí plánování obrany státu, stanoví obsahovou náplň jednotlivých plánů obrany státu a časové etapy pro jejich zpracování,“.

4. V § 5 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: „e) k plnění úkolů při zajišťování obrany státu využívá Ústřední krizový štáb zřízený podle zvláštního právního předpisu.“.

5. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „obranného plánování“ nahrazují slovy „plánování obrany státu“.

6. V § 6 odst. 2 písmeno b) zní: „b) plánují podle rozhodnutí vlády opatření k zajišťování obrany státu včetně jejich finančního zabezpečení a realizují je“.

7. § 7 včetně nadpisu zní: „§ 7 Krajské úřady Krajské úřady k zajišťování obrany státu

a) vyhodnocují objekty, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, a navrhují vládě, cestou ministerstva, způsob jejich ochrany; tato opatření se nevztahují na objekty v působnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Kanceláře prezidenta republiky, Úřadu vlády České republiky, ministerstev, Správy státních hmotných rezerv, zpravodajských služeb České republiky, České národní banky a na objekty, které střeží ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory,

b) plánují podle rozhodnutí vlády opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,

c) stanovují a realizují opatření k zabezpečení mobilizace ozbrojených sil podle rozhodnutí ministerstva a plní další nezbytná opatření k obraně státu,

d) řídí evakuaci obyvatel a zabezpečují jejich nezbytné životní potřeby,

e) plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí ministerstva,

f) vedou soubornou evidenci o určených věcných prostředcích a jejich vlastnících a o fyzických osobách určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,

g) zabezpečují podle požadavků obcí přípravu občanů k obraně státu.“.

8. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

„§ 7a Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Obecní úřady obcí s rozšířenou působností k zajišťování obrany státu

a) podílejí se, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, na vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, a navrhují způsob jejich ochrany,

b) plánují, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,

c) vedou evidenci o vhodných věcných prostředcích, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a v nezbytném rozsahu vedou osobní údaje o jejich vlastnících,

d) vedou evidenci nezbytných osobních údajů o fyzických osobách, které lze určit pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci; zvlášť vedou evidenci osobních údajů zdravotnických pracovnic, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, 1) pro doplnění ozbrojených sil za válečného stavu,

e) provádějí výběr vhodných věcných prostředků a kontrolu určených věcných prostředků; výběrem vhodných věcných prostředků mohou vydáním plné moci pověřit určené pracovníky ústředních správních úřadů, jiných správních úřadů nebo subjektů hospodářské mobilizace, pokud o věcné prostředky požádaly, a jejich následnou kontrolou mohou vydáním plné moci pověřit určené pracovníky ústředních správních úřadů a jiných správních úřadů,

f) rozhodují o určení věcných prostředků pro účely zajišťování obrany státu podle druhu a množství v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu; k tomuto účelu provádějí rozpis věcných prostředků podle druhu a množství na další obce ve svém správním obvodu stanoveném zvláštním právním předpisem 2) (dále jen „obvod“),

g) rozhodují o povolání fyzických osob, které mají trvalý pobyt v jejich obvodu, v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu, k pracovním výpomocím a k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu a za válečného stavu; koordinují jejich výběr a spolupracují s dalšími obcemi, úřady práce a dalšími správními úřady,

h) podílejí se na evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí krajského úřadu,

i) plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí ministerstva,

j) podílejí se na organizaci přípravy občanů k obraně státu,

k) plní další úkoly a poskytují údaje pro zajišťování obrany státu podle pokynů ministerstev a jiných správních úřadů,

l) ukládají sankce za nesplnění povinnosti,

m) provádějí výkon rozhodnutí za podmínek stanovených v § 69 až 72,

n) rozhodují o vyvlastnění ve zkráceném řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

9. § 8 zní:

„§ 8 Obce v přenesené působnosti Obce v přenesené působnosti k zajišťování obrany státu a) plní úkoly a poskytují údaje pro zabezpečení obrany státu podle požadavků obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu,

b) zabezpečují výběr a povolávání f
yzických osob k pracovním výpomocím nebo k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

c) podílejí se na zabezpečení dodání určených věcných prostředků pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

d) plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

e) poskytují potřebnou součinnost v případě výcviku ozbrojených sil mimo území vojenských újezdů; sepisují škody způsobené právnickým a fyzickým osobám a škody způsobené na majetku obce, došlo-li ke škodě v přímé souvislosti s výcvikem ozbrojených sil nebo s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu,

f) uplatňují požadavky na přípravu občanů k obraně státu u krajského úřadu cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností a organizují jejich přípravu,

g) plní úkoly spojené s evakuací obyvatel podle rozhodnutí krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností a poskytují potřebnou součinnost při ochraně majetku evakuovaných osob.“.

10. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a) zní: „§ 9a Vztah ke krizovému řízení

(1) Ústřední správní úřady, správní úřady, orgány krajů a orgány obcí jsou povinny při plnění úkolů zajišťování obrany státu vzájemně spolupracovat a vyměňovat si v nezbytně nutném rozsahu informace z informačních systémů, které vedou. Při plnění úkolů zajišťování obrany státu využívají pracovišť krizového řízení, pracovních a poradních orgánů zřízených podle zvláštních právních předpisů.2a) Vzájemnou spolupráci a výměnu informací koordinuje ministerstvo.

(2) Za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a za válečného stavu mohou orgány krizového řízení nařizovat také opatření podle zvláštního právního předpisu, nejsou-li v rozporu s tímto zákonem.

(3) Krizové plány zpracované podle zvláštního právního předpisu za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a za válečného stavu tvoří samostatnou část plánu obrany státu.

11. V § 10 písm. a) se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

12. V § 10 písm. b) se slova „pověřených pracovníků okresního úřadu“ nahrazují slovy „pověřených zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu“.

13. V § 10 písm. c) se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

14. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: „Ostatní věcné prostředky se k zajišťování obrany státu použijí v souladu se schválenými krizovými plány zpracovanými podle zvláštních právních předpisů.“.

15. V § 14 odst. 1 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

16. V § 14 odst. 2 se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

17. V § 14 odst. 3 úvodní větě se slova „Okresním úřadem“ nahrazují slovy „Obecním úřadem obce s rozšířenou působností“.

18. V § 14 odst. 3 písm. a), b) a c) se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

19. V § 14 odst. 4 větě první se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

20. V § 15 se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

21. V § 16 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

22. V § 18 odst. 1 větě první se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

23. V § 18 odst. 1 větě druhé se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

24. V § 19 odst. 3 se slova „Okresní úřad“ nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

25. V § 20 odst. 3 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

26. V § 20 odst. 4 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ a slova „okresnímu úřadu“ se nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

27. V § 22 se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

28. V § 23 odst. 1, 3, 5 a 6 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

29. V § 23 odst. 7 se slova „příslušný okresní úřad“ nahrazují slovy „příslušná obec“.

30. V § 25 odst. 1 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

31. V § 26 se vkládá nový odstavec 1, který zní: “(1) Povolávací příkaz k plnění pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci lze vydat v souladu se schválenými krizovými plány zpracovanými podle zvláštních právních předpisů.“. Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.

32. V § 26 odst. 5 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

33. V § 27 odst. 1 a 2 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

34. V § 47 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

35. V § 48 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

36. V § 49 odst. 1, 2 a 3 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

37. V § 51 odst. 1 se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

38. V § 51 odst. 2 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

39. V § 52 odst. 4 se slova „okresními úřady“ nahrazují slovy „obecními úřady obcí s rozšířenou působností“ a slova „školskými úřady“ se nahrazují slovy „krajskými úřady“.

40. V § 57 odst. 1 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

41. V § 58 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: „Rada kraje nařízením může stanovit sazby a způsob výpočtu maximální výše náhrad za poskytnutí jednotlivých druhů věcných prostředků použitých v souvislosti s prověřením podle věty první.“.

42. V § 63 odst. 2 se slova „okresní úřady“ nahrazují slovy „obecní úřady obcí s rozšířenou působností“.

43. V § 67 odst. 1 větě první se slova „okresní úřad nebo obec“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“, slovo „jejichž“ se nahrazuje slovem „jehož“ a ve větě druhé se slova „státního rozpočtu nebo“ zrušují.

44. V § 70 větě první se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

45. Za § 73 se vkládají nové § 73a a 73b, které včetně nadpisu znějí:

㤠73a

Příslušnost území újezdu ke kraji Území újezdu náleží vždy k území jednoho kraje, a to takto: a) Území V ojenského újezdu Boletice náleží do Jihočeského kraje, b) Území V ojenského újezdu Brdy náleží do Středočeského kraje, c) Území V ojenského újezdu Březina náleží do Jihomoravského kraje, d) Území V ojenského újezdu Hradiš
tě náleží do Karlovarského kraje, e) Území V ojenského újezdu Libava náleží do Olomouckého kraje.

§ 73b Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.“

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona č. 1 1 1/1994 Sb., o silniční dopravě

Čl. XCI

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 20 zní: “(20) Dopravními úřady podle tohoto zákona jsou krajské úřady. Pro městskou autobusovou dopravu je dopravním úřadem Magistrát hlavního města Prahy, magistráty statutárních měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Pro taxislužbu je dopravním úřadem v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve statutárních městech magistráty těchto měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.“.

2. V § 19a odst. 1 větě první se slova „územního obvodu okresu“ nahrazují slovy „území kraje“.

3. V § 19a odst. 1 věta druhá zní: „Rozsah podílu státu na jejím zajištění ve veřejném zájmu stanoví podle místních podmínek území kraje a výše rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici, příslušný kraj.“.

4. V § 19b odst. 1 písm. a) se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovem „kraje“.

5. V § 19b odst. 3 se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „kraje“.

6. V § 19c odst. 1 větě první se slova „územního obvodu okresu“ nahrazují slovy „území kraje“.

7. V § 34 odstavec 1 zní: “(1) Státní odborný dozor v silniční dopravě vykonávají dopravní úřady a ministerstvo dopravy a spojů. Dopravní úřady vykonávají ve svém správním obvodu státní odborný dozor ve všech věcech, které nenáleží ministerstvu dopravy a spojů. Ministerstvo dopravy a spojů vykonává státní odborný dozor v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob a nad financováním dopravní obslužnosti. Při výkonu státního odborného dozoru dozírají, zda dopravci, odesílatelé nebo řidiči dodržují podmínky a plní povinnosti stanovené tímto zákonem a zda provozují dopravu podle uděleného povolení.“

8. V § 34 odst. 4 větě druhé se slova „orgánem kraje v přenesené působnosti a“ zrušují.

9. V § 34 odst. 4 větě čtvrté se slova “ %, orgán kraje v přenesené působnosti“ zrušují.

10. V § 35 odst. 1 se slova “ %, orgán kraje v přenesené působnosti“ zrušují.

11. Za § 40b se vkládá nový § 40c, který zní: „§ 40c Působnosti stanovené krajskému úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy, magistrátům statutárních měst nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.“

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách

Čl. XCII

Zákon číslo 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona číslo 189/1999 Sb., zákona číslo 23/2000 Sb., zákona číslo 71/2000 Sb., zákona číslo 132/2000 Sb., zákona číslo 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod číslo 144/2002 Sb., zákona číslo 175/2002 Sb. a zákona číslo 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 20 odst. 2 se slova „územního obvodu okresu“ nahrazují slovy „území kraje“.

2. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova „územního obvodu okresu“ nahrazují slovy „území kraje“.

3. V § 38 odst. 1 písm. c) se slova „s okresním úřadem“ nahrazují slovy „s krajem“ a slova „okresní úřad je povinen projednat“ ve větě za středníkem se nahrazují slovy „kraj projedná“.

4. V § 39 odst. 6 v předvětí se slova „jménem státu“ zrušují.

5. V § 39 odst. 6 písm. a) se slova „okresní úřad“ nahrazují slovem „kraj“, slova „územního obvodu okresu“ se nahrazují slovy „území kraje“ a slova „příslušným okresním úřadem je okresní úřad“ ve větě za středníkem se nahrazují slovy „příslušným krajem je kraj“.

6. V § 39 odst. 7 větě druhé se slova „okresní úřad“ nahrazují slovem „kraj“.

7. V § 39a odst. 2 písm. a) se slova „okresní úřad“ nahrazují slovem „kraj“.

8. V § 39a odst. 3 se slova „okresních úřadů“ nahrazují slovem „krajů“.

9. V § 39a odst. 4 větě první se slova „okresních úřadů“ nahrazují slovem „krajů“.

10. V § 39b odst. 1 se slovo „okresu“ nahrazuje slovem „kraje“.

11. V § 39b odst. 2 se slova „územního obvodu okresu“ nahrazují slovy „území kraje“.

12. V § 39c se slova „územního obvodu okresu“ nahrazují slovy „území kraje“.

13. V § 39d odst. 1 větě první se slova „územního obvodu okresu“ nahrazují slovy „území kraje“.

14. V § 40 odst. 2 větě první se slova „Okresní úřady“ nahrazují slovem „Kraje“.

15. V § 40 odst. 3 se slova „okresními úřady“ nahrazují slovem „kraji“.

16. V § 54 odst. 2 se na konci věty za slova „též obce“ vkládají slova „v přenesené působnosti“.

17. V § 57 odst. 1 se za slova „Hlavní město Praha vykonává“ vkládá slovo „přenesenou“.

18. V § 57 odst. 2 se za slova „Ostatní obce vykonávají“ vkládá slovo „přenesenou“.

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona č. 1 14/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

Čl. XCIII

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 36 odst. 2 se slova „okresní úřady“ nahrazují slovy „krajské a obecní úřady“ a slovo „územním“ se nahrazuje slovem „správním“.

2. V § 36 odstavec 2 se poznámka pod čarou č. 8) zrušuje.

ČÁST DEVADESÁT Á ČTVRTÁ

Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Čl. XCIV

Zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona číslo 102/2000 Sb., zákona číslo 132/2000 Sb., zákona číslo 489/2001 Sb., zákona číslo 256/2002 Sb. a zákona číslo 259/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 1 se v první a poslední větě slova „obecně závazné vyhlášce“ nahrazují slovem „nařízení“.

2. V § 23 odst. 3 se slova „obecně závazné vyhlášce“ nahrazují slovem „nařízení“.

3. V § 23 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 12b) zrušuje.

4. V § 27 odst. 6 poslední věta zní: „Vymezení takových úseků silnic stanoví příslušný kraj nebo obec s rozšířenou působností svým nařízením a vymezení úseků místních komunikací stanoví příslušná obec svým nařízením.“

5. V § 27 odst. 7 větě druhé se slova „obecně závaznou vyhláškou“ nahrazují slovem „nařízením“.

6. V § 40 odst. 1 se slova „orgán kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajský úřad“ a slova „okresní úřady“ se nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

7. V § 40 odst. 3 návětí zní: „Krajský úřad“.

8. V § 40 odst. 3 písm. a) se slova „přesahuje územní obvod jednoho okresu a“ zrušují.

9. V § 40 odst. 3 písmeno e) zní: „e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutím obcí.

17) “.

10. V § 40 odst. 4 v návětí se slova „Okresní úřady“ nahrazují slovy „Obecní úřady obcí s rozšířenou působností“.

11. V § 40 odst. 4 se čárka na konci písmena c) nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

12. V § 40 se doplňuje odstavec 6, který zní: “(6) Jde-li o věc, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více silničních správních úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený s
právní orgán. T ento orgán může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze silničních správních úřadů, v jehož územním obvodu se má věc uskutečnit.“

13. V § 41 odst. 1 větě první se slova „a obce“ zrušují.

14. V § 41 odst. 1 větě druhé se slova „okresními úřady a obcemi“ nahrazují slovy „příslušnými silničními správními úřady“.

15. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:

„§ 44a Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.“

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Čl. XCV

Zákon číslo 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona číslo 478/2001 Sb. a zákona číslo 175/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 větě třetí se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ a ve větě čtvrté slova „okresní úřad“ slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

2. V § 2 odst. 2 se slova „Okresní úřad“ nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

3. V § 4 odst. 1 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

4. V § 4 odst. 2 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

5. V § 5 odst. 1 se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

6. V § 5 odst. 2 se slova „Okresní úřad“ nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

7. V § 6 odst. 1 se slova „Okresní úřad“ nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

8. V § 6 odst. 2 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

9. V § 7 písm. c) se slova „okresního úřadu nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

10. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova „okresním úřadem“ nahrazují slovy „obecním úřadem obce s rozšířenou působností“.

11. V § 24 odst. 3 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

12. V § 25 větě první se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

13. V § 32 odst. 2 větě první se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“ a ve větě druhé slova „okresní úřad“ slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

14. V § 32 odst. 3 větě první se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ a ve větě druhé slova „Okresní úřad“ slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

15. V § 33 odst. 1 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

16. V § 33 odst. 2 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ a slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obce zařazený do obecního úřadu“.

17. V § 33 odst. 3 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

18. V § 38 odst. 1 a 2 se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

19. V § 39 odst. 4 větě třetí se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ a slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

20. V § 51 odst. 1 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

21. V § 51 odst. 3 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

22. V § 52 odst. 1 se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

23. V § 53 odst. 1 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřady obcí s rozšířenou působností“.

24. V § 53 odst. 2 se slova „Okresní úřad“ nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

25. V § 54 odst. 1 se slova „okresní úřady“ nahrazují slovy „obecní úřady obcí s rozšířenou působností“.

26. V § 54 odst. 3 se slova „okresní úřady“ nahrazují slovy „obecní úřady obcí s rozšířenou působností“.

27. V § 56 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

28. V § 57 větě první se slova „Okresní úřad“ nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností“, v písmenu b) se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“ a v písmenu c) se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

29. V § 58 odstavec 4 zní: “(4) Pokuty uložené a vybrané podle tohoto zákona ministerstvem jsou příjmem státního rozpočtu a pokuty uložené a vybrané obcí jsou příjmem obce.“

30. Za § 59 se vkládá nový § 59a, který zní:

„§ 59a Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.“.

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Čl. XCVI

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb. a zákona č. 311/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. hh) se slova „okresní úřad je okresní úřad“ nahrazují slovy „krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností je krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

2. V § 43 odst. 5 větě první se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „krajský úřad“ a ve větě druhé slovo „okresu“ slovem „kraje“.

3. V § 67 odst. 1 se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

4. V § 67 odst. 2 větě první se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností“ a ve větě druhé slova „okresní úřad“ slovy „příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

5. V § 77 odst. 1 písmeno a) zní: „a) na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, místně příslušný krajský úřad po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,“.

6. V § 77 se na konci odstavce 1 tečka vypouští a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) na silnici II. a III. třídy1) a na místní komunikaci 1) obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie.“.

7. V § 77 odst. 2 se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

8. V § 77 odstavec 3 zní:

“(3) Užití dopravních značek „Železniční přejezd se závorami“, „Železniční přejezd bez závor“, „Návěstní deska“, „Tramvaj“, „Dej přednost v jízdě tramvaji!“ a užití dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“, má-li být umístěna před železničním přejezdem, stanoví na silnici I. třídy1) místně příslušný krajský úřad, na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci1) místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie a po projednání s příslušným drážním úřadem. 11) “.

9. V § 77 odstavec 4 zní:

“(4) Užití dopravních značek „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“ a „Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný“, světelného signálu „Signál pro zabezpečení železničního přejezdu“ a signálů pro tramvaje stanoví příslušný drážní úřad 11) po projednání s příslušným krajským úřadem, pokud jde o užití těchto značek na silnicích I. třídy 1) nebo s místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, pokud jde o užití těchto značek na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci, 1) vždy po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie.“.

10. V § 79 odst. 1 písm. j) se slova „okresním úřadem“ nahrazují slovy „obecním úřadem obce s rozšířenou působností“.

11. V § 79 odst. 5 větě první se slova „okresním úřadem“ nahrazují slovy „obecním úřadem obce s rozšířenou působností“.

12. V § 86 se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

13. V § 88 odst. 4 se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

14. V § 90 odst. 2 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

15. V § 92 odst. 1 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

16. V § 92 odst. 5 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

17. V § 93 odst. 1 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

18. V § 93 odst. 2 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

19. V § 93 odst. 3 větě první se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

Poznámky k textu:

1) § 7 odst. 1 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

2) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.“.Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 18) se označují jako poznámky pod čarou č. 3) až 20), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2a) Například zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Z důvodu většího rozsahu přílohy Speciál o Měsíci internetu přerušíme v příštím vydání zveřejňování obvyklé aktuální legislativy - zákona č. 320/2002 Sb. Najdete ho opět v Profitu č. 11 a v dalších vydáních.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Máte čas do 30. září, jinak až za půl roku
Čínské turbulence na trhu s kryptoměnami
Nepovinný PES by měl podnikatelům usnadnit práci. V čem a jak?
Co je dobré vědět o superhrubé mzdě?
Polil vás v hospodě číšník? Kdo to zaplatí?
Auta
Člověk převlečený za sedadlo? Ano, i to je při vývoji…
Toyota má nový program na úpravu svých vozů. Sportovní může být třeba i Prius
Estonská elektrická tříkolka je pořádné retro. A baterii si odnesete v kufru
Galerie: Williams se nevěnuje jen Formuli 1. Staví i auta a nyní slaví 40 let
Giannini 350GP je Fiat 500 po obří dávce steroidů. Prohlédněte si tento speciál v akci
Technologie
Nejvýkonnější herní konzoli si už můžete předobjednat. Xbox One X stojí 13 500 Kč
Osmijádrové Intely na příští rok by stále mohly být 14nm, založené na Coffee Lake
E-shop Lidlu odstartoval. Láká na bezplatnou dopravu a 90denní lhůtu pro vrácení zboží
Lara Croft opět míří do kin. Podívejte se na první ukázku nového Tomb Raidera
Vivaldi vyšel v nové verzi. Zlepšuje prohlížeč obrázků a správce stahování
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít