LEGISLATIVA

04. prosince 2006, 00:00 - admin
04. prosince 2006, 00:00

ŽIVNOSTI, PODNIKÁNÍ OBECNĚ494/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách).476/2006 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007.Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 476/2006 Sb.

ŽIVNOSTI, PODNIKÁNÍ OBECNĚ

494/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách).

476/2006 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007.

Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 476/2006 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2007.

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, DŮCHODY, NEMOCENSKÁ

461/2006 Sb. Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2007.

462/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu.

463/2006 Sb. Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2007.

481/2006 Sb. Vyhláška o náležitostech průkazů zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

481/2006 Sb. Vyhláška o náležitostech průkazů zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

490/2006 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře pro účely stanovení rodičovského příspěvku.

496/2006 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně (dřevozpracující průmysl, lesní a vodní hospodářství).

464/2006 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně (elektrotechnický průmysl, zemědělství).

BEZPEČNOST PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANA

456/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

485/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu.

Sdělení ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 485/2006 Sb.

518/2006 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 19. září 2006 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. 1 odst. 2 znějící „fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů“, čl. 3 odst. 7 věty třetí a čl. 7 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 8/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

FINANČNÍ A KAPITÁLOVÝ TRH

458/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění vyhlášky č. 96/2006 Sb.

482/2006 Sb. Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování.

511/2006 Sb. Sdělení ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky 2006 - 2009, 3,25 %.

OBCHOD, MINCE

494/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách).

451/2006 Sb. Vyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka Klementinum - observatoř“ po 2500 Kč.

DOPRAVA

465/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá z pozdějších změn.

460/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn.

455/2006 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší.

484/2006 Sb. Nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací.

466/2006 Sb. Vyhláška o bezpečnostní letové normě.

517/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů.

507/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

508/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kuponů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kuponů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence, ve znění pozdějších předpisů.

NÁJEMNÉ, STAVEBNICTVÍ, REALITY

457/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

468/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

491/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

492/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

475/2006 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 1. srpna 2006 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Pozlovice č. 2/2004 o stavební uzávěře.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EMISE, OBALY, ODPADY

455/2006 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší.

ENERGIE, MĚŘIDLA

477/2006 Sb. Vyhláška o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst. 478/2006 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla.

453/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí.

AUTORSKÉ PRÁVO

488/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn.

ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ, VETERINÁŘSTVÍ

450/2006 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží. 473/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití. 467/2006 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 132/2004 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení.

493/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostl
inných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

464/2006 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně.

ZDRAVOTNICTVÍ

479/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

472/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

481/2006 Sb. Vyhláška o náležitostech průkazů zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

481/2006 Sb. Vyhláška o náležitostech průkazů zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

472/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

483/2006 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 27. září 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 34 odst. 2 věty druhé, § 34 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 6, § 40 a přílohy k zákonu č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů.

CHEMICKÝ PRŮMYSL

474/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 75/2003 Sb., o stanovení názvosloví ingrediencí kosmetických prostředků.

VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLY

454/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

470/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání.

472/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

489/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání.

FÚZE, HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

471/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů, ve znění vyhlášky č. 407/2005 Sb.

TEXTILNÍ PRŮMYSL

509/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění vyhlášky č. 9/2005 Sb.

510/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken.

TĚŽEBNÍ PRŮMYSL

485/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu.

DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL, LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

496/2006 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně.

ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL

464/2006 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, VEŘEJNÁ SPRÁVA

469/2006 Sb. Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích).

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Máte čas do 30. září, jinak až za půl roku
Čínské turbulence na trhu s kryptoměnami
Nepovinný PES by měl podnikatelům usnadnit práci. V čem a jak?
Co je dobré vědět o superhrubé mzdě?
Polil vás v hospodě číšník? Kdo to zaplatí?
Auta
Člověk převlečený za sedadlo? Ano, i to je při vývoji…
Toyota má nový program na úpravu svých vozů. Sportovní může být třeba i Prius
Estonská elektrická tříkolka je pořádné retro. A baterii si odnesete v kufru
Galerie: Williams se nevěnuje jen Formuli 1. Staví i auta a nyní slaví 40 let
Giannini 350GP je Fiat 500 po obří dávce steroidů. Prohlédněte si tento speciál v akci
Technologie
Překvapení: AMD příští rok vydá 12nm procesory a GPU, na nové technologii 12LP od GloFo
Nejvýkonnější herní konzoli si už můžete předobjednat. Xbox One X stojí 13 500 Kč
Osmijádrové Intely na příští rok by stále mohly být 14nm, založené na Coffee Lake
E-shop Lidlu odstartoval. Láká na bezplatnou dopravu a 90denní lhůtu pro vrácení zboží
Lara Croft opět míří do kin. Podívejte se na první ukázku nového Tomb Raidera
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít