Kvalifikační předpoklady na veřejné zakázky se prokazují čestným prohlášením

07. dubna 2003, 00:00 - Richard W. Fetter, právník
07. dubna 2003, 00:00

Stanovené kvalifikační předpoklady prokazují uchazeči (zájemci) o veřejnou zakázku čestným prohlášením, které má určitá pravidla.V nadcházejícím ročním období vzroste v odvětvích jako např. stavebnictví počet zadávaných veřejných zakázek, hrazených z veřejných prostředků, resp.

Stanovené kvalifikační předpoklady prokazují uchazeči (zájemci) o veřejnou zakázku čestným prohlášením, které má určitá pravidla.

V nadcházejícím ročním období vzroste v odvětvích jako např. stavebnictví počet zadávaných veřejných zakázek, hrazených z veřejných prostředků, resp. z peněz zákonem určených privátních subjektů, podrobených režimu zákona o zadávání veřejných zakázek (č. 199/1994 Sb., v platném znění). Při přímém zadání dle § 49b zákona za cenu obvyklou v místě plnění a zjednodušeném zadání dle § 49a na podkladě nabídek alespoň tří zájemců zákon povinnost prokazování kvalifikačních předpokladů nepředepisuje; přesto by si ji ale zadavatel mohl vymínit. Při zadávání zakázky formou výzvy jednomu zájemci k podání nabídky dle § 50 musí uchazeč před uzavřením smlouvy doložit oprávnění k podnikání. Povinně se tedy prokazují všechny kvalifikační předpoklady, jde-li o zakázky, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty přesáhne 5 mil. korun, jde-li o nemovitost s výjimkou nájmu (čili o stavby a stavební práce) nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek (tedy o technologie), a 2,5 mil. korun v ostatních případech. Uchazeče (zájemce), jenž předepsaným způsobem některý (byť jediný) z kvalifikačních předpokladů neprokáže, musí zadavatel z výběrového řízení vyloučit! Zvláště malí a střední podnikatelé se mnohdy dopouštějí při sepisování čestného prohlášení těchto chyb: Uchazeč (zájemce) neprokáže (neuvede) v čestném prohlášení všechny požadované kvalifikační předpoklady; zejména podnikatelé - fyzické osoby zapomínají, že i na majetek fyzické osoby může být prohlášen konkurz. Některý z členů statutárního orgánu právnické osoby, resp. jedna z osob vykonávající funkci statutárního orgánu neučiní čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti nebo jeden z členů statutárního orgánu učiní čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti jménem ostatních členů, resp. jedna z osob vykonávajících funkci statutárního orgánu učiní čestné prohlášení za ostatní osoby vykonávající funkci statutárního zástupce. Čestné prohlášení není vlastnoručně podepsáno uchazečem (zájemcem) nebo členy statutárního orgánu nebo osobami vykonávajícími funkci statutárního orgánu uchazeče (zájemce).

Trestní bezúhonnost

Podmínka prokazování trestní bezúhonnosti (§ 2b odst. 1 písm. d) se vztahuje na podnikající fyzickou osobu a v případě právnických osob - obchodních společností a družstev na osoby vykonávající funkci statutárního orgánu (např. jednatele společnosti s ručením omezeným) nebo všechny členy statutárního orgánu (např. představenstva akciové společnosti). Čestné prohlášení musejí proto za svou osobu učinit (vlastnoručně podepsat) všichni, kdož jsou členy statutárního orgánu nebo vykonávají funkci statutárního orgánu. (Podpisy nemusejí být úředně ověřeny, ale musejí být vlastnoruční.) Není možné, aby jeden z členů statutárního orgánu nebo jeden ze statutárních zástupců učinil jménem ostatních čestné prohlášení, v němž by uvedl, že žádný z členů statutárního orgánu nebo jiný statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku. Vlastnoručně podepsané čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti by mohl nahradit jedině originální nebo úředně ověřený výpis z evidence Rejstříku trestů, který povinně předkládá až vybraný uchazeč, s nímž se uzavírá smlouva. Teprve pokud by trestní bezúhonnost ostatních osob vykonávajících funkci statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu byla takto prokázána, mohl by čestné prohlášení o ostatních kvalifikačních předpokladech, prokazovaných čestným prohlášením, učinit jeden z členů statutárního orgánu nebo jeden ze statutárních zástupců. U organizačních složek podniku zapsaných v obchodním rejstříku se povinnost prokázat trestní bezúhonnost vztahuje rovněž na vedoucího organizační složky podniku, která podává nabídku. (§ 2b odst. 2) Totéž platí pro odpovědného zástupce uchazeče ustanoveného podle §11 živnostenského zákona. Odpovědný zástupce dále musí vedle trestní bezúhonnosti prokázat, že nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti. (§ 2b odst. 3 ve spojení s odst. 1 písm. d) a e))

Doklady vítěze

Uchazeč (zájemce), jenž byl na základě předložení nejvhodnější nabídky vybrán a s nímž má být proto uzavřena smlouva, dokladuje kvalifikaci takto: výpisem z obchodního rejstříku (pokud je do něj zapsán), který nesmí být starší než 90 dnů, výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 6 měsíců, potvrzením příslušného orgánu (okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny) ne starším 6 měsíců o tom, že nemá splatný nedoplatek nejen na samotném pojistném (na sociální a zdravotní pojištění), ale ani na souvisejícím penále. K předložení dokladů uchazeče vyzve zadavatel veřejné zakázky.

Veřejné zakázky

U zakázek zadávaných formou obchodní veřejné soutěže nebo výzvy více (nejméně pěti) zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle §49 zákona uchazeči (zájemci) ve své nabídce vedle dalšího povinně prokazují zákonem (v § 2b) předepsané kvalifikační předpoklady k plnění veřejné zakázky.

Prokazování kvalifikačních předpokladů

Uchazeč (zájemce) prokazuje kvalifikační předpoklady předložením:

* dokladu o oprávnění k podnikání,

* výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj zapsán,

* čestného prohlášení.

Čestné prohlášení uchazeče, resp. zájemce o veřejnou zakázku může znít např. takto:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že na majetek níže uvedeného uchazeče, nebyl prohlášen konkurz, proti níže uvedenému uchazeči nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, proti níže uvedenému uchazeči nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, níže uvedený uchazeč není v likvidaci, níže uvedený uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, níže uvedený uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, níže uvedený uchazeč nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, níže uvedený uchazeč nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, níže uvedený uchazeč není vyloučen z účasti na zadávání veřejných zakázek.

Jméno, příjmení, event. dodatek odlišující podnikatele resp. firma, pod kterou je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku resp. jména a příjmení osob vykonávajících funkci statutárního orgánu, resp. členů statutárního orgánu, jde-li o právnickou osobu.

(Podpis/y, event. otisk razítka)

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kde vám zítra za vysvědčení dají slevu nebo dárek?
Kolik si koupíte za 1000 Kč na dovolené v Turecku nebo v Chorvatsku?
10 věcí, které by měl OSVČ znát o placení zdravotního pojištění
Hypotéky jsou více regulované a dražší, přesto zájem o ně roste
Co je třeba mít při silniční kontrole u sebe, abyste nedostali pokutu?
Auta
Pět lákavých ojetin, které vás ale nechají někde stát
Opel začal přijímat objednávky na Insignii Country Tourer a Exclusive. Český trh si ještě počká
BMW X5 M a X6 M přicházejí v absolutně černé edici Black Fire
Lada ukázala sériovou Vestu SW a Vestu Cross. Nová kombi vypadají opravdu dobře
Mapy.cz potkala největší změna za 10 let. Takhle teď vypadají
Technologie
Virtuál Kaktus zruší FB zdarma i zpomalené surfování. Data ale budou levnější
Další grafiky s čipy Vega: Radeon Pro WX 9100 a možná první nález Vegy 11 s HBM2
Google News po letech v novém. Zpřehledňuje orientaci v obsahu členěním do karet
Microsoft uvolnil dávku oprav pro Windows, které se někteří smí vyhnout
Další kousek skládačky. Amazon spustil český Markeplace
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít