Krok za krokem daňovým přiznáním

18. února 2008, 00:00 - Ing. Ivan Macháček
18. února 2008, 00:00

Při podávání daňového přiznání za rok 2007 lze naposledy uplatnit takzvané společné zdanění manželů. Jak správně vyplnit formulář za sebe i za partnera?

Praktický příklad Při podávání daňového přiznání za rok 2007 lze naposledy uplatnit takzvané společné zdanění manželů. Jak správně vyplnit formulář za sebe i za partnera?

Tiskopis pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007 je obdobně jako loňském roce členěn na základní část daňového přiznání a na následující přílohy:

• příloha číslo 1 – Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti,

• příloha číslo 2 – Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu a z ostatních příjmů,

• příloha číslo 3 – Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období a daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí,

• příloha číslo 4 – Výpočet daně ze samostatného základu daně,

• příloha číslo 5 – Výpočet společného základu daně manželů,

• doplňující příloha k přiznání pro poplatníky uplatňující daňovou ztrátu jako odčitatelnou položku.

Poplatník vyplní vždy ty přílohy, které se ho přímo dotýkají.

V daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2007 je možno uplatnit šest nezdanitelných částek jako odpočet od základu daně:

– dary (§ 15 odst. 1 ZDP),

– úroky z úvěru ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru poskytnutého na bytovou potřebu (§ 15 odst. 3 a odst. 4 ZDP),

– příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem (§ 15 odst. 5 ZDP),

– příspěvky na soukromé životní pojištění (§ 15 odst. 6 ZDP)

– členské příspěvky zaplacené členem odborové organizace odborové organizaci (§ 15 odst. 7 ZDP) a

– úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání (§ 15 odst. 8 ZDP).

Postup vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007 si ukážeme na konkrétním případě podnikatele, který uplatňuje výdaje procentem z příjmů a současně možné společné zdanění manželů. Podotýkáme, že uplatnění společného zdanění manželů se naposledy uplatňuje za zdaňovací období roku 2007, protože počínaje rokem 2008 je tento institut zdanění zrušen v souvislosti se zavedením jednotné sazby daně z příjmů pro fyzické osoby.

 

Zadání příkladu

Manžel dosáhne za zdaňovací období roku 2007 následujících zdanitelných příjmů: • příjmy ze závislé činnosti od jednoho zaměstnavatele ve výši 300 000 Kč, dle potvrzení zaměstnavatele bylo zaměstnanci sraženo na pojistném 37 500 Kč a sražené zálohy na daň činily 30 830 Kč • příjmy z podnikání jako zámečník (řemeslná živnost) dosáhly 450 000 Kč a příjmy z překladatelské činnosti (volná živnost) dosáhly 65 000 Kč, poplatník uplatňuje výdaje procentem z příjmů, na pojistném na sociální a zdravotní pojištění zaplatil 56 000 Kč • úrok na běžném podnikatelském účtu za rok 2007 činí 2 400 Kč • příjmy z pronájmu budovy činí 190 000 Kč, k tomu jsou uplatněny výdaje procentem z příjmů; poplatník měl vytvořenu rezervu ve výši 65 000 Kč na provedení oprav pronajímané budovy, kterou měl provést v roce 2006, ale ani v roce 2006 ani v roce 2007 opravu neprovedl • poplatník poskytl ve zdaňovacím období dar praktickému lékaři na provoz jeho soukromé lékařské praxe v částce 10 000 Kč a uzavřel na tuto částku darovací smlouvu • poplatník zaplatil v zaměstnání na členských příspěvcích odborové organizaci 2500 Kč • poplatník zaplatil dle potvrzení penzijního fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem ve zdaňovacím období částku 18 000 Kč (lze uplatnit odpočet od základu daně ve výši 12 000 Kč) • poplatník zaplatil dle potvrzení pojišťovny na své soukromé životní pojištění částku 12 000 Kč • poplatník žije s manželkou ve společné domácnosti a uplatňuje slevu na 2 nezletilé děti žijící s manželi v domácnosti • poplatník uhradil za rok 2007 na zálohách na daň podle §38a ZDP částku 29 000 Kč.

Manželka je v domácnosti a pečuje o děti. Nemá žádné zdanitelné příjmy, zaplatila dle potvrzení penzijního fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem částku 18 000 Kč a na soukromé životní pojištění částku 12 000 Kč.

Jak vyplnit formuláře

Manželé uplatní společné zdanění manželů.

Postup vyplnění daňového přiznání manžela:

Příloha číslo 1

V této příloze se na řádku 101 uvedou veškeré příjmy z podnikání, tedy částka 515 000 Kč.

Na řádku102 se uvedou výdaje převzaté z výpočtu 2 přílohy v odstavci. Jako převažující činnost se zde uvede zámečnictví se sazbou paušálních výdajů 60 procent a jako další činnost překladatelská činnost se sazbou paušálních výdajů 50 procent. Celkové paušální výdaje tedy činí 302 500 Kč a tato částka se uvede na řádku 102.

Na řádku 103 je uvedena výše zaplaceného pojistného na sociální a zdravotní pojištění 56 000 Kč, kterou lze při uplatnění paušálních výdajů připočítat k výdajům stanoveným procentem z příjmů.

Dílčí základ daně z příjmů podle § 7 zákona je 156 500 Kč. 

Příloha číslo 2

V této příloze se na řádku 201 uvedou příjmy z pronájmu 190 000 Kč a na řádku 202 výdaje uplatněné procentem z příjmů, tedy 30 procent z dosažených příjmů.

Na řádku 204 musí poplatník uvést částku 65 000 Kč vytvořené rezervy na opravu nemovitosti jako položku zvyšující základ daně, protože nesplnil podmínky o zahájení a provedení opravy dle zákona o rezervách.

Dílčí základ daně z příjmů podle § 9 zákona je 198 000 Kč.

Na řádku 31 se uvede příjem ze závislé činnosti 300 000 Kč a na řádku 32 úhrn pojistného 37 500 Kč na základě potvrzení zaměstnavatele.

Dílčí základ daně podle § 6 zákona na řádku 34 činí 262 500 Kč.

N
a řádku 37 přenese poplatník z přílohy číslo 1 dílčí základ daně z podnikání 156 500 Kč.

Na řádku 38 se uvede dílčí základ daně z kapitálového majetku (úrok z podnikatelského účtu dle výpisů z banky) ve výši 2400 Kč.

Na řádku 39 se uvede z přílohy číslo 2 základ daně z pronájmu 198 000 Kč.

V oddíle 3 na řádcích 46 až 50 jsou uvedeny odčitatelné položky od základu daně u manžela dle zadání příkladu.

Pro další postup výpočtu daně z příjmů u manžela je důležitý řádek 55. Vzhledem k tomu, že manželé uplatňují společné zdanění manželů, bude na tomto řádku uveden údaj z řádku 520 přílohy číslo 5.

Vyplnění přílohy číslo 5

Do řádku 501 až 506 se uvedou ve sloupci „poplatník“ jednotlivé dílčí základy daně manžela a ve sloupci „manželka“ se uvede do řádku 506 částka 0, protože manželka nemá žádný zdanitelný příjem.

Do řádku 508 až 513 se uvedou ve sloupci „poplatník“ veškeré odčitatelné položky od základu daně uplatněné manželem a ve sloupci „manželka“ veškeré odčitatelné položky, které může uplatnit manželka dle zadání příkladu.

Do řádku 514 se uvede součet odčitatelných položek za manžela i manželku ve výši 60 500 Kč.

Společný základ daně manželů snížený o nezdanitelné části základu daně uvedený v řádku 515 činí 558 900 Kč, takže do řádku 516 se uvede jedna polovina společného základu daně manželů ve výši 279 450 Kč. Tatáž částka se uvede do řádku 520.

Pokračování v základním formuláři

Na řádku 55 přenese poplatník z přílohy číslo 5 částku 279 450 Kč. Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů činí 279 400 Kč a z něho na řádku 57 je vypočtena daň ve výši 48 262 Kč.

Dále poplatník uplatní slevy na dani, a to na poplatníka 7200 Kč na řádku 64 a na manželku 4200 Kč na řádku 65a).

Na řádku 72 a 73 je uvedena sleva na dvě vyživované děti 12 000 Kč.

Celková daň po uplatnění slev činí na řádku 74 částku 24 862 Kč.

V oddíle 7 – Placení daně se uvedou zaplacené zálohy na dani. Na řádku 84 je to záloha na dani ze závislé činnosti dle potvrzení zaměstnavatele ve výši 30 830 Kč a na řádku 85 záloha na dani zaplacená v roce 2007 z titulu podnikatelské činnosti poplatníka 29 000 Kč. Na řádku 91 se znaménkem „-“ je uveden přeplatek na dani ve výši 34 968 Kč.

Postup vyplnění daňového přiznání manželky:

V oddíle 3 daňového přiznání vyplní poplatník odčitatelné položky dle zadání příkladu.

Na řádku 55 se převezme údaj z řádku 520 přílohy číslo 5, tedy částka 279 450 Kč. Vypočtená daň na řádku 58 je shodná s vypočtenou daní u manžela, tedy 48 262 Kč.

Na řádku 64 je uplatněná sleva na poplatníka 7 200 Kč, takže celková daňová povinnost uvedená na řádku 71, 74 a 91 je 41 062 Kč.

 

Závěr

V daňovém přiznání manžela na poslední straně vyplní manžel žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob. Přeplatek 34 968 Kč bude použit na úhradu daňové povinnosti manželky. K daňovému přiznání přiloží manžel přílohu číslo 1, 2 a 5 a dále potvrzení od zaměstnavatele o příjmech ze závislé činnosti a potvrzení penzijního fondu a životní pojišťovny. Rovněž přiloží potvrzení o zaplacených členských příspěvcích odborové organizaci na pracovišti.

Z daňového přiznání manželky vyplývá celková povinnost úhrady daně z příjmů ve výši 41 062 Kč. Částka 34 968 Kč bude uhrazena přímo správcem daně z přeplatku manžela na základě vyplněné žádosti v daňovém přiznání manžela. Manželka musí uhradit na dani z příjmů současně s odevzdáním daňového přiznání částku 6 094 Kč. Manželka přiloží k daňovému přiznání vyplněnou přílohu číslo 5, ve které uvede nulové příjmy poplatníka (manželky) a dílčí základy daně manžela a dále nezdanitelné částky za poplatníka (manželku) a za manžela.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu…
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Toyota Yaris GRMN zní hodně naštvaně. Na český trh dorazí začátkem příštího roku
Nové Audi A8 dostane unikátní podvozek, který reaguje na nerovnosti i riziko kolize
Technologie
Seznam zruší své legendární mapy. Ale ne ty, které myslíte
Tahle zahnutá výloha je ve skutečnosti obří flexibilní OLED panel od LG
Stahujte zdarma zombie co-op řežbu Killing Floor. Ale musíte si pospíšit
Intel zlevnil všechny Xeony Phi. Nejvýkonnější modely víc než o polovinu
Steam rozjel letní výprodeje her. Nákupní horečku mu ale překazili „hackeři“
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít