Komplikace při exportu do Ruska a Indie

30. března 2010, 16:00 - Lenka Šustrová, odbor mnohostranné a společné politiky ministerstva průmyslu a obchodu
30. března 2010, 16:00

Tímto článkem zahajujeme seriál o obchodních překážkách vstupu na zajímavé trhy. V prvním díle se zaměříme na bariéry obchodu s Ruskem a Indií. Představíme také evropskou iniciativu MAS, která se snaží takové překážky hledat a odstranit.

Autor: Shutterstock

Podmínkou úspěchu na zahraničním trhu je dokonalá znalost exportních překážek a správná strategie pro jejich odstranění. K tomuto účelu funguje na úrovni Evropské unie takzvaná strategie pro přístup na trh (Market Access Strategy – MAS). Nejedná se o nástroj nový, MAS vznikla již dávno před krizí, jenže v té době si její význam málokdo plně uvědomoval.

Prvním impulzem pro intenzivnější implementaci MAS byla obnovená Lisabonská strategie a její důraz na vnější konkurenceschopnost a malé a střední podniky. V roce 2007 tak byly nastaveny mechanizmy spolupráce Evropské komise, členských států Unie a podnikatelské sféry, a byla spuštěna internetová databáze přístupu na trh.

Poznejte deset největších překážek |KDE HLEDAT INFORMACE?|
|Více informací o strategii a databázi přístupu na trh najdete na stránkách www.mpo.cz v sekci zahraniční obchod, dotazy můžete zaslat na e-mail prekazky.obchodu@mpo.cz. Důležité podklady lze nalézt také v evropské databázi pro přístup na trh MADB na internetové adrese http://madb.europa.eu.|
Členské státy, včetně České republiky, si od MAS slibovaly vytvoření nových exportních příležitostí, a to zejména pro malé a střední podniky. Zmíněná databáze nejenže poskytuje informace o podmínkách vstupu na trhy mimo Unii, ale dává i možnost řešit konkrétní situace, s nimiž se vývozce na třetím trhu setkal. Význam této bezplatné služby je evidentní, a to opět především z hlediska malých a středních podniků. Nový rozměr získala MAS v souvislosti s finanční krizí. Z těchto důvodů se Česká republika za předsednictví Radě EU zasadila o spuštění projektu klíčových bariér na třetích trzích – TOP10. Projekt spočívá ve zmapování obchodních překážek na strategických vývozních trzích a výběru deseti největších bariér – proto TOP10. Projekt překážky podrobně popisuje a navrhuje „společnou kuchařku“ pro jejich překonání. Priorit nemusí být vždy deset, nemělo by jich ale být více. Cílem je neplýtvat silami a omezenými prostředky tam, kde chybějí nástroje a neúspěch je téměř jistý, nebo kde situace závisí na řadě dalších faktorů; jako příklad lze uvést vázaná cla, která jsou předmětem jednání ve WTO.
Projekt začal s dynamickými trhy |CO NABÍZÍ EVROPSKÁ DATABÁZE PRO PŘÍSTUP NA TRH MADB?|
|* Aplikované celní sazby (Applied Tariffs): vyhledávání podle číselného HS kódu produktu nebo podle popisu zboží, a to ve vztahu k vybrané zemi; podrobné poznámky související s uplatňovaným tarifem. * Průvodce dovozními formalitami pro exportéry (Exporters Guide to Import Formalities): vyhledávání podle číselného HS kódu produktu nebo podle popisu zboží, a to ve vztahu k vybrané zemi; veškeré informace o formulářích, certifikátech, povinných náležitostech obchodních faktur a dalších dokumentech nezbytných při dovozu do vybrané země. * Statistiky (Statistical Database): souhrnný přehled obchodních toků mezi Evropskou unií a nečlenskými zeměmi EU umožňující vyhledávání podle zemí i směru obchodu. * Sanitární a fytosanitární opatření (SPS Database): odkaz na samostatnou databázi opatření přijatých třetími zeměmi. * Překážky obchodu (Trade Barriers Database): přehled a podrobný popis překážek v členění podle zemí, podle odvětví nebo podle skupin uplatňovaných opatření. * Registr stížností (Complaint Register): umožňuje uživateli podat podnět nebo stížnost na překážku obchodu, která mu brání v přístupu na trh. Každý jednotlivý podnět je prošetřen Evropskou komisí, která komunikuje se stěžovatelem ohledně dalšího postupu. Databáze MADB je vedena v anglickém jazyce. Stížnosti mohou být podávány v českém jazyce prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu, které kontakt i komunikaci podniku s Komisí zprostředkuje. Ministerstvo průmyslu a obchodu můžete kontaktovat na e-mailové adrese prekazky.obchodu@mpo.cz.|
České předsednictví zvolilo pro zahájení TOP10 trhy BRIC, tedy Brazílie, Ruska, Indie a Číny, které jsou také prioritními zeměmi pro export České republiky. Seznamy prio­ritních překážek pro BRIC byly dokončeny loni v září, přičemž práce na jejich odstranění probíhá průběžně. Zároveň jsou monitorovány výsledky, respektive reakce třetích stran na zvolený postup a argumentaci, abychom měli jistotu, že zvolená strategie je správná. V případě Ruska tak již například víme, že Achillovou patou je nedostatek konkrétních důkazů. Překážky na tomto trhu totiž do značné míry spočívají v nedodržování právního rámce. Situaci komplikuje i to, že Rusko není ve Světové obchodní organizaci. Z povahy problému je tedy jasné, že úspěch jednání s ruskou stranou záleží na schopnosti zdokumentovat potíže, s nimiž se evropské podniky setkávají. Podniky by se tedy neměly nechat zastrašit hrozbou odvetných akcí, jinak skončíme v začarovaném kruhu. Tolik tedy krátký úvod k aktivitám MAS a k projektu TOP10. V prvním díle seriálu o bariérách se nyní podíváme na trhy Ruska a Indie. Jaké jsou největší překážky při obchodním vstupu do těchto východních zemí?
V Rusku panuje právní nejistota V Rusku jsou vysoká dovozní cla nebo relativně malá vymahatelnost práva. Projekt TOP10 identifikoval následující překážky: Vydávání víz a pracovních povolení – nedostatečné roční kvóty pro zahraniční pracovníky, zdlouhavý a netransparentní schvalovací proces při získávání pracovních povolení, přísně omezené pracovní cesty zaměstnanců zahraničních firem. Celní záležitosti – přetížení na hranicích, pomalé celní procedury, celní odhady, odbavení a garance, nutnost vyhotovovat exportní deklarace. Sanitární a fytosanitární opatření – netransparentní, diskriminační, nepřiměřené kontroly a schvalovací procedury (nové technické směrnice pro mléko a mražená masa), nerespektování mezinárodních pravidel. Nárůst dovozních cel – v rámci ruského vládního protikrizového plánu byla od začátku roku 2009 zvýšena dovozní cla na celou řadu výrobků, včetně automobilů, zemědělských produktů, kombajnů a většiny ocelářských výrobků. Technické překážky obchodu, osvědčení a prohlášení o shodě – obtížné a nepřiměřené technické směrnice založené na certifikacích a prohlášeních o shodě, dopad na nejrůznější odvětví a výrobky. Právní jistota a zákony – protichůdné a nadbytečné právní předpisy, jejich svévolné vymáhání, netransparentní investiční prostředí, byrokracie. Silniční daně – evropští dopravci čelí diskriminačnímu přístupu. Vracení DPH – evropští podnikatelé čelí dlouhým lhůtám pro vrácení DPH a často se musejí obracet k soudu. Ochrana duševních práv – problémy se softwarovým pirátstvím a nedostatečná ochrana duševních práv ruskými úřady. Sibiřské přelety – dohoda z roku 2006 o odstranění plateb nebyla ruskými úřady implementována, proces se oddaluje spolu s přístupem Ruska k WTO. Exportní cla na suroviny – na řadu výrobků od zemědělských, přes hlavní komodity (kovy) až po přírodní zdroje včetně energií a dřeva. Zemědělské produkty – dovozní překážky tvoří nepřiměřené požadavky na pesticidy, antibiotická rezidua a mikrobiologické nálezy v zemědělských produktech a rostlinách. Železniční tarify – rozlišuje se mezi domácími a mezinárodními destinacemi a domácí tranzitní nákladní přepravou. |CO SI PŘEDSTAVIT POD POJMEM OBCHODNÍ PŘEKÁŽKY?|
|* Celní překážky * Obtížné celní postupy při dovozu, vývozu a tranzitu a rovněž nerovná nebo diskriminační daňová pravidla a postupy. * Technické předpisy, normy a postupy posuzování shody, které nejsou v souladu s pravidly WTO. * Zneužívání sanitárních a fytosanitárních opatření, tedy opatření, která nejsou v rámci stávajících pravidel WTO opodstatněná zdravotními a bezpečnostními důvody. * Omezení přístupu k surovinám, jako například omezení vývozu v podobě vývozní daně či dvojích cen. * Nedostatečná ochrana práv duševního vlastnictví, včetně zeměpisných označení původu, a nedostatky v jejich řádném používání a prosazování. * Překážky obchodu se službami a překážky přímým zahraničním investicím, jako například neoprávněné limity na podíl zahraničních vlastníků, povinnost zakládání společných podniků či diskriminační zacházení. * Restriktivní pravidla a postupy pro účast na veřejných zakázkách, které brání společnostem z EU reálně se ucházet ve třetích zemích o veřejnou zakázku. * Zneužívání nástrojů na ochranu obchodu nebo jejich používání v rozporu s pravidly WTO ze strany třetích zemí (zejména neodůvodněná ochranná a antidumpingová opatření). * Nespravedlivé nebo diskriminační používání státních podpor a dalších subvencí ve třetích zemích. |
Některé překážky vstupu na ruský trh se ale už podařilo odstranit. V roce 2008 Rusko ohlásilo záměr zvýšit vývozní cla na kovový šrot s platností od ledna 2009. Podle přijatého harmonogramu mělo být rovněž zvýšeno vývozní clo na dřevo. EU se koordinovaným úsilím podařilo realizaci záměrů prozatím zabránit, u dřeva byl nově stanoveným termínem leden 2010. Bylo tak dosaženo alespoň částečného úspěchu.
Indie požaduje drahé certifikace**

Miliardový a rychle se rozvíjející indický trh je pro vývozce lákavým soustem, firmy dodávající zdravotnické potřeby nebo potravinářští vývozci ale musejí počít s dovozními překážkami.

Cla na víno a alkohol – interní daňová diskriminace v některých státech.

Povinná certifikace BIS na ocelářské výrobky – nadbytečný, těžkopádný a nákladný certifikační proces.

Dovozní opatření na kuřecí a vepřové maso – byla uplatňována v souvislosti s ptačí chřipkou od roku 2004, a to i vůči zemím s nízkým rizikem.

Nové standardy na radiální pneumatiky – tyto výrobky by do budoucna měly podléhat povinné certifikaci.

Veterinární potvrzení omezující dovoz vepřového a hovězího masa a dalších produktů – Indie požaduje veterinární potvrzení jdoucí nad rámec mezinárodně uznávaných standardů.

Dovozní licence a poplatky na různé produkty – horizontální opatření, nově se týká i pneumatik a některých výrobků z oceli, vydávání licencí nepodléhá pevným pravidlům.

Zdravotnické pomůcky – netransparentní legislativa způsobuje problémy při dovozu a prodeji.

Poštovní a distribuční služby – omezení přeshraničního poskytování těchto služeb.

Dovozní požadavky na zeleninu – dovoz některých druhů zeleniny podléhá testování na přítomnost škůdců, které představuje administrativní překážku dovozu.

I obchod s Indií již ovšem zaznamenal jedno ulehčení. V listopadu 2008 rozhodla asijská země o zavedení nových postupů při dovozu kůží a kožešin. Dovoz pod­léhal od března loňského roku předložení certifikátů prokazujících zdravotní nezávadnost a kvalitu, které šly nad rámec běžných sanitárních standardů a obchodních praktik. Evropské unii se díky včasné akci podařilo docílit revize požadavků a jejich uvedení do souladu s mezinárodními pravidly pouhé tři měsíce po jejich zavedení do praxe.

V dalším díle seriálu v příštím čísle se podíváme na exportní bariéry při vstupu na další bouřlivě se vyvíjející trhy – do Brazílie a Číny.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Máte čas do 30. září, jinak až za půl roku
Čínské turbulence na trhu s kryptoměnami
Nepovinný PES by měl podnikatelům usnadnit práci. V čem a jak?
Co je dobré vědět o superhrubé mzdě?
Polil vás v hospodě číšník? Kdo to zaplatí?
Auta
Malý crossover XC40 má po premiéře. Bude to první Volvo s…
Kolik toho doopravdy utáhne nový Land Rover Discovery? Možná se budete divit
Mitsubishi oživí jméno Evolution. Bude to koncept spojující vše, co fanoušci nenávidí
Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo je „levná“ cesta k závodění
Člověk převlečený za sedadlo? Ano, i to je při vývoji autonomních vozů potřeba
Technologie
Další průšvih s 10nm procesem Intelu? Některé čipy Cannon Lake byly údajně odloženy
Děravý CCleaner byl nakonec zákeřnější. Cisco doporučuje obnovu systémů ze zálohy
Hotová informační průtrž. Google za dva týdny přestaví tyhle smartphony a počítače
Vyšla přelomová verze Minecraftu pro mobily, konzole a Windows 10
HEIF podporují Dropbox a Google Photos, zato OneDrive (a Windows 10) nikoli
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít