Kdo zaplatí dluhy z pozůstalosti?

28. července 2003, 00:00 - Antonín Daněk, Jiří Glet, právníci
28. července 2003, 00:00

Co je dobré vědět o dědickém řízení ve vztahu ke zdravotnímu pojištění V praxi dochází často k situacím, kdy někteří plátci pojistného mají k datu úmrtí u své zdravotní pojišťovny dluh na pojistném a penále. Nebo naopak, zdravotní pojišťovna eviduje přeplatek na pojistném.

Co je dobré vědět o dědickém řízení ve vztahu ke zdravotnímu pojištění

V praxi dochází často k situacím, kdy někteří plátci pojistného mají k datu úmrtí u své zdravotní pojišťovny dluh na pojistném a penále. Nebo naopak, zdravotní pojišťovna eviduje přeplatek na pojistném. Jak v těchto případech zdravotní pojišťovny postupují?

Když zůstane dluh

Plátce pojistného (zůstavitel) zanechal dluh na pojistném na zdravotním pojištění včetně penále. Zdravotní pojišťovna, u které byl plátce pojistného pojištěn, nejprve vyčíslí dlužné pojistné a penále k datu úmrtí. Tuto svoji pohledávku pak přihlásí jako pasivum k dědickému řízení u příslušného okresního soudu a zároveň ji dokumentuje patřičnými přílohami, například vyúčtováním pojistného, údaji o pojištěnci, platebními výměry a oznámením pojištěnce. Po skončení dědického řízení obdrží zdravotní pojišťovna od okresního soudu rozhodnutí - dědické usnesení, v němž je také uvedeno, který dědic toto pasivum zdědil, výše dluhu na pojistném a penále včetně povinnosti dědice toto uhradit. Dědiců může být samozřejmě více.

Spěchejte pomalu

Někdy se stává, že se na zdravotní pojišťovnu dostaví dědic, který se domáhá uhrazení dlužného pojistného a penále ještě v průběhu dědického řízení. Tato úhrada by však nebyla vhodná a v konečném důsledku by ani nemusela být ve prospěch tohoto dědice. Nelze zasahovat do pravomoci soudu, do jeho nezadatelného práva určit dědice, který toto pasivum (dlužné pojistné a penále) zdědil. Dědic se rovněž nemusí obávat, že pohledávka dále poroste, protože dlužné pojistné a penále jsou vyčísleny k datu úmrtí plátce pojistného a dále se již nezvyšují. Ve velké většině takových případů je to právě obava z „dalšího narůstání pohledávky“, která vede dědice k tomu, aby se snažil dlužnou pohledávku zdravotní pojišťovně uhradit ještě před skončením dědického řízení. V této souvislosti je však pro dědice velmi důležité jeho právo podat si do dlužného penále žádost o odstranění tvrdosti.

Odstranění tvrdosti

Jakmile dědické usnesení nabude právní moci, vyzve příslušná zdravotní pojišťovna dědice, který pasivum zdědil, k úhradě své pohledávky. Dědic si do dlužného penále, které mnohdy dosahuje i několika tisíc korun, může podat žádost o odstranění tvrdosti. Aby bylo možno o této žádosti rozhodnout, musí uhradit dlužné pojistné. Má-li tedy dědic dlužné pojistné uhrazeno, nebo dohodne-li se se zdravotní pojišťovnou na jeho splátkách, může si podat žádost o odstranění tvrdosti do dlužného penále. Tímto podáním dává dědic zdravotní pojišťovně na vědomí, že nic nenamítá proti správnosti vyměřeného penále co do důvodu a výše, ale obrací se na zdravotní pojišťovnu se žádostí o prominutí vyměřeného penále cestou odstranění tvrdosti. Pokud by pojistné uhrazeno nebylo, považovala by se žádost dědice za bezpředmětnou.

Raději zaplatte

V žádosti o odstranění tvrdosti dědic uvede důležité skutečnosti. Například nevěděl o tom, že by plátce pojistného měl dluh na pojistném, penále a že rovněž výši tohoto dluhu nemohl nijak ovlivnit. Dále může zdůraznit, že dlužné pojistné za zůstavitele již uhradil, nebo se dohodl s příslušnou zdravotní pojišťovnou na jeho postupném splácení. Jestliže bude dlužné pojistné za zůstavitele uhrazeno, lze očekávat, že žádosti o odstranění tvrdosti podané dědicem bude zcela nebo alespoň zčásti vyhověno. O žádosti dědice o odstranění tvrdosti rozhoduje u penále do částky 20 000 Kč základní článek zdravotní pojišťovny (u VZP ČR její okresní pojišťovny). Nad tuto částku pak přechází zodpovědnost na její Rozhodčí orgán. Rozhodne-li o odstranění tvrdosti Rozhodčí orgán nebo sama zdravotní pojišťovna, je toto rozhodnutí konečné. Pro dědice je tedy vhodné dobrovolně zaplatit dlužné pojistné za.plátce pojistného, do dlužného penále si podat žádost o odstranění tvrdosti a vyčkat rozhodnutí základního článku zdravotní pojišťovny nebo Rozhodčího orgánu o případném snížení či prominutí dlužného penále. Pokud totiž dědic odmítá dlužnou pohledávku uhradit či se zdravotní pojišťovnou vůbec nekomunikuje, je tato nucena domáhat se úhrady své pohledávky soudní cestou v občanskoprávním řízení a následně pak výkonem rozhodnutí, čímž dědici vzniknou další výdaje s placením nákladů soudního řízení.

Penále

Plátce pojistného zanechal dluh pouze na penále za nedoplatky a opožděné platby pojistného. Pokud plátce pojistného měl pojistné zcela uhrazeno a zanechal dluh na penále za nedoplatky a opožděné úhrady plateb pojistného, rovněž tuto pohledávku přihlásí příslušná zdravotní pojišťovna k okresnímu soudu jako pasivum k dědickému řízení a dokumentuje ji patřičnými přílohami. Dědic, který toto pasivum (penále) pak fakticky zdědí, si může u příslušné zdravotní pojišťovny podat žádost o odstranění tvrdosti. V této žádosti by měl zdůraznit, že veškeré pojistné plátce pojistného je uhrazeno a on sám jako dědic nemohl výši dluhu na penále žádným způsobem ovlivnit. I v tomto případě lze důvodně očekávat, že této žádosti bude zcela nebo zčásti vyhověno.

Přeplatek

Plátce pojistného zanechal přeplatek na pojistném na veřejném zdravotním pojištění. Zdravotní pojišťovna, u které byl plátce pojistného pojištěn, vyčíslí přeplatek pojistného k datu jeho úmrtí. S tímto přeplatkem (aktivem) se pak přihlásí k dědickému řízení u příslušného okresního soudu a zároveň jej dokumentuje patřičnými přílohami, například vyúčtováním pojistného, údaji o pojištěnci a oznámením pojištěnce. Po skončení dědického řízení obdrží zdravotní pojišťovna od soudu rozhodnutí - dědické usnesení, ve kterém je označen dědic, který toto aktivum zdědil.

Pozor, podvodník

Zejména v situacích, kdy přeplatek na pojistném dosahuje vyšších částek, se na zdravotní pojišťovnu často dostaví dědic, který o sobě tvrdí, že je jediným dědicem po plátci pojistného a domáhá se proplacení přeplatku. Může to být pravda, ale také nemusí. Také proto je nezadatelným právem soudu určit dědice, který toto aktivum zdědil. Pokud by totiž zdravotní pojišťovna před ukončením dědického řízení vyplatila jednomu dědici přeplatek na pojistném a předmětný přeplatek by pak zdědil jiný dědic, dostala by se do velmi obtížné situace, neboť by vlastně plnila bez právního důvodu. Je tedy nutné, aby zdravotní pojišťovna vyplatila příslušný přeplatek řádně označenému dědici teprve po skončení dědického řízení a po nabytí právní moci dědického usnesení.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít